Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4732 — Terra Firma/EMI) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4732 — Terra Firma/EMI) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

15.6.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 133/22


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4732 — Terra Firma/EMI)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 133/11)

1.

Op 8 juni 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004(1) van de Raad waarin wordt medegedeeld dat de onderneming Terra Firma Group („Terra Firma”, Guernsey) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening, via zijn nieuw opgerichte vehikelonderneming Maltby, volledig zeggenschap verkrijgt over de groep EMI plc („EMI”, Verenigd Koninkrijk) door een op 21 mei 2007 aangekondigd openbaar overnamebod.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Terra Firma: investeringsfonds;

voor EMI: muziekopname en muziekuitgave.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004(2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4732 — Terra Firma/EMI), aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel