Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4533 — SCA/P&G (European Tissue Business)) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4533 — SCA/P&G (European Tissue Business)) Voor de EER relevante tekst

7.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 154/24


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4533 — SCA/P&G (European Tissue Business))

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 154/08)

1.

Op 2 juli 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004(1) van de Raad waarin wordt medegedeeld dat Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA AB („SCA”, Zweden) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de divisie tissueproducten voor de Europese markt van Procter and Gamble plc („P&G ECT”) door de aankoop van activa.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor SCA: ontwikkeling, productie en verkoop van lichaamsverzorgingsproducten, tissues, verpakkingsmateriaal, papier en massief hout en in het bijzonder tissueproducten voor de particuliere consument;

voor P&G ECT: bedrijfsdivisie van P&G dat voorziet in de productie van toiletpapier, keukenpapier en papieren zakdoekjes/cosmeticadoekjes in Europa.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4533 — SCA/P&G (European Tissue Business) aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel