Home

Zaak C-359/06: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 24 mei 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Richtlijn 2001/45/EG — Sociale politiek — Bescherming van werknemers — Gebruik van arbeidsmiddelen — Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid)

Zaak C-359/06: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 24 mei 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Richtlijn 2001/45/EG — Sociale politiek — Bescherming van werknemers — Gebruik van arbeidsmiddelen — Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid)

7.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 155/5


Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 24 mei 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

(Zaak C-359/06)(1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 2001/45/EG - Sociale politiek - Bescherming van werknemers - Gebruik van arbeidsmiddelen - Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid)

(2007/C 155/07)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Kreuschitz en I. Kaufmann-Bühler, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Oostenrijk (vertegenwoordiger: C. Pesendorfer, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Verzuim om binnen de gestelde termijn de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan richtlijn 2001/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 tot wijziging van richtlijn 89/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van richtlijn 89/391/EEG) (PB L 195, blz. 46)

Dictum

1)

Door niet binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan richtlijn 2001/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 tot wijziging van richtlijn 89/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van richtlijn 89/391/EEG) wat Burgenland en Kärnten betreft, en door, wat Niederösterreich betreft, in ieder geval die bepalingen niet binnen die termijn ter kennis van de Commissie te brengen, heeft de Republiek Oostenrijk niet voldaan aan de krachtens die richtlijn op haar rustende verplichtingen.

2)

De Republiek Oostenrijk wordt in de kosten verwezen.