Home

Zaak C-229/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Administratif de Paris (Frankrijk) op 9 mei 2007 — Diana Mayeur/Ministre de la santé et des solidarités

Zaak C-229/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Administratif de Paris (Frankrijk) op 9 mei 2007 — Diana Mayeur/Ministre de la santé et des solidarités

7.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 155/15


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Administratif de Paris (Frankrijk) op 9 mei 2007 — Diana Mayeur/Ministre de la santé et des solidarités

(Zaak C-229/07)

(2007/C 155/29)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal Administratif de Paris

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Diana Mayeur

Verwerende partij: Ministre de la santé et des solidarités

Prejudiciële vraag

Staat artikel 23 van richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004(1) een onderdaan van een derde land, die de echtgenote is van een gemeenschapsonderdaan, toe om de bepalingen van gemeenschapsrecht over de wederzijdse erkenning van diploma's en de vrijheid van vestiging in te roepen, en verplicht deze bepaling de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, aan wie toelating wordt gevraagd om een gereglementeerd beroep te mogen uitoefenen, rekening te houden met het geheel van de diploma's, certificaten en andere titels, zelfs indien zij buiten de Europese Unie zijn behaald, en mits zij in een andere lidstaat zijn erkend, en met relevante ervaring van de betrokkene, door de uit die diploma's blijkende bekwaamheden te vergelijken met de door de nationale regeling verlangde kennis en bekwaamheden?