Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4677 — Thornwood/Federal-Mogul) (Voor de EER relevante tekst) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4677 — Thornwood/Federal-Mogul) (Voor de EER relevante tekst) Voor de EER relevante tekst

18.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 164/21


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4677 — Thornwood/Federal-Mogul)

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 164/07)

Op 10 juli 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 en volgend op een verwijzing in het kader van Artikel 4(5) van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Thornwood Associates Limited Partnership („Thornwood”, VS), die onder zeggenschap staat van de heer Carl C. Icahn,

in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Federal-Mogul Corporation („Federal-Mogul”, VS) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Thornwood: houdstermaatschappij via een aantal vennootschappen van de investeringen van de heer Icahn (in de EER hoofdzakelijk in de voedingsindustrie, uitgeverij, fabricage en verkoop van huisinrichtingsproducten);

voor Federal-Mogul: afzet van componenten voor de automobielindustrie (motoronderdelen, veiligheidssystemen, verlichtingssystemen).

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004(2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4677 — Thornwood/Federal-Mogul, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel