Home

Zaak T-442/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 6 juni 2007 — Walderdorff/Commissie ( Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2003 — Weigering van bevordering — Toekenning van bevorderingspunten — Vergelijking van verdiensten — Gelijke behandeling — Algemene bepalingen ter uitvoering van artikel 45 van Statuut — Exceptie van onwettigheid — Gewettigd vertrouwen )

Zaak T-442/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 6 juni 2007 — Walderdorff/Commissie ( Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2003 — Weigering van bevordering — Toekenning van bevorderingspunten — Vergelijking van verdiensten — Gelijke behandeling — Algemene bepalingen ter uitvoering van artikel 45 van Statuut — Exceptie van onwettigheid — Gewettigd vertrouwen )

21.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/21


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 6 juni 2007 — Walderdorff/Commissie

(Zaak T-442/04)(1)

(„Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2003 - Weigering van bevordering - Toekenning van bevorderingspunten - Vergelijking van verdiensten - Gelijke behandeling - Algemene bepalingen ter uitvoering van artikel 45 van Statuut - Exceptie van onwettigheid - Gewettigd vertrouwen’)

(2007/C 170/40)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Andrea Walderdorff (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Currall, vervolgens G. Berscheid en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Vordering tot nietigverklaring, enerzijds, van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 19 juli 2004 houdende afwijzing van de klacht die verzoekster had ingediend tegen het besluit van dat gezag om haar in het kader van de bevorderingsronde 2003 niet tot de rang A4 te bevorderen en, anderzijds, voor zover nodig, van het besluit waartegen die klacht was gericht

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Elke partij zal de eigen kosten dragen.