Home

Zaak F-61/07: Beroep ingesteld op 18 juni 2007 — Bauch/Commissie

Zaak F-61/07: Beroep ingesteld op 18 juni 2007 — Bauch/Commissie

25.8.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 199/52


Beroep ingesteld op 18 juni 2007 — Bauch/Commissie

(Zaak F-61/07)

(2007/C 199/101)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Gerhard Bauch (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordiger: W. Uhlmann, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

de verwerende partij te gelasten, haar verklaring van 12 maart 2004 in die zin te wijzigen, subsidiair voor verzoeker een nieuwe verklaring op te stellen, dat het aan hem betaalde bedrag geen uitkering bij vertrek ter vergoeding van een pensioenrecht en derhalve geen pensioen of een equivalent daarvan is;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker was bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen werkzaam als tijdelijk functionaris. Gedurende die tijd had hij als ambtenaar van het toenmalig Bundesministerium für Wirtschaft onbezoldigd verlof gekregen. Het Ministerium heeft verzoekers pensioen gekort wegens samenloop van het pensioen met uitkeringen van internationale en supranationale aard, aangezien de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor verzoeker een verklaring had opgesteld over de uitbetaling van de uitkering bij vertrek ter vergoeding van pensioenrechten.

Verzoeker stelt dat de verklaring van de Commissie onjuist is, daar tijdelijke functionarissen op grond van hun korte diensttijd geen pensioenaanspraken kunnen verwerven (artikelen 77-84 van het Ambtenarenstatuut) en verzoeker daarom slechts de ingehouden bijdragen aan het pensioenfonds werden terugbetaald.