Home

Zaak C-410/06: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 28 juni 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/15/EG — Organisatie van arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in wegvervoer uitoefenen — Niet-tijdige omzetting)

Zaak C-410/06: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 28 juni 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/15/EG — Organisatie van arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in wegvervoer uitoefenen — Niet-tijdige omzetting)

25.8.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 199/13


Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 28 juni 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

(Zaak C-410/06)(1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 2002/15/EG - Organisatie van arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in wegvervoer uitoefenen - Niet-tijdige omzetting)

(2007/C 199/21)

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: N. Yerrell en G. Braga da Cruz, gemachtigden)

Verwerende partij: Portugese Republiek (vertegenwoordigers: L. Fernandes en F. Ribeiro Lopes, gemachtigden)

Onderwerp

Niet-nakoming — Niet-tijdige vaststelling van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (PB L 80, blz. 35)

Dictum

1)

Door niet binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen, is de Portugese Republiek de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

De Portugese Republiek wordt verwezen in de kosten.