Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4754 — Mondadori/Sanoma/JV) — Zaak die in aanmerking komt voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4754 — Mondadori/Sanoma/JV) — Zaak die in aanmerking komt voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

5.10.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 233/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4754 — Mondadori/Sanoma/JV)

Zaak die in aanmerking komt voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 233/09)

1.

Op 26 september 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Arnoldo Mondadori Editore S.p.A („Mondadori”, Italië) en Sanoma Magazines B.V. („Sanoma”, Finland) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de nieuw opgerichte onderneming Mondadori Independent Media LLC („MIM”, Rusland).

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Mondadori: uitgeven, drukken en verdelen van tijdschriften en boeken;

voor Sanoma: uitgeven, drukken en verdelen van tijdschriften en boeken;

voor MIM: uitgeven en verdelen van tijdschriften in Rusland.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking komt voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4754 — Mondadori/Sanoma/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel