Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) Voor de EER relevante tekst

9.10.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 236/7


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 236/05)

1.

Op 27 september 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming PSA Europe Pte Ltd, een dochter van PSA International Pte Ltd (samen „PSA”, Singapore), die onder zeggenschap staat van het ministerie van Financiën van Singapore via de holding Temasek Holdings Pte Ltd („Temasek”, Singapore), en de nieuw gevormde onderneming IPH (Jersey) Limited, die eigendom is van de gelieerde fondsen Global Infrastructure Partners — A1, L.P., Global Infrastructure Partners — B, L.P. and Global Infrastructure Partners — C, L.P. (samen „GIP”), die in laatste instantie onder gezamenlijke zeggenschap staat van General Electric Company („GE”, VS), Credit Suisse Group („CSG”, Zwitserland) en Global Infrastructure Management Participation LLC („GIMP”, VS), in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over een nieuw opgerichte vennootschap die een gezamenlijke onderneming is („JV”, Verenigd Koninkrijk).

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor PSA: eigenaar en exploitant van diverse containerterminalhavens op verschillende continenten. In Europa zijn de belangen van PSA geconcentreerd in België, Nederland, Italië en Portugal;

voor Temasek: Aziatische investeringsmaatschappij die een gediversifieerde portefeuille van bedrijven in verschillende sectoren beheert, voornamelijk in Singapore, Azië en de OESO-landen, en onder andere in de transport- en logistieksector;

voor GIP: particulier investeringsfonds, gespecialiseerd in infrastructuur- en infrastructuurgerelateerde activa;

voor CSG: wereldwijd opererende financiële dienstverleningsgroep, die diensten en producten levert op het gebied van investment banking, vermogensbeheer en activabeheer;

voor GE: wereldwijd opererend gediversifieerd industrieel, technologie- en dienstverleningsconcern;

voor GIMP: een Delaware limited liability vennootschap, nieuw opgericht door een aantal particulieren, die het managementteam van GIM vormen, om belangen in GIM te beheren;

voor de JV: ontwikkeling en exploitatie van een containerterminal in Great Yarmouth, Verenigd Koninkrijk.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel