Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4947 — Vodafone/Tele2 Italia/Tele2 España) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4947 — Vodafone/Tele2 Italia/Tele2 España) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

30.10.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 257/48


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4947 — Vodafone/Tele2 Italia/Tele2 España)

Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 257/11)

1.

Op 19 oktober 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de onderneming Vodafone Group Plc („Vodafone”, Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen Tele2 Italia SpA („Tele2 Italia”, Italië) en Tele2 Telecommunications Services SLU („Tele2 España”, Spanje) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Vodafone: aanbieder van mobiele telecommunicatiediensten, diensten via vaste lijnen, breedbanddiensten;

voor Tele2 Italia, Tele2 España: telefoondiensten via vaste lijnen, breedbanddiensten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2) moet worden opgemerkt dat deze zaak in aanmerking komt voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4947 — Vodafone/Tele2 Italia/Tele2 España, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel