Home

MEDIA 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en opleiding — Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/19/07 — Steun voor de uitzending van Europese audiovisuele werken op televisie

MEDIA 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en opleiding — Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/19/07 — Steun voor de uitzending van Europese audiovisuele werken op televisie

7.11.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 265/15


MEDIA 2007 — ONTWIKKELING, DISTRIBUTIE, PROMOTIE EN OPLEIDING

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/19/07

Steun voor de uitzending van Europese audiovisuele werken op televisie

(2007/C 265/10)

1. Doelstellingen en beschrijving

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007).

Een van de doelstellingen van het programma is de bevordering, zowel binnen als buiten de Europese Unie, van het verkeer van Europese audiovisuele programma's die door onafhankelijke maatschappijen worden geproduceerd, door het aanmoedigen van de samenwerking tussen omroepen enerzijds en onafhankelijke distributeurs en producenten anderzijds.

2. In aanmerking komende gegadigden

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gericht tot Europese maatschappijen wier activiteiten bijdragen tot de verwezenlijking van voornoemde doelstellingen, met name onafhankelijke Europese productiemaatschappijen van audiovisuele werken.

De aanvragers moeten in een van de volgende landen zijn gevestigd:

de 27 landen van de Europese Unie;

de EVA-landen en Zwitserland.

3. Begroting en duur van de projecten

De totale begroting voor de medefinanciering van projecten bedraagt 7,5 miljoen EUR.

De financiële bijdrage wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het maximumbedrag van de toegekende financiële bijdrage beloopt 500 000 EUR per werk voor speel- en animatieprojecten en 300 000 EUR per werk voor documentaires. De toegekende financiële bijdrage kan in geen geval meer bedragen dan 12,5 % van de in aanmerking komende kosten ingediend door de producent voor een speel- of een animatiefilm, en 20 % van de in aanmerking komende kosten voor documentaires.

De maximale duur van de projecten bedraagt 30 of 42 (voor series en/of animatieprojecten) maanden.

4. Termijn

De aanvragen moeten uiterlijk op 22 februari 2008 en 13 juni 2008 bij de EACEA ingediend worden.

5. Volledige informatie

De volledige tekst van de oproep tot het indienen van voorstellen en de aanvraagformulieren zijn te vinden op volgend internetadres:

http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/index_en.htm

De aanvragen moeten aan de bepalingen van de volledige tekst voldoen en moeten met behulp van de daartoe bestemde aanvraagformulieren worden ingediend.