Home

Zaak C-9/07: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 27 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/74/EG — Bescherming van werknemers bij insolventie van werkgever — Niet-omzetting binnen gestelde termijn)

Zaak C-9/07: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 27 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/74/EG — Bescherming van werknemers bij insolventie van werkgever — Niet-omzetting binnen gestelde termijn)

8.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 297/18


Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 27 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

(Zaak C-9/07)(1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 2002/74/EG - Bescherming van werknemers bij insolventie van werkgever - Niet-omzetting binnen gestelde termijn)

(2007/C 297/28)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Enegren en G. Rozet, gemachtigden)

Verwerende partij: Franse Republiek (vertegenwoordigers: G. de Bergues en O. Christmann, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming — Niet-vaststelling, binnen gestelde termijn, van de bepalingen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2002/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van richtlijn 80/987/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever (PB L 270, blz. 10)

Dictum

1)

Door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2002/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van richtlijn 80/987/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever, is de Franse Republiek de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

De Franse Republiek wordt verwezen in de kosten.