Home

Her-aanmelding van een eerder aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) Voor de EER relevante tekst

Her-aanmelding van een eerder aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) Voor de EER relevante tekst

24.1.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 17/17


Her-aanmelding van een eerder aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 17/12)

1.

Op 22 oktober 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de onderneming Compagnie de Saint-Gobain („Saint-Gobain”, Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Maxit („Maxit”, Zweden) door de aankoop van aandelen(2).

2.

Deze aanmelding is onvolledig verklaard op 21 november 2007. De betrokken ondernemingen hebben nu de vereiste nadere gegevens verstrekt. De aanmelding is op 15 januari 2008 volledig geworden in de zin van artikel 10, lid 1 van Verordening (EG) nr. 139/2004.

3.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Saint-Gobain: productie, verkoop en distributie van bouwmaterialen, waaronder mortel en gips;

voor Maxit: productie en verkoop van mortel, gips en exclay; ontwerp en assemblage van uitrusting voor de vervaardiging van voormengsels voor fabrikanten van voormengsels.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

DG Concurrentie

Merger Registry

Jozef II-straat 70

B-1000 Brussel