Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5052 — INEOS/BP VAM & EtAc Business) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5052 — INEOS/BP VAM & EtAc Business) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

29.1.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5052 — INEOS/BP VAM & EtAc Business)

Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 24/09)

1.

Op 22 januari 2008 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat INEOS Europe Limited („INEOS Europe”, Verenigd Koninkrijk) die deel uitmaakt van het INEOS-concern („INEOS”, Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening zeggenschap verkrijgt over delen van BP plc („BP”, Verenigd Koninkrijk), die actief is op het gebied van vinylacetaatmonomeer („VAM”) en ethylacetaat („EtAc”) („the Business”, Verenigd Koninkrijk) door de aankoop van activa.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor INEOS Europe: productie en verkoop van speciaalchemie-producten en chemische tussenproducten, hoofdzakelijk in Europa;

voor INEOS: productie en verkoop van speciaalchemie-producten en chemische tussenproducten op mondiaal niveau;

voor the Business: productie en verkoop van VAM en EtAc-verbindingen;

voor BP: mondiale, verticaal geïntegreerde onderneming die actief is op het gebied van energie en petrochemicaliën.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2) moet worden opgemerkt dat deze zaak in aanmerking komt voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5052 — INEOS/BP VAM & EtAc Business, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel