Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5087 — Candover/Towergate/Paymentshield/Open GI) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5087 — Candover/Towergate/Paymentshield/Open GI) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

12.3.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 67/59


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5087 — Candover/Towergate/Paymentshield/Open GI)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 67/11)

1.

Op 5 maart 2008 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Candover Partners Limited („Candover”, Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen Towergate Partnership Limited („Towergate”, Verenigd Koninkrijk), Paymentshield Group Holdings Limited („Paymentshield”, Verenigd Koninkrijk) en Broomco Limited („Open GI”, Verenigd Koninkrijk) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Candover: het verlenen van fondsmanagementsdiensten met inbegrip van diensten en adviezen betreffende inversteringsmanagement voor investeringsfondsen;

voor Towergate: de distributie van niet-levensverzekeringsprodukten aan met name het midden- en kleinbedrijf;

voor Paymentshields: de distributie van hypotheeksaldoverzekeringen en onroerend goed- en inboedelverzekeringen via verzekeringstussenpersonen;

voor Open GI: verzekeringstechnische oplossingen voor verzekeringstussenpersonen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004(2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5087 — Candover/Towergate/Paymentshield/Open GI, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel