Home

Vacaturebericht voor 1 functie — Administratief directeur Eurojust — Kenmerk: 08/EJ/173 — Tijdelijk functionaris — AD14 — M/V

Vacaturebericht voor 1 functie — Administratief directeur Eurojust — Kenmerk: 08/EJ/173 — Tijdelijk functionaris — AD14 — M/V

30.5.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 132/1


Vacaturebericht voor 1 functie:

Administratief directeur Eurojust

Kenmerk: 08/EJ/173

Tijdelijk functionaris — AD14

M/V

(2008/C 132 A/01)

Belangstellenden kunnen solliciteren op de functie administratief directeur Eurojust in dienst van Eurojust.

Eurojust is een orgaan van de Europese Unie dat in 2002 is opgericht (Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 inzake de oprichting van Eurojust, laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2003/659/JBZ van de Raad van 18 juni 2003) ter bevordering van de effectiviteit van de bevoegde instanties van de lidstaten die zich bezighouden met het bestrijden van ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad.

Het College van Eurojust wordt ondersteund door administratieve medewerkers onder leiding van de administratief directeur. De administratief directeur is, onder toezicht van de voorzitter van het College, verantwoordelijk voor de dagelijkse administratie van Eurojust en het personeelsbeheer.

Wij bieden

De administratief directeur van Eurojust is verantwoordelijk voor:

toezicht op en bekwame uitvoering van de administratie van Eurojust, die bestaat uit zes afdelingen: personeelszaken; budget en financiën; informatie management, waaronder het persbureau; juridische dienst; beveiliging, faciliteitenbeheer, algemene diensten en evenementen; het secretariaat van het Europees Justitieel Netwerk; en twee diensten: de dienst Gegevensbescherming en het Secretariaat van het College;

het doen van voorstellen aan het College met betrekking tot verbetering van de efficiëntie van management en strategische planning;

het uitoefenen van de bevoegdheden van benoemingsautoriteit en gevolmachtigde.

Raadpleeg voor meer informatie onze website: www.eurojust.europa.eu.

De administratief directeur is verantwoordelijk voor:

Management en planning:

het ontwikkelen en uitvoeren van de strategische activiteiten van Eurojust in overeenstemming met haar missie;

het toezicht houden op en deskundig uitvoeren van het management van de administratieve afdelingen en diensten van Eurojust;

het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van het management van personeelszaken en het personeelsbeleid van Eurojust;

het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van het budget en de financiële zaken van Eurojust;

het waarborgen dat alle middelen van Eurojust op de meest efficiënte, zuinige en samenhangende wijze worden gebruikt;

het doen van voorstellen aan het College met betrekking tot verbetering van de efficiëntie van management en strategische planning;

het waarborgen van ontwikkeling van de organisatie en veranderingsbeheer;

Beleidscoördinatie:

het toezicht houden op de administratieve werkzaamheden van Eurojust, teneinde de samenhang van het beleid dat door de verschillende afdelingen en diensten wordt ontwikkeld, te waarborgen;

Adviseren:

het verschaffen van relevante adviezen aan het College en de voorzitter met betrekking tot administratieve aangelegenheden;

Representatie:

het vertegenwoordigen van de administratie van Eurojust bij interne en externe vergaderingen;

het onderhouden van contacten met de Europese Commissie en andere EU-organen en -instanties aangaande zaken die relevant zijn voor de administratie van Eurojust;

Informatie en communicatie:

het op de hoogte houden van het College van Eurojust en de leidinggevende medewerkers van het relevante beleid en strategische aspecten betreffende Eurojust.

Wij zoeken:

Sollicitanten worden beoordeeld op grond van de volgende selectiecriteria:

universitaire titel in rechten, bedrijfskunde, financiën of economie, of gelijkwaardige universitaire titel(s);

uitstekend een team te kunnen leiden, te motiveren en te stimuleren in een multiculturele, multidisciplinaire omgeving;

uitstekende vaardigheden op het gebied van strategische ontwikkeling en kwaliteitsbeheer;

uitstekend in staat zijn huidige en toekomstige behoeften en doelen te analyseren, te signaleren en prioriteiten te stellen om veranderingen en mogelijke consequenties op lange termijn te anticiperen;

toezicht te kunnen houden op effectieve planning en beheer van de administratieve werkzaamheden (door middel van delegeren, bewaken en evalueren van methoden en procedures);

in staat zijn tot gefundeerde oordelen en beslissingen te komen;

aantoonbaar teambuilder en netwerker;

uiterst bekwame onderhandelaar die zich thuis voelt in een multiculturele en meertalige omgeving;

voldoende op de hoogte zijn van gevoelige politieke kwesties;

hoge mate van flexibiliteit, het vermogen onder druk te werken en snel te reageren op nieuwe verzoeken;

dynamische, creatieve en innovatieve managementstijl;

uitstekende kennis van Engels; zijnde de voertaal bij Eurojust;

De volgende eigenschappen worden als een pre beschouwd:

kennis van, tenminste, drie officiële talen van de Europese Unie;

bekendheid met justitiële samenwerking in strafzaken en het beleid en de programma’s en procedures van de Europese Unie met betrekking tot de activiteiten van Eurojust;

Solliciteren

Kandidaten komen in aanmerking voor de selectiefase, indien zij voor afloop van de sollicitatietermijn aan de volgende criteria hebben voldaan:

een opleidingsniveau dat gelijk is aan een met een diploma afgeronde universitaire opleiding en ten minste 15 jaar werkervaring op een bijpassend niveau;

van de 15 jaar werkervaring moet ten minste 5 jaar zijn opgedaan in een hoge managementfunctie (sollicitanten wordt uitdrukkelijk gevraagd gegevens te verstrekken over het aantal medewerkers en de aard van de afdelingen waarover zij de leiding hebben gehad);

grondige kennis van een van de talen van de Europese Unie en redelijke kennis van een andere taal van de Europese Unie.

Bovendien kan een kandidaat uitsluitend in aanmerking komen voor de functie, indien hij/zij:

de nationaliteit heeft van een van de lidstaten van de Europese Unie;

over al zijn/haar burgerrechten beschikt;

aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de militaire dienstplicht heeft voldaan;

beschikt over de vereiste eigenschappen voor de beschreven taken;

de volledige ambtstermijn van vijf jaar kan vervullen, alvorens de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken;

lichamelijk in een goede conditie is die hem/haar in staat stelt zijn/haar taken uit te voeren.

Selectie en benoeming

De administratief directeur van Eurojust wordt unaniem benoemd door het College van Eurojust. Het College stelt een selectiepanel samen dat, na een oproep tot sollicitaties, een lijst van geschikte kandidaten opstelt, waaruit het College de Administratief Directeur van Eurojust zal kiezen.

Het selectiepanel zal kandidaten selecteren en uitnodigen voor een gesprek, waarna een lijst met geschikte kandidaten aan het College wordt voorgelegd met een aanbeveling van de meest geschikte kandidaat. Tijdens de selectieprocedure kan de sollicitanten gevraagd worden deel te nemen aan een beoordeling.

Het selectiepanel kan het College een procedure voorstellen voor de oproep tot sollicitaties en kan bepalen hoeveel kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Het College bepaalt welke kandidaat wordt benoemd en wie, indien van toepassing, op een reservelijst voor de functie wordt geplaatst; opname op de reservelijst is geen garantie tot benoeming.

Het aanbod van een dienstverband is afhankelijk van de beschikbaarheid van functies en financiële middelen.

De reservelijst voor deze functie blijft geldig tot 31 december 2009; welke termijn eventueel door het College kan worden verlengd.

Contractuele voorwaarden

De ambtstermijn van de administratief directeur is vijf jaar. Het contract kan verlengd worden.

Voor de administratief directeur gelden de regels en voorschriften voor ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

De bezoldiging is gebaseerd op de salarisschaal van de Gemeenschap. Op het salaris worden gemeenschapsbelasting en andere bedragen ingehouden zoals bepaald in het Statuut van de ambtenaren. Over het salaris wordt echter geen nationale inkomstenbelasting geheven.

Het niveau van deze functie is: AD14. Het basismaandsalaris van een tijdelijke medewerker in de eerste trede op AD14-niveau, voor eventuele inhoudingen of toelagen, is circa 12 320 EUR.

De plaats van de werkzaamheden is Den Haag, waar Eurojust officieel gevestigd is.

Voor ondertekening van het contract wordt de succesvolle kandidaat gevraagd:

Eurojust-originelen of gewaarmerkte exemplaren te verstrekken van alle relevante documenten die de geschiktheidscriteria van de kandidaat aantonen, waaronder een verklaring van goed gedrag;

een verplicht medisch onderzoek te ondergaan om te bepalen of hij/zij beschikt over de vereiste lichamelijke conditie voor de functie;

Raadpleeg voor meer informatie over contractuele voorwaarden en arbeidsomstandigheden het Statuut voor ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling voor andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen op de volgende website:

http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/statut/tocen100.pdf.

Bevestiging van de benoeming en antecedentenonderzoek

Voor tijdelijke medewerkers geldt een proeftijd van zes maanden. Succesvolle sollicitanten kan worden gevraagd mee te werken aan een veiligheids- en antecedentenonderzoek.

Verklaring van inzet voor het onafhankelijk dienen van het openbaar belang

De succesvolle kandidaat zal gevraagd worden een verklaring af te leggen van inzet voor het onafhankelijk dienen van het openbaar belang en op te geven welke belangen schadelijk geacht zouden kunnen worden voor zijn/haar onafhankelijkheid.

De succesvolle kandidaat wordt gevraagd zijn/haar taken uit te voeren met het oog op en zijn/haar gedrag af te stemmen op uitsluitend de belangen van de Gemeenschappen; hij/zij zal geen aanwijzingen vragen noch opvolgen van enige overheid, instantie, organisatie of persoon buiten zijn instantie. Hij/zij zal de aan hem/haar toegewezen taken op uiterst objectieve, onpartijdige wijze uitvoeren in overeenstemming met zijn/haar loyaliteit ten opzichte van de Gemeenschappen.

Gelijke kansen

In het kader van het Statuut voor personeelsleden staat Eurojust voor gelijke behandeling en worden alle kandidaten die aan de geschiktheids- en selectiecriteria voldoen, dringend verzocht te solliciteren, ongeacht geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale achtergrond, genetische kenmerken, taal, godsdienst of levensbeschouwing, politieke of andere overtuiging, lidmaatschap van een nationale minderheid, bezit, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Het indienen van sollicitaties

Uw elektronische sollicitatie moet voor 13 juli 2008 middernacht (Nederlandse tijd) zijn aangekomen op het e-mailadres applications@eurojust.europa.eu.

Vermeld het referentienummer van de vacature op het sollicitatieformulier en in de onderwerpregel van uw e-mail, alsmede in alle correspondentie met betrekking tot deze sollicitatie.

Kandidaten moeten gebruikmaken van het elektronische sollicitatieformulier dat beschikbaar is op de website van Eurojust en het referentienummer en de functie vermelden waarnaar zij solliciteren. Alle vragen op het formulier moeten volledig beantwoord worden (ongeacht of de kandidaat besluit al dan niet een curriculum vitae bij te voegen). Er moet een afzonderlijk „overzicht met geschiktheids- en selectiecriteria” bij het sollicitatieformulier worden gevoegd voor elke vacature waarop u solliciteert.

De kandidaat dient te solliciteren door het elektronische sollicitatieformulier(1) in te vullen dat beschikbaar is op de website van Eurojust. Het elektronische sollicitatieformulier moet worden ingevuld in het Engels en in een van de andere 22 officiële talen van de Europese Unie(2). Het elektronische sollicitatieformulier is beschikbaar op de website van Eurojust in alle 23 officiële talen van de Europese Unie. Eurojust publiceert vacatures gelijktijdig en als de kandidaat op meerdere functies wil solliciteren, dient hij/zij een afzonderlijk elektronisch sollicitatieformulier in te dienen voor elke vacature.

In deze fase van de selectieprocedure hoeven nog geen kopieën van diploma’s of andere ondersteunende documenten zoals bewijs van opgedane werkervaring te worden ingediend. In een latere fase zullen deze wel vereist zijn. Indien deze documenten niet op verzoek worden ingediend binnen de door de afdeling werving en selectie gestelde termijn, wordt de kandidaat uitgesloten van de selectieprocedure.

Let erop dat ingediende documenten niet aan de kandidaten geretourneerd worden.

Sollicitatieformulieren die per fax of per post worden verzonden, worden niet geaccepteerd, tenzij de kandidaat kan aantonen dat hij/zij door een handicap het elektronische sollicitatieformulier niet kan invullen en per e-mail versturen. Dergelijke kandidaten mogen, niet later dan de aangegeven sluitingsdatum voor indiening van sollicitaties (het poststempel dient als bewijs), een afgedrukt exemplaar van het elektronische sollicitatieformulier insturen per post onder vermelding van het kenmerk van de selectieprocedure en de titel van de functie naar EUROJUST, Afdeling Personeelszaken, Postbus 16183, 2500 BD Den Haag, Nederland.

Sluitingsdatum: De sluitingsdata voor de indiening van sollicitatieformulieren worden strikt aangehouden. Uw elektronische sollicitatie moet voor 13 juli 2008 middernacht (Nederlandse tijd) zijn aangekomen op het e-mailadres applications@eurojust.europa.eu. In de onderwerpregel van de e-mail moeten het referentienummer en de titel van de functie waarop de kandidaat solliciteert, worden vermeld.

In het kort:

Het elektronische sollicitatieformulier dient volledig ingevuld te worden (met het referentienummer van de vacature en de titel van de functie) in het Engels en in een van de andere 22 officiële talen van de Europese Unie en vervolgens uiterlijk op de aangegeven sluitingsdatum naar applications@eurojust.europa.eu te worden gestuurd onder vermelding van het referentienummer van de vacature en de titel van de functie in de onderwerpregel van de e-mail, samen met het overzicht met geschiktheids- en selectiecriteria.

De afdeling Personeelszaken zal de ontvangst van sollicitaties bevestigen. Vanwege het grote aantal sollicitaties nemen wij echter alleen verder contact op met kandidaten die voor een gesprek worden uitgenodigd. Kandidaten kunnen de voortgang van de sollicitatieprocedure volgen op de Eurojust-website.

Kandidaten worden erop attent gemaakt dat de werkzaamheden en beraadslagingen van het selectiepanel vertrouwelijk zijn en dat enig contact, direct of indirect, met de leden ervan strikt verboden is.

Alle persoonsgegevens die verzameld zijn in het kader van een sollicitatieprocedure van Eurojust zullen uitsluitend gebruikt worden voor dat doel en niet verstrekt worden aan eventuele derden. Alle verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk en volgens de hoogste veiligheidsnormen behandeld. Alle documenten die in het kader van een sollicitatieprocedure aan Eurojust verstrekt worden, zullen door Eurojust gearchiveerd worden en worden niet geretourneerd aan de sollicitanten. Documenten van sollicitanten worden uitsluitend bewaard voor de periode die in de bestaande controleprocedures van Eurojust is voorgeschreven. Het hoofd van de afdeling Personeelszaken van Eurojust fungeert als beheerder van deze gegevens die worden verzameld en verwerkt overeenkomstig alle geldende voorschriften inzake gegevensbescherming en in het bijzonder overeenkomstig de voorschriften voor de bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens bij Eurojust (PB C 68 van 19.3.2005, blz. 1). Uw recht op informatie, inzage, correctie, blokkering en verwijdering van persoonlijke gegevens zijn gewaarborgd volgens deze voorschriften.

Datum van publicatie op Eurojust-website:30 mei 2008.