Home

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/16/08 in het kader van het programma voor een leven lang leren — Toekenning van subsidies voor acties voor het ontwikkelen en uitvoeren van het europees kwalificatiekader (EKK), inclusief nationale en sectorale kwalificatiekaders

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/16/08 in het kader van het programma voor een leven lang leren — Toekenning van subsidies voor acties voor het ontwikkelen en uitvoeren van het europees kwalificatiekader (EKK), inclusief nationale en sectorale kwalificatiekaders

30.5.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 132/34


Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/16/08 in het kader van het programma voor een leven lang leren

Toekenning van subsidies voor acties voor het ontwikkelen en uitvoeren van het europees kwalificatiekader (EKK), inclusief nationale en sectorale kwalificatiekaders

(2008/C 132/09)

1. Doelstellingen en beschrijving

Het doel van deze oproep tot het indienen van voorstellen is de toekenning van subsidies aan circa 10-12 voorstellen, met deelnemers uit een maximumaantal landen en sectoren, met het oog op de organisatie van acties om consortia te faciliteren bij:

het ondersteunen van de uitvoering en ontwikkeling van het EKK, inclusief door nationale en sectorale kwalificatiestelsels en -kaders te koppelen aan het EKK als gemeenschappelijke referentie en door de band met de Europese ruimte voor hoger onderwijs te versterken;

de ontwikkeling en uitvoering van de nationale kwalificatiekaders.

2. In aanmerking komende aanvragers

In het kader van deze oproep kunnen subsidieaanvragen worden ingediend door met name consortia van Europese, nationale, regionale en sectorale organisaties, waaronder bijvoorbeeld ministeries, kwalificatieautoriteiten, brancheorganisaties, de sociale partners en andere belangrijke betrokken partijen die belangstelling hebben voor en een rol spelen op het gebied van kwalificatiestelsels. De aanvragers moeten ook voldoende representatief zijn voor de sector, de arbeidsmarkt of het (de) onderwijs- en opleidingsstelsel(s) waaraan hun project ten goede zal komen.

Er kunnen uitsluitend financieringsaanvragen worden ingediend door consortia die bestaan uit organisaties uit vijf of meer landen.

Er kunnen aanvragen worden ingediend door organisaties die in een van de volgende landen zijn gevestigd:

de 27 lidstaten van de EU;

de drie EVA-/EER-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen);

Turkije.

3. Begroting en duur van de projecten

De totale begrotingsmiddelen die voor de medefinanciering van de projecten in het kader van deze oproep zijn uitgetrokken, bedragen 2 000 000 EUR. De subsidies zullen minimaal 50 000 EUR en maximaal 200 000 EUR per project bedragen.

De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt maximaal 75 % van de totale subsidiabele kosten.

Met de activiteiten moet uiterlijk eind maart 2009 worden begonnen. De looptijd van de projecten bedraagt maximaal 24 maanden.

4. Termijn

De aanvragen moeten uiterlijk op 13 augustus 2008, datum postmerk, worden toegezonden aan het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

5. verdere informatie

De volledige tekst van de oproep tot het indienen van voorstellen en de aanvraagformulieren zijn te vinden op de volgende website:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2008/index_en.htm

De aanvragen moeten aan de bepalingen van de volledige tekst voldoen en aan de hand van het verstrekte formulier worden ingediend.