Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5173 — STM/NXP/JV) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5173 — STM/NXP/JV) Voor de EER relevante tekst

31.5.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 134/41


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5173 — STM/NXP/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 134/12)

1.

Op 23 mei 2008 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de ondernemingen STMicroelectronics NV („STM”, Nederland) en NXP BV („NXP”, Nederland), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over een nieuw opgerichte vennootschap die een gezamenlijke onderneming is.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor STM: halfgeleiderproducten;

voor NXP: halfgeleiderproducten;

voor Joint Venture: halfgeleiderproducten voor mobiele telecommunicatie.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5173 — STM/NXP/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel