Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5198 — Ramius/Morgan Stanley/Phoenix Dichtungstechnik) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5198 — Ramius/Morgan Stanley/Phoenix Dichtungstechnik) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

2.7.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 167/26


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5198 — Ramius/Morgan Stanley/Phoenix Dichtungstechnik)

Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 167/08)

1.

Op 24 juni 2008 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1), waarin wordt meegedeeld dat RCG International Opportunities Sàrl („Ramius”, Luxemburg), en Morgan Stanley & Co. International („Morgan Stanley”, Verenigde Staten), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over Phoenix Dichtungstechnik GmbH („PDT”, Duitsland) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Ramius: investeringsmaatschappij;

voor Morgan Stanley: wereldwijde financiële dienstverlening;

voor PDT: dichtingsmembranen en -profielen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5198 — Ramius/Morgan Stanley/Phoenix Dichtungstechnik, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel