Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5242 — Zurich/Caixa Sabadell/Sabadell Vida/Sabadell Generales) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5242 — Zurich/Caixa Sabadell/Sabadell Vida/Sabadell Generales) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

23.7.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 186/40


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5242 — Zurich/Caixa Sabadell/Sabadell Vida/Sabadell Generales)

Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 186/15)

1.

Op 3 juli 2008 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de ondernemingen Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA („Zurich Vida”, Spanje) en Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA („Zurich Generales”, Spanje), die deel uitmaken van de Zurich Group („Zurich Group”, Zwitserland) en Caixa d'Estalvis de Sabadell („Caixa Sabadell”, Spanje), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over CaixaSabadell Vida, SA de Seguros y Reaseguros („Sabadell Vida”, Spanje) en CaixaSabadell Compañía d'Assegurances Generals, SA („Sabadell Generales”, Spanje), die momenteel volledige dochterondernemingen zijn van Caixa Sabadell, door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Zurich Group: verzekeringen, herverzekeringen, pensioenen en investeringsproducten in Europa, Amerika en Azië;

voor Zurich Vida: Spaanse dochteronderneming van de Zurich Group die actief is op het gebied van levensverzekeringen;

voor Zurich Generales: Spaanse dochteronderneming van de Zurich Group die actief is op het gebied van schadeverzekeringen;

voor Caixa Sabadell: spaarbank voornamelijk actief op het gebied van retail banking;

voor Sabadell Vida: levensverzekeringen en pensioenproducten;

voor Sabadell Generales: schadeverzekeringen (woon- en ongevallenverzekering).

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5242 — Zurich/Caixa Sabadell/Sabadell Vida/Sabadell Generales, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel