Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5301 — Capgemini/BAS) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5301 — Capgemini/BAS) Voor de EER relevante tekst

13.9.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 235/13


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5301 — Capgemini/BAS)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 235/09)

1.

Op 8 september 2008 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de onderneming Cap Gemini SA („Capgemini”, Frankrijk), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Getronics PinkRoccade Business Application Services B.V. („BAS”, Nederland) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Capgemini: wereldwijd opererende dienstengroep, via diverse ondernemingen actief in consultancy en informaticadiensten;

voor BAS: lifecycle management van applicaties, waaronder gecontroleerde migratie, toepassingsbeheer, uitvoeren van tests, ontwikkeling, integratie, implementatie, projectbeheer en adviesverlening.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5301 — Capgemini/BAS, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel