Home

Tweede uitnodiging tot het indienen van voorstellen van 2008 — Simulatieoefeningen op het gebied van het communautair mechanisme voor civiele bescherming

Tweede uitnodiging tot het indienen van voorstellen van 2008 — Simulatieoefeningen op het gebied van het communautair mechanisme voor civiele bescherming

14.10.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 261/9


Tweede uitnodiging tot het indienen van voorstellen van 2008

Simulatieoefeningen op het gebied van het communautair mechanisme voor civiele bescherming

(2008/C 261/07)

I.1.

De Europese Commissie, directoraat-generaal Milieu, eenheid Civiele bescherming, publiceert een uitnodiging tot het indienen van voorstellen met het doel simulatieoefeningen voor civiele bescherming te selecteren die in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning in het kader van de Beschikking van de Raad van 5 maart 2007 tot instelling van een financieringsinstrument voor civiele bescherming (2007/162/EG, Euratom) en op grond van de Beschikking van de Raad van 8 november 2007 tot vaststelling van een communautair mechanisme voor civiele bescherming (herschikking) (2007/779/EG, Euratom). Deze financiële ondersteuning zal de vorm aannemen van subsidies.

I.2.

De betrokken gebieden, de aard en inhoud van de acties en de financieringsvoorwaarden worden beschreven in de relevante leidraad subsidieaanvraag, die eveneens gedetailleerde instructies bevat over waar en wanneer voorstellen kunnen worden ingediend. De leidraad alsmede de relevante formulieren voor de subsidieaanvraag zijn te downloaden van de Europese website op:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3.

Voorstellen moeten aan de Commissie op het in de leidraad subsidieaanvraag vermelde adres worden gezonden tegen 19 december 2008. Voorstellen moeten uiterlijk 19 december 2008 (als bewijs geldt de datum van verzending, het poststempel of de datum van het reçu) per post of private koerier worden ingediend. Zij mogen ook, uiterlijk 19 december 2008 om 17.00 uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke functionaris gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de leidraad.

Tegen de vastgestelde deadline verzonden, maar door de Commissie na 5 januari 2009 (uiterste datum van ontvangst) ontvangen voorstellen worden niet geacht in aanmerking te komen. Het is aan de aanvragende organisatie ervoor te zorgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om deze deadline te respecteren.

Per fax of elektronische post ingediende voorstellen, onvolledige aanvragen of in verschillende delen gezonden aanvragen worden niet aanvaard.

I.4

De procedure voor de toekenning van de subsidies verloopt als volgt:

ontvangst, registratie en ontvangstbevestiging door de Commissie;

beoordeling van de voorstellen door de Commissie;

toekenningsbesluit en kennisgeving van het resultaat aan de aanvragers.

De begunstigden worden, binnen de grenzen van het beschikbare budget, geselecteerd op basis van de criteria in de in punt I.2 bedoelde leidraad.

Bij goedkeuring door de Commissie wordt tussen de Commissie en de partij die het voorstel indient een (in euro luidende) subsidieovereenkomst gesloten.

De procedure is strikt vertrouwelijk.