Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5264 — Invitrogen/Applied Biosystems) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5264 — Invitrogen/Applied Biosystems) Voor de EER relevante tekst

14.10.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 261/10


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5264 — Invitrogen/Applied Biosystems)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 261/08)

1.

Op 7 oktober 2008 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de onderneming Invitrogen Corporation („Invitrogen”, Verenigde Staten), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Applied Biosystems Inc. („Applied Biosystems”, Verenigde Staten) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Invitrogen: levering van reagentia, serums, voedingsbodems voor cel- en weefselcultuur voor academisch onderzoek, de biowetenschappelijke industrie en de commerciële markten;

voor Applied Biosystems: levering van instrumentele systemen, verbruiksgoederen, software en diensten voor academisch onderzoek, de biowetenschappelijke industrie en de commerciële markten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5264 — Invitrogen/Applied Biosystems, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel