Home

NOTULEN#Donderdag, 25 oktober 2007

NOTULEN#Donderdag, 25 oktober 2007

16.10.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 263/457


NOTULEN

(2008/C 263 E/04)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Diana WALLIS

Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2. Acitiviteiten van de Europese Ombudsman in 2006 (debat)

Verslag over het jaarverslag over de activiteiten van de Europese Ombudsman in 2006 [2007/2131(INI)] — Commissie verzoekschriften.

Rapporteur: Luciana Sbarbati (A6-0301/2007)

Het woord wordt gevoerd door Nikiforos Diamandouros (Ombudsman).

Luciana Sbarbati leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Manolis Mavrommatis, namens de PPE-DE-Fractie, Alexandra Dobolyi, namens de PSE-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Luca Romagnoli, namens de ITS-Fractie, Robert Atkins, Maria Matsouka, Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Eva-Britt Svensson, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Leopold Józef Rutowicz, Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roberta Alma Anastase, Andrzej Jan Szejna, Nikiforos Diamandouros en Margot Wallström.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.16 van de notulen van 25.10.2007.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.20 uur onderbroken en om 11.30 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING

Voorzitter

3. Oorsprongsaanduiding (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 75/2007 ingediend door de leden Joseph Daul, Enrique Barón Crespo, Graham Watson, Heide Rühle en Eugenijus Maldeikis over oorsprongsaanduiding is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4 van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en met vermelding van de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 11.12.2007.

4. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt de volgende verklaring af:

De Conferentie van voorzitters heeft met algemene stemmen een besluit genomen dat ik u ter kennis breng en waarbij ik mij voornamelijk tot de Raad richt.

Bij de beraadslagingen over het voorstel van de Commissie tot wijziging van de verordening betreffende de financiering van de Europese politieke partijen heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers gisteren besloten tot een opsplitsing van het Commissievoorstel; in een aparte wettekst zal een beslissing worden genomen over de noodzakelijke wijzigingen van het Financieel Reglement, overeenkomstig de rechtsgrondslag die voor wijziging van het Financieel Reglement geldt.

Een en ander zou betekenen dat wezenlijke aspecten van deze wetgevingsprocedure aan medebeslissing van het Europees Parlement zouden worden onttrokken en dat de Commissie in tegenspraak met haar eigen overtuiging een nieuw voorstel zou moeten indienen, waarover ook de Rekenkamer zou moeten worden geraadpleegd.

Het Europees Parlement dringt er bij de Raad op aan dit besluit te heroverwegen. De door de Commissie voorgestelde wijzigingen op de verordening betreffende de financiering van de Europese politieke partijen zijn noodzakelijk om de praktische problemen die zich bij de toepassing ervan hebben voorgedaan, te verhelpen. Dankzij deze wijzigingen zou bovendien de ontwikkeling van politieke stichtingen op Europees niveau, die een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandbrenging van een publiek politiek bewustzijn, verder kunnen worden bevorderd. Derhalve is het noodzakelijk dat de voorgestelde verordening spoedig van kracht wordt.

De Commissie constitutionele zaken heeft op 22 oktober haar goedkeuring gehecht aan een verslag waarin uiting wordt gegeven aan de wens om tot een compromis met de Raad te komen met het oog op een snelle vaststelling van de voorgestelde verordening.

Met de door de permanente vertegenwoordigers voorgenomen opsplitsing van de wettekst, zijn al deze inspanningen teniet gedaan. Uit juridisch oogpunt is deze opsplitsing geenszins noodzakelijk, doet afbreuk aan het initiatiefrecht van de Commissie, beperkt de rechten van het Parlement en brengt het gevaar van aanzienlijke vertraging met zich.

Namens de Conferentie van voorzitters dring ik er bij de Raad op aan het besluit van de permanente vertegenwoordigers op ministerieel niveau recht te zetten.

Het woord wordt gevoerd door Jo Leinen, voorzitter van de Commissie AFCO, en Margot Wallström (vicevoorzitter van de Commissie).

5. Sacharov-prijs 2007 (bekendmaking van de winnaar)

De Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters met algemene stemmen heeft besloten de Sacharov-prijs 2007 toe te kennen aan de Sudanese mensenrechtenadvocaat Salih Mahmoud Osman.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op dinsdag 11 december in Straatsburg.

*

* *

De Voorzitter deelt voorts mede dat Conferentie van voorzitters met algemene stemmen heeft besloten in haar volgende vergadering de Russische journaliste Anna Politkovskaya te gedenken.

6. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door Makhkamboy Azimovich Makhmudov geleide delegatie van de Majlisi Oli van de Republiek Tadzjikistan, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage „Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

7.1. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie — Begroting 2008 (stemming)

Ontwerpamendementen en wijzigingsvoorstellen betreffende Afdeling III van het ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2008 (Commissie)

Ontwerpamendementen betreffende Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX van het ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2008 (Europees Parlement, Raad, Hof van Justitie, Rekenkamer, Europees Economisch en Sociaal Comité, Comité van de regio's, Europese Ombudsman en Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van ontwerpamendementen die betrekking hebben op de niet-verplichte uitgaven; gewone meerderheid voor de aanneming van wijzigingsvoorstellen die betrekking hebben op de verplichte uitgaven)

De aangenomen ontwerpamendementen en wijzigingsvoorstellen zijn opgenomen in de bijlage bij de „Aangenomen teksten”.

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 1)

Het woord wordt gevoerd door:

Kyösti Virrankoski (rapporteur), vóór de stemming, om technische aanpassingen aan te brengen in de amendementen 990, 24, 989 en 1043 en in de toelichting bij amendement 1133. Hij wijst er vervolgens op dat de toelichting bij amendement 634 niet van toepassing is op de amendementen 1018, 934, 938 en 940. Hij beveelt voorts aan amendement 752 te verwerpen ten gunste van amendement 610, de reserve van amendement 752 over te dragen naar amendement 610, en amendement 1044 te verwerpen ten gunste van amendement 32;

Kyösti Virrankoski, tijdens de stemming, om aan te bevelen de toelichting bij amendement 822 in stemming te brengen en een nadere toelichting te geven op de reserve van de amendementen 938 en 1043; hij wenst voorts dat amendement 610 in stemming wordt gebracht vóór amendement 752; hij voert tevens het woord over de amendementen 753 en 990;

Véronique De Keyser en Christopher Heaton-Harris geven een toelichting op de amendementen 231 en 21;

László Surján deelt mede van de Duitse versie van amendement 951 moet worden uitgegaan;

vóór de stemming over afdeling I (Europees Parlement) brengt Ville Itälä (rapporteur) enkele technische aanpassingen aan in de amendementen 1094, 1004 en 1013.

7.2. Ontwerp van algemene begroting 2008 (Afdeling III) (stemming)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling III — Commissie [C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)] en over de nota van wijzigingen nr. 1/2008 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 [13659/2007 — C6-0341/2007] — Begrotingscommissie.

Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0473)

7.3. Ontwerp van algemene begroting 2008 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (stemming)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling I — Europees Parlement, Afdeling II — Raad, Afdeling IV — Hof van Justitie, Afdeling V — Rekenkamer, Afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité, Afdeling VII — Comité van de regio's, Afdeling VIII — Europese Ombudsman, Afdeling IX — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD)] — Begrotingscommissie.

Rapporteur: Ville Itälä (A6-0394/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0474)

7.4. Erkenning en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen [06480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Maria da Assunção Esteves (A6-0356/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 4)

INITIATIEF, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0475)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Maria da Assunção Esteves (rapporteur) diende een mondeling amendement in op amendement 2, dat in aanmerking werd genomen.

7.5. Wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie * (stemming)

Verslag over het kaderbesluit van de Raad inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie [09688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis (A6-0362/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0476)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0476)

7.6. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Madagaskar * (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Madagaskar [COM(2007)0428 — C6-0064/2007 — 2007/0006(CNS)] — Commissie visserij.

Rapporteur: Margie Sudre (A6-0405/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0477)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0477)

7.7. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Mozambique * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique [COM(2007)0472 — C6-0284/2007 — 2007/0170(CNS)] — Commissie visserij.

Rapporteur: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0404/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0478)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0478)

7.8. Ondernemingsregisters voor statistische doeleinden *** II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad [07656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 8)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0479)

Het woord wordt gevoerd door Hans-Peter Martin (rapporteur) (de Voorzitter ontneemt hem het woord, omdat zijn opmerking niet over het verslag gaat).

7.9. Stijging van de prijzen van levensmiddelen, consumentenbescherming (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0400/2007, B6-0401/2007, B6-0402/2007, B6-0403/2007, B6-0404/2007 en B6-0405/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0400/2007

(ter vervanging van B6-0400/2007, B6-0401/2007, B6-0403/2007, B6-0404/2007 en B6-0405/2007):

ingediend door de volgende leden:

Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson en Agnes Schierhuber, namens de PPE-DE-Fractie,

Luis Manuel Capoulas Santos, namens de PSE-Fractie,

Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Martin Schulz, Ona Juknevičienė en Danutė Budreikaitė, namens de ALDE-Fractie

Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie,

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0480)

(Ontwerpresolutie B6-0402/2007 komt te vervallen.)

7.10. Bijzondere maatregelen 2007 voor Irak (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 81 van het Reglement, door de Commissie ontwikkelingssamenwerking, over de ontwerpbeschikking van de Commissie tot vaststelling van een bijzonder maatregel voor 2007 voor Irak (B6-0422/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0481)

7.11. Betrekkingen tussen de Europese Unie en Servië (stemming)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Servië [2007/2126(INI)] — Commissie buitenlandse zaken.

Rapporteur: Jelko Kacin (A6-0325/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 11)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2007)0482)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Doris Pack over de stemming over amendement 8.

Jelko Kacin (rapporteur) diende een mondeling amendement in op paragraaf 29, dat in aanmerking werd genomen.

*

* *

Het woord wordt gevoerd door Gerard Batten, die van oordeel dat er sprake is van ongelijke behandeling van leden, aangezien de Voorzitter Hans-Peter Martin vanochtend het woord heeft ontnomen, terwijl Martin Schulz volgens hem gisteren behoorlijk lang het woord heeft mogen voeren (de Voorzitter antwoordt dat hij handelt overeenkomstig het bepaalde in het Reglement).

7.12. Betrekkingen EU-Afrika (stemming)

Verslag over de stand van zaken in de betrekkingen tussen de Europese Unie en Afrika [2007/2002(INI)] — Commissie ontwikkelingssamenwerking.

Rapporteur: Maria Martens (A6-0375/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0483)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Alain Hutchinson diende een mondeling amendement in op amendement 1, dat in aanmerking werd genomen.

7.13. Internationaal verdrag tot uitbanning van clustermunitie (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0429/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0484)

7.14. Productie van opium voor medische doeleinden in Afghanistan (stemming)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de productie van opium voor medische doeleinden in Afghanistan [2007/2125(INI)] — Commissie buitenlandse zaken.

Rapporteur: Marco Cappato (A6-0341/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 14)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2007)0485)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra wees op een fout in de Spaanse versie van paragraaf 1, letter b) waarvoor van de Engelse versie diende te worden uitgegaan (de Voorzitter antwoordde dat een en ander zou worden onderzocht);

Marco Cappato (rapporteur) diende mondelinge amendementen in op de amendementen 4 en 5, die in aanmerking werden genomen.

7.15. Groenboek over een efficiëntere tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: beslag op bankrekeningen (stemming)

Verslag over het Groenboek over een efficiëntere tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: beslag op bankrekeningen [2007/2026(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Kurt Lechner (A6-0371/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0486)

7.16. Acitiviteiten van de Europese Ombudsman in 2006 (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de activiteiten van de Europese Ombudsman in 2006 [2007/2131(INI)] — Commissie verzoekschriften.

Rapporteur: Luciana Sbarbati (A6-0301/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0487)

VOORZITTER: Mario MAURO

Ondervoorzitter

8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Kyösti Virrankoski — A6-0397/2007: Gyula Hegyi, Laima Liucija Andrikienė

Verslag Ville Itälä — A6-0394/2007: Kathy Sinnott

Verslag Maria Martens — A6-0375/2007: Frank Vanhecke

Verslag Marco Cappato — A6-0341/2007: Ryszard Czarnecki, Carlo Fatuzzo

9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Gérard ONESTA

Ondervoorzitter

10. Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

De Voorzitter deelt op grond van artikel 57, lid 1 van het Reglement mede de volgende gemeenschappelijke standpunten van de Raad te hebben ontvangen en de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze gemeenschappelijke standpunten, alsmede het standpunt van de Commissie inzake:

Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 15 oktober 2007 met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (10076/6/2007 — C6-0352/2007 — 2005/0260(COD))

verwezen naar:

ten principale: CULT

Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, en houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (10537/3/2007 — C6-0353/2007 — 2005/0228(COD))

verwezen naar:

ten principale: TRAN

Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 15 oktober 2007 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) (11272/6/2007 — C6-0354/2007 — 2005/0246(COD))

verwezen naar:

ten principale: IMCO

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 26.10.2007, in.

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

12. Vennootschapsrecht (debat)

Verklaring van de Commissie: Vennootschapsrecht

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-DE-Fractie, Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Giuseppe Gargani, namens de Commissie JURI, de Europese besloten vennootschap en de Veertiende richtlijn vennootschapsrecht inzake verplaatsing van de maatschappelijke zetel (B6-0399/2007)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.4 van de notulen van 25.10.2007.

13. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 5 van de notulen van 23.10.2007 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)

13.1. Iran

Ontwerpresoluties B6-0406/2007, B6-0407/2007, B6-0410/2007, B6-0412/2007, B6-0418/2007 en B6-0419/2007

Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Paulo Casaca, Erik Meijer, Raül Romeva i Rueda en Tadeusz Zwiefka lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.1 van de notulen van 25.10.2007.

13.2. Pakistan

Ontwerpresoluties B6-0409/2007, B6-0414/2007, B6-0417/2007 en B6-0420/2007

David Martin, Eva-Britt Svensson, Raül Romeva i Rueda en Charles Tannock lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDEFractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Koenraad Dillen, namens de ITS-Fractie, Marios Matsakis en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.2 van de notulen van 25.10.2007.

13.3. Sudan: moord op vredessoldaten van de Afrikaanse Unie

Ontwerpresoluties B6-0408/2007, B6-0411/2007, B6-0413/2007, B6-0415/2007, B6-0416/2007 en B6-0421/2007

Marios Matsakis licht een ontwerpresolutie toe.

VOORZITTER: Martine ROURE

Ondervoorzitter

Alain Hutchinson, Tobias Pflüger, Mieczysław Edmund Janowski, Raül Romeva i Rueda en Jürgen Schröder lichten de overige ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door José Ribeiro e Castro, namens de PPE-DE-Fractie, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Koenraad Dillen, namens de ITS-Fractie, Colm Burke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.3 van de notulen van 25.10.2007.

14. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage „Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

14.1. Iran (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0406/2007, B6-0407/2007, B6-0410/2007, B6-0412/2007, B6-0418/2007 en B6-0419/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0406/2007

(ter vervanging van B6-406/2007, B6-407/2007, B6-410/2007, B6-0412/2007, B6-0418/2007 en B6-0419/2007):

ingediend door de volgende leden:

Michael Gahler, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Paulo Casaca en Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie

Frédérique Ries, Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis en Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie

Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie

Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie

Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0488)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Marios Matsakis stelde een mondeling amendement voor op paragraaf 15, dat in aanmerking werd genomen.

14.2. Pakistan (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0409/2007, B6-0414/2007, B6-0417/2007 en B6-0420/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0409/2007

(ter vervanging van B6-0409/2007, B6-0414/2007, B6-0417/2007 en B6-0420/2007):

ingediend door de volgende leden:

Charles Tannock en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie

Pasqualina Napoletano en Robert Evans, namens de PSE-Fractie

Sarah Ludford en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie

Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie

Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie

Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0489)

14.3. Sudan: moord op vredessoldaten van de Afrikaanse Unie (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0408/2007, B6-0411/2007, B6-0413/2007, B6-0415/2007, B6-0416/2007 en B6-0421/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0408/2007

(ter vervanging van B6-0408/2007, B6-0411/2007, B6-0413/2007, B6-0415/2007, B6-0416/2007 en B6-0421/2007):

ingediend door de volgende leden:

Jürgen Schröder, José Ribeiro e Castro, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt en Mario Mauro, namens de PPE-DE-Fractie

Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles en Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie

Thierry Cornillet en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie

Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie

Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert, Raül Romeva i Rueda en Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie

Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0490)

14.4. Vennootschapsrecht (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0399/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0491)

15. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

16. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PSE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië: Maria Matsouka

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Maria Matsouka

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Zuidoost-Europa: Anni Podimata

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: Anni Podimata in de plaats van Maria Matsouka

Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering: Costas Botopoulos

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije: Maria Eleni Koppa.

17. Indieningstermijnen (Top EU/Rusland)

Top EU/Rusland(punt 12 van de notulen van 23.10.2007 en punt 5 van de notulen van 24.10.2007)

De indieningstermijnen worden als volgt verlengd:

ontwerpresoluties: woensdag 07.11.2007, 18.00 uur;

amendementen en gezamenlijke ontwerpresolutie: maandag 12.11.2007, 19.00 uur.

Stemming: punt 3.22 van de notulen van 14.11.2007.

18. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

van Raad en Commissie:

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (COM(2007)0593 — C6-0342/2007 — 2007/0214(COD))

verwezen naar:

ten principale: IMCO

advies: ENVI, ITRE, TRAN

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden (herschikking) (COM(2007)0610 — C6-0348/2007 — 2007/0219(COD))

verwezen naar:

ten principale: TRAN

advies: JURI

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten (COM(2007)0619 — C6-0359/2007 — 2007/0216(COD))

verwezen naar:

ten principale: LIBE

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 40/2007 — Afdeling III — Commissie (SEC(2007)1249 — C6-0360/2007 — 2007/2227(GBD))

verwezen naar:

ten principale: BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC37/2007 — Afdeling III — Commissie (SEC(2007)1072 — C6-0361/2007 — 2007/2228(GBD))

verwezen naar:

ten principale: BUDG

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Deel I — Geconsolideerde financiële staten en geconsolideerde verslagen over de uitvoering van de begroting (SEC(2007)1055 [01] — C6-0362/2007 — 2007/2037(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Parlement (SEC(2007)1055 [02] — C6-0363/2007 — 2007/2038(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Raad (SEC(2007)1055 [03]- C6-0364/2007 — 2007/2039(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Hof van Justitie (SEC(2007)1055 [04] — C6-0365/2007 — 2007/2040(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Rekenkamer (SEC(2007)1055 [05] — C6-0366/2007 — 2007/2041(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Economisch en Sociaal Comité (SEC(2007)1055 [06] — C6-0367/2007 — 2007/2042(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Comité van de Regio’s (SEC(2007)1055 [07] — C6-0368/2007 — 2007/2043(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Ombudsman (SEC(2007)1055 [08] — C6-0369/2007 — 2007/2036(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (SEC(2007)1055 [9] — C6-0370/2007 — 2007/2044(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: JURI, LIBE

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (SEC(2007)1055 [10] — C6-0371/2007 — 2007/2046(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: EMPL

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (SEC(2007)1055 [11] — C6-0372/2007 — 2007/2047(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: EMPL

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Agentschap voor de Wederopbouw (SEC(2007)1055 [12] — C6-0373/2007 — 2007/2048(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: AFET

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Bureau voor de grondrechten (Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (SEC(2007)1055 [13] — C6-0374/2007 — 2007/2049(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: LIBE

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (SEC(2007)1055 [14] — C6-0375/2007 — 2007/2050(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: LIBE

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Milieuagentschap (SEC(2007)1055 [15] — C6-0376/2007 — 2007/2051(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: ENVI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (SEC(2007)1055 [16] — C6-0377/2007 — 2007/2052(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: EMPL

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (SEC(2007)1055 [17] — C6-0378/2007 — 2007/2053(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Geneesmiddelenbureau (SEC(2007)1055 [18] — C6-0379/2007 — 2007/2054(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: ENVI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Eurojust (SEC(2007)1055 [19] — C6-0380/2007 — 2007/2055(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: LIBE

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europese Stichting voor opleiding (SEC(2007)1055 [20] — C6-0381/2007 — 2007/2056(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: EMPL

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (SEC(2007)1055 [21] — C6-0382/2007 — 2007/2057(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: TRAN

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (SEC(2007)1055 [22] — C6-0383/2007 — 2007/2058(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: TRAN

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (SEC(2007)1055 [23] — C6-0384/2007 — 2007/2059(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: ENVI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (SEC(2007)1055 [24] — C6-0385/2007 — 2007/2061(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: ITRE

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (SEC(2007)1055 [25] — C6-0386/2007 — 2007/2060(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: ENVI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — Europees Spoorwegbureau (SEC(2007)1055 [26] — C6-0387/2007 — 2007/2062(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: TRAN

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 -Europese Politieacademie (SEC(2007)1055 [27] — C6-0388/2007 — 2007/2063(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: LIBE

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — FRONTEX (SEC(2007)1055 [28] — C6-0389/2007 — 2007/2214(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: LIBE

Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2006 — DEEL II — Deel I en II — Europese Commissie (A-B) (SEC(2007)1056 — C6-0390/2007 — 2007/2037(DEC))

verwezen naar:

ten principale: CONT

advies: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (COM (2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS))

verwezen naar:

ten principale: PECH

advies: DEVE, BUDG

19. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 116, lid 3 van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

60/2007

Riccardo Ventre

4

61/2007

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Károly Ferenc Szabó

172

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Anna Záborská

96

63/2007

Andreas Mölzer

20

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott, Roberta Angelilli, Anna Záborská

433

65/2007

Mario Borghezio

51

66/2007

Arlene McCarthy, Gérard Onesta, Georgs Andrejevs

59

67/2007

Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre, Luisa Morgantini

103

68/2007

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

25

69/2007

Andreas Mölzer

11

70/2007

Bogusław Rogalski

27

71/2007

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

43

72/2007

Miguel Angel Martínez Martínez, Catherine Guy-Quint, Linda McAvan, Richard Corbett, Erika Mann

123

73/2007

Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu, David Martin

32

74/2007

Cristian Dumitrescu, Daciana Octavia Sârbu, Alexandru Athanasiu, Dan Mihalache, Radu Podgorean

34

75/2007

Joseph Daul, Enrique Barón Crespo, Graham Watson, Heide Rühle, Eugenijus Maldeikis

413

76/2007

Giusto Catania

27

77/2007

Sharon Bowles, Glenys Kinnock

154

78/2007

Nils Lundgren, Hélène Goudin

31

79/2007

Tadeusz Zwiefka

26

80/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

11

81/2007

Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Czesław Adam Siekierski

69

82/2007

Oldřich Vlasák

37

83/2007

Irena Belohorská, Sergej Kozlík, Peter Baco

38

84/2007

Daniel Strož

16

85/2007

Horia-Victor Toma, Daciana Octavia Sârbu, Adina-Ioana Vălean, Tiberiu Bărbuleţiu

35

86/2007

Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson, Ville Itälä

47

87/2007

Adriana Poli Bortone

9

88/2007

Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir, Hélène Flautre

42

89/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

9

90/2007

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa, Bill Newton Dunn

33

91/2007

Milan Cabrnoch

19

92/2007

Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski, Witold Tomczak

6

93/2007

Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga, Kristian Vigenin

11

20. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.

21. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 12.11.2007 t/m 15.11.2007.

22. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.35 uur gesloten.

Harald Rømer

Secretaris-generaal

Hans-Gert Pöttering

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Cottigny, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Koppa, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Willmott, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

-

verworpen

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (..., ..., ...)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (..., ..., ...)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

art

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie — Begroting 2008

Begrotingslijn

AM nr.

en bloc

HS, ES, as

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Verklaring van de rapporteur bij HS: 512 voor, 18 tegen, 14 onthoudingen — aangenomen(1)

Titel 1 a

01 02 04

38

bloc 1

+

01 04 02

1026

bloc 1

01 04 04

911

bloc 1

01 04 05

441

bloc 1

01 04 11

871

bloc 1

02 01 04 01

702

bloc 1

02 02 02 01

443

bloc 1

02 02 02 02

444

bloc 1

02 02 03 04

857

bloc 1

+

02 02 08

872

bloc 1

02 02 02

873

bloc 1

02 03 01

417

bloc 1

02 03 03 01

1027

bloc 1

02 03 04

706

bloc 1

02 04 01 01

447

bloc 1

02 04 01 02

448

bloc 1

02 04 04 01

707

bloc 1

02 04 04 02

637

bloc 1

04 01 04 08

208

bloc 1

04 01 04 10

209

bloc 1

04 03 03 01

218

bloc 1

04 03 03 02

219

bloc 1

04 03 03 03

220

bloc 1

04 03 04

221

bloc 1

04 03 05

222

bloc 1

04 03 07

224

bloc 1

04 04 01 01

225

bloc 1

04 04 01 02

226

bloc 1

04 04 01 03

227

bloc 1

04 04 01 04

228

bloc 1

04 04 01 05

229

bloc 1

04 04 01 06

230

bloc 1

04 04 01 07

874

bloc 1

04 04 02 01

1029

bloc 1

04 04 03 01

1030

bloc 1

04 04 04 02

1031

bloc 1

04 04 06

234

bloc 1

04 04 07

235

bloc 1

04 04 10

237

bloc 1

04 04 11

875

bloc 1

06 01 04 02

141

bloc 1

06 01 04 03

717

bloc 1

06 01 04 04

142

bloc 1

06 01 04 09

718

bloc 1

+

06 01 04 11

877

bloc 1

06 02 01 01

1032

bloc 1

06 02 03

147

bloc 1

06 02 04 01

918

bloc 1

06 02 04 02

149

bloc 1

06 02 06

919

bloc 1

06 02 08 01

1034

bloc 1

06 02 10

921

bloc 1

920

bloc 1

06 03 03

922

bloc 1

06 03 04

923

bloc 1

06 04 01

456

bloc 1

06 04 05

457

bloc 1

06 04 06

924

bloc 1

06 06 01

925

bloc 1

06 06 02

160

bloc 1

06 07 01

161

bloc 1

06 07 02 01

879

bloc 1

08 04 01

929

bloc 1

08 05 01

930

bloc 1

08 06 01

931

bloc 1

08 11 01

933

bloc 1

08 20 02

483

bloc 1

08 21 01

484

bloc 1

08 22 02 01

485

bloc 1

08 22 02 02

486

bloc 1

09 01 04 01

2

bloc 1

09 02 01

3

bloc 1

09 02 02

96

bloc 1

09 02 03 01

1035

bloc 1

09 03 02

6

bloc 1

09 03 03

885

bloc 1

vervangen door 1138

09 03 04 02

494

bloc 1

09 04 01

1124

bloc 1

09 04 03 01

496

bloc 1

+

09 05 01

498

bloc 1

10 02 01

500

bloc 1

10 03 01

501

bloc 1

10 04 01 01

502

bloc 1

12 02 01

1037

bloc 1

12 02 02

379

bloc 1

14 01 04 02

383

bloc 1

14 02 01

384

bloc 1

14 04 01

385

bloc 1

14 04 02

386

bloc 1

14 05 01

745

bloc 1

14 05 02

46

bloc 1

14 05 03

47

bloc 1

15 01 04 14

14

bloc 1

15 01 04 22

15

bloc 1

15 02 09

17

bloc 1

15 02 11

1025

bloc 1

vervangen door 1145

15 02 23

1019

bloc 1

15 02 25 01

1041

bloc 1

15 02 30

1131

bloc 1

24 02 03

774

bloc 1

26 02 01

787

bloc 1

26 03 01 01

788

bloc 1

29 01 04 01

798

bloc 1

29 02 01

49

bloc 1

29 02 03

50

bloc 1

29 02 04

799

bloc 1

deel C-3-11-1

1054

bloc 1

02 02 01

139

as

-

15 02 11

649

as

-

02 02 01

1130

so

vervangen door 1134

1

+

2

+

583

Ing.

vervangen door 1134

04 03 05 01

223

-

04 04 03 02

231

so

vervangen door 1135

1/HS

-

264, 301, 3

2

+

3

-

06 02 02 01

1033

+

145

Ing.

06 02 02 02

146

Ing.

06 04 09

878

+

vervangen door 1136

822

+

vervangen door 1136

07 04 05

884

HS

+

508, 54, 7

08 02 01

1003

+

601

HS

-

257, 286, 26

08 03 01

928

so

1

+

2/ES

+

402, 160, 6

3

+

08 09 01

996

as

+

vervangen door 1137

08 10 01

932

+

645

ES

-

309, 218, 19

08 20 01

482

+

602

15 02 02 05

1018

so

vervangen door 1144

1

+

2

+

15 02 22

937

HS

+

541, 31, 3

15 02 23

747

Ing.

15 02 30

21

HS

-

162, 394, 19

deel C-3-11-6

164

Ing.

Titel 1 b

04 01 04 01

914

bloc 2

+

04 02 01

915

bloc 2

04 02 08

213

bloc 2

04 02 17

1028

bloc 2

13 01 04 03

1017

bloc 2

13 03 01

936

bloc 2

13 03 06

407

bloc 2

13 03 13

409

bloc 2

+

13 03 16

1038

bloc 2

13 03 18

1039

bloc 2

13 04 02

1040

bloc 2

13 01 04 01

935

so

vervangen door 1143

1

+

2

+

3/ES

-

345, 207, 9

Titel 2

05 01 04 04

916

bloc 3

+

05 01 04 08

712

bloc 3

05 01 04 09

876

bloc 3

05 02 01 02

245

bloc 3

05 02 01 03

246

bloc 3

05 02 03

247

bloc 3

05 02 05 08

250

bloc 3

05 02 06 05

251

bloc 3

05 02 07 01

252

bloc 3

05 02 08 07

255

bloc 3

05 02 08 08

256

bloc 3

05 02 08 10

258

bloc 3

05 02 08 11

259

bloc 3

05 02 08 12

260

bloc 3

05 02 09 01

261

bloc 3

05 02 09 02

262

bloc 3

05 02 09 04

264

bloc 3

05 02 09 06

266

bloc 3

05 02 10 01

268

bloc 3

05 02 10 02

269

bloc 3

05 02 11 01

270

bloc 3

05 02 11 05

272

bloc 3

05 02 12 04

274

bloc 3

05 02 12 05

275

bloc 3

05 02 12 06

276

bloc 3

05 02 12 08

277

bloc 3

05 02 12 09

917

bloc 3

05 02 12 99

279

bloc 3

05 02 13 01

280

bloc 3

+

05 02 13 03

281

bloc 3

05 02 13 04

282

bloc 3

05 02 15 01

283

bloc 3

05 02 15 04

284

bloc 3

05 02 15 05

285

bloc 3

05 02 15 06

286

bloc 3

05 07 01 06

291

bloc 3

05 08 06

1129

bloc 3

07 03 07

926

bloc 3

07 03 09 01

927

bloc 3

07 03 12

882

bloc 3

881

11 02 03 01

52

bloc 3

11 07 01

54

bloc 3

11 08 01

55

bloc 3

11 08 05 01

1036

bloc 3

11 09 01

57

bloc 3

11 09 02

887

bloc 3

15 04 49

891

bloc 3

17 01 04 05

297

bloc 3

17 01 04 06

896

bloc 3

17 03 13

897

bloc 3

17 04 02 01

941

bloc 3

17 04 03 03

898

bloc 3

17 04 04 01

305

bloc 3

17 04 05

435

bloc 3

05 02 01 01

244

+

585

05 02 04 01

248

+

859

05 02 05 01

249

HS

+

463, 106, 7

05 02 08 03

253

HS

+

514, 53, 6

05 02 08 06

254

HS

+

474, 98, 4

05 02 08 09

257

HS

+

470, 99, 4

05 02 09 03

263

HS

+

458, 98, 11

400

05 02 09 05

265

HS

+

458, 101, 11

05 02 09 07

267

HS

+

534, 28, 12

05 02 11 04

271

HS

+

508, 57, 6

05 02 12 01

273

HS

+

501, 64, 4

05 03 02 08

591

HS

-

136, 419, 21

05 03 02 22

401=

592=

HS

-

224, 287, 47

05 03 02 27

593

HS

-

248, 292, 17

05 04 05 01

595

-

287

-

07 03 12

642

+

17 03 02

312

+

402

Titel 3 a

18 02 01

63

bloc 4

+

18 02 04 01

66

bloc 4

18 02 04 02

67

bloc 4

18 02 05

997

bloc 4

18 03 01

69

bloc 4

18 03 05

70

bloc 4

18 03 09

71

bloc 4

18 03 10

72

bloc 4

18 03 12

73

bloc 4

18 04 05 03

1048

bloc 4

18 04 06

76

bloc 4

18 04 08

77

bloc 4

18 04 09

78

bloc 4

18 05 02

1049

bloc 4

18 05 03

79

bloc 4

18 05 05 01

1050

bloc 4

18 05 09

994

bloc 4

18 06 04 01

1051

bloc 4

18 06 07 01

899

bloc 4

18 07 01 01

1052

bloc 4

18 08 01

88

bloc 4

18 02 03 01

1133

so

1

+

2/HS

+

489, 82, 9

18 04 07

98

+

758

deel C-3-11-22

91

-

Titel 3 b

04 04 09

236

bloc 5

+

07 04 01

988

bloc 5

07 04 04

883

bloc 5

15 04 44

22

bloc 5

15 04 45

889

bloc 5

15 04 47

1020

bloc 5

15 04 48

890

bloc 5

15 06 08

892

bloc 5

15 06 10

893

bloc 5

16 03 05

894

bloc 5

16 03 06

895

bloc 5

16 04 02

991

bloc 5

17 01 04 30

1045

bloc 5

17 02 03

390

bloc 5

17 03 03 01

1046

bloc 5

17 03 06

992

bloc 5

17 03 07 01

1047

bloc 5

deel C-3-14-2

1055

bloc 5

04 04 11

238

-

09 06 01

934

so

vervangen door 1140

1

+

2/ES

-

368, 168, 21

15 05 55

938

valt onder de verklaring van de rapporteur vervangen door 1146

24

valt onder de verklaring van de rapporteur vervangen door 1146

15 06 06

1043

valt onder de verklaring van de rapporteur vervangen door 1147

25

valt onder de verklaring van de rapporteur vervangen door 1147

15 06 66

27

Ing.

16 02 02

610

+

752

ES

-

262, 302, 11

16 02 03

1044

-

32

+

16 03 02

989

valt onder de verklaring van de rapporteur vervangen door 1148

753

valt onder de verklaring van de rapporteur vervangen door 1148

16 03 04

990

valt onder de verklaring van de rapporteur vervangen door 1149

60

Ing.

vervangen door 1149

33

valt onder de verklaring van de rapporteur vervangen door 1149

17 02 02

940

so

vervangen door 1150

1

+

2/ES

-

383, 183, 6

Titel 4

05 05 02

290

bloc 6

+

07 01 04 05

880

bloc 6

09 06 01 01

886

bloc 6

13 05 02

414

bloc 6

15 02 27 01

1042

bloc 6

19 01 04 01

664

bloc 6

19 02 01

1009

bloc 6

19 03

328

bloc 6

19 03 01

944

bloc 6

19 04 01 01

946

bloc 6

19 04 02

761

bloc 6

19 06 01 01

103

bloc 6

+

19 06 01 04

104

bloc 6

19 06 02 03

947

bloc 6

19 08 01 02

949

bloc 6

19 08 01 04

900

bloc 6

19 08 01 04

901

bloc 6

19 08 02

1126

bloc 6

19 08 04

951

bloc 6

19 09 02

902

bloc 6

19 10

110

bloc 6

19 10 01

953

bloc 6

19 10 01 03

903

bloc 6

19 10 01 04

904

bloc 6

19 10 01 05

905

bloc 6

19 11 01

118

bloc 6

19 11 02

1132

bloc 6

19 11 03

351

bloc 6

20 02 01

120

bloc 6

20 02 03

396

bloc 6

21

1127

bloc 6

21 04 05

906

bloc 6

21 04 06

907

bloc 6

21 05 01 01

957

bloc 6

21 05 01 02

958

bloc 6

21 05 01 03

126

bloc 6

21 05 01 04

959

bloc 6

21 05 01 05

128

bloc 6

21 06 02

130

bloc 6

21 06 03

1011

bloc 6

21 08 02

132

bloc 6

22 02 03

364

bloc 6

22 02 05

365

bloc 6

22 02 05 02

134

as

vervangen door 1158

22 02 05 03

367

bloc 6

+

22 02 07 02

370

bloc 6

22 02 07 03

371

bloc 6

22 02 08

908

bloc 6

22 04 01

372

bloc 6

22 03 01

962

bloc 6

22 02 04

909

bloc 6

22 02 05

910

bloc 6

40 02 42

1053

bloc 6

19 03 07

945

HS

+

514, 30, 16

19 04 01

1125

+

665

-

19 08 01 01

948

+

666

-

19 08 01 03

950

+

669

-

19 09 01

952

+

670

-

19 10 01 01

954

+

671

-

19 10 02

1010

+

672

-

19 10 03

955

+

673

-

22 02 01

960

+

vervangen door 1157

674

HS

+

470, 104, 7

vervangen door 1157

22 02 05 07

436

as

+

22 02 07 01

961

+

Titel 5

XX 01 02 01

687

bloc 7

+

XX 01 02 11 04

995

bloc 7

03 01 01

913

bloc 7

03 01 04

987

bloc 7

06 01 06

1122

bloc 7

15 06 07

656

bloc 7

16 04 04

939

bloc 7

19 01 01 01

942

bloc 7

19 01 02 02

943

bloc 7

+

21 01 02 02

956

bloc 7

25 01 06 02

963

bloc 7

26 01 09 01

781

bloc 7

26 01 20

782

bloc 7

26 01 21

783

bloc 7

26 01 22 01

964

bloc 7

26 01 22 03

678

bloc 7

26 01 22 04

679

bloc 7

26 01 23 01

786

bloc 7

26 01 23 03

680

bloc 7

26 01 23 04

681

bloc 7

26 01 51 01

682

bloc 7

31 01 09

438

bloc 7

A2 01 01

1012

bloc 7

A3 01 01

1021

bloc 7

A4 01 01

1022

bloc 7

A4 02 01

684

bloc 7

A4 10 01

685

bloc 7

A5 01 02 01

1023

bloc 7

A6 01 01

965

bloc 7

A7 01 02 01

1024

bloc 7

deel C-3-3

966

bloc 7

XX 01 01 01

967

HS

+

545, 21, 10

XX 01 01 02 01

1123

as

+

XX 01 02 01 01

623

ES

-

233, 336, 4

546

-

XX 01 02 11 03

624

HS

-

295, 279, 6

04 01 01

204

04 01 02 11

205

04 01 03

206

24 01 06

437

+

403

Afdeling I — Europees Parlement

Verklaring van de rapporteur: aangenomen(1)

12

998

bloc 8

+

1204

1071

bloc 8

1220

1072

bloc 8

1400

968

bloc 8

+

1402

969

bloc 8

1404

970

bloc 8

vervangen door 1141, 1165, 1156, 1162

1610

1080

bloc 8

+

1650

1082

bloc 8

101

1004

as

+

104

1083

as

-

vervangen door 1142

104

1084

as

-

2000

972

bloc 8

+

vervangen door 1155

2007

973

bloc 8

2008

974

bloc 8

2022

975

bloc 8

2024

1005

bloc 8

2026

1094

bloc 8

2100

1102

bloc 8

2102

976

bloc 8

214

977

bloc 8

216

978

bloc 8

230

689

bloc 8

+

vervangen door 1156

300

1014

bloc 8

+

302

1113

bloc 8

+

vervangen door 1159

3042

979

bloc 8

+

3047

1114

as

-

vervangen door 1160

320

1115

bloc 8

+

235

1108

bloc 8

+

323

1117

bloc 8

+

vervangen door 1161 en 1165

3240

1118

bloc 8

+

3241

1119

bloc 8

+

vervangen door 1162

3247

980

bloc 8

+

3248

1016

bloc 8

403

981

bloc 8

4220

982

bloc 8

S1-12

374

-

373

-

S1-1004

625

so

1

-

2/HS

-

127, 425, 21

S1-10 5

971

+

S1-3242

1015

+

36

so

1

2

+

vervangen door 1163

S1-3243

690

-

S1-3244

1128

so

1

+

2

+

3

-

S1-3245

1120

+

630

so

1/ES

-

327, 230, 6

2

-

S1-3246

1121

-

691

so

1

-

2

-

Afdeling IV — Hof van Justitie

12

1006

bloc 9

+

129

1074

bloc 9

1406

1079

bloc 9

1612

1081

bloc 9

2001

1088

bloc 9

2022

1093

bloc 9

2024

1097

bloc 9

2026

1100

bloc 9

2028

1101

bloc 9

2100

1103

bloc 9

2102

1104

bloc 9

2103

1105

bloc 9

212

1106

bloc 9

272

1112

bloc 9

Afdeling V — Rekenkamer

12

983

bloc 10

+

2007

984

bloc 10

Afdeling VI — Economisch en Sociaal Comité

12

1062

bloc 11

+

1404

1078

bloc 11

1630

985

bloc 11

2

986

as

-

vervangen door 1151

1007

-

vervangen door 1153

999

-

vervangen door 1152

2026

1099

bloc 11

+

2548

1109

bloc 11

Afdeling VII — Comité van de regio's

12

1008

bloc 12

+

2

1013

bloc 12

2

1001

as

-

vervangen door 1154

2026

1098

bloc 12

+

vervangen door 115

2600

1110

bloc 12

+

2602

1111

bloc 12

+

Afdeling VIII — Europese ombudsman

1200

1070

bloc 13

+

231

1107

bloc 13

3210

1116

bloc 13

Afdeling IX — Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming

1011

1056

bloc 14

+

11

1057

bloc 14

1120

1058

bloc 14

1122

1059

bloc 14

2015

1092

bloc 14


Amendement

vervangen door

885

vervangen door 1138

1025

vervangen door 1145

649

vervangen door 1145

1130

vervangen door 1134

583

vervangen door 1134

231

vervangen door 1135

878

vervangen door 1136

822

vervangen door 1136

996

vervangen door 1137

1018

vervangen door 1144

935

vervangen door 1143

934

vervangen door 1140

938

vervangen door 1146(2)

24

vervangen door 1146(2)

1043

vervangen door 1147(2)

25

vervangen door 1147(2)

989

vervangen door 1148(2)

753

vervangen door 1148(2)

990

vervangen door 1149(2)

60

vervangen door 1149(2)

33

vervangen door 1149(2)

940

vervangen door 1150

134

vervangen door 1158

960

vervangen door 1157

674

vervangen door 1157

970

vervangen door 1141 + 1165 + 1156 + 1162

1083

vervangen door 1142

1084

vervangen door 1142

1094

vervangen door 1155

689

vervangen door 1156

1113

vervangen door 1159

1114

vervangen door 1160

1117

vervangen door 1161 + 1165

1119

vervangen door 1162

1015

vervangen door 1163 (staat niet in de stemlijst)

36

vervangen door 1163

1128

vervangen door 1164 (staat niet in de stemlijst)

986

vervangen door 1151

1007

vervangen door 1153

999

vervangen door 1152

1001

vervangen door 1154

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: am 21, 401, 674, 967

PSE: am 231/1e deel

Verts/ALE: am 591, 592, 593, 601, 624 en 625/2e deel

IND/DEM: am 249, 253, 254, 257, 263, 265, 267, 271, 273, 884, 937, 21, 1133, 945, 961, 1123 en 971

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: am 1121

PSE: am 946

ALDE: am 436 en 996

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

am 935

1ste deel: gehele amendement, behalve de toelichting

2de deel: de toelichting, behalve de woorden „waaronder de oprichting van een groep op hoog niveau ... rehabilitatie van steden en gemeenten,”

3de deel: deze woorden

am 36

1ste deel: Gehele tekst behalve de bedragen

2de deel: de bedragen

am 1128

1ste deel: gehele amendement, behalve de toelichting

2de deel: de toelichting, behalve de woorden „Vastgesteld moet worden ... personeel dat nodig is.”

3de deel: deze woorden

am 630

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. de reserve

2de deel: reserve

am 691

1ste deel: toelichting onder beide posten, behalve de woorden „op basis van evenredigheid” en „in het toezichthoudende orgaan ... zijn opgenomen”

2de deel: deze woorden

Verts/ALE

am 625

1ste deel: reserve in de begroting van het EP

2de deel: opname van een nieuwe begrotingslijn in de begroting van de Raad

am 1133

1ste deel: Gehele tekst zonder de bedragen in lijn 18 02 03 02

2de deel: deze bedragen

PSE

am 1130

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. de reserve

2de deel: reserve

am 231

1ste deel: kredieten

2de deel: gehele toelichting, behalve de woorden „de oprichting van een nieuw Waarnemingscentrum ... zal zijn” en „concentreren op”

3de deel: deze woorden

am 928

1ste deel: gehele amendement, behalve de toelichting

2de deel: gehele amendement, behalve de toelichting

3de deel: toelichting „Dit krediet dient tevens ... beperking van bijvangst.”

am 1018

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. de reserve

2de deel: reserve

am 934

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. de reserve

2de deel: reserve

am 940

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. de reserve

2de deel: reserve

2. Ontwerp van algemene begroting 2008 (Afdeling III)

Verslag: Kyösti VIRRANKOSKI (A6-0397/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 12

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

na § 12

3

PPE-DE

+

na § 17

1

PSE

Ing.

§ 19

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

516, 20, 6

na § 21

4

PPE-DE

+

na § 23

6

IND/DEM

HS

-

77, 478, 10

§ 25

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

na § 30

7

ALDE

+

na § 31

5

PPE-DE

ES

-

249, 305, 9

§ 32

2

PSE

ES

-

247, 312, 2

§ 35

§

oorspronkelijke tekst

as

-

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

487, 73, 15

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: am 6 en eindstemming

PSE: § 19

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: § 35

Verzoeken om stemming in onderdelen

Verts/ALE

§ 12

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „van die voor FRONTEX ... titel 3 wordt goedgekeurd en”

2de deel: deze woorden

§ 25

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „in de versterking van ... te verlichten”

2de deel: deze woorden

3. Ontwerp van algemene begroting 2008 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX)

Verslag: Ville ITÄLÄ (A6-0394/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 4

10

PPE-DE

ES

+

388, 159, 11

na § 7

8

IND/DEM, SCHLYTER

HS

-

104, 413, 29

§ 12

11

PPE-DE

+

na § 12

1

PSE

+

na § 18

12

PPE-DE

+

§ 20

2S

PSE

ES

-

250, 282, 20

13

PPE-DE

+

§

oorspronkelijke tekst

§ 22

14

PPE-DE

ES

-

242, 275, 12

kopje vóór § 24

15S

PPE-DE

-

§ 26

16

PPE-DE

+

§ 27

3

PSE

-

§ 34

4S

PSE

-

§ 40

5

PSE

+

§ 43

6S

PSE

ES

-

182, 365, 11

7

Verts/ALE

ES

+

285, 234, 34

§

oorspronkelijke tekst

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

499, 24, 42

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: am 8

PPE-DE: eindstemming

4. Erkenning en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen *

Verslag: Maria da Assunção ESTEVES (A6-0356/2007)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

+

Diversen

Amendement 2, dat deel uitmaakt van één enkele stemming, werd mondeling gewijzigd door Maria da Assunção Estevez, rapporteur, en strekte tot schrapping van het woord „ontoelaatbare”.

5. Wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie *

Verslag: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0362/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

art 3 bis

2

GUE/NGL

-

art 5, § 1 bis

§

oorspronkelijke tekst

as

+

art 5, § 4

§

oorspronkelijke tekst

as

+

na overw 2

1

commissie

+

stemming: gewijzigd voorstel

+

stemming: wetgevingsresolutie

+

Verzoeken om aparte stemming

GUE/NGL: art 5, § 1bis + 4 (oorspronkelijke tekst)

6. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Madagaskar *

Verslag: Margie SUDRE (A6-0405/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Amendementen van de commissie ten principale — stemming en bloc

1

4-6

commissie

+

Amendementen van de commissie ten principale — aparte stemmingen

2

commissie

as

-

3

commissie

as/ES

-

307, 222, 7

na art 3

8

IND/DEM

HS

-

57, 462, 15

na overw 3

7

IND/DEM

HS

-

63, 445, 28

stemming: gewijzigd voorstel

HS

+

466, 67, 12

stemming: wetgevingsresolutie

+

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: am 7, 8 + gewijzigd voorstel

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: am 2 + 3

7. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Mozambique *

Verslag: Emanuel Jardim FERNANDES (A6-0404/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Amendementen van de commissie ten principale — stemming en bloc

2

5-7

commissie

+

Amendementen van de commissie ten principale — aparte stemmingen

1

commissie

as/ES

+

299, 223, 3

3

commissie

as/ES

-

167, 373, 4

4

commissie

as

+

na art 3

9

IND/DEM

HS

-

71, 469, 9

na overw 3

8

IND/DEM

HS

-

69, 438, 23

stemming: gewijzigd voorstel

HS

+

395, 79, 76

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

407, 73, 76

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: am 8, 9 + gewijzigd voorstel

PPE-DE: eindstemming

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: am 1, 3, 4

8. Ondernemingsregisters voor statistische doeleinden *** II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Hans-Peter MARTIN (A6-0353/2007) (gekwalificeerde meerderheid)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Amendementen van de commissie ten principale — stemming en bloc

1-2

commissie

+

9. Stijging van de prijzen van levensmiddelen, consumentenbescherming

Ontwerpresoluties: (B6-0400/2007, B6-0401/2007, B6-0402/2007, B6-0403/2007, B6-0404/2007, B6-0405/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0400/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

na § 5

6

UEN

ES

+

403, 115, 11

na § 15

8

GUE/NGL

-

na § 16

1

PPE-DE

HS

-

229, 281, 20

2

PPE-DE

HS

-

233, 286, 21

3

PPE-DE

HS

-

221, 290, 26

4

PPE-DE

HS

-

220, 292, 26

5

PPE-DE

HS

-

216, 295, 27

na § 26

9

GUE/NGL

+

10

GUE/NGL

-

na overw M

7

GUE/NGL

-

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

464, 30, 44

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0400/2007

PPE-DE

B6-0401/2007

PSE

B6-0402/2007

GUE/NGL

B6-0403/2007

ALDE

B6-0404/2007

UEN

B6-0405/2007

Verts/ALE

Verzoeken om hoofdelijke stemming

Verts/ALE: am 1, 2, 3, 4, 5 en eindstemming

10. Bijzondere maatregelen 2007 voor Irak

Ontwerpresoluties: (B6-0422/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Ontwerpresolutie van de Commissie DEVE

B6-0422/2007

stemming: resolutie (als geheel)

+

11. Betrekkingen tussen de Europese Unie en Servië

Verslag: Jelko KACIN (A6-0325/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 2

3

ALDE

+

22

PPE-DE

§ 3

17

PSE

+

na § 3

18

PSE

+

§ 4

28

Verts/ALE

ES

-

234, 267, 9

na § 4

29

Verts/ALE

-

§ 8

§

oorspronkelijke tekst

as

+

na § 8

30

Verts/ALE

so

1

-

2

-

§ 11

23

PPE-DE

HS

-

226, 273, 11

4=

13=

ALDE

PSE

HS

+

459, 50, 8

§ 12

14

PSE

ES

-

208, 289, 2

5

ALDE

+

na § 12

31

Verts/ALE

Ing.

§ 13

6=

24=

ALDE

PPE-DE

+

§ 21

7=

15=

ALDE

PSE

+

§

oorspronkelijke tekst

as

§ 22

8

ALDE

+

§ 29

§

oorspronkelijke tekst

so

1/ES

+

mondeling gewijzigd

464, 7, 15

2

-

§ 31

19

PPE-DE

+

§ 38

25

PPE-DE

+

§ 40

26

PPE-DE

-

9

ALDE

+

§ 43

16

PSE

+

§

oorspronkelijke tekst

visum 2

10

PSE

ES

+

244, 231, 10

overw C

20

PPE-DE

+

overw G

1

ALDE

+

11

PSE

overw M

2=

12=

27=

ALDE

PSE

Verts/ALE

ES

+

257, 234, 6

21

PPE-DE

stemming: resolutie (als geheel)

+

Verzoeken om aparte stemming

PSE: § 21

GUE/NGL: § 8

Verzoeken om hoofdelijke stemming

GUE/NGL: am 13 + 23

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

§ 29

1ste deel:„moedigt ... entiteiten van Bosnie en Herzegovina”

2de deel:„(de Federatie ... in de regio;”

Verts/ALE

am 30

1ste deel:„is van mening ... Europese Unie;”

2de deel:„dringt er bij Servië te verminderen;”

Diversen

Jelko Kacin, rapporteur, diende een mondeling amendement in op paragraaf 29 strekkende tot schrapping van de woorden „beide constituerende entiteiten”.

12. Betrekkingen EU-Afrika

Verslag: Maria MARTENS (A6-0375/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 55

2

PPE-DE

ES

+

294, 190, 4

§ 58

3

PPE-DE

+

§ 61

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

298, 179, 7

na § 61

1

PSE

so

1

+

2/ES

+

mondeling gewijzigd

395, 88, 9

§ 62

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

§ 63

6/rev

GUE/NGL

-

na § 72

5

PSE

+

§ 74

4

PPE-DE

+

§ 77

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

278, 204, 11

§ 88

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

visum 23

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

275, 212, 6

stemming: resolutie (als geheel)

+

Verzoeken om hoofdelijke stemming

Verts/ALE: § 61

PPE-DE: visum 23, § 77

Verzoeken om aparte stemming

PSE: § 61

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

am 1

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „vreest dat de ACS-landen ... zullen bevinden dan nu en”

2de deel: deze woorden

PSE

§ 62

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „maar evenzeer als handeslakkoorden”

2de deel: deze woorden

§ 88

1ste deel:„Meent dat in een aantal ... overweging te nemen is” zonder „in elk individueel geval”

2de deel:„in elk individueel geval” en „en afhankelijk ... andere leners”

Diversen

Alain Hutchinson diende het volgende mondelinge amendement in op amendement 1:

61 bis. herinnert eraan dat de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) evenzeer als ontwikkelingsakkoorden als als handelsakkoorden ontwikkeld en onderhandeld moeten worden, d.w.z. dat ze gebaseerd moeten zijn op de principes van de asymmetrie ten gunste van de ACS-regio's, de steun aan de regionale ACS-integratie, de toepassing van een solide en betrouwbaar kader voor de bevordering van handel en investeringen in de ACS-regio's, en de oprichting en consolidering van regionale markten vóór elke opening van de markt van de EU; vraagt de Commissie dan ook de opening van de markten zo nodig uit te stellen tot er concrete ontwikkelingsniveaus zijn bereikt; verzoekt de Commissie eveneens om oplossingen te vinden en tegelijkertijd de onderhandelingen voort te zetten;

13. Internationaal verdrag tot uitbanning van clustermunitie

Ontwerpresoluties: (B6-0429/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Ontwerpresolutie B6-0429/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

na overw J

1

GUE/NGL

HS

-

72, 387, 8

stemming: resolutie (als geheel)

+

Verzoeken om hoofdelijke stemming

GUE/NGL: am 1

Diversen

Pedro Guerreiro heeft de ontwerpresolutie medeondertekend.

14. Productie van opium voor medische doeleinden in Afghanistan

Verslag: Marco CAPPATO (A6-0341/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 1, letter b)

1

ALDE

Ing.

6

PPE-DE

+

§

oorspronkelijke tekst

§ 1, letter c)

7

PPE-DE

so

1

+

2

+

§

oorspronkelijke tekst

overw E

2

PPE-DE

+

overw M

3

PPE-DE

+

als toevoeging

na overw N

4

PPE-DE

+

mondeling gewijzigd

5

PPE-DE

+

mondeling gewijzigd

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

368, 49, 25

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

ALDE: eindstemming

Verzoeken om stemming in onderdelen

ALDE, PSE

am 7

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „het bespreken van de mogelijkheden en de haalbaarheid van”

2de deel: deze woorden

Diversen

Marco Cappato, rapporteur:

diende een mondeling amendement in op amendement 4, strekkende tot schrapping van de woorden „en dat de productie van opium ... minst ontwikkelde landen,”

diende het volgende mondeling amendement in op amendement 5: „overwegende dat de Afghaanse Grondwet bepaalt dat de staat alle soorten van teelt en de smokkel van verdovende middelen dient te voorkomen en dat de Afghaanse wet op de drugsbestrijding van 2005 voorziet in de eventuele productie onder licentie en de distributie van gecontroleerde stoffen in Afghanistan,”

De ALDE-Fractie stelde voor amendement 3 als toevoeging te beschouwen (overweging M).

15. Groenboek over een efficiëntere tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: beslag op bankrekeningen

Verslag: Kurt LECHNER (A6-0371/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 22

2

PPE-DE, PSE

+

§ 23

1=

4=

ALDE

PPE-DE, PSE

+

§ 24

3

PPE-DE, PSE

+

stemming: resolutie (als geheel)

+

Diversen

Manuel Medina Ortega en Gary Titley hebben de amendementen 2, 3 en 4, namens de PSE-Fractie, ondertekend.

16. Activiteiten van de Europese ombudsman in 2006

Verslag: Luciana SBARBATI (A6-0301/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 24

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

-

§ 26

1S

PPE-DE

-

§ 30

2

PPE-DE

+

stemming: resolutie (als geheel)

+

Verzoeken om stemming in onderdelen

PSE

§ 24

1ste deel:„spoort ... en vertaling;”

2de deel:„betreurt ... geraadpleegd is;”

17. Iran

Ontwerpresoluties: (B6-0406/2007, B6-0407/2007, B6-0410/2007, B6-0412/2007, B6-0418/2007, B6-0419/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0406/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 15

MATSAKIS

+

mondeling gewijzigd

§ 18

1S

UEN

-

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2/ES

-

21, 37, 0

§ 19

2S

UEN

-

§ 20

3S

UEN

-

stemming: resolutie (als geheel)

+

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0406/2007

UEN

B6-0407/2007

ALDE

B6-0410/2007

PSE

B6-0412/2007

GUE/NGL

B6-0418/2007

Verts/ALE

B6-0419/2007

PPE-DE

Verzoeken om stemming in onderdelen:

PPE-DE

§ 18

1ste deel: t/m „... onderbroken,”

2de deel: rest

Diversen

Marios Matsakis (auteur) diende een mondeling amendement in strekkende tot toevoeging van onderstaande tekst aan § 15:

15. veroordeelt de arrestatie en de gevangenhouding van de mensenrechtenactivist Dr. Sohrab Razzaghi op 24 oktober 2007 en dringt aan op zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.

18. Pakistan

Ontwerpresoluties: (B6-0409/2007, B6-0414/2007, B6-0417/2007, B6-0420/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0409/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 20

1

Verts/ALE

-

stemming: resolutie (als geheel)

+

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0409/2007

PSE

B6-0414/2007

GUE/NGL

B6-0417/2007

Verts/ALE

B6-0420/2007

PPE-DE

19. Sudan: moord op vredessoldaten van de Afrikaanse Unie

Ontwerpresoluties: (B6-0408/2007, B6-0411/2007, B6-0413/2007, B6-0415/2007, B6-0416/2007, B6-0421/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0408/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

65, 0, 0

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0408/2007

ALDE

B6-0411/2007

PSE

B6-0413/2007

GUE/NGL

B6-0415/2007

UEN

B6-0416/2007

Verts/ALE

B6-0421/2007

PPE-DE

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

20. Vennootschapsrecht

Ontwerpresolutie: (B6-0399/2007)

Betreft

am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Ontwerpresolutie B6-0399/2007

(Commissie JURI)

stemming: resolutie (als geheel)

+BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1. Ontwerp van algemene begroting 2008

Voorgestelde wijzigingen

Voor: 512

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea, Gollnisch, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Stănescu

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 18

GUE/NGL: Meijer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Železný

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Škottová, Vernola, Wohlin

UEN: Borghezio, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 14

GUE/NGL: Agnoletto

IND/DEM: Goudin

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

NI: Allister, Baco

UEN: Camre

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Reinhard Rack

2. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 231/1

Voor: 264

ALDE: Alvaro, Attwooll, Cocilovo, Harkin

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Itälä, Stauner

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 301

ALDE: Andrejevs, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Borghezio, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 3

ALDE: Lynne

NI: Baco

PPE-DE: McGuinness

3. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 884

Voor: 508

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Coşea, Dillen, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 54

GUE/NGL: Holm, Meijer, Pafilis, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Železný

ITS: Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Schenardi, Stănescu

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Nicholson, Parish, Pomés Ruiz, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Ventre, Vernola, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

Onthoudingen: 7

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Bonde

ITS: Martinez

NI: Baco

PPE-DE: Hybášková

UEN: Camre

4. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 601

Voor: 257

ALDE: Attwooll, Duff, Ek, Geremek, Hall, Harkin, in 't Veld, Lynne, Ortuondo Larrea, Pohjamo

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Goudin, Lundgren, Sinnott, Železný

ITS: Coşea

NI: Allister, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Brepoels, De Lange, Martens, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pīks, Wortmann-Kool

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Crowley, Grabowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Speroni, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 286

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Nattrass

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Napoletano

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Kristovskis, Masiel, Szymański, Zīle

Onthoudingen: 26

ALDE: Bowles, Ludford

GUE/NGL: Figueiredo

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Maldeikis, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Pasqualina Napoletano

5. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 937

Voor: 541

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea, Mihăescu, Popeangă

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 31

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

PPE-DE: Wohlin

PSE: Fava

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 3

IND/DEM: Železný

NI: Baco

PPE-DE: Ventre

6. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 21

Voor: 162

ALDE: Attwooll, Bowles, Hall, Harkin, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Schmidt Olle, Sterckx, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Beazley, Belet, Berend, Bowis, Brepoels, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Chichester, Daul, Descamps, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Fajmon, Fontaine, Gaubert, Gauzès, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Kaczmarek, Kamall, De Lange, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Martens, Mavrommatis, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Parish, Pinheiro, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Ribeiro e Castro, Saïfi, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Tannock, Thyssen, Ulmer, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Casaca, Corbett, De Keyser, Dobolyi, Fazakas, Grech, Honeyball, Howitt, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Navarro, Prets, Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Jonckheer, Rühle

Tegen: 394

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Böge, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Marinescu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pleštinská, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Surján, Szájer, Ţîrle, Toubon, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zieleniec

PSE: Arif, Athanasiu, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, Gebhardt, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 19

ALDE: Manders

IND/DEM: Belder, Blokland

ITS: Claeys

NI: Baco

PPE-DE: Lauk, Sommer

PSE: García Pérez, Geringer de Oedenberg, Hughes, Leichtfried, McAvan, Martin David, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

Verts/ALE: Schlyter

7. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 249

Voor: 463

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Brie, de Brún, Flasarová, Henin, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Wurtz

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Březina, Burke, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pöttering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Flautre, Schlyter

Tegen: 106

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Duff, Ek, Lambsdorff, Matsakis, Schmidt Olle

GUE/NGL: Aita, Catania, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Meijer, Søndergaard, Svensson, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Brepoels, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Duchoň, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hybášková, Kaczmarek, Kamall, Nicholson, Parish, Pleštinská, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berman, Bozkurt, Van den Burg, Corbey, Färm, Schaldemose, Segelström, Thomsen

UEN: Camre, Krasts, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 7

ALDE: Manders

GUE/NGL: Agnoletto, Figueiredo, Guerreiro, Pflüger, Uca

NI: Baco

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Poul Nyrup Rasmussen, Dan Jørgensen

Onthoudingen: Sophia in 't Veld

8. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 253

Voor: 514

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 53

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hybášková, Kamall, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

PSE: Jacobs

UEN: Kuźmiuk, Podkański

Verts/ALE: Auken, Breyer, Kusstatscher

Onthoudingen: 6

ALDE: Ek, Manders

NI: Baco

UEN: Camre

Verts/ALE: Lichtenberger, Schlyter

9. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 254

Voor: 474

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Turmes

Tegen: 98

ALDE: Ek, Laperrouze, Morillon, Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Lundgren, Nattrass

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Fajmon, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hybášková, Kamall, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berman, Bozkurt, Van den Burg, Corbey, Jacobs, Jørgensen, Rasmussen, Schaldemose, Thomsen

UEN: Camre, Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 4

ALDE: Manders

IND/DEM: Železný

NI: Baco

PPE-DE: Mann Thomas

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Onthoudingen: Sophia in 't Veld

10. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 257

Voor: 470

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Kindermann, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tegen: 99

ALDE: Ek, Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Liotard, Markov, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hybášková, Kamall, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berman, Bozkurt, Van den Burg, Corbey, Jacobs, Jørgensen, Rasmussen, Schaldemose, Thomsen

UEN: Camre, Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 4

ALDE: Manders, Matsakis

GUE/NGL: Agnoletto

PSE: Koterec

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Onthoudingen: Sophia in 't Veld

11. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 263

Voor: 458

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Wurtz

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tegen: 98

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Liotard, Markov, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hybášková, Kamall, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berman, Bozkurt, Van den Burg, Corbey, Färm, Jacobs, Jørgensen, Rasmussen, Schaldemose, Segelström

UEN: Camre, Krasts, Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 11

ALDE: Ek, Manders, Matsakis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Pflüger, Uca, Zimmer

PPE-DE: Esteves

Verts/ALE: Irujo Amezaga

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Britta Thomsen

Onthoudingen: Sophia in 't Veld

12. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 265

Voor: 458

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Remek, Wurtz

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corda, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Irujo Amezaga

Tegen: 101

ALDE: Ek, Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Liotard, Markov, Meijer, Ransdorf, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Březina, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hybášková, Kamall, Nicholson, Parish, Protasiewicz, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berman, Bourzai, Bozkurt, Van den Burg, Corbey, De Keyser, Jacobs, Jørgensen, Rasmussen, Thomsen

UEN: Camre, Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 11

ALDE: Manders, Matsakis, Ortuondo Larrea

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Pflüger, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Baco

PSE: Beňová

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Monica Frassoni

Tegen: Christel Schaldemose

Onthoudingen: Sophia in 't Veld

13. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 267

Voor: 534

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 28

ALDE: Ek, Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Liotard, Markov, Meijer, Pafilis, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott

PPE-DE: Hybášková, Wohlin

PSE: Beňová, Jørgensen, Rasmussen, Schaldemose, Thomsen

UEN: Krasts, Kristovskis, Vaidere

Verts/ALE: Horáček

Onthoudingen: 12

ALDE: Budreikaitė, Manders, Ortuondo Larrea

GUE/NGL: Agnoletto

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Železný

NI: Allister, Baco

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken

14. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 271

Voor: 508

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Kindermann, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 57

ALDE: Ek, Schmidt Olle

GUE/NGL: Liotard, Markov, Meijer, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hybášková, Kamall, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

PSE: Jørgensen, Rasmussen, Schaldemose, Thomsen

UEN: Camre, Krasts, Zīle

Verts/ALE: Flautre, Schlyter

Onthoudingen: 6

ALDE: Manders

GUE/NGL: Agnoletto, de Brún

IND/DEM: Georgiou

NI: Allister, Baco

15. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 273

Voor: 501

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Ciornei, Cocilovo, De Sarnez, Duff, Ferrari, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Kusstatscher, Lichtenberger

Tegen: 64

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Deprez, Fourtou, Lambsdorff, Schmidt Olle

GUE/NGL: Henin, Holm, Liotard, Markov, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hybášková, Wohlin

PSE: Berman, Bozkurt, Van den Burg, Corbey, Jacobs, Jørgensen, Rasmussen, Schaldemose, Thomsen

UEN: Camre, Didžiokas

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 4

ALDE: Ek, Manders, Matsakis

GUE/NGL: Agnoletto

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Janelly Fourtou

Onthoudingen: Sophia in 't Veld

16. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 591

Voor: 136

ALDE: Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Lax, Ludford, Lynne, Newton Dunn, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Mihăescu

NI: Allister, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ehler, Lechner, Panayotopoulos-Cassiotou, Wohlin

PSE: Berman, Borrell Fontelles, Bozkurt, Van den Burg, Capoulas Santos, Corbey, Dîncu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fernandes, Haug, Jacobs, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leichtfried, Myller, Occhetto, Rasmussen, Schaldemose, Scheele, Segelström, Szejna, Van Lancker

UEN: Camre, Krasts, Pęk, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 419

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Chatzimarkakis, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Losco, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Panayotov, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Henin, Pafilis

IND/DEM: Bonde, Booth, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Bösch, Bono, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Napoletano, Navarro, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Onthoudingen: 21

ALDE: Cavada, Harkin, Kułakowski, Manders, Mohácsi, Onyszkiewicz, Toia, Toma

GUE/NGL: Agnoletto, Wurtz

IND/DEM: Batten, Clark, Nattrass

PPE-DE: Brepoels, Esteves

PSE: Färm, Golik, Grech, Walter

UEN: Vaidere

Verts/ALE: Irujo Amezaga

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Ana Maria Gomes, Jens-Peter Bonde, Jules Maaten, Britta Thomsen

17. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendements 401 + 592

Voor: 224

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, De Sarnez, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Watson

GUE/NGL: de Brún, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Meijer, Pflüger, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Mihăescu, Popeangă

NI: Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Beazley, Becsey, Bowis, Brepoels, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Casa, Casini, Chichester, Chmielewski, Daul, Deß, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Fajmon, Gaľa, Ganţ, Gaubert, Gewalt, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kelam, Klamt, Koch, Langen, Lehne, McGuinness, Marinescu, Mauro, Mayer, Mikolášik, Mladenov, Morin, Nicholson, Niebler, Pack, Parish, Pīks, Purvis, Radwan, Saïfi, Schierhuber, Schöpflin, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Szájer, Tannock, Toubon, Urutchev, Van Orden, Vidal-Quadras, Weber Manfred, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berman, Bozkurt, Corbett, Corbey, Dîncu, El Khadraoui, Färm, Gomes, Hasse Ferreira, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leichtfried, McAvan, Martin David, Myller, Pahor, Patrie, Rasmussen, Rothe, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Thomsen, Titley, Van Lancker, Willmott

UEN: Aylward, Czarnecki Marek Aleksander, Krasts, Kristovskis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 287

ALDE: Busk, Cocilovo, Deprez, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Krahmer, Losco, Matsakis, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Panayotov, Staniszewska, Starkevičiūtė, Virrankoski

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Seppänen, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Nattrass, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Berend, Böge, Braghetto, Březina, Brok, Buzek, Caspary, Castiglione, Díaz de Mera García Consuegra, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glattfelder, Goepel, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Karas, Kauppi, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayor Oreja, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Novak, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Pieper, Pleštinská, Posselt, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schwab, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Surján, Thyssen, Ţîrle, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vlasák, Weisgerber, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Siwiec, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Onthoudingen: 47

ALDE: Harkin, Kułakowski, Toma

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka, Remek, Uca

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Baco

PPE-DE: Anastase, Belet, Brejc, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Ferber, Gál, Gauzès, Jałowiecki, Jeggle, Kónya-Hamar, De Lange, Martens, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Petre, Pinheiro, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rübig, Seeber, Siekierski, Sommer, Šťastný, Ulmer, Ventre, Wieland, Wortmann-Kool

PSE: Bösch, Wiersma

UEN: Camre, Zīle

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Brian Crowley, Jens-Peter Bonde, Lily Jacobs

Tegen: Joseph Daul, Alejo Vidal-Quadras, Willem Schuth

Onthoudingen: Marianne Thyssen

18. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 593

Voor: 248

ALDE: Attwooll, Budreikaitė, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Hall, Ludford, Lynne, Ortuondo Larrea, Piskorski, Şerbu

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Mihăescu

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Mauro

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 292

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bowles, Chatzimarkakis, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Holm, Liotard, Markov, Meijer, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Bourzai, Corbey, Goebbels, Kreissl-Dörfler

UEN: Aylward, Kristovskis, Masiel, Ó Neachtain, Szymański

Onthoudingen: 17

ALDE: Cavada, Geremek, Harkin, Manders, Toia

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Železný

NI: Baco

PPE-DE: Brepoels, Wohlin

PSE: Liberadzki, Paasilinna

UEN: Angelilli, Borghezio, Camre, Tatarella, Zīle

19. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 1133/2

Voor: 489

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Seppänen

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tegen: 82

ALDE: Sbarbati

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott

ITS: Claeys, Dillen, Martinez, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wohlin

PSE: Beňová, Lambrinidis, Navarro, Occhetto

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 9

IND/DEM: Železný

ITS: Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Schenardi

NI: Baco

UEN: Camre

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Giovanna Corda

20. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 945

Voor: 514

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea, Mihăescu, Popeangă

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Thyssen, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 30

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Georgiou, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Allister

PPE-DE: Kauppi, Wohlin

PSE: Herczog

UEN: Camre, Krasts, Pęk, Vaidere, Zīle

Onthoudingen: 16

GUE/NGL: Pafilis, Søndergaard

ITS: Vanhecke

NI: Baco, Martin Hans-Peter

PSE: Corbett, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, Martin David, Simpson, Stihler, Titley, Willmott, Zingaretti

21. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 674

Voor: 470

ALDE: Cornillet, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Morillon

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Mihăescu, Popeangă

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 104

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Georgiou, Nattrass, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Stănescu, Vanhecke

PPE-DE: Deß

PSE: Barón Crespo, Hegyi, Hutchinson, Lefrançois, Rapkay, Rouček, Szejna, Tabajdi

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Onthoudingen: 7

ALDE: Matsakis

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pafilis

NI: Allister, Baco

UEN: Bielan

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Roselyne Lefrançois

22. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 967

Voor: 545

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 21

ALDE: Ek, Jäätteenmäki

GUE/NGL: Holm, Liotard, Markov, Meijer, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Clark, Georgiou, Nattrass

NI: Allister, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wohlin

PSE: Battilocchio, Dumitrescu, Goebbels

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 10

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth

ITS: Claeys, Dillen, Vanhecke

NI: Baco

PPE-DE: Reul

23. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 624

Voor: 295

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Mihăescu

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Florenz

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 279

ALDE: Cocilovo

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Dumitrescu

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Lichtenberger

Onthoudingen: 6

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Nattrass

NI: Baco

PPE-DE: Wohlin

24. Ontwerp van algemene begroting 2008

Amendement 625/2

Voor: 127

ALDE: Duff, Ek, Schmidt Olle, Staniszewska

GUE/NGL: Brie, de Brún, Holm, Liotard, Markov, Meijer, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Georgiou, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Coşea

NI: Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Burke, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Kamall, Kauppi, Korhola, De Lange, McGuinness, Martens, Mauro, Nicholson, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Parish, Purvis, Ribeiro e Castro, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zvěřina

PSE: Casaca, Corbett, Dumitrescu, Färm, Falbr, Gomes, Haug, Honeyball, Howitt, Leichtfried, McAvan, Martin David, Myller, Pahor, Pribetich, Sakalas, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott, Zingaretti

UEN: Foltyn-Kubicka, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 425

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Henin, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Marinescu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hegyi, Herczog, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Onesta

Onthoudingen: 21

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Uca

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Nattrass, Železný

NI: Allister, Baco

PSE: Kuhne, Scheele

Verts/ALE: Kallenbach

25. Verslag Virrankoski A6-0397/2007

Paragraaf 19

Voor: 516

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Schröder, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 20

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Nattrass, Železný

NI: Allister, Bobošíková

PPE-DE: Březina, Duchoň, Fajmon, Hybášková, Škottová, Strejček, Ţîrle, Vlasák, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Goebbels

Onthoudingen: 6

ALDE: Geremek, Manders

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Martin Hans-Peter

UEN: Camre

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Janelly Fourtou

26. Verslag Virrankoski A6-0397/2007

Amendement 6

Voor: 77

ALDE: Ferrari, Morillon

GUE/NGL: Aita, Catania, Flasarová, Henin, Holm, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Claeys, Coşea, Dillen, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Březina, Duchoň, Fajmon, Mauro, Škottová, Strejček, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

PSE: Rasmussen, Schaldemose, Thomsen

UEN: Angelilli, Bielan, Camre, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Hammerstein, Hassi, Schlyter

Tegen: 478

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Brie, Kaufmann

IND/DEM: Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Allister, Belohorská, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Rutowicz, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 10

ALDE: Manders

GUE/NGL: Agnoletto, de Brún

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou

NI: Baco, Bobošíková

PSE: Kuhne

Verts/ALE: Lucas

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Margrete Auken, Dan Jørgensen

Onthoudingen: Olle Schmidt

27. Verslag Virrankoski A6-0397/2007

Resolutie

Voor: 487

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Georgiou, Goudin, Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea, Gollnisch, Mihăescu, Popeangă

NI: Belohorská, Bobošíková

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 73

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Krupa, Nattrass, Tomczak

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Mauro, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vernola

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 15

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Železný

ITS: Stănescu

NI: Baco

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Grabowski, Piotrowski

Verts/ALE: Lucas, Voggenhuber

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Mario Mauro, Janelly Fourtou

28. Verslag Itälä A6-0394/2007

Amendement 8

Voor: 104

ALDE: Cappato, Ciornei, Cocilovo, Deprez, Ek, Ries, Schmidt Olle, Sterckx, Van Hecke

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott

ITS: Claeys, Coşea, Dillen, Vanhecke

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ehler, Esteves, Gauzès, De Lange, van Nistelrooij, Pomés Ruiz, Wohlin, Wortmann-Kool

PSE: Berman, Corbey, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leichtfried, Mihalache, Myller, Rasmussen, Schaldemose, Thomsen, Van Lancker

UEN: Angelilli, Szymański

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 413

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Busk, Chatzimarkakis, Cornillet, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Toia, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Allister, Belohorská, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Napoletano, Navarro, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Rutowicz, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 29

ALDE: Cavada, Ludford, Lynne, Manders

GUE/NGL: Agnoletto

IND/DEM: Krupa, Tomczak

ITS: Lang

NI: Baco, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Kauppi, Thyssen

PSE: Beňová, Hegyi, Honeyball, McAvan, Martin David, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott, Zingaretti

UEN: Camre

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Vittorio Agnoletto, Maria Martens, Emine Bozkurt, Tobias Pflüger, Dorette Corbey, Dan Jørgensen

Tegen: Jean-Paul Gauzès, Bill Newton Dunn

Onthoudingen: Richard Corbett

29. Verslag Itälä A6-0394/2007

Resolutie

Voor: 499

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ţîrle, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 24

GUE/NGL: Maštálka, Pafilis, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Nattrass, Sinnott

ITS: Claeys, Dillen, Le Pen Marine, Schenardi, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fajmon, Heaton-Harris, Toubon, Ulmer, Wieland

PSE: Lyubcheva

UEN: Masiel

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 42

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

ITS: Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Stănescu

NI: Helmer

PPE-DE: Duchoň, Kamall, Reul, Seeber, Škottová, Strejček, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Corbey

30. Verslag Sudre A6-0405/2007

Amendement 8

Voor: 57

GUE/NGL: Holm, Liotard, Markov, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Georgiou, Goudin, Lundgren, Sinnott, Železný

ITS: Coşea

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wohlin

PSE: Färm, Falbr, Herczog, Martínez Martínez, Rothe, Segelström

UEN: Borghezio, Camre, Speroni

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 462

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Onthoudingen: 15

ALDE: Ek, Harkin, Manders

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Krupa, Nattrass, Tomczak

ITS: Claeys, Dillen, Vanhecke

NI: Baco, Giertych

PPE-DE: Ventre

31. Verslag Sudre A6-0405/2007

Amendement 7

Voor: 63

ALDE: Harkin, Losco, Ludford

GUE/NGL: Holm, Liotard, Markov, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Sinnott, Železný

ITS: Coşea, Vanhecke

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wohlin, Wortmann-Kool

PSE: Battilocchio

UEN: Borghezio, Camre, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Speroni

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 445

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin

IND/DEM: Nattrass, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi

NI: Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 28

ALDE: Ek, Manders

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Tomczak

ITS: Dillen

NI: Allister, Baco, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Ventre

PSE: Occhetto

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Dan Jørgensen

32. Verslag Sudre A6-0405/2007

Gewijzigd voorstel van de Commissie

Voor: 466

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Bobošíková

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Voggenhuber

Tegen: 67

ALDE: Alvaro, Ek, Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Liotard, Markov, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Buzek, Daul, Descamps, Duchoň, Hannan, Heaton-Harris, Jordan Cizelj, Kamall, Mauro, Montoro Romero, Pomés Ruiz, Škottová

PSE: Kreissl-Dörfler, Pahor, Siwiec, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 12

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Belder, Blokland, Tomczak

ITS: Claeys, Dillen, Vanhecke

NI: Baco, Helmer

PPE-DE: Parish, Van Orden, Ventre

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Romana Jordan Cizelj, Marie-Hélène Descamps

33. Verslag Fernandes A6-0404/2007

Amendement 9

Voor: 71

ALDE: Piskorski, Ries, Van Hecke

GUE/NGL: Holm, Liotard, Markov, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

ITS: Claeys, Dillen, Le Rachinel, Romagnoli, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Heaton-Harris, Itälä, Iturgaiz Angulo, Kamall, Mauro, Sonik, Wohlin

PSE: Corbey, Färm, Myller, Segelström

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 469

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jensen, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hammerstein, Hassi

Onthoudingen: 9

ALDE: Ek, Harkin, Manders

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Nattrass

NI: Allister, Baco

34. Verslag Fernandes A6-0404/2007

Amendement 8

Voor: 69

GUE/NGL: Holm, Liotard, Markov, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Železný

ITS: Martinez

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Heaton-Harris, Jeggle, Kamall, Kauppi, Mauro, Wohlin

PSE: Corbey, Garcés Ramón, Patrie, Peillon

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard, Krasts

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 438

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Remek

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Hammerstein, Hassi

Onthoudingen: 23

ALDE: Ek, Harkin, Manders

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Uca, Wurtz, Zimmer

ITS: Claeys, Dillen, Vanhecke

NI: Allister, Baco

PSE: Occhetto

35. Verslag Fernandes A6-0404/2007

Gewijzigd voorstel van de Commissie

Voor: 395

ALDE: Cocilovo, Deprez, Ferrari, Morillon, Ortuondo Larrea, Piskorski, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Bobošíková

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tegen: 79

ALDE: Ek, Maaten, Raeva, Schmidt Olle

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Holm, Liotard, Markov, Meijer, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Železný

ITS: Mihăescu

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Fatuzzo, Fernández Martín, García-Margallo y Marfil, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kamall, Pomés Ruiz, Posselt, Wohlin

PSE: Capoulas Santos, Casaca, Madeira, dos Santos

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 76

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Belder, Blokland

ITS: Claeys, Dillen, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Helmer

PPE-DE: Parish, Van Orden

PSE: Fernandes, Ferreira Elisa, Gomes, Hasse Ferreira, Occhetto

36. Verslag Fernandes A6-0404/2007

Resolutie

Voor: 407

ALDE: Cocilovo, Deprez, Ferrari, Kacin, Morillon, Ortuondo Larrea, Piskorski, Ries, Staniszewska

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Kaufmann, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Bobošíková

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pöttering, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tegen: 73

ALDE: Bowles, Ek, Maaten, Schmidt Olle

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Holm, Liotard, Markov, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Železný

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hannan, Heaton-Harris, Kamall, Pomés Ruiz, Posselt, Wohlin

PSE: Capoulas Santos, Casaca, Hasse Ferreira, Madeira, dos Santos

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 76

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka, Pafilis, Remek

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

ITS: Claeys

NI: Allister, Baco, Helmer

PPE-DE: Parish, Van Orden

PSE: Fernandes, Ferreira Elisa, França, Gomes

37. RC-B6-0400/2007 — Stijging van de prijzen van levensmiddelen

Amendement 1

Voor: 229

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Busk, Chatzimarkakis, Duff, Ferrari, Geremek, in 't Veld, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Maaten, Manders, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Raeva, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Sterckx, Van Hecke

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Železný

ITS: Dillen, Schenardi, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schröder, Schwab, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Glante, Golik, Kindermann, Thomsen

UEN: Czarnecki Ryszard, Kristovskis

Tegen: 281

ALDE: Attwooll, Baeva, Bowles, Cornillet, Deprez, Fourtou, Griesbeck, Hellvig, Laperrouze, Losco, Lynne, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Georgiou, Krupa, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Stănescu

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Becsey, De Veyrac, Gyürk, Rack, Saïfi, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Surján

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Maldeikis, Masiel, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 20

ALDE: Cappato, De Sarnez, Ek, Gentvilas, Hall, Kułakowski, Ludford, Panayotov, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Şerbu, Toia

ITS: Martinez

NI: Baco

PPE-DE: De Blasio, Gál, Glattfelder

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Othmar Karas, Britta Thomsen

38. RC-B6-0400/2007 — Stijging van de prijzen van levensmiddelen

Amendement 2

Voor: 233

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Busk, Chatzimarkakis, Duff, Geremek, Guardans Cambó, in 't Veld, Kacin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Maaten, Manders, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Raeva, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Sterckx, Szent-Iványi, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Železný

ITS: Mihăescu

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schröder, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Glante, Golik, Kindermann

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Krasts, Ó Neachtain

Tegen: 286

ALDE: Attwooll, Baeva, Bowles, Cavada, Cornillet, Deprez, Ferrari, Griesbeck, Hall, Hellvig, Laperrouze, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Toia, Toma, Vălean, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Georgiou, Krupa, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Becsey, Gyürk, Mauro, Rack, Saïfi, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Surján

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 21

ALDE: Cappato, Ciornei, Cocilovo, Ek, Fourtou, Gentvilas, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Oviir, Panayotov

ITS: Claeys, Dillen, Martinez, Vanhecke

NI: Baco

PPE-DE: De Blasio, Gál, Glattfelder, Schwab

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Othmar Karas

39. RC-B6-0400/2007 — Stijging van de prijzen van levensmiddelen

Amendement 3

Voor: 221

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Busk, Chatzimarkakis, Duff, Ferrari, Guardans Cambó, in 't Veld, Kacin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Maaten, Manders, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Raeva, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Sterckx, Szent-Iványi, Van Hecke, Virrankoski

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schröder, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Glante, Golik, Kindermann, Madeira, Van Lancker

UEN: Aylward, Crowley, Czarnecki Ryszard, Ó Neachtain

Tegen: 290

ALDE: Attwooll, Baeva, Bowles, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Griesbeck, Hall, Hellvig, Laperrouze, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Staniszewska, Starkevičiūtė, Toia, Toma, Vălean, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Becsey, Gyürk, Mauro, Rack, Saïfi, Schierhuber, Schöpflin, Schwab, Seeber, Surján

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 26

ALDE: Cappato, Ciornei, Cocilovo, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Şerbu

IND/DEM: Železný

ITS: Claeys, Dillen, Martinez, Vanhecke

NI: Baco

PPE-DE: De Blasio, Gál, Glattfelder, Kaczmarek

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Othmar Karas, Jamila Madeira

40. RC-B6-0400/2007 — Stijging van de prijzen van levensmiddelen

Amendement 4

Voor: 220

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Busk, Chatzimarkakis, Ferrari, Guardans Cambó, in 't Veld, Kacin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Maaten, Manders, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Raeva, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schröder, Schwab, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Tannock, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Glante, Golik, Kindermann, Madeira, Van Lancker

UEN: Czarnecki Ryszard, Krasts

Tegen: 292

ALDE: Attwooll, Baeva, Bowles, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Griesbeck, Hall, Hellvig, Laperrouze, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Toia, Toma, Vălean, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Becsey, Gyürk, Mauro, Rack, Saïfi, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Surján, Szájer

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 26

ALDE: Cappato, Ciornei, Cocilovo, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Şerbu

IND/DEM: Železný

ITS: Claeys, Dillen, Vanhecke

NI: Baco

PPE-DE: De Blasio, De Veyrac, Gál, Glattfelder, Kaczmarek

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Othmar Karas, Jamila Madeira

41. RC-B6-0400/2007 — Stijging van de prijzen van levensmiddelen

Amendement 5

Voor: 216

ALDE: Alvaro, Busk, Chatzimarkakis, Ferrari, Guardans Cambó, in 't Veld, Kacin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Maaten, Manders, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Raeva, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Van Hecke, Virrankoski

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schröder, Schwab, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Golik, Kindermann, Madeira, Van Lancker

Tegen: 295

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Griesbeck, Hall, Hellvig, Laperrouze, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Toia, Toma, Vălean, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Becsey, Gyürk, Karas, Mauro, Rack, Saïfi, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Surján, Szájer

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 27

ALDE: Cappato, Ciornei, Cocilovo, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Şerbu

IND/DEM: Železný

ITS: Claeys, Dillen, Martinez, Vanhecke

NI: Baco

PPE-DE: De Blasio, De Veyrac, Gál, Glattfelder, Kaczmarek

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Jamila Madeira

42. RC-B6-0400/2007 — Stijging van de prijzen van levensmiddelen

Resolutie

Voor: 464

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: de Brún

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Tannock, Thyssen, Toubon, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Napoletano, Navarro, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 30

ALDE: De Sarnez, Ek, Maaten, Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Booth, Clark, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Železný

PPE-DE: Duchoň, Hannan, Kamall, Reul, Schöpflin, Strejček, Szájer, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Pęk

Onthoudingen: 44

ALDE: Geremek, Manders, Mulder, Şerbu, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland

ITS: Dillen

NI: Baco, Helmer

PPE-DE: De Blasio, Gál, Gyürk, Hybášková, Karas, Pleštinská, Ţîrle, Ulmer, Weisgerber

PSE: Badia i Cutchet, Färm, Occhetto, Segelström

UEN: Rutowicz

43. Verslag Kacin A6-0325/2007

Amendement 23

Voor: 226

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Lang, Martinez, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sudre, Surján, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Le Foll

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tegen: 273

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, De Blasio, Duchoň, Esteves, Gál, Glattfelder, Jarzembowski, Škottová, Strejček, Szájer, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Podgorean, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 11

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Pafilis

IND/DEM: Booth, Železný

NI: Baco

PPE-DE: Ventre

PSE: Cercas, Hasse Ferreira

UEN: Didžiokas

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Bernd Posselt

44. Verslag Kacin A6-0325/2007

Amendements 4 + 13

Voor: 459

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Lang, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Pittella, Podgorean, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Krasts, Kristovskis, Masiel, Pęk, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 50

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková

PPE-DE: Olajos

PSE: Douay, Dumitrescu, Krehl, Piecyk

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Maldeikis, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Onthoudingen: 8

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pafilis

ITS: Claeys, Dillen

NI: Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

45. Verslag Martens A6-0375/2007

Paragraaf 61

Voor: 298

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Ciornei, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Maaten, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Clark, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Popeangă

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Casaca, Färm, Segelström

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Romeva i Rueda, Voggenhuber

Tegen: 179

ALDE: Attwooll, Hall, Lynne

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

ITS: Romagnoli, Schenardi, Stănescu

PPE-DE: Wohlin

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Hassi, Horáček, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Ždanoka

Onthoudingen: 7

ALDE: Manders

IND/DEM: Batten, Booth

ITS: Claeys

NI: Baco

PSE: Fazakas

Verts/ALE: Jonckheer

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Elizabeth Lynne

Tegen: Rebecca Harms

46. Verslag Martens A6-0375/2007

Paragraaf 77

Voor: 278

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou

ITS: Mihăescu

NI: Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Audy, Bauer, Buzek, Descamps, De Veyrac, Doyle, Esteves, Gaubert, Grosch, Grossetête, Guellec, Kauppi, Mauro, Saïfi, Sudre, Toubon, von Wogau

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Camre, Didžiokas, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Pęk, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 204

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Ayuso, Barsi-Pataky, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Gahler, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Masiel, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska

Onthoudingen: 11

IND/DEM: Booth, Clark, Goudin, Lundgren

NI: Baco

PPE-DE: Gál, Olajos, Schöpflin

UEN: Angelilli, Tatarella, Zapałowski

47. Verslag Martens A6-0375/2007

Overweging 23

Voor: 275

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Bowles, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Maaten, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Bauer, Brok, Descamps, Deß, De Veyrac, Esteves, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Guellec, Kauppi, Lamassoure, Morin, Pleštinská, Saïfi, Sudre, Toubon

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 212

IND/DEM: Belder, Blokland, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Anastase, Angelakas, Ashworth, Ayuso, Barsi-Pataky, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Gahler, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pīks, Pinheiro, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Onthoudingen: 6

ALDE: Manders

ITS: Coşea

NI: Baco

PPE-DE: Gál, Olajos

UEN: Bielan

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Avril Doyle

48. B6-0429/2007 — Internationaal Verdrag tot uitbanning van clustermunitie

Amendement 1

Voor: 72

ALDE: Alvaro, Cocilovo, Lynne

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou, Sinnott

ITS: Mihăescu

NI: Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Doyle, Esteves

PSE: Falbr, Occhetto, Öger

UEN: Czarnecki Ryszard, Krasts, Kristovskis, Tatarella

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 387

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Ciornei, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Maaten, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Popeangă, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Navarro, Neris, Paasilinna, Panzeri, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Podgorean, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Didžiokas, Janowski, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 8

ALDE: Manders, Matsakis

IND/DEM: Booth, Clark

ITS: Stănescu

PPE-DE: Nicholson, Ventre, Zvěřina

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Richard Howitt, Avril Doyle, Maria da Assunção Esteves

49. Verslag Cappato A6-0341/2007

Resolutie

Voor: 368

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, Morgantini, Musacchio

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

ITS: Stănescu

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Böge, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fontaine, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García- Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hoppenstedt, Iacob-Ridzi, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mayor Oreja, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos- Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pinheiro, Pöttering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Glante, Gomes, Grabowska, Groote, Guy- Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paşcu, Peillon, Pinior, Podgorean, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sornosa Martínez, Tabajdi, Tarand, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma

UEN: Camre, Kristovskis, Kuc, Masiel, Zīle

Verts/ALE: Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Ždanoka

Tegen: 49

GUE/NGL: Holm, Ransdorf, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Dillen, Popeangă, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Castiglione, Deva, Fatuzzo, Fernández Martín, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hybášková, Kratsa- Tsagaropoulou, Mauro, Mayer, Mikolášik, Novak, Oomen-Ruijten, Pleštinská, Varvitsiotis

PSE: Honeyball, Howitt, Hughes, Martin David, Simpson, Skinner, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Maldeikis, Ó Neachtain, Speroni, Tatarella, Tomaszewska

Onthoudingen: 25

GUE/NGL: Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, Maštálka, Meijer, Pflüger, Remek, Søndergaard, Uca, Zimmer

ITS: Claeys

PPE-DE: McGuinness, Mavrommatis, Olajos

UEN: Bielan, Janowski, Krasts, Roszkowski, Rutowicz, Vaidere

Verts/ALE: Schlyter

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Britta Thomsen

50. RC-B6-0408/2007 — Soedan

Resolutie

Voor: 65

ALDE: Cappato, Ek, Geremek, Matsakis, Mulder, Onyszkiewicz

GUE/NGL: Meijer, Svensson

IND/DEM: Krupa, Sinnott

ITS: Dillen

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Bowis, Burke, Castiglione, Daul, Deß, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Fontaine, Gauzès, Grossetête, Kaczmarek, Kratsa-Tsagaropoulou, Lehne, McGuinness, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Olbrycht, Panayotopoulos-Cassiotou, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Ribeiro e Castro, Roithová, Saryusz- Wolski, Schröder, Sommer, Šťastný, Sudre, Tannock, Záborská, Zaleski, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Casaca, Geringer de Oedenberg, Gomes, Hutchinson, Martin David, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Roure, Sakalas

UEN: Czarnecki Ryszard, Janowski, Rutowicz, Tomaszewska

Verts/ALE: Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter


AANGENOMEN TEKSTEN

P6_TA(2007)0473

Ontwerp van algemene begroting 2008 (Afdeling III)

Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling III — Commissie (C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) en over de nota van wijzigingen nr. 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

Het Europees Parlement,

gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag en artikel 177 van het Euratom-Verdrag,

gelet op Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen(1),

gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2),

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3),

onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 april 2007 over de jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie voor de begrotingsprocedure 2008(4),

gezien het voorontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, ingediend door de Commissie op 2 mei 2007 (SEC(2007)0500),

gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, opgesteld door de Raad op 13 juli 2007 (C6-0287/2007),

gezien het besluit van de Begrotingscommissie van 9 juli 2007 over het mandaat voor het overleg over de begroting 2008 vóór de eerste lezing van de Raad(5),

gezien de nota van wijzigingen nr.1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008,

gelet op artikel 69 en bijlage IV van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de overige betrokken commissies (A6-0397/2007),

Belangrijkste punten — algemene cijfers, voorstel tot herziening MFK, nota van wijziging nr. 1

1.

herinnert eraan dat het zijn politieke prioriteiten voor de begroting van 2008 reeds in de hierboven genoemde JBS-resolutie van 24 april 2007 heeft uiteengezet, voortgaande volgens de bij de voorbereiding van de begroting 2007 gekozen benadering en de onderhandelingen die tot het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) van 17 mei 2006 hebben geleid; onderstreept dat de in die resolutie onderschreven benadering van een „resultaatgerichte begroting” op drie pijlers steunt, te weten transparante presentatie, duidelijke doelstellingen en nauwgezette tenuitvoerlegging, zodat de Commissie niet wordt afgerekend op de ambtelijke voortgang van haar werkzaamheden, maar op de waargemaakte resultaten in relatie tot politiek overeengekomen doelstellingen; zal bij in verdere bemoeienissen met de begroting 2008 deze elementen blijven benadrukken;

2.

ad algemene cijfers: betreurt dat de Raad de vastleggingskredieten in de ontwerpbegroting (OB) 2008 met 717 miljoen EUR heeft verminderd ten opzichte van het voorontwerp van begroting (VOB), zodat de vastleggingskredieten zijn teruggebracht tot 128 401 miljoen EUR; maakt ernstig bezwaar tegen de bezuinigingen die de Raad heeft aangebracht in het totaalbedrag aan betalingen in de OB met 2 123 miljoen EUR, waardoor voor betalingen het totaalbedrag overblijft van 119 410 miljoen EUR, equivalent aan 0,95 % van het BNI van de EU, waardoor een marge openblijft van meer dan 10 miljard EUR beneden het plafond voor betalingen in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor 2008;

3.

ad vastleggingkredieten: staat bijzonder kritisch tegenover de door de Raad aangebrachte kortingen op de kredieten voor programma's met meerjarige budgetten waarover pas zeer onlangs in medebeslissing met het Europees Parlement is onderhandeld en overeenstemming bereikt; stelt in zijn eerste lezing van de begroting 2008 voor, deze kortingen ongedaan te maken en acht een aantal verhogingen in de vastleggingskredieten voor bepaalde politieke prioriteiten nodig; dit komt in totaal uit op een bedrag van 129 688 116 518 EUR;

4.

ad betalingskredieten: beschouwt een percentage van 0,95 % van het EU BNI als onvoldoende, gezien de beleidsopgaven waar de EU voor staat; noemt het verbazend dat de Raad kortingen voorstelt tot meer dan 1 miljard EUR op betalingen in de rubrieken 1a en 1b voor programma's die in de Lissabon Strategie als prioritair worden aangemerkt voor de verbetering van de Europese concurrentiekracht en samenhang — vanouds een prioriteit van de Raad en het Parlement; stelt daarom verhogingen voor om tot een algeheel niveau van betalingen te komen van 0,99 % van het EU BNI; denkt hierbij, overeenkomstig de nadruk op nauwgezette uitvoering volgens de „resultaatgerichte benadering”, met name aan de Lissabon-prioriteiten en die programma's waar de niet-uitbetaalde vastleggingen („reste à liquider” (RALs)) hardnekkig op een hoog niveau blijven;

5.

staat positief tegenover het voorstel van de Commissie van 19 september 2007 waarin wordt gevraagd om herziening van het MFK met het oog op een afdoende financiering van Galileo en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) over de periode 2007-2013; herinnert, wat Galileo betreft, aan zijn resolutie van 20 juni 2007(6) waarin het pleitte voor een communautaire oplossing voor Galileo, en meent voor wat het EIT betreft dat de kredieten moeten worden geboekt onder beleidsterrein „08 onderzoek”, met een aparte lijn voor de bestuursstructuur („Europees Instituut voor Innovatie en Technologie — bestuursstructuur”) onder Rubriek 5 (Administratie) en een aparte lijn voor de KIG („Europees Instituut voor Innovatie en Technologie — kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG)”); herinnert eraan dat de kredieten voor Galileo en het EIT in de reserve waren opgenomen en door de Raad in de OB niet zijn verlaagd; heeft voor Galileo en EIT in zijn eerste lezing amendementen voorgesteld zodat de uiteindelijke kredieten in de begroting van 2008 afhangen van een bevredigende overeenstemming over de voorgestelde herziening van het MFK;

6.

steunt de door de Commissie op 17 september 2007 uitgebrachte nota van wijziging bij het ontwerp van begroting 2008, met name van de voorgestelde verhoging van de vastleggingskredieten voor Kosovo (120 miljoen EUR) respectievelijk Palestina (142 miljoen EUR), tot in totaal 262 miljoen EUR boven de VOB-cijfers; merkt op dat de Raad in de OB ook verhoogde vastleggingskredieten voor Kosovo en Palestina heeft voorgesteld tot in totaal 260 miljoen EUR; is van mening dat de Commissie en de Raad duidelijke uitleg moeten geven van de strategie achter de voorgestelde verhogingen en de kredietenverdeling tussen de categorieën EG- en GBBV voor Kosovo, vooruitlopend op de tweede lezing door het Parlement van de begroting 2008;

7.

neemt kennis van de mededeling van de Commissie van 12 september 2007„De begroting hervormen voor een ander Europa” (SEC(2007)1188); wijst erop dat de vaste rapporteur voor het MFK 2007-2013 hierover reeds een document heeft voorbereid en ook richting zal blijven geven aan de verdere beraadslagingen en werkzaamheden van het Parlement inzake de toekomst van de begrotingsprocedures van de EU;

Een resultaatgerichte begroting — voortgaan op het overleg voor eerste lezing

8.

verwelkomt de vijf gemeenschappelijke verklaringen, als bijlage bij deze resolutie gevoegd, die het Europees Parlement en de Raad tijdens het overleg voor de eerste lezing van de begroting 2008 van 13 juli 2007 zijn overeengekomen; heeft het politieke gewicht van deze verklaringen nog vergroot door deze bij de voorbereiding van de amendementen op de ontwerpbegroting te betrekken, geheel in de geest van een „resultaatgerichte begroting”;

9.

wenst, overeenkomstig de gezamenlijke verklaring met de Raad van 13 juli 2007, een snellere goedkeuring door de Commissie van de operationele programma's op het gebied van structuurfondsen, het Cohesiefonds en plattelandsontwikkeling, zodat operationele middelen kunnen worden besteed; verzoekt om snelle vooruitgang van de Commissie op dit gebied, plaatst bepaalde administratieve kosten van de Commissie in de reserve, om de vooruitgang te bespoedigen; onderstreept dat er geen operationele middelen in de reserve worden geplaatst; zal de reserves inzake administratieve kosten vrijmaken in overeenstemming met een verhoogd tempo van goedkeuring van de operationele programma's;

10.

ad aanwerving en herschikking: heeft 49 miljoen EUR in de reserve geplaatst in afwachting van de toezegging van de Commissie dat zij vóór 30 april 2008 een studie zal uitvoeren naar de ABM-implementatie met de volgende informatie voor de begrotingsautoriteit:

hoe kunnen de verschillende componenten van de SPP-ABM-cyclus (APS, CLWP, AMP ...) beter met elkaar worden geïntegreerd?

hoe kan de integratie van de SPP-ABM-cyclus met andere cycli (HR-cyclus, risicobeheer, evaluatie ...) worden verbeterd, mogelijk met behulp van een geïntegreerd IT-systeem?

indiening van een lijst vooraf vastgestelde resultaatindicatoren, te gebruiken tijdens de gehele cyclus, ter verbetering van het resultaatbeheer;

en:

een toezegging van de Commissie om als follow-up van haar verslag over planning en optimalisering van de menselijke hulpbronnen van de Commissie met het oog op prioriteiten van de EU, uiterlijk 30 april 2008 een gedetailleerde uitsplitsing te bezorgen van het aantal personeelsleden per personeelscategorie en per directoraat-generaal, alsook de verwachte evolutie voor de komende jaren;

een mededeling van de Commissie over de stand van zaken betreffende de uitvoering van punt 44 van het IIA van 17 mei 2006;

11.

ad bestemmingsontvangsten: blijft aandringen op betere transparantie op dit gebied; stelt veranderingen voor in het instrument van bestemmingsontvangsten voor gedecentraliseerde agentschappen, met het oog op een nauwere afstemming van bestemmingsontvangsten op bepaalde agentschappen; voelt als bezwaar dat de wijze waarop bestemmingsontvangsten in het suikerherstructureringsfonds worden aangewend, de facto heeft gezorgd voor een „begroting binnen de begroting” die moeilijk te rijmen valt met het beginsel van universele begroting zoals vervat in het Financieel Reglement; verklaart open te staan voor revisie van het Financieel Reglement op het punt van bestemmingsontvangsten;

12.

ad gedecentraliseerde agentschappen: herstelt de oorspronkelijke cijfers in het VOB met uitzondering van die voor FRONTEX, waarvoor een verhoging van 30 miljoen EUR onder titel 3 wordt goedgekeurd, en van die van het Europees Milieuagentschap, waarvoor een kleine verhoging onder titel 3 wordt goedgekeurd; is tevreden met de vooruitgang van de nieuwste agentschappen met de doelmatige en efficiënte uitbreiding van hun activiteiten; verlangt meer duidelijkheid voor de toekomst op het punt van werkplannen en personeelsbehoeften op middellange termijn;

13.

voor het aangekondigde nieuwe gedecentraliseerde agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers, de procedure van punt 47 van het IIA van 17 mei 2006 moet worden gevolgd;

14.

ad uitvoerende agentschappen: herinnert aan de verplichtingen van de Commissie ingevolge de „gedragscode voor de oprichting van een uitvoerend agentschap”(7), meent dat uitvoerende agentschappen niet mogen leiden tot stijging van het aandeel van de administratieve kosten, nu of in de toekomst; stelt met nadruk dat voorstellen voor oprichting van een nieuw uitvoerend agentschap gebaseerd moeten zijn op een alomvattende kosten-batenanalyse en dat de lijnen van verantwoording en verantwoordelijkheid in het voorstel duidelijk moeten worden aangegeven;

15.

waardeert dat in de activiteitenverklaringen die in de VOB 2008 zijn opgenomen, meer aandacht wordt besteed aan de doelstellingen en resultaatsindicatoren in plaats van aan lange beschrijvingen van administratieve processen; merkt evenwel op dat er aanzienlijke discrepantie blijft bestaan tussen de verschillende directoraten-generaal van de Commissie wat de kwaliteit van hun activiteitenverklaringen betreft; verwacht in de komende jaren verdere verbetering;

16.

ziet dat prestatie-indicatoren thans door de Commissie worden gebruikt als integraal deel van ex ante budgetplanning, maar verlangt dat prestatie-indicatoren ook een grotere rol spelen bij de evaluatie achteraf; is van mening dat de in de activiteitenverklaringen verschafte gegevens beter moeten worden geïntegreerd in de jaarlijkse activiteitenverslagen van de respectieve directoraten-generaal; meent dat de begrotingsautoriteit daardoor beter zou kunnen nagaan in welke mate aangevraagde extra middelen ook resultaten opleveren en niet alleen maar extra bureaucratie;

17.

prijst de operatie met de monitorgroepen die de Begrotingscommissie in de loop van 2007 heeft uitgevoerd; hoopt dat mede hierdoor de begrotingsmonitoring ook in de toekomst kan worden verbeterd; blijft voorstander van de Budget Forecast Alert (BFA, waarschuwing begrotingsvooruitzichten) als bijdrage aan een betere begrotingsuitvoering; verlangt dat het tweede BFA-document in september 2008, en dus niet pas in oktober, wordt voorgelegd, zodat het Parlement dit document bij de voorbereiding van zijn eerste lezing van de ontwerpbegroting 2009 kan betrekken;

18.

herinnert eraan dat de lidstaten zich overeenkomstig artikel 53 ter van het Financieel Reglement en punt 44 van het IIA van 17 mei 2006, waarin een doeltreffende en geïntegreerde interne controle op de middelen van de EU en nationale beheersverklaringen als doel worden gesteld, ertoe hebben verbonden „jaarlijks op het passende nationale niveau een overzicht op te stellen van de beschikbare controles en verklaringen”; stelt vast dat volgens informatie van de Commissie tot dusverre slechts een beperkt aantal lidstaten aan de bepalingen van het IIA heeft voldaan; betreurt dat geen van de concrete voorstellen inzake de nationale beheersverklaringen die het Europees Parlement in zijn kwijtingsresoluties voor 2003, 2004 en 2005 naar voren heeft gebracht, in de auditstrategie van de Commissie is overgenomen; wijst de lidstaten op hun plicht zich te houden aan de bepalingen van het herziene Financieel Reglement waarmee zij nog onlangs hebben ingestemd; herhaalt dat de lidstaten voorts aan de voorwaarden moeten voldoen van punt 44 van het IIA, en ingevolge artikel 274 van het EG-Vedrag gehouden zijn tot volledige samenwerking met de Commissie volgens de beginselen van gezond financieel beheer;

19.

wijst nogmaals op het belang van verbeterde begrotingsuitvoering overeenkomstig de gemeenschappelijke verklaring waarover op het begrotingsoverleg van november 2006 overeenstemming is bereikt; vraagt de Commissie informatie te leveren over de ondernomen of geplande maatregelen ter uitvoering van deze verklaring; herinnert eraan dat deze informatie in de trialoogbijeenkomsten regelmatig dient te worden voorgelegd;

20.

verzoekt de Commissie nadrukkelijk volledige toepassing te geven aan Verordening nr. 1 van de Raad van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap; kan financiële overwegingen niet aanvaarden als steekhoudend argument voor afwijking daarvan, aangezien zulke gronden in het kader van de begrotingsprocedure ook niet zijn aangevoerd;

Specifieke kwesties — hoofdpunten per begrotingsrubriek, proefprojecten en voorbereidende acties

21.

ad rubriek 1a, „Concurrentiekracht ter bevordering van groei en werkgelegenheid”: verwerpt de kortingen in de vastleggings- en betalingskredieten die de Raad in eerste lezing heeft aangebracht; met name de kredieten ter dekking van meerjarige programma's die in medebeslissing met het Europees Parlement onlangs tot stand zijn gekomen en die gericht zijn op uitvoering van de Lissabon-strategie; maakt deze kortingen ongedaan en stelt verhogingen voor op een aantal lijnen die voor het Parlement politieke prioriteiten vormen; stelt een aantal proefprojecten en voorbereidende acties voor, overeenkomstig zijn budgettaire prerogatieven; acht met nadruk belangrijk dat er minder stigma blijft kleven aan zakelijke mislukking in het kader van het programma Concurrentievermogen en Innovatie (CIP);

22.

ad rubriek 1b, „Samenhang ter bevordering van groei en werkgelegenheid”: betreurt de kortingen in de betalingskredieten die de Raad in eerste lezing heeft aangebracht; maakt die kortingen ongedaan en stelt verhogingen voor tot in totaal 2 000 miljoen EUR voor betalingen op lijnen waar RALs in de laatste jaren hardnekkig op een hoog niveau zijn gebleven; verlangt meer gestroomlijnde administratieve procedures met het oog op een betere uitvoering van de operationele programma's voor de structuur- en cohesiefondsen, ook ten aanzien van kwalitatieve aspecten die op het leven van de burgers van de Unie de sterkste weerslag hebben;

23.

herinnert aan het besluit om uiterlijk 31 december 2008 een regionaal Europees datacentrum inzake het identificeren en volgen op lange afstand (LRIT), beheerd het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA), op te richten (standpunt van het EP van 25 april 2007(8) en resolutie van de Raad van 2 oktober 2007); erkent de noodzaak van aanvullende middelen in 2008 voor EMSA ter financiering van deze nieuwe taak;

24.

is tevreden met de documentatie en uitleg die de Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) hebben verschaft over de Risk Sharing Finance Facilities (RSFF); is van mening dat de reserve op deze lijnen van de begroting kan worden gehaald; wenst evenwel te worden geïnformeerd en de relevante documenten te ontvangen wanneer de richtsnoeren voor de tweede component van CIP, de durfkapitaalinstrumenten, worden vastgesteld en wenst te worden geïnformeerd omtrent de uitkomst van de onderhandelingen tussen de EIB en de Commissie over de gemeenschappelijke samenwerking aan het leninggarantie-instrument voor TEN-vervoersprojecten (LGTT);

25.

ad rubriek 2, „Bescherming en beheer van natuurlijke rijkdommen”: is sterk gekant tegen de willekeurige kortingen die de Raad op tal van lijnen onder deze begrotingsrubriek voorstelt, herstelt voor vele van die lijnen de cijfers van het VOB maar erkent dat de Raad het laatste woord heeft over deze lijnen die verplichte uitgaven betreffen; verlangt voor de toekomstige begrotingsprocedures duidelijker presentatie van de cijfers voor marktmaatregelen en rechtstreekse steun; is bezorgd over het langzame tempo van invoering van operationele programma's voor de GLB-pijler plattelandsontwikkeling, vanouds een prioriteit van het Parlement; verwacht op dit punt snelle verbetering;

26.

benadrukt de noodzaak van een snellere procedure voor de start van speciale nationale programma's voor het herstel van gewassen en veehouderij in gebieden die zijn getroffen door branden en andere soorten natuurrampen; benadrukt dat deze programma's gefinancierd moeten worden via het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) door middel van interne overschrijvingen of subsidies binnen een lidstaat;

27.

ad rubriek 3a „Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid”: plaatst de kredieten voor het Terugkeerfonds in de reserve in afwachting van de keuze van de rechtsgrondslag; plaatst ook kredieten in reserve in afwachting van vollediger informatie aan het Parlement met betrekking tot de misdaadbestrijding; onderstreept het belang van het werk van het Frontex agentschap; meent dat het FRONTEX agentschap een effectievere rol moet spelen in de versterking van de EU-buitengrenzen, met name door de last in verband met illegale immigratie, die thans door de lidstaten wordt gedragen, te verlichten; vraagt dit agentschap regelmatig verslag uit te brengen aan zijn bevoegde commissie over de stand van zaken en de komende operaties die zijn gepland; vraagt de lidstaten dringend om hun beloften gestand te doen en de missies van het agentschap te steunen zodat dit zijn taken doelmatiger kan uitvoeren;

28.

ad rubriek 3b, „Burgerschap”: betreurt de kortingen die de Raad onder deze rubriek heeft aangebracht, die ten koste gaan van programma's als Cultuur 2007, Media 2007 en Jeugd in actie; herstelt de cijfers van het VOB en stelt kredieten voor ten behoeve van een aantal nieuwe en lopende proefprojecten en voorbereidende acties op dit gebied; wijst erop dat de middelen voor de voorlichtings- en preventiecampagne HELP met de begroting 2008 een einde nemen en verwacht dat de Commissie een follow-up initiatief voorlegt; steunt daarnaast de opvoering, binnen het financieringsinstrument voor civiele bescherming, van een aanvullende capaciteit in de vorm van een parate eenheid voor optreden bij natuurlijke of menselijke rampen, terroristische aanslagen of milieuongevallen;

29.

vraagt de Commissie investeringen in de infrastructuur ter verbetering van de opvangmogelijkheden voor vluchtelingen te blijven stimuleren;

30.

streeft ernaar de groepen die in het maatschappelijk middenveld minder sterk zijn vertegenwoordigd, een krachtiger stem te geven, met bestrijding van alle vormen van discriminatie en versterking van de rechten van vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen;

31.

vraagt de Commissie de voor voorlichting bestemde kredieten te gebruiken om uiteenlopende informatie te bieden die onder meer voorziet in de behoefte aan overheidsinformatie onder parlementaire minderheden;

32.

ad rubriek 4, „EU als mondiale partner”: steunt de verhogingen, onder meer ten behoeve van Kosovo en Palestina, in de nota van wijzigingen bij het VOB van de Commissie van 17 september 2007; stelt een aanvullende verhoging van 10 miljoen EUR ten behoeve van zowel Kosovo (lijn 22 02 02) als Palestina (lijn 19 08 01 02) voor, alsmede verdere verhogingen voor zijn prioriteiten, tot aan het plafond van het MFK, waaronder wederopvoering van de bedragen van het VOB voor de Reserve voor noodhulp; verlaagt de uitgaven voor het GBVB met 40 miljoen EUR, tot het niveau van de begroting 2007; vraagt om inschakeling van het flexibiliteitsinstrument voor een totaalbedrag van 87 miljoen EUR voor GBVB-uitgaven en andere prioriteiten, waaronder Kosovo en Palestina; is van mening dat dit tegemoet komt aan de chronische onderfinanciering van rubriek 4 in het meerjarig financieel kader 2007-2013;

33.

is van mening dat eerbiediging van de mensenrechten en democratische waarden een van de voorwaarden moet zijn voor het toewijzen van EU-middelen aan naburige en ontwikkelingslanden;

34.

herinnert de Raad eraan dat de regelmatige gemengde commissievergaderingen inzake het GBVB bedoeld zijn om vooraf een politieke dialoog te bevorderen, en niet enkel om het Parlement achteraf te informeren;

35.

is van mening dat de EU zijn verschillende en prijzenswaardige initiatieven ter bestrijding en uitroeiing van armoedegerelateerde ziekten in buurlanden en ontwikkelingslanden beter moet coördineren; stelt voor om afdoende begrotingsmiddelen toe te wijzen om deze landen te voorzien van de nodige technische bijstand; heeft besloten om een afzonderlijke begrotingslijn in te voeren voor het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria, teneinde de transparantie te verbeteren en de nodige financiering te waarborgen voor zowel het Wereldfonds als de andere gezondheidsprioriteiten;

36.

ad rubriek 5, „Administratie”: beschouwt duidelijke lijnen van verantwoordelijkheid en verantwoording als essentieel bestanddeel van het verdere proces van modernisering van de administratie van de EU; herinnert eraan dat duidelijke beleidsdoelstellingen en individuele verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan, getoetst aan indicatoren die vastgesteld moeten worden zodra de gegevens bekend zijn uit de verschillende door de Begrotingscommissie verlangde studies terzake, de richting moet zijn voor toekomstige hervormingen van het systeem;

37.

betreurt in dit verband de tekortkomingen van een vergelijkend-onderzoeksysteem waarbij „geslaagde kandidaten” jarenlang op een reservelijst blijven staan zonder zekerheid een baan aangeboden te krijgen; meent dat handhaving van dit systeem een vervlakking van het gemiddelde niveau onder nieuwe EU-ambtenaren in de hand zal werken aangezien de beste kandidaten in dynamischer sectoren van de EU-economie werk zullen zoeken; verlangt van de Commissie een serieuze toezegging dat zij deze kwestie nog eens zal bezien in het kader van de werkzaamheden in vervolg op de screening, en nadere informatie te verschaffen met een gedetailleerdere opsplitsing van personeel naar categorie en directoraat-generaal en de voor de komende jaren te verwachten ontwikkelingen;

38.

maakt de kortingen ongedaan die de Raad in het VOB heeft aangebracht op de kredieten en personeelsformaties in rubriek 5; plaatst 49 miljoen EUR in reserve in afwachting van de hierboven bedoelde gegevens en studies; wenst een constructieve interinstitutionele dialoog te ontwikkelen en te handhaven over de lopende inspanningen tot verbetering van de administratieve praktijk bij de EU-instellingen; onderstreept het belang van voldoende aanwerving uit de „EU 12”-lidstaten; is van mening dat in het kader van de uitbreidingen, de documenten die als leidraad dienen bij overleg en besluitvorming, zoals bijvoorbeeld effectbeoordelingen, in alle vereiste talen beschikbaar moeten zijn omdat zulke documenten instrumenteel zijn voor betere wetgeving; herinnert er in dit verband aan dat de Begrotingscommissie middels een tweetal studies een analyse heeft gemaakt van de doelstellingen van de administratieve hervorming bij de Commissie, met name de invoering van ABB/ABM (Activity based budgeting- budgettering op basis van activiteiten/ Activity based management- activiteitsgestuurd management), invoering van de strategische planningscyclus en de toewijzing van de daarmee gemoeide uitgaven;

39.

verzoekt de Commissie een verslag uit te brengen over personeelscriteria bij andere internationale organisaties, als follow-up op haar verslag over planning en optimalisering van personele middelen; vraagt de Commissie voorts richtsnoeren te geven die de financiering van de openbare infrastructuur via partnerschappen tussen overheid en particuliere sector (PPP) kunnen vergemakkelijken;

40.

ad proefprojecten: stelt een aantal innovatieprojecten voor die aan de huidige beleidsopgaven van de EU beantwoorden;

41.

ad voorbereidende acties: stelt een aantal initiatieven voor die de weg moeten vrijmaken voor toekomstige acties die de EU meer capaciteit moeten geven om aan de werkelijke behoeften van haar burgers tegemoet te komen;

*

* *

42.

neemt kennis van de adviezen van de gespecialiseerde commissies, zoals opgenomen in verslag A6-0397/2007;

43.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met bijlagen, samen met de amendementen en wijzigingsvoorstellen op Afdeling III van het ontwerp van algemene begroting, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie alsmede aan de overige betrokken instellingen en de betrokken organen.


BIJLAGE

GEZAMENLIJKE VERKLARINGEN DIE OP HET OVERLEG VAN 13 JULI 2007 ZIJN OVEREENGEKOMEN

1. De programma's voor structuur- en cohesiefondsen en plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013

„Het Europees Parlement en de Raad hechten zeer veel waarde aan een snelle goedkeuring door de Commissie van de operationele programma's en projecten die de lidstaten hebben ingediend, en die verband houden met de nieuwe programma's voor de structuur- en cohesiefondsen voor de periode 2007-2013, alsmede de programma's die onder de noemer plattelandsontwikkeling worden gefinancierd.

Teneinde de ervaringen uit het verleden, tijdens het begin van de programmaperiode 2000-2006, te vermijden zullen het Europees Parlement en de Raad het goedkeuringsproces van de operationele programma's en projecten minutieus en regelmatig controleren met het oog op een doelmatiger en beter bestuur. Hiertoe wordt de Commissie verzocht om tijdens de begrotingsprocedure regelmatig specifieke controle-instrumenten te leveren, waaronder een stroomschema.”

2. Personeelswerving in verband met de uitbreidingen van 2004 en 2007

„Het Europees Parlement en de Raad nemen met bezorgdheid kennis van de lage bezettingsgraad bij de ambten in het middenkader, het betrekkelijk hoge aantal vaste ambten dat wordt bezet door tijdelijke functionarissen, en het tekort aan passende vergelijkende onderzoeken.

Het Europees Parlement en de Raad dringen erop aan dat de instellingen en vooral het EPSO alles in het werk stellen opdat de nodige maatregelen worden genomen om de situatie te corrigeren en het gehele proces voor de bezetting van door de begrotingsautoriteit toegekende ambten te bespoedigen. De te hanteren criteria moeten de in artikel 27 van het Ambtenarenstatuut vastgestelde criteria zijn, en het streven om zo spoedig mogelijk tot een zo breed mogelijk geografisch evenredige basis te komen.

Het Europees Parlement en de Raad zullen het lopende aanwervingsproces op de voet volgen. Daartoe verzoeken zij elke instelling en het EPSO om de begrotingsautoriteit tweemaal per jaar informatie te verstrekken over de stand van de aanwervingen in verband met de uitbreidingen van 2004 en 2007.

Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de secretarissen-generaal van de instellingen om een verslag in te dienen met betrekking tot de vorderingen met:

het bezetten van de in de begrotingen 2004 tot en met 2007 toegekende ambten, per eind januari 2008;

het bezetten van de in 2008 toegekende ambten, per 15 juni 2008 en per 31 oktober 2008.”

3. Bestemmingsontvangsten

„Het Europees Parlement en de Raad zijn van mening dat het vergroten van de doorzichtigheid op begrotingsgebied onderdeel uitmaakt van een verstandig financieel beheer van de EU-middelen.

Binnen deze context verzoeken zij de Commissie en de andere instellingen dan ook om ter begeleiding van het voorontwerp van begroting tijdig passende en gedetailleerde stukken te leveren inzake de bestemmingsontvangsten, waarin de daadwerkelijke implementatie en vooruitzichten zoveel mogelijk uiteen worden gezet. De Commissie zal passende gegevens verstrekken over de bestemmingsontvangsten met betrekking tot de overdrachten en, indien beschikbaar, de kredietoverschrijvingen; deze aanpak houdt in dat de indeling en inhoud van de huidige stukken zal worden gewijzigd en dat er niet op de besluitvorming van de begrotingsautoriteit zal worden vooruitgelopen.

Zij hechten veel waarde aan de controle op de bestemmingsontvangsten, met name als die bestemd zijn voor de agentschappen van de Gemeenschap, en verzoeken de Commissie om regelmatig verslag uit te brengen over de uitvoering ervan, in het bijzonder in de vorm van een specifiek document alvorens de eerste lezing van de begroting plaatsvindt. Zij nodigen de Commissie uit passende voorstellen in te dienen die gericht zijn op een effectieve controle en beheer van de bestemmingsontvangsten binnen de context van de geplande herziening van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen van de Gemeenschap.

De Commissie wordt verder verzocht haar verslag over de doorgevoerde verbeteringen vóór het begin van de volgende begrotingsprocedure uit te brengen. Het Europees Parlement en de Raad zullen veel aandacht blijven schenken aan het beheer van de bestemmingsontvangsten en zij verwachten snelle verbeteringen in deze sector.”

4. Gedecentraliseerde agentschappen

„Wat betreft de oprichting of aanpassing van het toepassingsgebied van een agentschap dat onder artikel 185 van het Financieel Reglement valt, verzoeken de twee takken van de begrotingsautoriteit de Commissie om hen tijdig in te lichten over de lopende wetgevingsprocedure opdat zij hun bevoegdheden krachtens punt 47 van het IIA kunnen uitoefenen.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie eisen meer doorzichtigheid wat betreft de gedecentraliseerde agentschappen teneinde de ontwikkeling daarvan beter te kunnen controleren. De Commissie zal voor iedere rubriek de uitgaven voor de agentschappen aangeven, met inbegrip van hun ontwikkeling in de periode 2007-2013.

Zij wijzen op hun gezamenlijke verklaring inzake de agentschappen van de Gemeenschap, die op 18 april 2007 werd aangenomen, met name op punt 4, en nodigt de Commissie uit om met een lijst te komen van agentschappen die zij zal gaan beoordelen, inclusief een gedetailleerd tijdschema voor deze procedure en een gedetailleerde uitleg van de criteria op basis waarvan de agentschappen worden geselecteerd, en om ieder jaar uiterlijk tijdens de trialoog in oktober de resultaten in te dienen.

De Commissie dient een lijst op te geven van de agentschappen die al zijn geëvalueerd en een kortesamenvatting te geven van de belangrijkste bevindingen van deze analyses, zodat de begrotingsautoriteit een duidelijk en uitgebreid beeld krijgt van de al uitgevoerde evaluaties.

Zij wijzen er ook op dat in de hierboven al genoemde gezamenlijke verklaring van 18 april 2007 de Commissie werd verzocht om tegelijkertijd met ieder VOB een werkdocument in te dienen waarin alle agentschappen van de Gemeenschap worden behandeld.

Om dit te bewerkstelligen worden de gedecentraliseerde agentschappen verzocht om jaarlijks gedetailleerde gegevens te verstrekken als bijlage bij hun ontwerpramingen voor het komende begrotingsjaar. Tot deze gegevens behoren een herziening van hun personeelsbeleidsplan, met gegevens over het aantal vaste en tijdelijke functionarissen vermeld in de personeelsformatie en het aantal externe personeelsleden (contractanten) voor de jaren n - 1, n en n + 1; het werkprogramma van het agentschap en gegevens over de inhoud van hun begroting waarin titels 1 en 2 gedetailleerd worden weergegeven.

Zij dienen ook ramingen en indicatoren op te geven zoals de huur of geschatte waarde van gebouwen, de personeelsstand en de voorrechten die de lidstaten waar de agentschappen zijn gevestigd hen hebben toegekend.

Bovendien dienen de agentschappen uiterlijk tegen het einde van maart in jaar n een schatting te geven van de exploitatieoverschotten vanaf jaar n - 1, die later, in jaar n, dienen terug te vloeien naar de begroting van de Gemeenschap opdat de gegevens die al bekend zijn over het overschot van jaar n - 2, kunnen worden gecontroleerd.

Het Europees Parlement en de Raad nodigen de Commissie uit om te beginnen met het verzamelen van de hierboven vermelde gegevens en deze tijdig voor ieder VOB in te dienen en om de ontbrekende gegevens voor dit jaar te verzamelen.”

5. Uitvoerende agentschappen

„Het Europees Parlement en de Raad verwelkomen ieder initiatief dat kan leiden tot verbetering van de methodes die de Europese Commissie toepast om het beleid en de programma's van de EU te implementeren.

De oprichting van uitvoerende agentschappen zou een bijdrage kunnen leveren aan een dergelijke verbetering, maar alleen als tijdens dit proces de beginselen van verstandig financieel beheer en volledige transparantie volledig worden gerespecteerd. Dit houdt in dat dergelijke agentschappen nu niet en in de toekomst niet tot een toename van het aandeel van de administratieve kosten mogen leiden. Derhalve dient het beginsel van het bevriezen van de ambten, zoals is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002, ten gevolge van een dergelijke reorganisatie van taken streng te worden nageleefd. Ieder voorstel voor de oprichting van een nieuw uitvoerend agentschap dient te zijn gebaseerd op een uitgebreide kosten-batenanalyse. In het voorstel dienen tevens de verantwoordelijkheid en verantwoording duidelijk te worden afgebakend.

De begrotingsautoriteit dient in het bezit te zijn van alle vereiste gegevens opdat zij zowel nu als in de toekomst de implementatie van dit beginsel nauwlettend kan controleren. In het specifieke financiële memorandum voor het uitvoerend agentschap dienen derhalve de volgende gegevens te staan:

a.

de middelen op het gebied van kredieten en personeel, die nodig zijn voor de werkzaamheden van het uitvoerend agentschap, met hierin een onderverdeling van de uitgaven voor personeel (vaste en tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten) en andere administratieve uitgaven;

b.

de geplande detachering van functionarissen van de Commissie naar het uitvoerend agentschap;

c.

de administratieve middelen die door de overheveling van taken van Commissiediensten naar het uitvoerend agentschap en de overplaatsing van personeel vrijkomen; met name het aantal functionarissen (inclusief extern personeel) dat vanuit de Commissie een relevante taak toebedeeld heeft gekregen, het aantal functionarissen hiervan dat wordt overgeplaatst naar het nieuwe of uitgebreide agentschap, het aantal ambten binnen de Commissie dat ten gevolge hiervan wordt bevroren en het aantal functionarissen van de Commissie waarvan wordt voorgesteld een andere taak te gaan uitoefenen;

d.

de hieruit voortvloeiende herschikking binnen de personeelsformatie van de Commissie;

e.

de voordelen van de delegatie van uitvoeringstaken aan een uitvoerend agentschap tegenover rechtstreeks beheer door de Commissiediensten: iedere vergelijking tussen een scenario volgens „direct beheer door de Commissiediensten” en een scenario volgens een „uitvoerend agentschap” dient te gebeuren op basis van de middelen die bij de implementatie van een of meer bestaande programma's in zijn (hun) huidige vorm worden gebruikt, zodat een doordachte en op feiten gebaseerde basis wordt gelegd voor de vergelijking; in geval van nieuwe of uit te breiden programma's zal ook rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de hieraan gerelateerde financiële begroting die door het agentschap dient te worden beheerd;

f.

een ontwerppersoneelsformatie per rang en categorie alsmede een goed gefundeerde schatting van het aantal contractanten dat is gepland en in de voorlopige begroting is opgenomen;

g.

een duidelijke opsomming van alle actoren die betrokken zijn bij het implementatieprogramma, met inbegrip van het resterende deel van de begroting voor het operationele programma waarvan de implementatie onder hun verantwoordelijkheid valt (Commissie, uitvoerende agentschappen, overige kantoren die technische ondersteuning leveren, lidstaten, nationale organen, enz.)

Het Europees Parlement en de Raad roepen de Commissie op om alvorens een besluit te nemen over de oprichting van een nieuw agentschap of de uitbreiding van de verantwoordelijkheden van een bestaand agentschap, eerst volledige en gedetailleerde gegevens over de bezettingsgraad en bevoegdheden van het personeel te verschaffen, opdat de begrotingscommissie kan beoordelen of de administratieve uitgaven voor het implementeren van een programma ook daadwerkelijk niet zijn gestegen.

Er wordt op gewezen dat de eindbeslissing over personeelsformaties nog steeds door de begrotingsautoriteit wordt genomen.”

Verklaring van de Commissie over de bestemmingsontvangsten

„De Commissie wijst erop dat terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen een vitaal onderdeel is van verstandig financieel beheer; met als uitgangspunt een volledige implementatie van de programma's waarover binnen het meerjarig financieel kader wordt besloten, dient ook met deze bedragen rekening te worden gehouden.

Bovendien is de Commissie van mening dat het niet mogelijk is de begrotingsautoriteit vooruitzichten te verstrekken van bestemmingsontvangsten die niet al in het voorontwerp van begroting staan vermeld.”

P6_TA(2007)0474

Ontwerp van algemene begroting 2008 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX)

Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling I — Europees Parlement, Afdeling II — Raad, Afdeling IV — Hof van Justitie, Afdeling V — Rekenkamer, Afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité, Afdeling VII — Comité van de Regio's, Afdeling VIII — Europese Ombudsman, Afdeling IX — Europese Toezichthouder voor de gegevensbescherming (C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD))

Het Europees Parlement,

gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag,

gezien Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen(1),

gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2),

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3),

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure(4), met name punt 26 daarvan,

onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 maart 2007 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2008 — Afdelingen II, IV, V, VI, VII, VIII en IX en over het voorontwerp van ramingen van het Europees Parlement (Afdeling I) voor de begrotingsprocedure 2008(5),

onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 juni 2007 over de ramingen van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2008(6),

gezien het voorontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, gepresenteerd door de Commissie op 2 mei 2007 (SEC(2007)0500),

gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, opgesteld door de Raad op 13 juli 2007 (C6-0288/2007),

gelet op artikel 69 en bijlage IV van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie verzoekschriften (A6-0394/2007),

A.

overwegende dat 2008 het tweede jaar is van het nieuwe financiële kader (2007-2013), waarvoor het plafond van rubriek 5 (Administratieve uitgaven) is vastgesteld op 7 457 miljoen EUR tegen lopende prijzen,

B.

overwegende dat in het voorontwerp van begroting (VB) van alle instellingen voor het begrotingsjaar 2008 een marge van 121 285 164 EUR onder het plafond van rubriek 5 van het financiële kader is overgebleven,

C.

overwegende dat na het besluit van de Raad de in ontwerpbegroting (OB) voor 2008 een marge van 266 755 254 EUR onder het plafond van rubriek 5 is overgebleven.

Algemeen kader

1.

erkent dat de instellingen, na de eerste lezing van de Raad, hun best hebben gedaan om enkele van hun gewone uitgaven te verminderen om hun absolute behoeften in evenwicht te brengen; is van mening dat dit heeft bijgedragen tot een begroting voor de belastingbetaler van de EU zoals in de resolutie over de richtsnoeren is gevraagd; stimuleert de instellingen nadrukkelijk om in deze richting door te gaan teneinde het vertrouwen van de burgers in de Europese instellingen en in Europa te versterken;

2.

stelt vast dat de meeste verhogingen die boven het inflatiecijfer liggen het gevolg zijn van uitgaven voor gebouwen; spreekt met het oog op de komende jaren zijn bezorgdheid uit over het gewicht van de uitgaven in verband met gebouwen wanneer deze niet strikt door de instellingen worden beheerd; verzoekt de instellingen de begrotingsautoriteit regelmatig te informeren over de evolutie van hun verschillende projecten op middellange termijn en toezicht op hun uitbreiding te houden; vraagt dat, met het oog op de inwerkingtreding van het Statuut van de leden in 2009, uiterlijk op 31 maart 2008 een geactualiseerd vastgoedinvesteringsplan voor de komende drie jaar, met inbegrip van herstellingskosten, aan de begrotingsautoriteit wordt voorgelegd;

3.

heeft derhalve besloten de verhoging van de begroting 2008 tot 6,92 % te beperken; besluit een marge open te laten onder het plafond van rubriek 5; beveelt aan 8 180 945 EUR van de door de Raad op debegroting van de andere instellingen (met uitzondering van de Commissie) aangebrachte verlaging van 22 127 359 EUR weer op te voeren, zodat na bestudering van de specifieke verzoeken en behoeften van elke instelling 37 % weer opgenomen zou zijn; is van mening dat deze benadering beantwoordt aan de behoeften van de instellingen om het efficiënte en duurzame karakter van hun begrotingen in stand houden;

4.

verzoekt alle instellingen met inbegrip van de Commissie, met het oog op de algemene bezorgdheid ten aanzien van het milieu om samen met de lidstaten waar zij gevestigd zijn de verschillende mogelijkheden voor een doeltreffender plan voor het openbaar vervoer te onderzoeken, met inbegrip van interne informatiepunten inzake mobiliteit, informatie over dienstregelingen op het intranet (schrapping), om het personeel van de Europese instellingen te stimuleren gebruik te maken van het openbaar vervoer of om, onder veilige omstandigheden, te gaan fietsen;

5.

erkent de inspanningen die het Parlement de voorbije twee jaar heeft geleverd om een herschikkingsoperatie uit te voeren; betreurt dat vele andere instellingen geen efficiënt herschikkingsbeleid voeren; verwacht dat deze instellingen de herschikking in de komende jaren tot een integrerend deel van hun begroting maken;

6.

merkt op dat het Parlement in 2006 aan de andere instellingen meer precieze informatie had gevraagd over de effectiviteit en de kosten van hun kerntaken teneinde op meer transparante wijze aan te geven of de extra middelen al dan niet doeltreffend zijn; merkt op dat zeer weinig instellingen deze informatie over hun werkzaamheden mededelen; vraagt alle desbetreffende instellingen deze informatie ter beschikking te stellen tegen de eerste week van september van elk jaar.

Deel I — Europees Parlement

Algemene opmerkingen

7.

wijst erop dat 2008 het laatste volledige jaar is van deze zittingsperiode en het laatste jaar voor het van kracht worden van het nieuwe statuut van de leden; is van mening dat hiermee rekening zou moeten worden gehouden met het oog op de aanstaande financiële behoeften;

8.

is ingenomen met het feit dat het Bureau voor de eerste keer in zijn nota van wijzigingen nieuwe verzoeken heeft opgenomen die onder het zelf opgelegde plafond van 20 % van rubriek 5 liggen (d.w.z. op 19,87 %) maar die wel een verhoging van de ramingen met 45,6 miljoen EUR inhouden; neemt kennis van het feit dat het Bureau voornemens is een aantal nieuwe projecten te starten die niet rechtstreeks verband houden met de kernactiviteiten van het Parlement; is van mening dat met het oog op het gebrek aan flexibiliteit binnen de administratieve begroting, de ontwikkeling van nieuwe projecten op een voorzichtige wijze moet worden aangegaan, rekening houdend met de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen en de perspectieven vanaf 2009; moedigt de administratie en het Bureau aan om na te denken over de werkelijke behoeften en over de invoering van administratieve en politieke voorwaarden alsmede te zoeken naar middelen om de huidige kosten van de lopende taken te verminderen; herhaalt dat het bovenstaande geen beperking vormt van het recht van het Parlement om in 2008 en de daaropvolgende jaren ten volle gebruik te maken van het plafond van 20 % wanneer dit noodzakelijk en gerechtvaardigd wordt geacht;

9.

stelt voor dat op het niveau van deskundigen een breed debat wordt gevoerd over de geschiedenis van Europa en de interpretatie ervan voordat het Huis van de Europese geschiedenis wordt opgericht;

10.

is ingenomen met het nieuwe herindelingsplan van de secretaris-generaal, dat 58 posten betreft; is van mening dat dit een stap in de goede richting is om in te spelen op de nieuwe behoeften en op hetzelfde moment het organigram in de toekomst stabiel te houden; moedigt de secretaris-generaal aan om deze lijn voort te zetten en verdere analyses door te voeren om de taken beter te rationaliseren en tevens de kosten van uitbesteding onder controle te houden;

11.

besluit in overeenstemming met zijn vorenvermelde resolutie van 7 juni 2007 over de ramingen van het Parlement voor 2008 te bezuinigingen op een aantal begrotingslijnen, met name die welke overgefinancierd zijn gebleken in 2006; merkt op dat hoofdstukken 10 en 12 en titel 4 niet door deze bezuinigingen worden getroffen;

12.

erkent dat nieuwe voorstellen op een laat tijdstip zijn ingediend en het besluit van de plenaire vergadering hebben beïnvloed om niet boven een stijgingspercentage dat gelijk is aan het inflatiecijfer uit te komen, behalve wanneer nieuwe initiatieven behoorlijk werden onderbouwd; heeft besloten het definitieve niveau van de begroting van het Parlement vast te stellen op 1 452 517 167 EUR hetgeen overeenkomst met een verhoging van 3,9% ten opzichte van de begroting van 2007 en met 19,48 % van rubriek 5;

13.

wijst erop dat de instellingen soms en voor verschillende redenen gedwongen waren gebouwen aan te kopen of te huren tegen prijzen die hoger leken te zijn dan de marktprijs; acht het wenselijk op interinstitutionele basis een diepgaander onderzoek in te stellen op welke wijze de voorwaarden bij openbare aanbestedingen voor de aankoop of huur van gebouwen of voor werkzaamheden aan de gebouwen door de Europese instellingen kunnen worden verbeterd, met name om de aankoop- of huurprijs van gebouwen en renovatiekosten te verlagen en te zorgen voor de nodige flexibiliteit om te voorkomen dat kartels of monopolies kunnen ontstaan;

14.

bevestigt zijn engagement voor betere regelgeving als prioriteit voor de kernactiviteiten van het Parlement en steunt de besluiten die in die richting worden genomen; spoort de secretaris-generaal ertoe aan zijn inspanningen voort te zetten om de bekwaamheid van het Parlement inzake betere regelgeving te versterken;

Versterking van de steun aan de leden

15.

is van mening dat het behoud van de meertaligheid van de leden van het Europees Parlement één van de belangrijkste uitdagingen is voor de administratie; is dan ook ingenomen met het project dat in 2008 moet worden gelanceerd om in te spelen op de herhaaldelijke verzoeken van leden om linguïstische steun, zowel op individueel niveau als tijdens niet-officiële vergaderingen die verband houden met hun wetgevingswerk;

16.

besluit derhalve de totale toewijzing voor het proefproject te beperken tot 4 miljoen EUR en tegelijkertijd 2 miljoen EUR in de reserve te plaatsen om de administratie ertoe aan te zetten voorrang te geven aan meer efficiënte linguïstische ondersteuning voor de leden tijdens officiële vergaderingen; deze reserve van 2 miljoen EUR laat het proefproject onverlet;

17.

herhaalt dat de vertolkingsdienst zo doeltreffend mogelijk moet worden ingezet en de middelen in verband met de vergaderingen zo efficiënt mogelijk moeten worden besteed; is van mening dat de apparatuur voor elektronische stemmingen in alle vergaderzalen een manier is om het gebruik van de vertolkingsfaciliteiten te verbeteren;

18.

verzoekt het Bureau de fracties te raadplegen over de uitrusting en de reorganisatie van de vergaderzalen WIC 100 en WIC 200 in Straatsburg alvorens een nieuw besluit te nemen over deze kwestie;

19.

wijst erop dat het doel van de gedragscode inzake meertaligheid is dat een optimale kwaliteitsservice aan de leden wordt geboden binnen het kader van de huidige kredieten; dringt er bij de administratie op aan dat zij de gedragscode inzake meertaligheid actiever toepast, teneinde tekortkomingen, onverantwoord gebruik of misbruik van de talendiensten te voorkomen; betreurt echter het gebrek aan flexibiliteit bij de vertaling van belangrijke documenten in een bijzonder moeilijke periode; dringt er bij de administratie op aan om een vertaaldienst van hoge kwaliteit te waarborgen die beantwoordt aan de specifieke vereisten van het Parlement op het gebied van kwaliteit, termijnen en vertrouwelijkheid, om te zorgen voor de passende middelen en een adequate organisatie van de vertaaldienst te verzekeren teneinde tekortkomingen en de daaruit voortvloeiende extra kosten te vermijden, met name wanneer termijnen voor besluiten in het Verdrag zijn vastgesteld;

20.

Erkent de noodzaak en het nut van de ontwikkeling binnen de bestaande bibliotheek van het Parlement van een analytische dienst voor de individuele leden die analytische documenten kan leveren in verband met hun parlementaire werkzaamheden;

21.

neemt kennis van het voorstel om een nieuw artikel 323 voor de „betrekkingen met parlementen van derde landen en steun voor de parlementaire democratie” te creëren met een bedrag van 360 000 EUR om de activiteiten van het Parlement naar geografische gebied te differentiëren; toont zich bezorgd over het aantal delegaties en assemblées ten laste van de begroting van het Parlement, met name als gevolg van het feit dat de financiële gevolgen daarvan niet duidelijk in de begroting zijn vastgelegd, omdat daaronder niet alleen de kredieten van de bestaande posten vallen maar ook de daarmee verband houdende kosten voor vertaling en technische en logistieke steun; verzoekt de administratie een voorstel te doen om de transparantie van dit soort activiteiten te verbeteren;

22.

is van mening dat de Voorzitters van het Parlement en de Raad rekening moeten houden met de opinie van de EU-burgers met betrekking tot de geografische spreiding van het Parlement tussen de drie werkplaatsen en de daarmee samenhangende kosten en gevolgen voor het milieu;

23.

verzoekt de administratie met betrekking tot de parlementaire bijstand het interne controlesysteem te versterken om te verzekeren dat de aanwerving van de medewerkers van de leden duidelijk en transparant verloopt, met de waarborg dat de fiscale en sociale regelgeving (salaris en socialezekerheidsrechten, enz.) gerespecteerd wordt;

24.

vraagt de Commissie dat zij een nieuw voorstel indient voor een statuut van de medewerkers, dat zorgt voor de nodige keuzevrijheid en flexibiliteit voor de leden op het gebied van contracten en salarissen enerzijds en voor uniformiteit en veiligheid op het gebied van de belastingregeling, socialezekerheidsregelingen en ziekteverzekering voor medewerkers anderzijds;

Europese politieke stichtingen

25.

heeft in deze fase van de begrotingsprocedure, in afwachting van de goedkeuring van de rechtsgrondslag voor de financiering van de Europese politieke stichtingen, besloten een nieuwe begrotingslijn in het leven te roepen (nr. 403 „Bijdragen aan de Europese politieke stichtingen”) met 5 miljoen EUR in de reserve en voorzien van de vermelding „pro memorie” („p.m.”);

Stageprogramma van het Europees Parlement

26.

verwelkomt de inspanningen van het secretariaat om de invoering van een stageprogramma van het EP te evalueren en verzoekt het Bureau over te gaan tot de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden met de beschikbare vijf posten; vraagt de administratie dat zij bij haar aanbestedingsprocedures de tewerkstelling van stagiaires in de inschrijvende ondernemingen als gunningscriterium opneemt;

Naar een milieuvriendelijk Parlement

27.

betreurt dat meer dan vijf jaar na de start van het EMAS-proces in de begrotingsprocedure, de EMAS-registratie nog steeds niet wordt uitgevoerd en het effect daarvan voor het milieu, evenals de besparingen en de investeringen met betrekking tot de uitvoering ervan, nog steeds niet bekend zijn; verzoekt de administratie deze al eerder in zijn resolutie van 29 maart 2007 en in paragraaf 31 van zijn vorenvermelde resolutie van 7 juni 2007, gevraagde informatie te verstrekken en deze aan zijn desbetreffende commissies en andere organen voor te leggen; verzoekt de administratie bovendien verslag uit te brengen over de vermindering van het energieverbruik die voortgevloeid zou moeten zijn uit het lager gebruik van de airconditioning in de zomerperiode en een actieplan voor te leggen voor het verminderen en neutraliseren van de CO2-uitstoot als gevolg van de activiteiten van het Parlement, met name wat betreft reizen en gebouwen, alsook voor het verminderen van het gebruik van water, papier en andere bronnen; vraagt in dit verband de administratie dat zij een deskundigenrapport voorlegt over het mogelijk gebruik van fotovoltaïsche of zonnepanelen voor energieopwekking op de daken en muren van de gebouwen van het Parlement;

28.

verzoekt de Administratie haar autopark te vernieuwen door de aankoop of de huur van auto's die minder schadelijk zijn voor het milieu als tot dusverre, zoals hybridenauto's op grond van de presentatie van een actieplan ter zake, dat ook inzicht biedt in de financiële gevolgen van een dergelijk besluit;

29.

verzoekt de administratie het aantal dienstreizen van het personeel terug te dringen en het personeel te stimuleren voor hun verplaatsing tussen de drie arbeidsplaatsen de meest milieuvriendelijke vervoersmiddelen te gebruiken;

Voorlichtingsbeleid

30.

herhaalt dat het vastbesloten is over een sterk voorlichtingsbeleid te beschikken met inspraak van de fracties en dicht bij de Europese burgers; is van mening dat dit kan worden bereikt door een versterking van de lokale en regionale media, een snelle opening van het bezoekerscentrum in Brussel en een grotere flexibiliteit met betrekking tot de bezoekersgroepen; herinnert er voor het laatstgenoemde aan dat voor bezoekersgroepen de vergoeding die gebaseerd is op de werkelijke kosten binnen een vast te stellen plafond, zal zorgen voor volledige transparantie van het programma; verzoekt de Quaestoren met het oog hierop de huidige regels te herzien;

31.

dringt er bij het Bureau op aan een programma voor de aanstaande verkiezingscampagne vast te stellen waarin rekening wordt gehouden met de noodzaak van nauw contact tussen leden en EU-burgers; wijst in dit verband opnieuw op de rol van de voorlichtingsbureaus en van de lokale en regionale media, om het bewustzijn voor de parlementaire activiteiten bij de burgers van de EU te versterken; vraagt de administratie om de maatregelen ten behoeve van lokale en regionale media in de externe bureaus te versterken, onder meer via de deelname van de leden; verwacht in dit verband dat zij hun jaarprogramma voor 2008 tegen december 2007 voorleggen om de middelen uit de reserve in januari vrij te kunnen geven;

32.

vraagt het Bureau dat het de kredieten voor informatie gebruikt om gediversifieerde informatie te verstrekken welke ook beantwoordt aan de behoeften aan publieksvoorlichting van de parlementaire minderheden;

33.

betreurt dat er aan de begrotingsautoriteit geen informatie is voorgelegd over de vooruitgang die tot nu toe is geboekt met het prototype van het web-tv-kanaal, vooral omdat het voorlichtingsbeleid, met inbegrip van web-tv, als een prioriteit wordt beschouwd voor 2008; besluit 9 miljoen EUR in de reserve voor voorlichting en communicatie te houden totdat het prototype ter goedkeuring aan de begrotingsautoriteit is voorgelegd;

34.

wacht op het prototype van het web-tv-kanaal; herinnert eraan dat de voorwaarde die reeds was vastgelegd in de vorige begrotingsprocedure en in zijn resolutie van 26 oktober 2006 over de begroting 2007 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) en VIII(B))(7) inzake de financiering van het project, inhoudt dat het prototype moet worden goedgekeurd;

Beveiliging

35.

deelt de zorg van de administratie dat beveiliging een zeer belangrijke kwestie is; stelt echter vast dat de Administratie niet kan aangeven hoeveel personen zich precies in de lokaliteiten van het Parlement bevinden omdat sommigen hun badges niet gebruiken om het hek te openen; verzoekt de Administratie dan ook ervoor te zorgen dat het personeel de voorschriften naleeft en verzoekt de Quaestoren over het gebruik van elektronische badges door de leden na te denken, waardoor ook verschillende nieuwe faciliteiten kunnen worden uitgevoerd, zoals elektronische handtekeningen;

36.

onderstreept het feit dat de beveiliging van de lokaliteiten van het Parlement in Brussel na de gebruikelijke werktijden voor de leden en het personeel niet op bevredigende wijze gewaarborgd is; verzoekt de Administratie bij de Belgische autoriteiten op verbetering aan te dringen;

Organigram

37.

steunt de oprichting van twee nieuwe directoraten generaal voor vertolking en steun voor technologische innovatie; is van mening dat daardoor de dienstverlening aan de leden en de verschillende eenheden van de Administratie zal verbeteren;

38.

is van mening dat het door de secretaris-generaal gepresenteerde personeelsvoorstel met nieuwe posten, overplaatsingen en een aantal omzettingen en herschikkingen van posten, een afspiegeling is van het streven van het Parlement om de groei van zijn organigram strikt te beperken tot nieuwe projecten of specifieke bevoegdheden; stelt vast dat het aantal overplaatsingen het in de resolutie over de ramingen gestelde jaarlijks doel van 1% bereikt; verzoekt regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de uitvoering van het beleidsplan inzake overplaatsingen; erkent voorts dat het ingediende voorstel een marginaal financieel effect heeft op de begroting van 2008;

39.

heeft derhalve besloten de volgende, door de secretaris-generaal voorgestelde wijzigingen van het personeelsbestand goed te keuren:

vrijmaken van de reserve voor de creatie van 16, in de ramingen gevraagde nieuwe posten en de bijbehorende kredieten; het gaat om negen AD5 en zeven AST3 posten met inbegrip van één tijdelijke post voor de zesde quaestor,

de noodzakelijke middelen vrijmaken voor de creatie van vijf AD5 posten voor de analytische dienst in de bibliotheek en twee AD16 posten voor de creatie van de nieuwe directoraten-generaal,

omzetting van 35 AST-posten (10 AST1, 10 AST2, 5 AST3, 5 AST4 en 5 AST5) in AD5-posten, die in de reserve waren ondergebracht,

een ad personam bevordering (AD14 tot AD15),

omzetting van 25 AST6 in AD5 en 1 AST1 in AD5,

herindelingmaatregelen voor 23 vaste posten (2 AD12 in AD15, 11 AD12 in AD7, 4 AST11 in AST3, 3 AST11 in AST1 en 3 AST6 in AST1);

40.

heeft besloten van de reserve 448 door de administratie voor het secretariaat van het Parlement gevraagde opwaarderingen vrij te maken, in het kader van artikel 6 van het Statuut dat van toepassing is op vaste en tijdelijk aangestelde ambtenaren en de daarbij behorende kredieten; met betrekking tot de vaste personeelsleden gaat het om 2 AD13 tot AD14, 45 AD12 tot AD13, 25 AD11 tot AD12; 10 AD7 tot AD8, 3 AD6 tot AD7, 165 AD5 tot AD6, 50 AST7 tot AST8, 65 AST4 tot AST5, 65 AST1 tot AST2 en met betrekking tot het tijdelijk personeel 1 AD12 tot AD13, 2 AD10 tot AD11, 1 AST2 tot AST3, 2 AST1 tot AST2 en 12 AST1 tot AST3;

41.

heeft ook besloten de 74 door de fracties gevraagde opwaarderingen te bevestigen: 1 AD12 tot AD13, 6 AD11 tot AD12, 4 AD10 tot AD11, 2 AD9 tot AD10, 4 AD8 tot AD9, 3 AD7 tot AD8, 7 AD6 tot AD7, 8 AD5 tot AD6, 3 AST10 tot AST11, 9 AST8 tot AST9, 9 AST7 tot AST8, 3 AST6 tot AST7, 2 AST5 tot AST6, 2 AST4 tot AST5, 1 AST3 tot AST4, 2 AST2 tot AST3, en 8 AST1 tot AST2;

42.

wijst erop dat het uitvoeren van democratische controle op de Commissie een van de kerntaken van het Parlement is en vraagt het Bureau en de administratie dat zij de nodige comitologieposten vaststellen voor deze taak, rekening houdend met de nieuwe bevoegdheden van het Parlement op het gebied van buitenlandse zaken en programma's voor ontwikkelingsbeleid; benadrukt dat het belangrijk is de administratieve capaciteiten van het Parlement met betrekking tot zijn nieuwe bevoegdheden van democratische controle op de instrumenten voor buitenlandse hulp, te versterken; verzoekt derhalve de Secretaris-generaal in de loop van 2008 een herschikking van twee AD-posten door te voeren, één aan de Commissie buitenlandse zaken en één aan de Commissie ontwikkelingssamenwerking, zodra er vacante posten zijn op één van de afdelingen die zijn aangemerkt als „negatieve prioriteiten”;

43.

verwelkomt het initiatief van het Bureau om richtsnoeren voor aanwerving op te stellen waarin rekening wordt gehouden met personen met een handicap, waaronder stagiaires en personeel met een interimen/of tijdelijk contract, zoals neergelegd in de Gedragscode voor de tewerkstelling van personen met een handicap; verwelkomt ook het initiatief van de administratie inzake het opleidingsprogramma ten behoeve van personen met een handicap; is van mening dat de administratie moet overwegen een „coördinator voor personen met een handicap” aan te stellen om hun integratie in de administratie van het Parlement te vergemakkelijken;

44.

heeft besloten 2 posten voor de bibliotheek in de reserve te plaatsen om de administratie ertoe aan te zetten een bevattelijk intern kennisbeheersysteem te creëren.

Diversen

45.

neemt kennis van het voorstel van het Bureau om een subsidie van 100 000 EUR toe te kennen aan de Sacharov-stichting als steun voor mensenrechtenactiviteiten; stelt een onderzoek in om vast te stellen of de toekenning van een subsidie te geven aan de Sacharov-stichting in Moskou, als gevolg van het besluit van het Bureau van 10 oktober 2007 om in beginsel akkoord te gaan met de ontwerpovereenkomst, strookt met de bepalingen van het Financieel Reglement, met de name het recht van het Parlement om subsidie te geven ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten (artikel 108, lid 4 van het Financieel Reglement);

Afdeling IV — Hof van Justitie

46.

onderstreept het feit dat de verhoging van de begroting vooral het gevolg is van de oplevering van het nieuwe Paleis; is van mening dat de financiële gevolgen voor de begroting van 2008 zeer aanzienlijk zijn en een uitzondering moeten blijven; onderstreept dat overeenkomstig het meerjarig financieel kader de marge in rubriek 5 in 2009 beperkt zal zijn; verzoekt het Hof van Justitie derhalve een gedetailleerd en nauwkeurig onderzoek in te stellen om zijn groei in 2009 te beperken;

47.

gaat akkoord met het Hof van Justitie om zijn bijdrage aan de huurkoop voor het nieuwe Paleis met 4 miljoen EUR te verminderen, dankzij het feit dat dit bedrag is voorgeschoten op de begroting van 2007;

48.

heeft in overleg met het Hof van Justitie besloten de forfaitaire verlaging weer op 3,7% vast te stellen; heeft derhalve de desbetreffende kredieten weer ingeschreven;

49.

heeft een besluit genomen over de volgende maatregelen in verband met het organigram:

de creatie van negen tijdelijke AD10 posten ter versterking van de kabinetten van de advocaten-generaal en van de president van het gerecht voor ambtenarenzaken,

de creatie van één AD5 post voor de aanwerving van een jurist met het oog op de toenemende eisen op het gebied van „databescherming” en één AST3 voor de uitvoering van het interinstitutionele SAP-sofware project;

50.

heeft de door de Raad in de ontwerpbegroting beschikbaar gestelde kredieten met 3 102 000 EUR verhoogd, hetgeen een verhoging van 8,03 % is ten opzichte van de begroting van 2007.

Afdeling V — Rekenkamer

51.

heeft in overleg met de Rekenkamer besloten de forfaitaire verlaging weer op 4,82 % vast te stellen; heeft derhalve de desbetreffende kredieten weer ingeschreven;

52.

heeft een besluit genomen over de volgende maatregelen in verband met het organigram:

de creatie van 2 AST1 functies voor de afdeling human resources in verband met het besluit om dit over twee jaar te versterken,

de creatie van één AD5 post voor de uitvoering van het nieuwe SAP software project en een AD5 post voor het project documentatie en vereenvoudigingsmaatregelen,

een tijdelijke AD12T functie af te waarderen tot AD11T om de financiële gevolgen van de maatregelen in verband met het organigram te beperken,

één tijdelijke AD12T functie om te zetten in AD14T en drie vaste AST3 posten in AD5 in de ITafdeling;

53.

heeft de kredieten in verband met de door de gezondheids- en veiligheidswetgeving van de staat Luxemburg voorgeschreven moderniseringswerkzaamheden en de renovatie van de vergaderzaal van de Rekenkamer weer ingeschreven; is van mening dat deze uitgaven een exceptioneel karakter hebben en op de begroting van 2009 niet meer zullen voorkomen;

54.

heeft de door de Raad in de ontwerpbegroting beschikbaar gestelde kredieten met 3 261 204 EUR verhoogd, hetgeen een verhoging van 9,65 % ten opzichte van de begroting van 2007 vertegenwoordigt.

Europees Economisch en Sociaal Comité en Comité van de Regio's

55.

betreurt dat de beide comités in deze fase van de begrotingsprocedure hun nieuwe samenwerkingsovereenkomst nog niet hebben kunnen voorleggen; herinnert aan zijn besluit in zijn resolutie van 14 december 2006 over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, als gewijzigd door de Raad (alle afdelingen)(8) krachtens welk deze overeenkomst in juli 2007 werd verwacht; heeft dan ook besloten in Hoofdstuk 10 0 („Voorzieningen”) 10 % van de middelen van de begroting van 2007 voor de uitgaven van de gezamenlijke dienst op te nemen; is bereid de kredieten vrij te maken van de reserve zodra de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is gesloten;

56.

bevestigt zijn bereidheid om deze samenwerkingsovereenkomst te handhaven, die een voorbeeld is van goede interinstitutionele samenwerking en de doeltreffendheid van beide instanties verhoogt, dankzij een betere expertise in logistieke en technische taken en die de mogelijkheid biedt dat kerndiensten worden ontlast van dagelijkse beheerstaken.

Afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité

57.

heeft in samenwerking met het Europees Economisch en Sociaal Comité besloten de forfaitaire verlaging op 4 % te handhaven;

58.

onderschrijft het standpunt van de Raad inzake het verzoek om opwaarderingen ten behoeve van de carrièreontwikkeling op grond van artikel 6 van het Statuut en de artikelen 6, 9 en 10 van Bijlage XIII daarbij; herinnert eraan dat artikel 47, lid 1 van het Financieel Reglement een flexibele marge biedt van 10 % van het organigram voor onvoorziene gebeurtenissen en dat deze niet mag worden gebruikt als belangrijkste instrument voor het opwaarderen van personeel;

59.

heeft besloten vijf nieuwe vaste posten te creëren (4 AD5 en 1 AST3);

60.

heeft de door de Raad in de ontwerpbegroting beschikbaar gestelde kredieten met 546 178 EUR verhoogd, hetgeen een verhoging van 1,82 % ten opzichte van de begroting van 2007 vertegenwoordigt;

Afdeling VII — Comité van de Regio's

61.

heeft in overleg met het Comité van de regio's besloten de forfaitaire verlaging weer op 4 % vast te stellen; heeft derhalve de desbetreffende kredieten weer ingeschreven;

62.

heeft een besluit genomen over de volgende maatregelen in verband met het organigram:

bevestiging van de 15 AD posten in verband met de uitbreiding met Bulgarije en Roemenië, zoals goedgekeurd door de Raad in zijn ontwerpbegroting (1 AD9 en 14 AD5),

de creatie van 10 extra vaste AST posten in verband met de uitbreiding met Roemenië en Bulgarije (5 AST3 en 5 AST1); is bereid de mogelijkheid te bestuderen om in de toekomst nog eens zeven AST posten in verband met deze uitbreiding te creëren,

de creatie van een nieuwe directeurspost door een beschikbare AD14 post op te waarderen tot een AD15 post voor de dienst communicatie, pers en protocol;

63.

heeft de door de Raad in de ontwerpbegroting beschikbaar gestelde kredieten met 1 054 962 EUR verhoogd, hetgeen, ten opzichte van de begroting 2007, een verhoging van 6,12 % vertegenwoordigt, met inbegrip van de kosten in verband met de uitbreiding;

Afdeling VIII — Ombudsman

64.

heeft naar aanleiding van de door de Ombudsman gedefinieerde prioriteiten, de door de Raad in de ontwerpbegroting beschikbaar gestelde kredieten met 142 230 EUR verhoogd, hetgeen een verhoging van 4,36 % ten opzichte van de begroting van 2007 vertegenwoordigt;

Afdeling IX — Europese toezichthouder voor gegevensbescherming

65.

is het eens met de Raad om geen forfaitaire verlaging toe te passen;

66.

heeft het volgende besluit genomen over de creatie van de voor zes maanden gevraagde vier posten:

bevestiging van de drie AD posten die door de Raad in zijn ontwerpbegroting zijn goedgekeurd (2 AD7 en 1 AD9),

de creatie van één extra post op AST3-niveau in plaats van AST9;

67.

heeft de door de Raad in de ontwerpbegroting beschikbaar gestelde kredieten met 83 058 EUR verhoogd om het niveau van ontwikkeling te handhaven, hetgeen een verhoging van 7,10 % ten opzichte van de begroting 2007 vertegenwoordigt;

*

* *

68.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, samen met de amendementen op de Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII en IX van het ontwerp van algemene begroting, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie alsmede aan de overige betrokken instellingen en de betrokken organen.


P6_TA(2007)0475

Erkenning en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 over het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen (6480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek (6480/2007)(1),

gelet op artikel 31, lid 1, onder a) en c) en artikel 34, lid 2, onder b) van het EU-Verdrag,

gelet op artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0129/2007),

gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0356/2007),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt de Raad de tekst dienovereenkomstig te wijzigen;

3.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek;

5.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek.

DOOR DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN DE FRANSE REPUBLIEK VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT

Amendement 1

Titel

Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen

Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad inzake de erkenning, het toezicht op en de tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen

Amendement 2

Overweging 5

(5) Dit kaderbesluit is in overeenstemming met de grondrechten en de beginselen die zijn erkend in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en zijn weergegeven in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name in hoofdstuk VI. Het kaderbesluit belet in genen dele dat de erkenning van een vonnis en/of het toezicht op een opschortende maatregel of alternatieve straf kan worden geweigerd, indien er objectieve redenen bestaan om aan te nemen dat de opschortende maatregel of alternatieve straf is opgelegd met het oog op de bestraffing van een persoon op grond van zijn geslacht, ras, godsdienst, etnische afstamming, nationaliteit, taal, politieke overtuiging of seksuele geaardheid, of dat de positie van die persoon om een van deze redenen kan worden aangetast.

(5) Dit kaderbesluit is in overeenstemming met de grondrechten en de beginselen die zijn erkend in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en zijn weergegeven in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name in hoofdstuk VI. Het kaderbesluit belet in genen dele dat de erkenning van een vonnis en/of het toezicht op een opschortende maatregel of alternatieve straf kan worden geweigerd, indien er objectieve redenen bestaan om aan te nemen dat de opschortende maatregel of alternatieve straf is opgelegd mits duidelijk schending van de grondrechten die zijn neergelegd in de Verdragen van de Europese Unie.

Amendement 3

Overweging 6

(6) Dit kaderbesluit laat de toepassing door de lidstaten van hun grondwettelijke bepalingen betreffende een eerlijke rechtsgang, vrijheid van vereniging, vrijheid van drukpers en vrijheid van meningsuiting in andere media, onverlet.

(6) Dit kaderbesluit laat de toepassing door de lidstaten van hun grondwettelijke bepalingen betreffende een eerlijke rechtsgang, vrijheid van vereniging, vrijheid van drukpers en vrijheid van meningsuiting in andere media en over het algemeen alle grondwettelijke regels betreffende de grondrechten die qua werkingssfeer niet onverenigbaar zijn met de aard van de uitvoering van de maatregelen, onverlet.

Amendement 4

Overweging 8

(8) De wederzijdse erkenning van, alsook het toezicht op voorwaardelijke veroordelingen en alternatieve straffen vonnissen in de tenuitvoerleggingsstaat is erop gericht de resocialisatiekansen van de veroordeelde te vergroten, doordat hem de mogelijkheid wordt geboden familiale, talige, culturele of andere banden te onderhouden. Tevens echter wordt de controle op de taalkundige naleving van de voorwaarden en op de uitvoering van de opschortende maatregelen en alternatieve straffen verbeterd, om recidive te voorkomen en aldus voldoende aandacht te schenken aan de bescherming van slachtoffers.

(8) De wederzijdse erkenning van, alsook het toezicht op voorwaardelijke veroordelingen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen in de tenuitvoerleggingsstaat is erop gericht de resocialisatiekansen van de veroordeelde te vergroten, doordat hem de mogelijkheid wordt geboden familiale, talige, culturele of andere banden te onderhouden. Tevens echter wordt de controle op de naleving van de opschortende maatregelen en alternatieve straffen verbeterd, om recidive te voorkomen en aldus voldoende aandacht te schenken aan de bescherming van slachtoffers en de bescherming van de samenleving in het algemeen.

Amendement 5

Overweging 9

(9) Om te kunnen zorgen voor een efficiënte uitwisseling van alle informatie die voor de opschorting van een straf relevant is, is het wenselijk dat op grond van de nationale wetgeving van de lidstaten de aanvaarding van het toezicht op opschortende maatregelen en alternatieve straffen kan worden gestaafd door de nationale registers.

(9) Om te kunnen zorgen voor een efficiënte uitwisseling van alle informatie die voor de opschorting van een straf relevant is, is het wenselijk dat op grond van de nationale wetgeving van de lidstaten de aanvaarding van het toezicht op opschortende maatregelen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen kan worden gestaafd door de nationale registers.

Amendement 6

Artikel 1, lid 1

1. Dit kaderbesluit heeft ten doel de regels vast te stellen volgens welke een lidstaat, ter bevordering van de resocialisatie van gevonniste personen en ter verbetering van de slachtofferbescherming, toeziet op opschortende maatregelen, opgelegd op grond van een in een andere lidstaat gegeven vonnis, of op in zo'n vonnis vervatte alternatieve straffen en, voor zover hij hiertoe bevoegd is, alle overige besluiten neemt in verband met de tenuitvoerlegging van het vonnis.

1. Dit kaderbesluit is gericht op bevordering van de resocialisatie van gevonniste personen en verbetering van de bescherming van de slachtoffers en de samenleving evenals op het vergemakkelijken van de tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen bij overtreders die niet in de staat van het vonnis woonachtig zijn. Met het oog op de verwezenlijking van deze doelstellingen legt dit kaderbesluit de regels vast volgens welke de staat waar de veroordeelde persoon zijn gewone, wettelijke verblijfplaats heeft, de in de andere lidstaat opgelegde straffen erkent, toezicht houdt op de voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen en deze ten uitvoer legt.

Amendement 7

Artikel 1, lid 2

2. Dit kaderbesluit is uitsluitend van toepassing op de erkenning van vonnissen en de overname van het toezicht op opschortende maatregelen en alternatieve straffen, alsmede van alle overige rechterlijke vonnissen waarin dit kaderbesluit voorziet. Dit kaderbesluit is niet van toepassing op de tenuitvoerlegging van strafvonnissen waarbij een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel wordt opgelegd en die vallen onder Kaderbesluit 2007/.../JBZ van de Raad. Erkenning en tenuitvoerlegging van geldelijke straffen en vonnissen tot confiscatie in een andere lidstaat berusten op de instrumenten die tussen de lidstaten van toepassing zijn, in het bijzonder Kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke straffen en Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op vonnissen tot confiscatie.

2. Dit kaderbesluit is uitsluitend van toepassing op de erkenning van vonnissen en de overname van het toezicht op en de tenuitvoerlegging van voorwaardelijke en alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen, alsmede van alle verdere besluiten waarin dit kaderbesluit voorziet. Dit kaderbesluit is niet van toepassing op de tenuitvoerlegging van strafvonnissen waarbij een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel wordt opgelegd en die vallen onder Kaderbesluit 2007/.../JBZ van de Raad. Erkenning en tenuitvoerlegging van geldelijke straffen en vonnissen tot confiscatie in een andere lidstaat berusten op de instrumenten die tussen de lidstaten van toepassing zijn, in het bijzonder Kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke straffen en Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op vonnissen tot confiscatie.

Amendement 8

Artikel 2, letter b), punt (ii)

(ii)

nadat een gedeelte van de vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel is ondergaan (voorwaardelijke invrijheidstelling of vervroegde invrijheidstelling);

(ii)

nadat een gedeelte van de vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel is ondergaan (besluit inzake voorwaardelijke invrijheidstelling of vervroegde invrijheidstelling) door het opleggen van één of meer opschortende maatregelen;

Amendement 9

Artikel 2, letter c)

c)

„alternatieve straf”: een als zelfstandige straf opgelegde verplichting of instructie die geen vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel noch een geldelijke sanctie is;

c)

„alternatieve straf”: een als autonome straf opgelegde verplichting of instructie die geen tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel noch de betaling van een geldbedrag is;

Amendement 10

Artikel 2, letter d)

d)

„voorwaardelijke veroordeling”: een vonnis van een rechter waarbij de oplegging van een straf voorwaardelijk is opgeschort middels één of meer opschortende maatregelen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.)

Amendement 11

Artikel 2, letter g)

g)

„tenuitvoerleggingsstaat”: de lidstaat waar toezicht wordt gehouden op de opschortende maatregelen en de alternatieve straffen en waar, voor zover de lidstaat de verantwoordelijkheid hiertoe heeft aanvaard, alle overige besluiten in verband met de tenuitvoerlegging van het vonnis worden genomen.

g)

„tenuitvoerleggingsstaat”: de lidstaat waar toezicht wordt gehouden op de opschortende maatregelen en de alternatieve straffen en waar alle overige besluiten in verband met de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen naar aanleiding van een besluit in de zin van artikel 7 worden genomen.

Amendement 12

Artikel 2, letter g) bis (nieuw)

g bis)

„gewone, wettelijke verblijfplaats”: de plaats waar de betrokkene het permanente centrum van zijn belangen heeft gevestigd; deze plaats moet worden bepaald aan de hand van alle relevante feitelijke elementen.

Amendement 13

Artikel 3

Dit kaderbesluit geldt onverminderd de verplichting tot eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen, die in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie is neergelegd.

Dit kaderbesluit geldt onverminderd de plicht tot eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen, die in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de grondwetten van de lidstaten is neergelegd.

Amendement 14

Artikel 4, lid 1

1. Elke lidstaat deelt het secretariaat-generaal van de Raad mee welke rechterlijke autoriteiten naar intern recht bevoegd zijn te handelen overeenkomstig dit kaderbesluit, in het geval dat die lidstaat staat van het vonnis of tenuitvoerleggingsstaat is.

1. Elke lidstaat deelt het secretariaat-generaal van de Raad mee welke autoriteiten naar intern recht bevoegd zijn te handelen overeenkomstig dit kaderbesluit, in het geval dat die lidstaat staat van het vonnis of tenuitvoerleggingsstaat is. De lijst van bevoegde autoriteiten wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Amendement 15

Artikel 5, lid 1, inleidende formule

1. Een vonnis dat één of meer van de onderstaande opschortende maatregelen of alternatieve straffen bevat kan, ter fine van de erkenning van en het toezicht op die maatregelen en straffen, worden toegezonden aan een andere lidstaat, waar de gevonniste persoon zijn gewone, wettelijke verblijfplaats heeft:

1. Een vonnis of besluit inzake voorwaardelijke invrijheidstelling dat één of meer van de onderstaande opschortende maatregelen of verplichtingen of instructies bevat, kan ter fine van de erkenning van en het toezicht op die maatregelen en verplichtingen of instructies, worden toegezonden aan een andere lidstaat, waar de gevonniste persoon zijn gewone, wettelijke verblijfplaats heeft. In het certificaat in de zin van artikel 6 kunnen met het oog op het toezicht één of meer van de in het vonnis vastgestelde opschortende maatregelen of de verplichtingen of instructies worden vermeld:

Amendement 16

Artikel 5, lid 1, letter a)

a)

de gevonniste persoon moet de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat in kennis stellen van iedere verandering van woonplaats;

a)

de gevonniste persoon moet de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat in kennis stellen van iedere verandering van woonplaats, arbeids- of opleidingsplaats;

Amendement 17

Artikel 5, lid 1, letter b)

b)

hij mag bepaalde locaties in de staat van het vonnis of de tenuitvoerleggingsstaat niet zonder toestemming verlaten of betreden, en moet andere voorschriften betreffende levenswijze, verblijfplaats, opleiding, beroepsbezigheid of vrijetijdsbesteding opvolgen;

b)

hij mag bepaalde locaties in de staat van het vonnis of de tenuitvoerleggingsstaat niet zonder toestemming betreden, en moet andere voorschriften betreffende levenswijze, verblijfplaats, opleiding, beroepsbezigheid of vrijetijdsbesteding opvolgen;

Amendement 18

Artikel 5, lid 1, letter e)

e)

hij moet de door het strafbare feit veroorzaakte schade vergoeden;

e)

hij moet de door het strafbare feit veroorzaakte schade vergoeden en de tenuitvoerleggingsstaat van de nakoming van deze verplichting op de hoogte stellen;

Amendement 19

Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het vonnis of het besluit inzake voorwaardelijke invrijheidstelling in de zin van dit kaderbesluit wordt pas doorgezonden nadat de betrokkene die terecht staat is gehoord.

Amendement 20

Artikel 5, lid 3

3. Het in artikel 6 bedoelde certificaat omvat, naast de in lid 1 genoemde maatregelen en straffen, alleen de overeenkomstig lid 2 door de betrokken tenuitvoerleggingsstaat gemelde maatregelen of straffen.

3. Het in artikel 6 bedoelde certificaat omvat, naast de in lid 1 genoemde maatregelen en straffen, alleen de overeenkomstig lid 2 door de betrokken tenuitvoerleggingsstaat gemelde opschortende maatregelen of verplichtingen of instructies.

Amendement 21

Artikel 6, lid 1

1. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis zendt het vonnis of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan, vergezeld van een certificaat, waarvan het modelformulier in bijlage I staat, rechtstreeks toe aan de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat, in een schriftelijk vastgelegde of vast te leggen vorm, in die zin dat de tenuitvoerleggingsstaat de echtheid ervan kan vaststellen. Het origineel van het vonnis, of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift, en het origineel van het certificaat worden aan de tenuitvoerleggingsstaat toegezonden, indien deze daarom verzoekt. Alle ambtelijke mededelingen worden eveneens rechtstreeks door deze bevoegde rechterlijke autoriteiten uitgewisseld.

1. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis zendt het certificaat, waarvan het modelformulier in bijlage I staat, samen met het vonnis of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan, en, in voorkomend geval, het besluit inzake voorwaardelijke invrijheidstelling, rechtstreeks toe aan de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat, in een schriftelijk vastgelegde of vast te leggen vorm, in die zin dat de tenuitvoerleggingsstaat de echtheid ervan kan vaststellen. Het origineel van het vonnis, of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift, en het origineel van het certificaat worden aan de tenuitvoerleggingsstaat toegezonden, indien deze daarom verzoekt. Alle ambtelijke mededelingen worden eveneens rechtstreeks door deze bevoegde rechterlijke autoriteiten uitgewisseld.

Amendement 22

Artikel 6, lid 3

3. De bevoegde rechterlijke autoriteit in de staat van het vonnis zendt het vonnis, vergezeld van het certificaat, slechts aan één tenuitvoerleggingsstaat tegelijk toe.

3. De bevoegde rechterlijke autoriteit in de staat van het vonnis zendt het vonnis, vergezeld van het certificaat en, in voorkomend geval, het besluit inzake voorwaardelijke invrijheidstelling, slechts aan één tenuitvoerleggingsstaat tegelijk toe.

Amendement 23

Artikel 6, lid 5

5. De rechterlijke autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat die het vonnis, vergezeld van een certificaat, ontvangt en niet bevoegd is deze te erkennen, zendt het vonnis met het certificaat ambtshalve aan de bevoegde rechterlijke autoriteit toe. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat stelt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis onverwijld, in een schriftelijk vastgelegde of vast te leggen vorm, in kennis van de toezending van het vonnis en het certificaat.

5. De rechterlijke autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat die het vonnis, vergezeld van een certificaat en, in voorkomend geval, het besluit inzake voorwaardelijke invrijheidstelling, ontvangt en niet bevoegd is deze te erkennen, zendt het vonnis met het certificaat ambtshalve aan de bevoegde rechterlijke autoriteit toe. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat stelt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis onverwijld, in een schriftelijk vastgelegde of vast te leggen vorm, in kennis van de toezending van het vonnis en het certificaat.

Amendement 24

Artikel 7, lid 1

1. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat erkent de volgens de procedure van artikel 6 toegezonden vonnissen en neemt onverwijld de voor het toezicht op de opschortende maatregelen en de alternatieve straffen vereiste maatregelen, tenzij zij beslist zich te beroepen op een van de in artikel 9 genoemde gronden tot weigering van de erkenning en de overname van het toezicht.

1. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat erkent de volgens de procedure van artikel 6 toegezonden vonnissen en neemt onverwijld de voor het toezicht op de opschortende maatregelen en de verplichtingen en instructies waaruit de alternatieve straf bestaat vereiste maatregelen, tenzij zij beslist zich te beroepen op een van de in artikel 9 genoemde gronden tot weigering van de erkenning en uitvoering van het toezicht.

Amendement 25

Artikel 7, lid 2

2. De opschortende maatregelen of de alternatieve straffen die naar aard en duur onverenigbaar zijn met het recht van de tenuitvoerleggingsstaat, kunnen door de bevoegde rechterlijke autoriteit van deze staat worden aangepast aan de opschortende maatregelen en alternatieve straffen die het nationale recht van de tenuitvoerleggingsstaat voor vergelijkbare strafbare feiten voorschrijft. De aangepaste opschortende maatregel of de alternatieve straf moet zoveel mogelijk overeenkomen met de in de staat van het vonnis opgelegde opschortende maatregel of alternatieve straf.

2. De opschortende maatregelen of de alternatieve straffen die qua duur onverenigbaar zijn met het recht van de tenuitvoerleggingsstaat, kunnen door de bevoegde rechterlijke autoriteit van deze staat worden aangepast aan de opschortende maatregelen en verplichtingen en instructies waaruit de alternatieve straffen volgens het nationale recht van de tenuitvoerleggingsstaat voor soortgelijke strafbare feiten bestaan. De aangepaste opschortende maatregel of de alternatieve straf moet zoveel mogelijk overeenkomen met de in de staat van het vonnis opgelegde opschortende maatregel of alternatieve straf.

Amendement 26

Artikel 7, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. In geval van aanpassing in de zin van lid 2 van de opschortende maatregelen of alternatieve straffen stelt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis onverwijld in kennis van dit besluit. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving kan de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis besluiten het certificaat en het vonnis evenals, in voorkomend geval, het besluit inzake voorwaardelijke invrijheidsstelling in te trekken. In dit geval moet het recht van de persoon om te worden gehoord, gewaarborgd worden.

Amendement 27

Artikel 9, lid 1, inleidende formule

1. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat kan in de volgende gevallen besluiten de erkenning van het vonnis dan wel het toezicht op de opschortende maatregelen of de alternatieve straf te weigeren:

1. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat kan in de volgende gevallen besluiten de erkenning van het vonnis of, in voorkomend geval, van het besluit inzake voorwaardelijke invrijheidstelling, alsmede het toezicht op de opschortende maatregelen of de alternatieve straf te weigeren:

Amendement 28

Artikel 9, lid 1, letter a)

a)

het in artikel 6 bedoelde certificaat is onvolledig of stemt kennelijk niet overeen met het vonnis en is niet binnen de door de bevoegde rechterlijke autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat gestelde redelijke termijn aangevuld of gecorrigeerd;

a)

het in artikel 6 bedoelde certificaat is onvolledig of stemt kennelijk niet overeen met het vonnis of het besluit inzake voorwaardelijke invrijheidstelling en is niet binnen de door de bevoegde rechterlijke autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat gestelde redelijke termijn aangevuld of gecorrigeerd;

Amendement 29

Artikel 9, lid 1, letter b)

b) er is niet voldaan aan de in artikel 5 vermelde criteria;

b)

er is niet voldaan aan de in artikel 5 vermelde criteria, met inbegrip van — maar niet beperkt tot — de eis inzake de gewone, wettelijke verblijfplaats in de tenuitvoerleggingsstaat;

Amendement 30

Artikel 9, lid 1, letter e)

e)

de strafvervolging of de tenuitvoerlegging is volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat verjaard en heeft betrekking op een feit waarvoor de tenuitvoerleggingsstaat naar intern recht bevoegd is;

e)

de straf is volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat verjaard;

Amendement 31

Artikel 9, lid 1, letter i)

i)

het vonnis bevat een medisch-therapeutische maatregel waarop de tenuitvoerleggingsstaat, niettegenstaande artikel 7, lid 2, in het kader van het rechts- of gezondheidszorgsysteem geen toezicht kan houden, of

i)

het vonnis of, in voorkomend geval, het besluit inzake voorwaardelijke invrijheidstelling bevat een medisch-therapeutische maatregel waarop de tenuitvoerleggingsstaat, niettegenstaande artikel 7, lid 2, in het kader van het gezondheidszorgsysteem geen toezicht kan houden, of

Amendement 32

Artikel 9, lid 1, letter j)

j)

in het geval van artikel 13, lid 1, kon geen akkoord worden bereikt over de aanpassing van de opschortende maatregelen of de alternatieve straffen.

Schrappen.

Amendement 33

Artikel 9, lid 1, letter j bis) (nieuw)

j bis)

het certificaat of het vonnis bevat maatregelen die niet zijn vermeld noch aanvaard in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van dit kaderbesluit.

Amendement 34

Artikel 9, lid 2

2. In de in lid 1 bedoelde gevallen pleegt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat, voordat zij besluit het vonnis niet te erkennen en het toezicht op de opschortende maatregelen en de alternatieve straffen niet te aanvaarden, langs passende weg overleg met de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis, en verzoekt zij haar in voorkomend geval onverwijld de nodige aanvullende gegevens te verstrekken.

2. In de in lid 1, onder a), b), c), h) en i), bedoelde gevallen pleegt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat, voordat zij besluit het vonnis of, in voorkomend geval, het besluit inzake voorwaardelijke invrijheidstelling niet te erkennen en het toezicht op de opschortende maatregelen en de alternatieve straffen niet te aanvaarden, langs passende weg overleg met de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis, en verzoekt zij haar in voorkomend geval onverwijld de nodige aanvullende gegevens te verstrekken.

Amendement 35

Artikel 10, lid 1

1. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat besluit binnen 10 dagen na ontvangst van het vonnis en het certificaat of zij het vonnis erkent en het toezicht op de opschortende maatregelen en alternatieve straffen aanvaardt. Zij stelt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis onverwijld, in een schriftelijk vastgelegde of vast te leggen vorm, in kennis van haar besluit. De weigering van de erkenning van het vonnis en de weigering van het toezicht dienen te worden gemotiveerd.

1. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat besluit binnen 30 dagen na ontvangst van het vonnis en het certificaat of zij het vonnis erkent en het toezicht op de opschortende maatregelen en alternatieve straffen aanvaardt. Zij stelt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis onverwijld, in een schriftelijk vastgelegde of vast te leggen vorm, in kennis van haar besluit. De weigering van de erkenning van het vonnis en de weigering van het toezicht dienen te worden gemotiveerd.

Amendement 36

Artikel 10, lid 2

2. Indien de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat in een bepaald geval de in lid 1 genoemde termijn niet kan naleven, stelt zij de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis hiervan onverwijld en op ongeacht welke wijze in kennis, met opgave van de redenen voor de vertraging en van de voor het nemen van het definitieve besluit nodig geachte tijd.

2. Indien de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat in een uitzonderlijk geval de in lid 1 genoemde termijn niet kan naleven, stelt zij de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis hiervan onverwijld en op ongeacht welke wijze in kennis, met opgave van de redenen voor de vertraging en van de voor het nemen van het definitieve besluit nodig geachte tijd.

Amendement 37

Artikel 11

Het toezicht op de opschortende maatregelen en op de alternatieve straffen valt onder het recht van de tenuitvoerleggingsstaat.

Het toezicht op de opschortende maatregelen en op de verplichtingen en instructies waaruit de alternatieve straffen bestaan, valt onder het recht van de tenuitvoerleggingsstaat.

Amendement 38

Artikel 12, lid 1

1. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat is bevoegd alle verdere besluiten in verband met de voorwaardelijke of alternatieve straffen of de voorwaardelijke veroordeling te nemen, zoals wijziging van de opschortende maatregelen, intrekking van de strafopschorting, strafoplegging in het geval van een voorwaardelijke veroordeling of kwijtschelding. De bovenbedoelde besluiten en alle verdere gevolgen van het vonnis worden beheerst door het recht van de tenuitvoerleggingsstaat.

1. De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat is bevoegd alle verdere besluiten in verband met de voorwaardelijke of alternatieve straffen, de voorwaardelijke veroordeling of de voorwaardelijke invrijheidstelling te nemen, zoals wijziging van de opschortende maatregelen, intrekking van de strafopschorting, strafoplegging in het geval van een voorwaardelijke veroordeling of intrekking daarvan dan wel het verstrijken van de straf. De bovenbedoelde besluiten en alle verdere gevolgen van het vonnis worden beheerst door het recht van de tenuitvoerleggingsstaat.

Amendement 39

Artikel 12, lid 2

2. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis kan zich de bevoegdheid voorbehouden alle verdere besluiten in verband met voorwaardelijke veroordelingen te nemen. In dat geval is het recht van de staat van het vonnis op alle verdere gevolgen van het vonnis van toepassing.

2. De bevoegde autoriteit van de staat van het vonnis kan zich de bevoegdheid voorbehouden alle verdere besluiten in verband met voorwaardelijke veroordelingen te nemen. In dat geval is het recht van de staat van het vonnis op alle in lid 1 bedoelde besluiten en op alle verdere gevolgen van het vonnis van toepassing.

Amendement 40

Artikel 12, lid 3

3. Bij de omzetting van dit kaderbesluit mag iedere lidstaat bepalen dat hij als tenuitvoerleggingsstaat in bepaalde gevallen de in lid 1 bedoelde bevoegdheid kan weigeren. Het besluit wordt dan volgens de procedure van artikel 10 genomen en meegedeeld. De in artikel 7, lid 1, neergelegde verplichting blijft onverlet.

3. Bij de goedkeuring van dit kaderbesluit of later, op het moment van de omzetting en middels een bij het secretariaatgeneraal van de Raad ingediende verklaring, mag iedere lidstaat bepalen dat hij als tenuitvoerleggingsstaat in de specifieke categorieën van gevallen die door die lidstaat worden aangegeven de in lid 1 bedoelde bevoegdheid weigert. Het besluit wordt dan volgens de procedure van artikel 10 genomen, gemotiveerd en meegedeeld. De in artikel 7, lid 1, neergelegde verplichting blijft onverlet. Deze verklaring kan door de lidstaat op elk moment worden ingetrokken. De verklaringen of de intrekking ervan worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Amendement 41

Artikel 13

Artikel 13

Overleg tussen de bevoegde rechterlijke autoriteiten

1. Indien de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat een aanpassing overeenkomstig artikel 7, leden 2 en 3, overweegt, raadpleegt zij vooraf de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis over de aanpassing van de opschortende maatregelen of van de alternatieve straf.

2. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis kan bij de toezending van het vonnis en het certificaat overeenkomstig artikel 6 afzien van de in lid 1 bedoelde raadpleging. In dat geval wordt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis door de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat achteraf van alle aanpassingen, bedoeld in artikel 7, leden 2 en 3, in kennis gesteld.

Schrappen.

Amendement 42

Artikel 14, titel

Plichten van de betrokken autoriteiten in het geval dat de tenuitvoerleggingsstaat bevoegd is alle verdere besluiten te nemen

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.)

Amendement 43

Artikel 14, lid 1, letter a)

a)

de wijziging van de opschortende maatregelen of van de alternatieve straf;

a)

de alternatieve straffen en de wijziging van de opschortende maatregelen;

Amendement 44

Artikel 14, lid 1, letter b)

b) de intrekking van de strafopschorting;

b)

de intrekking van de voorwaardelijke straf of van de voorwaardelijke veroordeling;

Amendement 45

Artikel 14, lid 1, letter c)

c)

de vaststelling van de straf in het geval van een voorwaardelijke veroordeling,

c)

de strafoplegging in het geval van een voorwaardelijke veroordeling,

Amendement 46

Artikel 14, lid 1, letter d)

d)

het verstrijken van de opschortende maatregelen of van de alternatieve straf;

d)

het verstrijken van de voorwaardelijke straffen, de voorwaardelijke veroordelingen of de alternatieve straf;

Amendement 47

Artikel 14, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. In geval van intrekking van voorwaardelijke straffen, voorwaardelijke veroordelingen of alternatieve straffen is de tenuitoverleggingsstaat verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de in het vonnis opgelegde vrijheidsstraf, behalve in de gevallen als bedoeld in artikel 12, leden 2 en 3.

Amendement 48

Artikel 14, lid 2

2. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis stelt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat onverwijld, in een schriftelijk vastgelegde of vast te leggen vorm, in kennis van alle omstandigheden of informatie die volgens haar de intrekking van de strafopschorting of een wijziging van de opschortende maatregelen of van de alternatieve straf tot gevolg kunnen hebben.

2. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis stelt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat onverwijld, in een schriftelijk vastgelegde of vast te leggen vorm, in kennis van alle omstandigheden of informatie die volgens haar de intrekking van de strafopschorting of van de voorwaardelijke veroordeling of een wijziging van de opschortende maatregelen of van de verplichtingen en instructies waaruit de alternatieve straf bestaat, tot gevolg kunnen hebben.

Amendement 49

Artikel 14, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Voordat een strafoplegging wordt uitgesproken, in het geval van een voorwaardelijke veroordeling, of de opschorting van een vonnis wordt ingetrokken, wordt de persoon door de rechterlijke autoriteiten gehoord, teneinde de naleving van het fundamentele beginsel dat de verdediging moet worden gehoord.

Amendement 50

Artikel 15, titel

Plichten van de betrokken autoriteiten in het geval dat de staat van het vonnis bevoegd is alle verdere besluiten te nemen

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.)

Amendement 51

Artikel 15, lid 1, inleidende formule

1. Indien de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis overeenkomstig artikel 12, leden 2 en 3, bevoegd is alle verdere besluiten te nemen, wordt zij door de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat onverwijld in kennis gesteld van:

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.)

Amendement 52

Artikel 15, lid 1, letter a)

a)

iedere overtreding van een opschortende maatregel of een alternatieve straf, en tevens

a)

een overtreding van een opschortende maatregel of van de verplichtingen en instructies waaruit de alternatieve straf bestaat, en tevens

Amendement 53

Artikel 15, lid 1, letter b), punt i)

i)

die tot een wijziging van de opschortende maatregelen of van de alternatieve straf kan leiden,

i)

die tot een wijziging van de opschortende maatregelen of van de verplichtingen en instructies waaruit de alternatieve straf bestaat, kan leiden,

Amendement 54

Artikel 15, lid 1, letter b), punt ii)

ii)

die van belang is voor de vaststelling van de straf in het geval van een voorwaardelijke veroordeling, of

ii)

die van belang is voor de strafoplegging in het geval van een voorwaardelijke veroordeling, of

Amendement 55

Artikel 15, lid 1, letter b), punt iii)

iii)

die de intrekking van de opschorting van de veroordeling tot gevolg zou kunnen hebben.

iii)

die de intrekking van de opschorting van de veroordeling en de voorwaardelijke veroordeling tot gevolg zou kunnen hebben.

Amendement 56

Artikel 15, lid 3

3. Voordat over de vaststelling van de straf, in het geval van een voorwaardelijke veroordeling, of over de intrekking van de strafopschorting wordt beslist, wordt de gevonniste persoon gehoord. Aan dit voorschrift kan in voorkomend geval worden voldaan overeenkomstig de procedure van artikel 10 van het Europees Verdrag van 29 mei 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie.

3. Voordat over de oplegging van de straf, in het geval van een voorwaardelijke veroordeling, of over de intrekking van de strafopschorting wordt beslist, wordt de gevonniste persoon door de rechterlijke autoriteiten gehoord, teneinde de naleving van het fundamentele beginsel dat de verdediging moet worden gehoord, te waarborgen.

Amendement 57

Artikel 15, lid 4, letter a)

a)

de wijziging van de opschortende maatregel of van de alternatieve straf;

a)

de wijziging van de opschortende maatregel of van de verplichtingen en instructies waaruit de alternatieve straf bestaat;

Amendement 58

Artikel 15, lid 4, letter b)

b) de intrekking van de strafopschorting;

b)

de intrekking van de strafopschorting en de voorwaardelijke veroordeling;

Amendement 59

Artikel 15, lid 4, letter c)

c)

de vaststelling van de straf in het geval van een voorwaardelijke veroordeling,

c)

de strafoplegging in het geval van een voorwaardelijke veroordeling,

Amendement 60

Artikel 15, lid 4, letter d)

d)

het verstrijken van de opschortende maatregelen of van de alternatieve straf.

d)

het verstrijken van de voorwaardelijke straf, de voorwaardelijke veroordeling of de alternatieve straf.

Amendement 61

Artikel 15, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Bij iedere wijziging door de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis van een opschortende maatregel of van de verplichtingen of instructies waaruit de alternatieve straffen bestaan, dienen de bepalingen van artikel 5 in aanmerking te worden genomen. In geval van wijziging heeft de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat de mogelijkheid om een nieuw besluit in de zin van artikel 7, lid 2, of artikel 9, lid 1, onder i), te nemen.

Amendement 62

Artikel 15, lid 5, inleidende formule

5. In het geval van vaststelling van de straf of van intrekking van de opschorting deelt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis aan de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat tegelijkertijd mee of zij voornemens is de tenuitvoerleggingsstaat:

5. In het geval van vaststelling van de straf of van intrekking van de opschorting deelt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis aan de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat tegelijkertijd mee dat het toezicht op de opschortende maatregelen kan worden gestaakt.

Amendement 63

Artikel 15, lid 5, letter a)

a)

een vonnis en een certificaat als bedoeld in Kaderbesluit 2007/.../JBZ van de Raad, met het oog op de overname van de tenuitvoerlegging van de tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel, of

Schrappen.

Amendement 64

Artikel 15, lid 5, letter b)

b)

een Europees arrestatiebevel met het oog op de overlevering van de gevonniste overeenkomstig Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten te doen toekomen.

Schrappen.

Amendement 65

Artikel 15, lid 6

6. Indien de verplichting tot tenuitvoerlegging van opschortende maatregelen of van alternatieve straffen is vervallen, beëindigt de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat de opgelegde maatregelen zodra de bevoegde autoriteit van de staat van het vonnis haar hiervan in kennis heeft gesteld.

6. Zodra de bevoegde autoriteit van de staat van het vonnis haar hiervan overeenkomstig lid 5 in kennis heeft gesteld, beëindigt de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat het toezicht en de tenuitvoerlegging van de opschortende maatregelen.

Amendement 66

Artikel 16, titel

Amnestie en gratie

Amnestie, gratie en herziening van het vonnis

Amendement 67

Artikel 16, alinea 1 bis (nieuw)

De staat van het vonnis is als enige bevoegd een besluit te nemen over verzoeken om herziening van het vonnis inzake voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen, waarvan het toezicht en de tenuitvoerlegging door dit kaderbesluit worden geregeld.

Amendement 68

Artikel 17

Indien de gevonniste persoon de tenuitvoerleggingstaat verlaat en zijn gewone en wettelijke verblijfplaats in een andere lidstaat vestigt, draagt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat de bevoegdheid voor het toezicht op de opschortende maatregelen of de alternatieve straffen en voor alle overige besluiten in verband met de tenuitvoerlegging van het vonnis over aan de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis.

Indien de gevonniste persoon de tenuitvoerleggingstaat verlaat en zijn gewone en wettelijke verblijfplaats niet meer in de tenuitvoerleggingsstaat heeft, draagt de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat de bevoegdheid voor het toezicht op de opschortende maatregelen of de verplichtingen of instructies waaruit de alternatieve straffen bestaan en voor alle overige besluiten in verband met de tenuitvoerlegging van het vonnis of, in voorkomend geval, het besluit inzake voorwaardelijke invrijheidstelling, over aan de bevoegde rechterlijke autoriteit van de staat van het vonnis.

Amendement 69

Artikel 17, alinea 1 bis (nieuw)

De overdracht van de bevoegdheid als bedoeld in lid 1 dient ook plaats te vinden ingeval de staat van het vonnis de bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat hierom verzoekt omdat tegen de betrokkene in de staat van het vonnis nieuwe strafrechtelijke procedures zijn ingeleid.


P6_TA(2007)0476

Wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 over het ontwerpkaderbesluit van de Raad inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie (9688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS))

(Raadplegingsprocedure — hernieuwde raadpleging)

Het Europees Parlement,

gezien het ontwerpkaderbesluit van de Raad (9688/2007),

gezien het initiatief van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (7307/2005)(1),

gezien zijn standpunt van 14 juni 2006(2),

gelet op artikel 31, lid 1, onder a) en artikel 34, lid 2, onder b) van het EU-Verdrag,

gelet op artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement opnieuw door de Raad is geraadpleegd (C6-0209/2007),

gelet op artikel 93, artikel 51 en artikel 55, lid 3 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0362/2007),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt de Raad de tekst dienovereenkomstig te wijzigen;

3.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het ontwerp;

5.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

DOOR DE RAAD VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENT VAN HET PARLEMENT

Amendement 1

Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Procedurele rechten in strafprocedures zijn van wezenlijk belang om het wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten te waarborgen op het vlak van justitiële samenwerking, en ondanks de inspanningen van het Duitse voorzitterschap is er tot dusver geen overeenstemming bereikt nadat de Commissie een voorstel voor een kaderbesluit over procedurele rechten heeft voorgesteld dat in eerste lezing(3) door het Europees Parlement werd gesteund.


P6_TA(2007)0477

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Madagaskar *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 over het gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Madagaskar (COM(2007)0428 — C6-0064/2007 — 2007/0006(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad (COM(2007)0428),

gelet op artikel 37 en artikel 300, lid 2 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0064/2007),

gelet op artikel 51 en artikel 83, lid 7 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie visserij en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A6-0405/2007),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad, als geamendeerd door het Parlement, alsmede aan de sluiting van de overeenkomst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Republiek Madagaskar.

DOOR DE RAAD VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENT VAN HET PARLEMENT

Amendement 1

Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Het is van belang de informatievoorziening aan het Europees Parlement te verbeteren. De Commissie moet derhalve de conclusies van de vergaderingen van de gemengde commissie genoemd in artikel 9 van de overeenkomst doorgeven.

Amendement 3

Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de resultaten van de meerjarige sectorale programma als bedoeld in artikel 7 van het protocol.

Amendement 4

Artikel 3 ter (nieuw)

Artikel 3 ter

In het laatste jaar van de looptijd van het protocol en voordat overeenkomst wordt gesloten over eventuele verlenging, dient de Commissie bij het Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van de overeenkomst en de omstandigheden waarin deze ten uitvoer werd gelegd.

Amendement 5

Artikel 3 quater (nieuw)

Artikel 3 quater

Op basis van het in artikel 3 ter genoemde verslag, en na raadpleging van het Europees Parlement, verstrekt de Raad aan de Commissie in voorkomend geval een onderhandelingsmandaat met het oog op de goedkeuring van een nieuw protocol.

Amendement 6

Artikel 3 quinquies (nieuw)

Artikel 3 quinquies

De Commissie doet het Parlement de conclusies toekomen van de vergaderingen van de gemengde commissie vernoemd in artikel 9 van de overeenkomst.

P6_TA(2007)0478

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Mozambique *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique (COM(2007)0472 — C6-0284/2007 — 2007/0170(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel voor een Verordening van de Raad (COM(2007)0472),

gelet op artikel 37 en artikel 300, lid 2 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0284/2007),

gelet op artikel 51 en artikel 83, lid 7 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie visserij en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A6-0404/2007),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een verordening van de Raad, als geamendeerd door het Parlement, alsmede aan de sluiting van de overeenkomst,

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Mozambique.

DOOR DE RAAD VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENT VAN HET PARLEMENT

Amendement 1

Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) De financiële bijdrage van de Europese Gemeenschap dient te worden besteed aan de ontwikkeling van de bevolking van de kuststreken die van de visserij leeft, en de oprichting van kleinschalige industriële ondernemingen voor invriezing en verwerking van vis op plaatselijk niveau.

Amendement 2

Overweging 2 ter (nieuw)

(2 ter) Het is van belang dat de informatieverstrekking aan het Europees Parlement wordt verbeterd. Daartoe dient de Commissie de conclusies van de bijeenkomsten van de in artikel 9 van de overeenkomst genoemde gemengde commissie over te leggen.

Amendement 4

Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de resultaten van de meerjarige sectorale programmering als bedoeld in artikel 7 van het protocol.

Amendement 5

Artikel 3 ter (nieuw)

Artikel 3 ter

De Commissie doet de conclusies van de bijeenkomsten van de in artikel 9 van de overeenkomst genoemde gemengde commissie toekomen aan het Europees Parlement.

Amendement 6

Artikel 3 quater (nieuw)

Artikel 3 quater

In de loop van het laatste jaar van de looptijd van het protocol, en alvorens een nieuwe overeenkomst tot verlenging van dit protocol wordt gesloten, dient de Commissie bij het Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van de overeenkomst en de wijze waarop deze ten uitvoer is gelegd.

Amendement 7

Artikel 3 quinquies (nieuw)

Artikel 3 quinquies

Op basis van het in artikel 3 quater bedoelde verslag en na raadpleging van het Europees Parlement verleent de Raad de Commissie in voorkomend geval een onderhandelingsmandaat met het oog op de goedkeuring van een nieuw protocol.

P6_TA(2007)0479

Ondernemingsregisters voor statistische doeleinden *** II

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad (7656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (7656/5/2007 — C6-0218/2007),

gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2005)0112),

gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0353/2007),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


P6_TC2-COD(2005)0032

Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 25 oktober 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EG) nr. 177/2008.)

P6_TA(2007)0480

Stijging van de prijzen van levensmiddelen

Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 over de stijging van de prijzen van levensmiddelen

Het Europees Parlement,

gelet op artikel 33 van het EG-Verdrag,

onder verwijzing naar zijn standpunt van 26 september 2007(1) over braaklegging voor 2008,

gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement,

A.

overwegende dat de wereldgraanprijzen in de afgelopen jaren dramatisch zijn gestegen en dat de openbare en particuliere graanvoorraden op het laagste punt van de afgelopen 40 jaar zijn beland,

B.

overwegende dat de graanoogst in 2007 in de EU-27 volgens de jongste schattingen ongeveer 8 miljoen ton lager zal uitvallen dan in 2006,

C.

overwegende dat de opbrengst in 2006 slechts 265,5 miljoen ton bedroeg, zodat de interventievoorraad in 2007 niet meer dan 1 miljoen ton groot was,

D.

overwegende dat het mondiale graanaanbod te lijden heeft gehad van extreme weersomstandigheden als droogte en overstromingen, die waarschijnlijk samenhangen met de klimaatverandering,

E.

overwegende dat in de meeste lidstaten nog geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van een rechtstreeks verband op lange termijn tussen de prijsstijging voor bepaalde producten en de vraag naar biobrandstoffen, maar dat toch moet worden beklemtoond dat in landen als de VS een actief beleid van stimulering van de maïsteelt voor de productie van bio-ethanol momenteel een rechtstreekse en door de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) onderkende invloed heeft op de prijsstijging van diervoeder en levensmiddelen,

F.

overwegende dat in de in september 2007 gepubliceerde studie van de OESO over de weerslag van de productie van biobrandstoffen op de continuïteit van de voedselvoorziening en de soortenrijkdom in de hele wereld wordt gewaarschuwd dat de concurrentiestrijd om grond en hulpbronnen voor de productie van levensmiddelen en diervoeders enerzijds en die voor de productie van biobrandstoffen anderzijds, zou kunnen leiden tot een zodanige stijging van de voedselprijzen dat de toegang tot voedsel voor de armste mensen en regio's wordt bedreigd,

G.

overwegende dat de mondiale vraag naar levensmiddelen sneller toeneemt dan het aanbod, niet in de laatste plaats doordat de stijgende inkomens in opkomende economieën als India en China, in combinatie met bevolkingsgroei, de vraag naar met name vlees en zuivelproducten, en daarmee de vraag naar diervoeders, opdrijven,

H.

overwegende dat voedselonzekerheid een realiteit blijft voor meer dan 854 miljoen mensen, van wie 820 miljoen in de ontwikkelingslanden,

I.

overwegende dat de detailhandelsprijzen voor levensmiddelen geen gelijke tred hebben gehouden met de kosten van levensonderhoud en de producentenprijzen achtergebleven zijn bij de detailhandelsprijzen,

J.

overwegende dat de grote groothandelsketens alsook enkele grote detailhandelsketens in de EU een belangrijke rol spelen bij de bepaling van de levensmiddelenprijzen, en dat hun concentratie zo groot is dat het neerkomt op een dominante positie tegenover de producenten,

K.

overwegende dat de stijgende prijzen van mengvoeder tot hogere productiekosten in de veehouderij leiden,

L.

overwegende het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de afgelopen 15 jaar onder druk van de Europese samenleving en de ontwikkeling van de economie al ingrijpend is gewijzigd, en overwegende dat ontkoppeling de boeren de mogelijkheid biedt te reageren op marktsignalen,

M.

overwegende dat het GLB volgens artikel 33 van het EG-Verdrag ten doel heeft de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren.

Braaklegging

1.

verwelkomt het recente besluit van de Raad van ministers van Landbouw om het voorstel van de Commissie om de braakleggingsverplichtingen voor 2008 op te schorten(2), goed te keuren;

2.

neemt ter kennis dat hierdoor volgens schattingen van de Commissie 2,9 miljoen hectare voor graanproductie beschikbaar komt, waardoor de graanopbrengst in 2008 ongeveer 10 miljoen ton hoger zal zijn;

3.

betreurt dat de Raad de amendementen van het Parlement tot opschorting van de braaklegging tot en met 2009 niet heeft overgenomen, en verwacht dat dit punt weer aan de orde zal komen als het GLB binnenkort wordt doorgelicht.

Voedselproductie en detailhandel

4.

neemt kennis van de recente verklaring van commissaris Fischer Boel dat de prijzen van vlees en vleesproducten in 2008 met wel 30 % kunnen stijgen ten gevolge van de toename van de diervoederprijzen;

5.

wijst erop dat de prijsstijging voor melk in 2007 een kleine, maar dringend noodzakelijke inkomensstijging voor de melkproducenten betekent, maar nadelig is voor de consument en het moeilijker maakt te voorzien in de behoefte aan zuivelproducten, bij voorbeeld voor scholen en ziekenhuizen;

6.

verzoekt de Commissie dringend te voorzien in een tijdelijke verhoging van de melkquota, teneinde de prijzen op de interne markt te stabiliseren;

7.

geeft uiting aan zijn bezorgdheid over het feit dat de Europese pluimveeproducenten 40 tot 60 % meer voor diervoeders moeten betalen dan vorig jaar, vooral omdat het voer ongeveer 60 % van hun totale productiekosten beslaat;

8.

wijst er met de grootste nadruk op dat bij veel voedingsproducten, en met name verwerkte producten, de kosten van de grondstoffen slechts een betrekkelijk ondergeschikt gedeelte van de totale productiekosten uitmaken, en dat zelfs na de recente prijsstijgingen de kosten van tarwe voor minder dan 10 % in de detailhandelsprijs van een Brits brood bijdragen en voor minder dan 5% in de prijs van een Frans stokbrood;

9.

verzoekt de Commissie en de lidstaten een analyse te maken van de discrepanties tussen de producentenprijzen en de prijzen die de grote detailhandelsketens berekenen; de Commissie dient met name na te gaan wat de gevolgen van concentratie in de detailhandelssector zijn, met name ten nadele van kleine producenten, kleine ondernemingen en consumenten, en alle haar ter beschikking staande wettelijke maatregelen aan te wenden, wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van misbruik van een marktpositie;

10.

dringt er bij de Commissie op aan toestemming te verlenen voor voorschotten op rechtstreekse betalingen aan veehouders, met name wanneer die worden getroffen door uitbraken van ziekten (zoals blauwtong), omdat zij wellicht te maken hebben met ernstige cash-flowproblemen als gevolg van de hogere voederprijzen.

Biobrandstoffen

11.

beklemtoont dat momenteel slechts een zeer gering gedeelte van de EU-graanproductie voor de productie van biobrandstoffen wordt gebruikt en dat zelfs realisering van de EU-biobrandstofdoelstelling in 2020 slechts 15 % van het bouwland van de EU zou vergen;

12.

stelt vast dat het areaal waarop in de EU energiegewassen worden verbouwd sinds 2004 is vertienvoudigd tot 2,84 miljoen hectare,

13.

beklemtoont dat biobrandstoffen thans het enige alternatief voor fossiele brandstoffen vormen, en dat zij in ruime mate op de markt voorhanden zijn en in tegenstelling tot fossiele brandstoffen hernieuwbaar zijn en tot een aanmerkelijke terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen kunnen leiden;

14.

wijst erop dat in de EU bij gebruik van 1 ton graan voor de productie van bioethanol wel tot 40 % in de vorm van bijproducten naar de diervoedersector terugvloeit;

15.

verzoekt de Commissie en de lidstaten niettemin meer te doen aan bevordering van het gebruik en de productie van bio-energie van de tweede generatie, waarbij mest en landbouwafval worden benut in plaats van primaire landbouwproducten;

16.

verzoekt de Commissie om een effectbeoordeling te verrichten voor wat betreft milieu en de continuïteit van de voedselvoorziening, waarin rekening wordt gehouden met de bestaande concurrentiestrijd om grond en hulpbronnen tussen de productie van levensmiddelen en die van biobrandstoffen, en waarin de weerslag van klimaatverandering en eventuele maatregelen om een verdere uitputting van de grondstoffen voor de levensmiddelenproductie te voorkomen, worden onderzocht.

Invoer en uitvoer

17.

geeft uiting aan zijn grote bezorgdheid over het feit dat de kosten van mengvoer met 75 EUR per ton zijn gestegen en blijven stijgen als gevolg van een acuut tekort aan voedergraan, met als consequentie een extra kostenpost van 10 miljard EUR voor de veehouderij in de EU;

18.

neemt kennis van het tijdens de bijeenkomst van de Raad van ministers van Landbouw in september 2007 door de Commissie aangekondigde voornemen, om een voorstel te formuleren inzake opheffing van de invoerrechten op graan voor 2008 om het hoofd te kunnen bieden aan de moeilijke situatie in de veehouderij en met name in de varkensvleessector;

19.

wijst erop dat door dergelijke besluiten de onderhandelingspositie van de EU inzake markttoegang in het kader van de WTO feitelijk kan worden verzwakt;

20.

benadrukt dat dit besluit geen navolging mag vinden in andere sectoren, zoals de rijstsector;

21.

wijst elke poging om uitvoerquota en -heffingen voor EU-landbouwproducten in te voeren van de hand;

22.

verlangt dat bedrijven uit derde landen aan dezelfde stringente controles worden onderworpen als EU-producenten;

23.

doet een beroep op de Commissie om een inventarisatie te maken van mogelijke maatregelen inzake beheer van het aanbod en de voedselzekerheid waarmee een nog grotere buitensporige volatiliteit van de diervoeder- en levensmiddelenprijzen, alsmede een niet-duurzame concurrentiestrijd tussen voedsel- en brandstoffenproductie kunnen worden voorkomen.

Mondiale voedselonzekerheid

24.

beseft dat de daling van de wereldvoedselvoorraden ernstige, specifieke gevolgen heeft voor de landen met lage inkomsten en gebrek aan voedsel in de derde wereld, aangezien het totaalbedrag dat deze landen voor graaninvoer moeten uitgeven aanzienlijk zal stijgen, en wel tot de absolute recordhoogte van 28 miljard USD in 2007/2008 ofwel 14 % meer dan het toch al hoge bedrag van vorig jaar;

25.

wijst erop dat de ontwikkelingslanden in 2007/2008 het recordbedrag van in totaal 52 miljard USD aan graaninvoer zullen besteden;

26.

verzoekt de Commissie om de gevolgen van de voorzieningstekorten voor granen en oliehoudende zaden voor de meest kwetsbare producenten en consumenten van levensmiddelen in de EU en derde landen zorgvuldig te analyseren, met inbegrip van voorstellen voor instrumenten en maatregelen waarmee verstoringen van de voedselvoorziening en de inflatoire gevolgen van verdere prijsstijgingen kunnen worden voorkomen;

27.

verzoekt de Commissie een grondige analyse van de ontwikkelingen op de wereldmarkt, waaronder de toegenomen vraag naar voedsel in ontwikkelingslanden, uit te voeren om in het kader van de doorlichting van het GLB na te gaan of er permanente mechanismen kunnen worden gecreëerd om een toereikende aanvoer op de markt voor de toekomst veilig te stellen;

28.

verzoekt de Commissie alle maatregelen ter waarborging van een duurzame landbouw te nemen, zodat die een bijdrage kan leveren aan aanzienlijke verminderingen van de emissies van broeikasgassen en de zelfvoorziening van de lidstaten op het gebied van voedingsmiddelen kan verzekeren;

*

* *

29.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


P6_TA(2007)0481

Bijzondere maatregel voor 2007 voor Irak

Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 over het ontwerpbesluit van de Commissie tot vastelling van een bijzondere maatregel voor 2007 voor Irak

Het Europees Parlement,

gelet op Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking(1),

gezien het ontwerpbesluit van de Commissie tot vaststelling van een bijzondere maatregel voor 2007 voor Irak (CMT-2007-2245),

gezien het advies dat op 8 oktober 2007 werd voorgelegd door het comité waarnaar in artikel 35, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1905/2006 wordt verwezen (hierna te noemen het „Beheerscomité voor het DCI”),

gelet op artikel 8 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(2),

gelet op artikel 81 van zijn Reglement,

A.

overwegende dat het Beheerscomité voor het DCI op 8 oktober 2007 voor een ontwerpbesluit van de Commissie tot vaststelling van een bijzondere maatregel voor Irak voor 2007 heeft gestemd (CMT- 2007-2245),

B.

overwegende dat het Europees Parlement de ontwerpuitvoeringsmaatregel die aan het Beheerscomité voor het DCI werd voorgelegd en de uitslagen van de stemming overeenkomstig artikel 7, lid 3 van Besluit 1999/468/EG en punt 1 van het Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie over de wijze van toepassing van Besluit 1999/468/EG van de Raad(3) heeft ontvangen,

C.

overwegende dat artikel 2, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1905/2006 bepaalt dat „de primaire en overkoepelende doelstelling van samenwerking uit hoofde van deze verordening het uitbannen (is) van armoede in de partnerlanden en -regio's in het kader van duurzame ontwikkeling”,

D.

overwegende dat artikel 2, lid 4 van Verordening (EG) nr. 1905/2006 bepaalt dat „de in artikel 1, lid 4(4) bedoelde maatregelen zodanig (worden) ontworpen dat zij voldoen aan de criteria voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) die door [de commissie voor ontwikkelingsbijstand van de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling] OECD/DAC zijn vastgesteld”,

E.

overwegende dat het OECD/DAC in zijn Reporting Directives for the Creditor Reporting System of 2002 (DCD/DAC(2002)21) de ODA omschrijft als financiële stromen naar landen op zijn lijst van ODA-begunstigden waarvoor onder meer elke transactie wordt geadministreerd met als belangrijkste doelstelling de bevordering van de economische ontwikkeling en het welzijn van ontwikkelingslanden,

F.

overwegende dat artikel 23, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 1905/2006 respectievelijk bepalen dat (artikel 23, lid 1) „in geval van onvoorziene en naar behoren gerechtvaardigde behoeften of omstandigheden in verband met natuurrampen, burgeroorlog of crisissituaties, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn krachtens Verordening (EG) nr. 1717/2006 of Verordening (EG) nr. 1257/96 door de Commissie buiten de strategiedocumenten en de indicatieve meerjarenprogramma's om „bijzondere maatregelen” (worden) getroffen”, dat „met bijzondere maatregelen tevens acties (kunnen) worden gefinancierd die de overgang van noodhulp naar ontwikkelingsactiviteiten op de lange termijn vergemakkelijken, waaronder activiteiten om de bevolking beter voor te bereiden op terugkerende crises”, en dat (artikel 23, lid 3) „bijzondere maatregelen van meer dan 10 miljoen EUR door de Commissie volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde beheersprocedure (worden) goedgekeurd”,

1.

is van oordeel dat in het ontwerp van bijzondere maatregel voor Irak voor 2007 de millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDGs) niet duidelijk als voornaamste prioriteit worden gepresenteerd; acht dit niet stroken met het bepaalde in artikel 2, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1905/2006, aangezien het streven naar de MDGs daar omschreven wordt als een van de overkoepelende doelstellingen voor samenwerking in het kader van het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI);

2.

is van mening dat de Commissie in het ontwerp van bijzondere maatregel voor Irak voor 2007 de in Verordening (EG) nr. 1905/2006het basisbesluit bedoelde uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt door als een van de gebieden waarop dienen maatregelen te worden genomen het „Haalbaarheidsonderzoek voor het Akkas-aardgaswinningsveld” te kiezen, dat als algemeen doel heeft „de voorwaarden te bestuderen voor de exploratie van het Akkas-gaswinningsveld in West-Irak om de productie daarvan aan het Syrische netwerk van gaspijpleidingen te koppelen” en verder „dit project zo mogelijk te integreren in het functioneren van het Euro-Arabische Mashrek-gasmarktproject”; wijst erop dat „bij de studie rekening zal worden gehouden met de toekomstige belangen van de naburige Mashrek-landen en van de EU door integratie van de productie van de gasbronnen in de Euro-Arabische Mashrek-gasmarkt” en dat „deze integratie een grote potentiële markt zal ontsluiten voor de productie van het Akkas-veld en zal leiden tot een eerste integratie van het Iraakse aardgas op de regionale en Europese markt”; en is van oordeel dat dit doel derhalve niet strookt met het bepaalde in artikel 2, leden 1 en 4, van Verordening (EG) nr. 1905/2006, aangezien het primaire doel van de voorgestelde bijzonder maatregelen niet de uitbanning van armoede is en aangezien de vermelde doelstellingen niet voldoen aan de criteria voor ODA welke door de OECD/DAC zijn vastgesteld;

3.

verzoekt de Commissie om wijziging of intrekking van haar ontwerpbesluit tot vaststelling van een bijzondere maatregel voor Irak voor 2007 en aan het Beheerscomité voor het DCI een nieuw ontwerpbesluit voor te leggen die ten volle voldoet aan hetgeen in Verordening (EG) nr. 1905/2006 is bepaald;

4.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de vertegenwoordigers van de lidstaten in het Beheerscomité voor het DCI, en aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.


P6_TA(2007)0482

Betrekkingen tussen de Europese Unie en Servië

Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad van 25 oktober 2007 over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Servië (2007/2126(INI))

Het Europees Parlement,

gezien de ontwerpaanbeveling aan de Raad van Jelko Kacin namens de ALDE-Fractie betreffende de betrekkingen tussen de Europese Unie en Servië (B6-0202/2007),

onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 september 2005 over de verdediging van het multi-etnisch karakter van de Vojvodina(1),

gezien het verslag van 2 maart 2005 van een onderzoeksmissie ter plaatse door zijn delegatie ad hoc naar Vojvodina en Belgrado,

gezien de oprichting van de Republiek Servië als opvolger van de statenunie van Servië en Montenegro na een op 21 mei 2006 in Montenegro gehouden referendum waarin de bevolking zich uitsprak voor onafhankelijkheid,

gezien de nieuwe Servische grondwet die op 28 en 29 oktober 2006 bij referendum werd goedgekeurd,

gezien het voortgangsverslag over Servië voor 2006 dat de Commissie op 8 november 2006 publiceerde (SEC(2006)1389),

gezien de toetreding van Servië tot het Partnerschap voor de vrede van de NAVO op 14 december 2006,

gezien de uitslag van de parlementsverkiezingen in Servië van 21 januari 2007,

gezien de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 26 februari 2007 in de zaak van Bosnië en Herzegovina v. Servië en Montenegro,

gezien advies nr. 405/2006 van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa over de grondwet van Servië, van 19 maart 2007,

gezien de vorming van een nieuwe regering in Belgrado op 15 mei 2007,

gezien de vijf sleuteldoelstellingen die de nieuwe Servische regering op 15 mei 2007 presenteerde,

gezien de hervatting van de onderhandelingen tussen de EU en Servië over een stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) op 13 juni 2007,

gezien de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 12 februari en 18 juni 2007 over de westelijke Balkan,

gezien het door de hoofdaanklager van het Joegoslaviëtribunaal aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voorgelegde verslag van 18 juni 2007 over de samenwerking van Servië met het tribunaal,

gezien de gedachtewisseling met de hoofdaanklager van het Joegoslaviëtribunaal tijdens de vergadering van de Commissie buitenlandse zaken van het Parlement op 26 juni 2007,

gezien de overeenkomst tussen de EU en Servië voor een juiste handhaving van eigendomsrechten die gericht is op het bereiken van zowel politieke als economische stabiliteit,

gelet op artikel 114, lid 3 en artikel 90 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0325/2007),

A.

overwegende dat de toekomst van Servië in de Europese Unie ligt,

B.

overwegende dat Servië een belangrijke factor voor stabiliteit en welvaart in de regio is en dat het vooruitzicht op het EU-lidmaatschap een belangrijke prikkel voor het doorvoeren van hervormingen is,

C.

overwegende dat Servië de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst heeft ondertekend en recentelijk de technische onderhandelingen met betrekking tot de Stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) heeft afgerond; overwegende dat de toetreding van Servië tot de WTO vóór 2008 kan worden voltooid,

D.

overwegende dat zeventig procent van de Serviërs die stemden voorstander van het EU-lidmaatschap is en twee derde bij de verkiezingen heeft gestemd voor partijen die tot het democratische kamp behoren,

E.

overwegende dat Servië een nieuwe regering heeft, die pro-Europa en hervormingsgezind is,

F.

overwegende dat de succesvolle hervatting door Servië van de SAO-onderhandelingen zou kunnen dienen als nog een voorbeeld van de positieve veranderingen op de West-Balkan, die onder meer zijn beïnvloed door de EU,

G.

overwegende dat er oprechte pogingen gedaan zijn en zullen verder moeten worden gedaan om de nationalistische verdeeldheid en attitudes uit het verleden te overwinnen en om een Europese toekomst voor de burgers van Servië te bevorderen,

H.

overwegende dat in 2006 de Servische economie een sterke groei heeft vertoond (ongeveer 5,8 %) evenals een groeiend volume van de buitenlandse directe investeringen; overwegende echter dat er bezorgdheid blijft bestaan over het tekort op de lopende rekening, dat blijft toenemen, en het hoge werkeloosheidscijfer (circa 20,9 % in 2006),

I.

overwegende dat corruptie nog steeds een ernstig probleem is in Servië, en overwegende dat Servië op de Corruption Perceptions Index van Transparency International in 2006 een gemiddelde score behaalde van 3,0 (op een schaal van 0 „zeer corrupt” tot 10 „niet corrupt”),

J.

overwegende dat van de zes van oorlogsmisdaden beschuldigde personen die voortvluchtig zijn en door het Joegoslaviëtribunaal worden gezocht, er onlangs twee zijn gearresteerd en naar Den Haag overgebracht, terwijl de overige vier, waaronder Ratko Mladić en Radovan Karadžić, nog steeds op vrije voeten zijn,

K.

overwegende dat de bevolking van Servië onvoldoende is geïnformeerd over de ernst van de misdaden die in de recente oorlogen zijn gepleegd, in het bijzonder in Srebrenica,

L.

overwegende dat de oorlogen in Joegoslavië het sociale netwerk van Servië ingrijpend hebben gewijzigd en onder andere veel leden van de politieke en intellectuele elite hebben doen besluiten om te emigreren en voor een instroom hebben gezorgd van vluchtelingen en personen die in eigen land zijn ontheemd, in combinatie met de terugkeer van veteranen die zijn getraumatiseerd door het geweld van de jaren negentig,

M.

overwegende dat de desintegratie van Joegoslavië desastreuze gevolgen heeft gehad in termen van dodelijke slachtoffers en menselijk lijden, waardoor inter-etnische verzoening van cruciaal belang geworden is om de stabiliteit in de regio te waarborgen,

1.

is van oordeel dat Servië moet worden geprezen voor de vreedzame uitvoering van een reeks moeilijke uitdagingen waarvoor het land zich het afgelopen jaar gesteld zag, zoals de ontbinding van de statenunie van Servië en Montenegro, het houden van eerlijke en vrije parlementsverkiezingen en de vorming van een nieuwe regering met een pro-Europese instelling;

2.

is verheugd over de afronding van de technische onderhandelingen over een SAO tussen de Servische regering en de EU na een onderbreking van 13 maanden; moedigt beide partijen aan al het nodige te doen om technische vertraging vóór de ondertekening van de overeenkomst te voorkomen, zodat ondertekening vóór het einde van 2007 kan plaatsvinden; beschouwt de ondertekening van de SAO als een belangrijke stap op weg naar toetreding tot de EU;

3.

is verheugd over de wens van de Servische regering om samen te werken met het Joegoslaviëtribunaal, wat de weg opent naar verdere samenwerking met de EU, maar dringt erop aan dat deze samenwerking op korte termijn meer vruchten moet afwerpen;

4.

neemt nota van de briefing van de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Carla Del Ponte, tegenover de Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen, op 15 oktober 2007 in Luxemburg bijeen; verzoekt Servië de nog openstaande zaken over de volledige medewerking aan het Joegoslavië-tribunaal te regelen i.v.m. het aanstaande bezoek van mevrouw Del Ponte aan Belgrado; verzoekt de Commissie, als deze zaken eenmaal zijn geregeld, de SAO onverwijld op te starten;

5.

wenst Servië geluk met de recente vooruitgang die is geboekt in de samenwerking met het Joegoslaviëtribunaal, waardoor de SAO-onderhandelingen hervat konden worden en de hoofdaanklager van het tribunaal, Carla Del Ponte, ten aanzien van die samenwerking een positieve beoordeling heeft kunnen geven; is verheugd over de arrestatie van Zdravko Tolimir en Vlastimir Đorđević, de garantie van premier Koštunica aan Carla Del Ponte dat „er waarschijnlijk meer arrestaties zullen plaatsvinden” (waaronder van de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladić), en over het opzetten van nieuwe structuren die tot doel hebben alle activiteiten voor de arrestatie van voortvluchtige verdachten te centraliseren, hetgeen ook het vergroten van de transparantie van de Nationale Veiligheidsraad omvat; is tevens verheugd over de onderlinge samenwerking van de autoriteiten van Servië, Bosnië-Herzegovina en Montenegro bij de recente overbrenging van verdachten naar Den Haag;

6.

herinnert Servië eraan dat aan de ondertekening van de SAO de voorwaarde is verbonden dat het land volledig met het Joegoslaviëtribunaal samenwerkt, en dat deze samenwerking moet leiden tot de arrestatie en overdracht van alle nog voortvluchtige aangeklaagden, en merkt op dat de recente arrestaties aantonen dat de Servische autoriteiten in staat zijn aangeklaagde oorlogsmisdadigers op te sporen en te arresteren; benadrukt dat volledige samenwerking met het Joegoslaviëtribunaal niet alleen een internationale verplichting is maar ook een belangrijke stap naar duurzame verzoening in de regio; doet derhalve een oproep aan het Servische parlement om de verplichtingen na te komen die voor het parlement voortvloeien uit bovengenoemde uitspraak van het Internationaal Gerechtshof en een verklaring aan te nemen waarin het zijn afkeuring uitspreekt over de genocide in Srebrenica;

7.

gelooft, gezien het tijdschema voor de sluiting van het Joegoslaviëtribunaal, dat momenteel voorziet in de afsluiting van de processen in 2008, dat het noodzakelijk is te overwegen het mandaat van het tribunaal uit te breiden indien aangeklaagde oorlogsmisdadigers na deze datum gearresteerd worden;

8.

merkt op dat de compromisovereenkomst die tijdens de Raad van Europa in Brussel van 21 en 22 juni 2007 werd bereikt de weg plaveit voor een hernieuwde rechtsgrondslag voor de Europese Unie in 2009, en het vereiste institutionele kader creëert voor toekomstige uitbreidingen en de EU en Servië in staat stelt het toetredingsproces dynamisch te laten verlopen op basis van de ontwikkelingen en de verdiensten van Servië;

9.

is van oordeel dat een oplossing voor de status van Kosovo zowel de stabiliteit op de westelijke Balkan zal bestendigen als de integratie van deze regio in de Europese Unie zal vergemakkelijken;

10.

is verheugd dat Servië sinds 2000 aanzienlijke economische vooruitgang heeft geboekt, waarbij de economie een gemiddelde groei van 5% per jaar vertoonde; constateert echter dat zulks naar het oordeel van het IMF niet tot uiting is gekomen in een vermindering van de armoede of van het hoge werkloosheidspercentage (dat boven de 20 % ligt); is van mening dat het oplossen van deze problemen tot de belangrijkste taken van de nieuwe regering behoort; doet daarom een beroep op de Servische regering zich er duidelijker toe te verplichten werkgelegenheid te scheppen en de armoede te verlichten en concrete maatregelen te nemen die gericht zijn op een evenwichtiger economische ontwikkeling in alle districten van het land, waarbij de aandacht in het bijzonder moet uitgaan naar de in economisch opzicht meest onderontwikkelde zuidoostelijke en oostelijke delen van het land;

11.

is van mening dat de verdere ontwikkeling van administratieve structuren en procedures het vertrouwen in de rechtsstaat kunnen vergroten, de markteconomie kunnen versterken en de economische groei in Servië kunnen bevorderen; roept de Servische autoriteiten op om het economische klimaat voor buitenlandse investeringen en de transparantie in handelsbetrekkingen te verbeteren;

12.

is verheugd dat Servië een nieuwe grondwet heeft die positieve bepalingen inzake mensenrechten bevat; merkt echter op dat het rechtskader voor bescherming van minderheden verder verbeterd dient te worden; is echter bezorgd over twijfelachtige bepalingen aangaande o.a. de procedure voor de benoeming, de bevordering en het ontslag van rechters en openbare aanklagers, alsook over het gebrek aan openbare raadpleging of parlementair debat tijdens de voorbereiding van de grondwet; vraagt de Servische autoriteiten een schaaluitbreiding van de territoriale decentralisatie te overwegen, met name ten aanzien van de regio's Vojvodina;

13.

benadrukt dat de EU-bijstand zo moet worden verleend dat rekening wordt gehouden met de huidige territoriale en administratieve structuur van Servië, en de etnische samenstelling en de traditionele economische en culturele betrekkingen met de betrokken regio's en dat de plaatselijke en regionale autoriteiten hier volledig bij betrokken moeten worden; roept de Commissie, de Raad en zijn bevoegde Commissies op nauwkeurig toe te zien op de organisatie van NUTS-niveau 2 regio's in Servië;

14.

zwaait Servië lof toe omdat het functioneren van regering en parlement transparanter is geworden en er sprake is van een goede bestuurlijke capaciteit; prijst Servië voor de goedkeuring van de begrotingswet 2007 en voor de verkiezing van een Ombudsman en een commissaris voor publieksvoorlichting, een president van de centrale bank van Servië en de leden van de raad van de nationale rekenkamer; betreurt het dat de benoeming van rechters voor het constitutioneel hof nog gaande is;

15.

is er stellig van overtuigd dat een van de belangrijkste mensenrechtenkwesties eruit bestaat duurzame oplossingen te vinden voor vluchtelingen en mensen die in eigen land ontheemd zijn geraakt, vooral aangezien Servië nog steeds een zeer groot aantal vluchtelingen herbergt, voornamelijk uit Kroatië en deels uit Bosnië en Herzegovina, evenals ontheemden uit Kosovo; betreurt echter ten zeerste dat de uiterste termijn van eind 2006 voor de oplossing van alle nog niet afgehandelde kwesties, zoals voorzien in de op 31 januari 2005 door Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Servië-Montenegro ondertekende Verklaring van Sarajevo over de duurzame terugkeer van vluchtelingen en teruggave van eigendom, niet is gehaald en dat sindsdien weinig vooruitgang is geboekt;

16.

roept de Servische regering derhalve op haar pogingen tot uitvoering van de bepalingen van de Verklaring van Sarajevo voort te zetten, onder meer door de vaststelling van een duidelijk rechtskader waarin onder andere het recht naar de plaats van herkomst terug te keren en het recht op compensatie voor eigendom wordt geregeld; dringt er bij de Europese Unie, de lidstaten en de internationale gemeenschap op aan zich ertoe te blijven verplichten zich voor de rechten van de vluchtelingen in te zetten en de landen in kwestie te blijven steunen, onder meer door hiervoor voldoende financiële middelen toe te wijzen; onderstreept dat de integratie of herhuisvesting van ontheemden in eigen land niet tot een aanzienlijke verandering van het oorspronkelijke etnisch evenwicht van een gebied of regio mag leiden; vestigt in dit verband de aandacht op de Kaderovereenkomst van de Raad van Europa inzake de bescherming van minderheden van 1 februari 1995;

17.

erkent dat met het bestrijden van georganiseerde misdaad en corruptie vooruitgang is geboekt die recentelijk heeft geleid tot veel opzienbarende arrestaties, maar merkt tegelijkertijd op dat corruptie, met name bij politie en rechterlijke macht, nog steeds een ernstig probleem vormt en dat officieel onderzoek naar corruptiezaken vaak politiek gemotiveerd lijkt; wijst erop dat corruptie een grote belemmering vormt voor het aantrekken van meer buitenlandse investeringen en roept de Servische regering op om een alomvattende anticorruptiestrategie uit te voeren; acht het noodzakelijk de strijd tegen de georganiseerde misdaad te blijven voortzetten;

18.

is verheugd dat de bevoegdheden voor grensbewaking zijn overgedragen van het leger aan de politie, wat een belangrijke stap is naar het realiseren van conformiteit met EU-normen; dringt er bij Raad en Commissie op aan om door te gaan met het aanmoedigen van de Servische regering om het politieapparaat, de veiligheidsdiensten en het leger ingrijpend te hervormen, welke hervorming ook de vergroting van civiel toezicht op het militaire apparaat moet omvatten; is van oordeel dat er bij de hervorming van de politie rekening mee gehouden moet worden dat politiemachten die minderheidstalen spreken noodzakelijk zijn in regio's die worden bewoond door grote groepen minderheden;

19.

is van mening dat het bevorderen van de rechtsstaat en de strikte uitvoering van wetsbepalingen een van de hoogste prioriteiten van de regering moet zijn; is verheugd over de maatregelen ten behoeve van de gerechtelijke hervorming die tot nu toe zijn genomen, maar benadrukt de noodzaak dat dit proces wordt voortgezet, vooral wat betreft de snelheid van processen, de getuigenbescherming, de corruptiebestrijding en de onafhankelijkheid van rechters; betreurt dat het constitutioneel hof niet functioneert, en wijst erop dat dit niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de democratie en de democratische wetgeving in Servië;

20.

is blij met de voltooiing van het proces over de moord op premier Zoran Đinđić en ondersteunt een recent initiatief van de speciale openbare aanklager om de politieke motieven achter de moord te achterhalen;

21.

is verheugd over het werk van de Servische openbare aanklager voor oorlogsmisdaden, maar betreurt dat binnenlandse processen voor oorlogsmisdaden worden ondergraven door een gebrek aan transparantie en door politieke onwil om niet alleen de directe daders verantwoordelijk te stellen maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid hogerop in de bevelsketen te zoeken, bij de personen die opdracht tot de moorden hebben gegeven en bevelsverantwoordelijkheid dragen; is van mening dat de straffen die het Servische gerechtshof voor oorlogsmisdaden heeft opgelegd aan vier leden van de paramilitaire eenheid „Schorpioenen” voor de executie van zes moslims uit Srebrenica, niet in verhouding staat tot de gruwelijkheid van het misdrijf; merkt op dat de Servische president in het openbaar zijn spijt betuigde over de korte duur van de straffen;

22.

is van mening dat de burgers van Servië recht hebben op de waarheid over de politiek van oorlog en genocide die nog maar kort geleden in hun naam werd gevoerd en het recht hebben om de namen te weten van degenen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd; gelooft dat Servië zich oprecht met zijn recente verleden moet confronteren om zich verder te kunnen ontwikkelen en dat het leren leven met het verleden een integraal onderdeel is van de weg naar verzoening met de buren van Servië; roept de regering op om de Commissie voor waarheid en verzoening die in 2001 werd ingesteld, haar activiteiten weer te laten hervatten, niet in de laatste plaats om een positief klimaat te bevorderen in die delen van het land die het meest getroffen zijn door een inter-etnische conflict; vraagt de Europese Commissie met klem om initiatieven te bevorderen die de onderlinge contacten van mensen in de regio faciliteren en daarvoor meer middelen beschikbaar te stellen;

23.

is verheugd over de excuses van de Servische president aan de Kroatische burgers voor de oorlogsmisdaden die namens Servië in de recente oorlog in Kroatië door Serviërs zijn begaan; beschouwt deze excuses als een teken van grote politieke rijpheid en democratisch leiderschap en concreet bewijs dat de huidige regering streeft naar een beleid van vriendschap en samenwerking met de nabuurlanden;

24.

is van mening dat verzoening en rechtvaardigheid onontbeerlijk zijn voor de stabiliteit en ontwikkeling van alle landen in de regio en voor hun integratie in de Europese Unie; dringt er bij de buurlanden van Servië op aan dit voorbeeld te volgen en ieder teken van etnische onverdraagzaamheid en racisme op hun grondgebied te veroordelen;

25.

is van mening dat de EU en haar lidstaten programma's zouden moeten initiëren en ondersteunen die gericht zijn op de levering van psychosociale hulp, die in de eerste plaats, maar niet uitsluitend gericht is op vrouwen en kinderen die zijn getraumatiseerd door hun ervaringen voor en tijdens de oorlog;

26.

is verheugd over de recente samenwerking tussen Belgrado en Priština bij het zoeken naar vermiste personen in het Kosovo-conflict, vooral de recente gemeenschappelijke inspanningen in het district Raška; roept de Servische regering op een openbaar rapport over Mačkatica uit te geven;

27.

roept de Raad en de Commissie op voldoende financiële middelen te bestemmen voor de Internationale Commissie voor Vermiste Personen om deze organisatie in staat te stellen in 2010 haar werk af te ronden, dat bestaat uit het identificeren van alle vermiste personen in het gebied van het voormalige Joegoslavië; is van mening dat het werk van de Internationale Commissie voor Vermiste Personen een aanzienlijk bijdrage levert aan het proces van waarheid, rechtvaardigheid en verzoening in de regio;

28.

merkt op dat volgens een onderzoek dat in 2004 werd uitgevoerd door het Strategische marketingagentschap voor de Studentenunie van Servië, 70 % van de Servische studenten nog nooit in het buitenland is geweest; is verheugd over de initiatieven Servische studenten de gelegenheid te bieden in EU-landen te studeren; roept de lidstaten op nieuwe manieren te zoeken om interactie met het Servische volk te bevorderen;

29.

merkt op dat Servië met zijn lidmaatschap van talrijke regionale initiatieven, zoals het Stabiliteitspact/ Regionale Samenwerkingsraad en CEFTA, actief bijdraagt aan regionale samenwerking en betrekkingen van goed nabuurschap; doet een oproep aan Servië om in de regio een rol te blijven spelen die getuigt van verantwoordelijkheidsgevoel; benadrukt dat het in het eigen belang van Servië is om met haar regionale partners goede relaties te onderhouden, om de effectieve grensoverschrijdende samenwerking te vergroten, en daarbij het potentieel van de nationale minderheden in de grensgebieden volledig te benutten en actief deel te nemen aan bilaterale, regionale en Europese infrastructurele projecten; herhaalt dat de toekomst van alle landen in de regio in de EU ligt;

30.

moedigt de Servische regering aan betrekkingen van goed nabuurschap te bevorderen met van Bosnië-Herzegovina;

31.

dringt er bij de Servische regering op aan de dialoog met haar buren in Zuidoost-Europa over grenskwesties voort te zetten, aangezien de territoriale grenzen tussen Servië en Kroatië en tussen Servië en Bosnië-Herzegovina nog vastgesteld moeten worden;

32.

prijst Servië voor de verbeterde inter-etnische betrekkingen, met name in Vojvodina, waar de interetnische incidenten in aantal zijn verminderd, zij het niet geheel verdwenen; roept de Servische autoriteiten op aanvullende maatregelen te nemen ter bevordering van de ontwikkeling van nationale minderheden in het multi-etnische Vojvodina, ter bevordering van een vreedzaam samenleven van deze minderheden en om ervoor te zorgen dat de politie, de justitie en andere overheidsorganen op een etnisch neutrale basis functioneren4 en, om het benodigde vertrouwen onder de bevolking in die instellingen op te bouwen, ervoor te zorgen dat het personeel van die instellingen een adequate afspiegeling vormt van de etnische samenstelling; dringt er verder bij de Servische autoriteiten op aan zorgvuldig toe te zien op een potentiële instroom van vluchtelingen ter voorkoming van de verstoring van het etnische, culturele, religieuze, economische en politieke evenwicht, teneinde voor een geslaagde integratie in een multicultureel milieu van hen te zorgen; benadrukt het grote belang van programma's die zijn gericht op het aankweken van verdraagzaamheid tussen de gemeenschappen, met name in Vojvodina; is van oordeel dat EU-financiering mede noodzakelijk is voor deze programma's;

33.

is verheugd dat aan de recente verkiezingen voor de eerste keer in tien jaar etnische Albanese partijen uit de vallei van Preševo hebben deelgenomen en dat minderheden zowel in de wetgevende als de uitvoerende tak van de overheid zijn vertegenwoordigd; is van mening dat de regio Sandžak nog steeds bijzondere aandacht nodig heeft en roept de regering op om in samenwerking met lokale politieke actoren beleid te ontwikkelen dat moet voorkomen dat de gemeenschap verder radicaliseert en de tweedracht toeneemt;

34.

is verheugd over de bestemming van fondsen in de begroting van 2007 voor projecten die direct gekoppeld zijn aan de Decade of Roma Inclusion; is echter bezorgd over het algehele gebrek aan een methodische beleidsaanpak om leven en levensomstandigheden van de Roma, waaronder in eigen land ontheemde personen en repatrianten, te verbeteren en acht het zorgwekkend dat er nog steeds sprake is van wijdverbreide discriminatie van de Roma;

35.

verzoekt de Servische regering de nationale actieplannen voor de invoering van de Decade of Roma Inclusion uit te voeren, zowel in financieel als in institutioneel opzicht, teneinde praktische en duurzame oplossingen voor de Roma-gemeenschap te vinden; herinnert Servië eraan dat de invoering van een omvattende antidiscriminatiewetgeving en duurzame oplossingen in de vorm van repatriëring van nog steeds in kampen levende Roma tot de prioriteiten van het Europees partnerschap met Servië behoren;

36.

neemt nota van de oprichting van een Agentschap voor de mensenrechten en de rechten van minderheden, dat rechtsteeks onder de premier ressorteert en in de plaats komt van het voormalige Ministerie voor de mensenrechten en de rechten van minderheden van de Staatsunie; doet een beroep op de premier om een coherent en actief minderhedenbeleid te voeren en ervoor te zorgen dat mensen- en minderhedenrechten een prioriteit zijn op de agenda van de regering; is verheugd over het feit dat de nieuwe Servische grondwet een constitutionele basis vormt voor de Nationale raden van etnische minderheden en dringt aan op invoering van nieuwe wetgeving om een betere regeling voor de status, het werk en de verkiezing van deze raden te bieden; ziet uit naar de invoering van dergelijke wetgeving die een verbeterd rechtskader zal vormen voor de bescherming van de rechten van minderheden en de integratie van alle nationale minderheden in overheidsstructuren;

37.

is verheugd over de vaststelling van een uitgebreide nationale strategie om mensenhandel te bestrijden, maar dringt er bij de Servische regering op aan strenger te zijn bij het vervolgen van zaken en ervoor te zorgen dat handelaren gevangenisstraffen krijgen en uitzitten die in overeenstemming zijn met de aard van de overtreding;

38.

is van mening dat de omvorming van de Servische radio- en televisieomroep RTS tot een publieke omroep een stap in de goede richting is, maar vestigt de aandacht op het ontbreken van een publiek debat over de wijziging van de omroepwet en op tekortkomingen in de benoemingsprocedure voor leden van de raad van bestuur van RTS; wijst tevens op de noodzaak volledig democratische regels op te stellen om de toewijzing van uitzendconcessies voor radio en televisie te regelen en om vooral de mogelijkheid te bieden in beroep te gaan tegen besluiten van de autoriteit die de concessies verleent; betreurt ten zeerste dat geen vooruitgang is gemaakt met de oplossing van zaken betreffende de moord op journalisten; betreurt de recente moordaanslag op een bekende onderzoeksjournalist die onderzoek doet naar oorlogsmisdrijven en georganiseerde misdaad; eist dat de autoriteiten de daders opsporen en het misdrijf grondig onderzoeken;

39.

wijst op het bestaan van een goed ontwikkelde NGO-sector en is verheugd over de pogingen van de autoriteiten om in overleg te treden met vertegenwoordigers uit de civiele sector; is in dit verband met name verheugd over het bijzondere memorandum van samenwerking dat het Servische Bureau voor Europese integratie en diverse NGO's hebben ondertekend, alsook over de instelling van de Raad voor de betrekkingen met het maatschappelijk middenveld door de president van Servië, en over de instelling van de Raad voor buitenlands beleid door de Servische minister van Buitenlandse Zaken, evenals de opneming van NGOvertegenwoordigers in de Raad voor Europese Integratie van de staat, voorgezeten door de premier; doet een oproep aan het Servische parlement om wetgeving aan te nemen waarmee de rechtspositie van organisaties uit het maatschappelijk middenveld wordt verbeterd;

40.

veroordeelt de openlijke kleinering van actoren uit het maatschappelijk middenveld die kritiek uitoefenen op de regering of de aandacht vestigen op gevoelige kwesties zoals oorlogsmisdaden; betreurt de recente stortvloed van politiek gemotiveerde aanvallen en waarschuwt voor het groeiende aantal toespraken in de media waarmee wordt aangezet tot haat en voor het voeren van een politiek die is gericht tegen mensenrechtenactivisten, journalisten en politici;

41.

is verheugd over de ondertekening van overeenkomsten betreffende de vereenvoudiging van visumprocedures en de overname van personen op 18 september 2007 en dringt er bij de Raad op aan ervoor te zorgen dat deze vóór eind 2007 in werking treden; is verheugd over de goedkeuring van de wet inzake de reisdocumenten en merkt op dat wetsvoorstellen inzake asiel, staatsgrenzen en buitenlanders momenteel in behandeling zijn; verzoekt de Raad om met ondersteuning van de Commissie een concreet stappenplan op te stellen voor visumvrij reizen en voor ondersteunende maatregelen ter vergroting van de reismogelijkheden voor een groter deel van de burgers en in het bijzonder voor jongeren; benadrukt het belang van mobiliteit voor zowel de politieke als economische ontwikkeling van Servië, aangezien mobiliteit mensen de mogelijkheid geeft uit de eerste hand ervaring met de EU op te doen en ze het Europese integratieproces van Servië vergemakkelijkt; roept op tot het vergroten van de participatie in projecten voor het bevorderen van „levenslang leren” en voor culturele uitwisseling; vraagt de Raad de invoering te overwegen van een gemeenschappelijk beheersysteem voor visumaanvragen dat moet zorgen voor lastenverlichting voor de consulaten waar de meeste aanvragen worden ingediend en moet waarborgen dat aanvragen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld;

42.

is van mening dat de hervorming van het onderwijssysteem niet alleen verplicht is, maar voor Servië ook de enige manier is om een nieuw waardenstelsel te ontwikkelen voor jongere generaties binnen het huidige democratiseringsproces;

43.

doet een oproep aan de Raad, de Commissie en alle lidstaten om zich gezamenlijk in te spannen voor het vergroten van de zichtbaarheid van de EU in Servië en vraagt de Commissie met klem verdere vertragingen te voorkomen bij het aantrekken van personeel voor het kantoor van haar delegatie, waaronder deskundigen voor het beheer van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA);

44.

roept de Commissie buitenlandse zaken en de Subcommissie mensenrechten op om de situatie in Vojvodina nauwgezet te volgen, en zo uitvoering te geven aan de conclusies die getrokken zijn in het eindverslag van de onderzoeksmissie door zijn delegatie ad hoc in Vojvodina;

45.

roept de Servische autoriteiten op met spoed restitutiewetten aan te nemen die overeenstemmen met de wetten van andere landen, in compensatie die in passende gevallen voorzien in een compensatie van de werkelijke kosten, en niet door middel van staatsobligaties;

46.

roept de nieuwe lidstaten op een actieve rol te spelen bij de toetreding van Servië tot de EU, en Servië daarbij in staat te stellen te profiteren van hun ervaringen met hervormingen;

47.

roept de Servische autoriteiten op de EU milieuwetgeving en -normen te blijven benaderen en de aangenomen wetgeving in te voeren en ten uitvoer te brengen;

48.

is verheugd over het Servische lidmaatschap van het Zevende kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling; roept de Raad op de jumelageprogramma's en de programma's voor technische bijstand uit te breiden, vooral de programma's die zijn gericht op jonge mensen;

49.

verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en Servië.


P6_TA(2007)0483

Betrekkingen tussen EU-Afrika

Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 over de stand van zaken in de betrekkingen tussen de Europese Unie en Afrika (2007/2002(INI))

Het Europees Parlement,

gezien de verklaring en het actieplan van de Topconferentie Afrika-Europa van 3 en 4 april 2000 in Caïro onder de hoge bescherming van de Organisatie voor Afrikaanse eenheid en de Europese Unie,

gezien het strategisch plan 2004-2007 van de Commissie van de Afrikaanse Unie, aangenomen door de 3de Topconferentie van Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders op 7 juli 2004 in Addis Abeba in Ethiopië,

gezien het ontwerp van gezamenlijke Europees-Afrikaanse strategie, goedgekeurd door de 8ste bijeenkomst van de ministeriële trojka Europese Unie-Afrika van 15 mei 2007. in Brussel,

gezien de mededeling van 27 juni 2007 van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Van Caïro naar Lissabon — het strategische partnerschap tussen de EU en Afrika (COM(2007)0357),

gezien het gemeenschappelijk document van de Commissie en het secretariaat-generaal van de Raad van 27 juni 2007: Na Lissabon — Het strategisch partnerschap tussen de EU en Afrika doen slagen (SEC(2007)0856),

gezien het strategisch plan 2006-2010 „One Africa, one voice” van november 2005 van het pan- Afrikaans parlement (PAP),

gezien het werkdocument van de Commissie van de Afrikaanse Unie over de gezamenlijke zienswijze op de Europees-Afrikaanse strategie,

gezien de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000(1), als gewijzigd door de Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst, ondertekend in Luxemburg op 25 juni 2005(2) (Overeenkomst van Cotonou),

gelet op Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking(3) (instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)),

gezien de mededeling van 12 oktober 2005 van de Europese Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité: „EU-strategie voor Afrika — Naar een Europees- Afrikaans pact voor snellere ontwikkeling van Afrika” (COM(2005)0489),

onder verwijzing naar zijn resolutie van 17 november 2005 over een ontwikkelingstrategie voor Afrika(4),

gezien de conclusies van 21 en 22 november 2005 van de Raad algemene zaken en buitenlandse betrekkingen over de EU-strategie voor Afrika,

gezien de conclusies van de 5de bijeenkomst van de Afrikaanse en Europese ministeriële trojka op 2 december 2005 in Bamako in Mali,

gezien het document ’De Europese Unie en Afrika: naar een strategisch partnerschap’, aangenomen door de Europese Raad op zijn vergadering van 15 en 16 december 2005 in Brussel,

gezien het gezamenlijk voortgangsverslag van 12 oktober 2006 van de Europese Commissie en het algemeen secretariaat van de Raad, aan de Raad algemene zaken en buitenlandse betrekkingen, over de uitvoering van de EU-strategie voor Afrika,

gezien de resultaten en conclusies van de raadpleging van de Afrikaanse organisaties van de civiele maatschappij over de Euro-Afrikaanse gezamenlijke ontwikkelingstrategie voor Afrika, van 26 tot 28 maart 2007 in Accra in Ghana op initiatief van de Commissie van de Afrikaanse Unie,

gezien de gezamenlijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in de Raad, van het Europees Parlement en de Europese Commissie over het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie: ’De Europese consensus’, ondertekend op 20 december 2005(5),

gezien de opeenvolgende verslagen van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties over de menselijke ontwikkeling,

onder verwijzing naar zijn resoluties van 12 april 2005 over de rol van het Europees Parlement bij het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling(6) en 20 juni 2007 over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling — halverwege(7),

gezien de mededeling van 12 april 2005 van de Europese Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité: „Sneller vorderingen boeken om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te bereiken — de bijdrage van de Europese Unie” (COM(2005)0132),

gezien de Millenniumverklaring van 8 september 2000 van de Verenigde Naties, die de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling tot gezamenlijke maatstaf van de internationale gemeenschap voor de uitroeiing van de armoede verklaart,

gezien het rapport van de Internationale Commissie inzake Interventie en Soevereiniteit van de Staat met als titel „The Responsibility to Protect” (De verantwoordelijkheid om te beschermen) van december 2001,

gezien het Actieplan van Maputo voor de tenuitvoerlegging van het continentaal beleidskader voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 2007-2010, dat werd goedgekeurd door de speciale zitting van de Conferentie van ministers van Volksgezondheid van de Afrikaanse Unie van 18 t/m 22 september 2006 in Maputo, Mozambique;

gezien de oproep tot versnelde maatregelen met het oog op algemene toegang tot dienstverlening in verband met HIV en AIDS, tuberculose en malaria in Afrika, die werden ondertekend tijdens de speciale top van de Afrikaanse Unie over HIV en AIDS, tuberculose en malaria, op 2-4 mei 2006 in Abuja, Nigeria,

gezien het vierde beoordelingsrapport van werkgroep II van het Intergouvernementeel panel over de klimaatverandering (IPCC) getiteld „Impacts, Adaptation and Vulnerability” (Gevolgen, aanpassing en zwakke punten),

gezien de millennium-ecosysteemevaluatie van 2005, waarin het gebruik en de achteruitgang van een reeks natuurlijke hulpbronnen van de planeet wordt onderzocht,

gezien de resultaten van de openbare raadpleging over de gezamenlijke Euro-Afrikaanse strategie, georganiseerd door het Europees Centrum voor begeleiding van het ontwikkelingsbeleid op aanvraag van de Europese Commissie en de Commissie van de Afrikaanse Unie,

gelet op artikel 177 tot 181 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

gezien het verslag van zijn Commissie ontwikkelingsamenwerking en het advies van zijn Commissie buitenlandse zaken (A6-0375/2007),

A.

overwegende dat de internationale context sinds 2000 sterk is geëvolueerd, doordat er mondiale uitdagingen zijn gerezen onder andere met betrekking tot menselijke veiligheid en migratie, klimaatverandering en woestijnvorming, duurzaam beheer van publieke goederen, de strijd tegen armoede en pandemieën, het ontstaan van de Afrikaanse Unie en de uitbreiding van de Europese Unie,

B.

overwegende dat op de 5de ministeriële bijeenkomst van de Afrikaanse en Europese trojka op 2 december 2005 in Bamako de Afrikaanse zijde met genoegen kennis genomen heeft van het strategisch plan van de Europese Unie voor Afrika, en dat de beide partijen overeengekomen zijn om het in een gezamenlijke Afrikaans-Europese strategie om te zetten die aan de behoeften en verwachtingen van hun bevolking beantwoordt, en om een actieplan voor de uitvoering op te stellen,

C.

overwegende dat in het voornoemde „Werkdocument over de gezamenlijke zienswijze op de Euro- Afrikaanse strategie” de uitvoerende raad van de Afrikaanse Unie erop wijst dat „het duidelijk moet zijn dat een gezamenlijke strategie niet de bedoeling kan hebben om de bestaande EU-strategie voor Afrika te bevestigen, maar een nieuwe gezamenlijke strategie wil brengen die de verwachtingen van de beide partijen kan verenigen”,

D.

overwegende dat de gezamenlijke strategie daarom bedoeld moet zijn om een gemeenschappelijke politieke zienswijze en praktische benaderingen voor het toekomstig partnerschap tussen de Europese Unie en Afrika uit te werken, die uitgaan van wederzijdse eerbied, gemeenschappelijke belangen en waarden, en het principe van eigenaarschap,

E.

overwegende dat de bereidheid van beide partijen om het partnerschap te herdefiniëren, lijkt te zijn ingegeven door het groeiende besef dat Afrika en de EU niet noodzakelijk nog steeds elkaars bevoorrechte partners zijn,

F.

overwegende dat het gezamenlijk voortgangsverslag over de uitvoering van de EU-strategie voor Afrika niet op grond van onafhankelijke externe evaluatie tot stand gekomen is,

G.

overwegende dat Afrika 's werelds armste continent is en het enige continent waar de armoede is toegenomen in de laatste 25 jaar,

H.

overwegende dat de partijen die het bovengenoemde Caïro-actieplan ondertekend hebben, het onduldbare feit betreuren dat meer dan de helft van alle Afrikanen in de diepste armoede leven, en daarom overeenkomen om de strijd tegen de armoede op te voeren, en van mening zijn dat, hoewel ieder land in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor het verlichten van de armoede, dit geen afbreuk doet aan het belang van het internationale aspect in de armoedebestrijding,

I.

overwegende dat het Europees Parlement in 2006 een ad-hocdelegatie voor de relaties met het PAP in het leven heeft geroepen en het PAP in 2007 een ad-hoccomité voor de betrekkingen met het Europees Parlement heeft opgericht,

J.

overwegende dat de parlementen van beide unies als eersterangs deelnemers in het ontwikkelingsproces actief betrokken moeten zijn in strategieën en actieplannen die van belang zijn voor de bevolkingsgroepen die ze vertegenwoordigen,

K.

overwegende dat de meeste Afrikaanse landen lid van de ACS-groep en verdragspartij bij de overeenkomst van Cotonou zijn,

L.

overwegende dat Afrika erop staat om als één geheel behandeld, en als zodanig in zijn pan-Afrikaans integratiestreven — dat Noord-Afrika, Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid-Afrika omvat — ondersteund te worden en dat de Afrikaanse Unie haar eigen strategisch program voor de ontwikkeling van Afrika opgesteld heeft,

M.

overwegende dat de regeringen op de wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg in 2002 zijn overeengekomen dat goed bestuur moet zijn gebaseerd op een gezond ecologisch, maatschappelijk en economisch beleid; democratische instellingen die ingaan op de behoeften van alle mensen; mensenrechten en de rechtstaat; anticorruptiemaatregelen; gendergelijkheid en een voor investeringen gunstige omgeving,

N.

overwegende dat het van cruciaal belang is, de mensenrechten op een holistische manier te benaderen in de gemeenschappelijke strategie, waaronder economische, sociale en culturele rechten,

O.

overwegende dat de instellingen van de Afrikaanse Unie betrekkelijk jong en nog niet tot op dezelfde hoogte geïntegreerd en georganiseerd zijn en even doelmatig werken als de instellingen van de Europese Unie,

P.

overwegende dat efficiëntie en wederzijdse verantwoording veronderstellen dat de financiële middelen voorzienbaar zijn op lange termijn, dat er duidelijke tijdschema's worden vastgelegd en dat beide partijen hun verplichtingen nakomen,

Q.

overwegende dat de verantwoordingslijnen maar al te vaak direct van nationale regeringen naar ontwikkelingspartners lopen, zonder dat de goedkeuring van internationale overeenkomsten door het parlement vereist is (en zonder raadpleging van de civiele maatschappij of de plaatselijke overheden),

R.

overwegende dat de historische bijdrage van Afrika aan de oorzaken van de klimaatverandering te verwaarlozen is, terwijl dit continent er de ernstigste gevolgen van zal dragen (de IPCC schat dat tegen 2020 75 tot 250 miljoen mensen in Afrika te kampen zullen krijgen met een toenemend watertekort en dat in sommige landen de opbrengst van de regenafhankelijke landbouw tegen hetzelfde jaar gedaald zal zijn met 50 %),

S.

overwegende dat de aantasting van Afrika's natuurlijke hulpbronnen een ernstige bedreiging vormt voor de armoedebestrijding en voor de verwezenlijkingen van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling,