Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5333 — Bell/Zimbo) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5333 — Bell/Zimbo) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

5.11.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 281/14


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5333 — Bell/Zimbo)

Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 281/13)

1.

Op 27 oktober 2008 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de onderneming Bell Holding AG („Bell”, Zwitserland), die deel uitmaakt van het Coop-concern („Coop”, Zwitserland), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Zimbo Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG („Zimbo”, Duitsland) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Bell, Coop: productie en distributie van vlees en worsten, klein- en groothandel van dagelijkse consumptiegoederen;

voor Zimbo: productie en distributie van vlees en worsten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5333 — Bell/Zimbo, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel