Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5389 — Aéroports de Paris/The Nuance Group) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5389 — Aéroports de Paris/The Nuance Group) Voor de EER relevante tekst

2.12.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 307/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5389 — Aéroports de Paris/The Nuance Group)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 307/09)

1.

Op 21 november 2008 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de ondernemingen Aéroports de Paris („ADP”, Frankrijk) en The Nuance Group („TNG”, Zwitserland), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over een nieuw opgerichte onderneming („JV”, Frankrijk) door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte vennootschap die een gemeenschappelijke onderneming is.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor ADP: inrichting, exploitatie en ontwikkeling van de luchthavens in de regio Île-de-France, met name Paris-Charles de Gaulle en Paris-Orly;

voor TNG: detailhandel en catering in luchthavens, verkoop aan boord van vliegtuigen en schepen, en in gespecialiseerde boetieks;

voor JV: detailhandel (mode en accessoires) op de luchthavens van Paris-Charles de Gaulle en Paris-Orly.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5389 — Aéroports de Paris/The Nuance Group, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel