Home

DG Uitbreiding (ELARG) — Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur (rang AD 14) — Directoraat Financiële instrumenten en regionale programma’s (in Brussel) — (Artikel 29, lid 2, van het Statuut) — COM/2008/10156

DG Uitbreiding (ELARG) — Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur (rang AD 14) — Directoraat Financiële instrumenten en regionale programma’s (in Brussel) — (Artikel 29, lid 2, van het Statuut) — COM/2008/10156

19.12.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 324/1


DG UITBREIDING (ELARG)

Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur (rang AD 14)

Directoraat „Financiële instrumenten en regionale programma’s” (in Brussel)

(Artikel 29, lid 2, van het Statuut)

COM/2008/10156

(2008/C 324 A/01)

Wie zijn wij?

Het directoraat-generaal Uitbreiding (DG ELARG) heeft als taak het uitbreidingsproces van de Europese Unie in goede banen te leiden onder de leiding van de commissaris voor Uitbreiding en overeenkomstig de richtsnoeren van de Raad. Het DG stelt de algemene uitbreidingsstrategie vast en legt deze ten uitvoer. Het beheert de bilaterale relaties met de kandidaat-lidstaten (Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije) en de mogelijke kandidaat-lidstaten (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Kosovo overeenkomstig resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad). Het beheert de pretoetredingssteun voor deze landen voor een totaal van ongeveer 1,6 miljard EUR per jaar. DG ELARG heeft 465 personeelsleden in vijf directoraten en is ter plaatse aanwezig met zeven delegaties en één verbindingsbureau.

Wat bieden wij?

De functie van directeur behelst het beheer van en het toezicht op de werkzaamheden van de vier eenheden van directoraat D „Financiële instrumenten en regionale programma’s” met een totaal van 130 personeelsleden. De directeur legt rechtstreeks verantwoording af voor de directeur-generaal. De directeur heeft de volgende taken:

de tenuitvoerlegging van het strategische kader van de pretoetredingssteun ontwikkelen en er toezicht op houden;

een samenhangend, efficiënt en doeltreffend gebruik van de pre- en post-toetredingssteun bevorderen;

de programmering van de pretoetredingssteun coördineren met de geografische directoraten;

het beheer van de regionale programma’s, de technische bijstand en de twinning-programma’s, met inbegrip van acties tot stimulering van maatschappelijke organisaties en voor het behoud van het culturele erfgoed;

coördinatie van de betrekkingen met de internationale financiële instellingen en andere donoren om te verzekeren dat de financiële bijstand van de EU aansluit bij bilaterale steunprogramma’s;

opzetten van een investeringskader voor de Westelijke Balkan in samenwerking met de financiële partnerinstellingen;

adequate rapportage aan de directeur-generaal en de commissaris over deze kwesties.

Wie zoeken wij?

Kandidaten moeten aan het volgende profiel voldoen:

in staat zijn om de uitvoering van complexe programma’s voor financiële steun aan derde landen op te zetten en er toezicht op te houden;

beschikken over een grondige kennis van de regelgeving voor het beheer van EU-fondsen;

beschikken over ervaring in relaties met internationale financiële instellingen of donoren;

beschikken over een zeer goede kennis van de beginselen van het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie en een goed begrip van de situatie in de kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten;

in staat zijn een duidelijke strategische visie voor het bereiken van deze doelstellingen te ontwikkelen;

beschikken over aantoonbare managementvaardigheden, met name om teams optimaal te leiden, te motiveren en te ontwikkelen;

beschikken over zeer goed coördinatietalent, ook met partners buiten het DG en/of de Commissie;

beschikken over sterke communicatievaardigheden en in staat zijn nieuwe ideeën te genereren en te ontwikkelen;

uitstekende vaardigheden op het gebied van intermenselijke relaties en netwerking om contacten te leggen met de kring van donoren en een breed spectrum van mensen binnen de Commissie.

Kandidaten moeten aan de volgende eisen voldoen:

onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie;

een universitair diploma hebben dat toegang geeft tot postuniversitaire opleidingen;

beschikken over ten minste vijftien jaar beroepservaring, verkregen na het behalen van het universitaire diploma, op een niveau waartoe dat diploma toegang geeft; minstens vijf jaar van deze ervaring hebben verworven in een functie op hoger managementniveau(1);

beschikken over een grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie en een behoorlijke kennis van een tweede officiële taal van de EU. (De selectieprocedures vinden uitsluitend plaats in het Engels, het Frans of het Duits. Aangezien dit een voordeel kan zijn voor sprekers van deze drie talen, worden deze tevens op hun kennis van een of meer andere talen getest).

Maximumleeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, die voor ambtenaren van de Europese Gemeenschappen is vastgesteld als het einde van de maand waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken (zie artikel 52, onder a), van het Statuut).

Onafhankelijkheid en belangenverklaring

Kandidaten dienen zich ertoe te verbinden onafhankelijk en in het algemeen belang te handelen; ook moeten zij opgave doen van belangen die mogelijk afbreuk doen aan hun onafhankelijkheid.

Aanstelling en arbeidsvoorwaarden

Selectie en benoeming geschieden volgens de bij de Commissie geldende procedures. Kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd voor een gesprek met het Raadgevend Comité benoemingen van de Commissie en een evaluatiecentrum van externe deskundigen voor personeelsselectie.

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het Statuut voor ambtenaren van de Europese Gemeenschappen in rang AD 14.

Voor nieuwe personeelsleden geldt overeenkomstig het Statuut een proeftijd van negen maanden.

Gelijke kansen

De Europese Unie voert een gelijkekansenbeleid.

Sollicitatieprocedure

Deze post wordt tegelijk met een aantal andere posten voor hoge ambtenaren gepubliceerd. Kandidaten die op meer dan één post willen solliciteren, moeten voor elke post een afzonderlijke sollicitatie indienen.

Alvorens te solliciteren, dienen de kandidaten zorgvuldig na te gaan of zij aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen, met name wat de vereiste diploma's en beroepservaring betreft.

Als u wenst te solliciteren, moet u zich inschrijven per internet via de volgende website:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm

en daar de instructies in verband met de verschillende fasen van de procedure volgen.

U dient zich tijdig online in te schrijven(2). Wij raden u aan niet tot het allerlaatste moment te wachten met uw inschrijving, aangezien uw online-inschrijving door druk internetverkeer en storingen in de internetverbinding niet altijd meteen succesvol is, waardoor vaak een nieuwe poging nodig is. Als de inschrijvingstermijn verstreken is, kunt u niet meer online inschrijven. Late inschrijvingen per gewone e-mail worden in het algemeen niet aanvaard.

Na beëindiging van uw online-inschrijving ontvangt u een inschrijvingsnummer. Dit is het referentienummer van uw sollicitatie waarnaar u in alle correspondentie over uw sollicitatie moet verwijzen. Wanneer u dit nummer ontvangt, is de inschrijving voltooid. Het is de bevestiging dat de door u ingevoerde gegevens zijn geregistreerd.

Als u geen nummer heeft ontvangen, is uw sollicitatie niet geregistreerd!

Kandidaten moeten over een e-mailadres beschikken. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het identificeren van uw inschrijving en om u te informeren over het resultaat van de procedure. U dient de Commissie te informeren over elke wijziging van uw e-mailadres.

Bij de sollicitatie moet een curriculum vitae in Word- of pdf-formaat en een schriftelijke motivering (maximum 8 000 karakters) worden gevoegd. Het curriculum vitae en de motivering moeten in het Engels, het Frans of het Duits zijn opgesteld.

Het is niet mogelijk het verloop van uw sollicitatie online te volgen. Het betrokken DG zal rechtstreeks contact met u opnemen in verband met de stand van zaken van uw sollicitatie.

Belangstellenden die vanwege een handicap niet in staat zijn hun sollicitatie (curriculum vitae en schriftelijke motivering) langs elektronische weg in te dienen, kunnen deze op papier per aangetekende brief(3)uiterlijk op de uiterste datum voor inschrijving (het poststempel geldt als bewijs) toezenden. Alle verdere correspondentie tussen de Commissie en die kandidaten geschiedt per post. In dit geval dient bij de sollicitatie een door een bevoegde instantie afgegeven certificaat te worden gevoegd waarbij de handicap wordt erkend. Verder dient u op een apart blad aan te geven welke voorzieningen nodig zijn om uw deelname aan de selectieprocedure te vergemakkelijken.

Ingeval u meer informatie behoeft of technische problemen heeft, kunt u een e-mail sturen aan: ADMIN-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties

Uiterste datum voor inschrijving: 23 januari 2009. De online-inschrijving wordt afgesloten om 12.00 uur 's middags Brusselse tijd.