Home

Oproep tot het indienen van voorstellen 2008 — Programma Europa voor de burger (2007-2013) — Tenuitvoerlegging van de programma-acties: Actieve burgers voor Europa, een actieve civiele samenleving in Europa en Actief Europees gedenken

Oproep tot het indienen van voorstellen 2008 — Programma Europa voor de burger (2007-2013) — Tenuitvoerlegging van de programma-acties: Actieve burgers voor Europa, een actieve civiele samenleving in Europa en Actief Europees gedenken

23.12.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 328/29


Oproep tot het indienen van voorstellen 2008 — Programma „Europa voor de burger” (2007-2013)

Tenuitvoerlegging van de programma-acties: Actieve burgers voor Europa, een actieve civiele samenleving in Europa en Actief Europees gedenken

(2008/C 328/09)

Inleiding

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr. 1904/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling van het programma „Europa voor de burger” ter bevordering van een actief Europees burgerschap (2007-2013)(1). De gedetailleerde voorwaarden van deze oproep tot het indienen van voorstellen worden uiteengezet in de programmagids bij het programma „Europa voor de burger” op de website van Europa (zie punt VIII). De programmagids maakt integraal deel uit van deze oproep tot het indienen van voorstellen.

I. Doelstellingen

Het programma „Europa voor de burger” heeft de volgende specifieke doelstellingen:

mensen uit lokale gemeenschappen in heel Europa samenbrengen om ervaringen, opvattingen en waarden te delen en uit te wisselen, van de geschiedenis te leren en de toekomst vorm te kunnen geven;

acties, debatten en denkoefeningen over het Europees burgerschap en democratie, gedeelde waarden, gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur stimuleren door samenwerking tussen maatschappelijke organisaties op Europees niveau;

Europa dichter bij de burgers brengen door de waarden en prestaties van Europa uit te dragen en de herinnering aan het verleden levendig te houden;

de wisselwerking tussen burgers en maatschappelijke organisaties uit alle deelnemende landen stimuleren door de interculturele dialoog te bevorderen en daarbij zowel de verscheidenheid als de eenheid van Europa benadrukken; bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar activiteiten die burgers uit lidstaten van de Europese Unie van vóór 30 april 2004 en burgers uit lidstaten die nadien zijn toegetreden, nader tot elkaar zouden moeten brengen.

II. In aanmerking komende aanvragers

Het programma staat open voor alle initiatiefnemers die gevestigd zijn in een van de landen die aan het programma deelnemen en de volgende status hebben:

een openbare instantie; of

een wettelijk erkende non-profitorganisatie (met rechtspersoonlijkheid).

Elke actie van het programma is echter bedoeld voor een specifiek spectrum van organisaties. Daarom wordt voor elke maatregel/submaatregel in de programmagids aangegeven welke organisaties in aanmerking komen voor subsidie.

De landen die aan dit programma mogen deelnemen zijn:

de EU-lidstaten(2);

Kroatië.

III. Subsidiabele acties

Het programma „Europa voor de burger” ondersteunt projecten die een actief Europees burgerschap stimuleren.

Deze oproep betreft de volgende acties van het programma „Europa voor de burger”:

Actie 1 — Actieve burgers voor Europa

— Maatregel 1 — Stedenbanden

Bij deze maatregel gaat het om activiteiten waarbij directe uitwisselingen tussen Europese burgers plaatsvinden of worden bevorderd via activiteiten in het kader van stedenbanden.

Maatregel 1.1 — Burgerbijeenkomsten in partnersteden

Deze maatregel is bedoeld voor activiteiten waarbij directe uitwisselingen tussen Europese burgers plaatsvinden of worden bevorderd via activiteiten in het kader van stedenbanden. Bij een project moeten gemeenten uit ten minste 2 deelnemende landen betrokken zijn, waarvan ten minste één lidstaat van de Europese Unie is. Bij een project moeten ten minste 25 internationale deelnemers afkomstig zijn uit de uitgenodigde gemeenten, waarbij ten minste 5 deelnemers uit elke uitgenodigde gemeente afkomstig zijn. De bijeenkomst mag niet langer duren dan 21 dagen. De maximale subsidie per project bedraagt 22 000 EUR. De maximale subsidie per project bedraagt 40 000 EUR als er ten minste 10 steden deelnemen aan het project. De minimale subsidie per project bedraagt 2 500 EUR.

De subsidies voor burgerbijeenkomsten in partnersteden zijn bedoeld ter cofinanciering van de organisatiekosten van de gaststad en voor de reiskosten van de uitgenodigde delegaties. De subsidies zijn gebaseerd op vaste tarieven.

Maatregel 1.2 — Netwerken van partnersteden

Deze maatregel ondersteunt de ontwikkeling van netwerken die tot stand komen via stedenbanden. Zulke netwerken zijn van belang voor de totstandkoming van een gestructureerde, intensieve en veelzijdige samenwerking tussen gemeenten en kunnen daardoor helpen de uitwerking van het programma zo groot mogelijk te maken. In een project moeten ten minste 3 evenementen gepland zijn. Bij een project moeten gemeenten ten minste 4 deelnemende landen betrokken zijn, waarvan ten minste één lidstaat van de Europese Unie is. Aan het project moeten ten minste 30 internationale deelnemers uit de uitgenodigde gemeenten deelnemen. Het project mag niet langer duren dan 24 maanden; elk evenement mag niet langer duren dan 21 dagen.

De maximale subsidie voor een project in deze maatregel bedraagt 150 000 EUR. De minimale subsidie bedraagt 10 000 EUR. De subsidies zijn gebaseerd op vaste tarieven.

— Maatregel 2 — „Burgerprojecten” en „Ondersteunende maatregelen”

Maatregel 2.1 — Burgerprojecten

Deze maatregel stelt een grote uitdaging voor de hedendaagse Europese Unie aan de orde: hoe kan de kloof tussen burgers en de Europese Unie worden gedicht? Deze maatregel wil originele en innovatieve methoden bestuderen die de participatie van burgers kunnen aanmoedigen en die de dialoog tussen Europese burgers en de instellingen van de Europese Unie kunnen stimuleren.

Bij een project moeten ten minste 5 deelnemende landen betrokken zijn, waarvan ten minste één lidstaat van de Europese Unie is. Bij een project moeten ten minste 200 deelnemers betrokken zijn. Het project mag niet langer duren dan 12 maanden.

Het bedrag van de subsidie wordt berekend op basis van een sluitende en gedetailleerde geraamde begroting in euro. De toegekende subsidie mag niet hoger zijn dan 60 % van het totaalbedrag aan subsidiabele kosten voor het project. De minimale subsidie bedraagt 100 000 EUR. De maximale subsidie die voor een project in het kader van deze maatregel kan toegewezen worden bedraagt 250 000 EUR.

Maatregel 2.2 — Ondersteunende maatregelen

Deze maatregel is een instrument om de kwaliteit van de projecten die in het kader van Actie 1 „Actieve burgers voor Europa” zijn ingediend te verbeteren. Deze maatregel ondersteunt de uitwisseling van ervaringen, deskundigheid en goede praktijken evenals activiteiten die kunnen leiden tot de totstandkoming van langdurige partnerschappen en netwerken.

Bij een project moeten ten minste 2 deelnemende landen betrokken zijn, waarvan ten minste één lidstaat van de Europese Unie is. Een project mag niet langer duren dan 12 maanden. Er moeten ten minste 2 evenementen per project worden gepland.

Het bedrag van de subsidie wordt berekend op basis van een sluitende en gedetailleerde geraamde begroting in euro. De subsidie mag niet hoger zijn dan 80 % van de subsidiabele kosten voor de desbetreffende actie. De minimale subsidie bedraagt 30 000 EUR. De maximale subsidie die voor een project in het kader van deze maatregel kan toegewezen worden bedraagt 100 000 EUR.

Actie 2 — Een actieve civiele samenleving in Europa

— Maatregel 3 — Steun voor projecten waartoe maatschappelijke organisaties de aanzet hebben gegeven

Met deze maatregel wordt beoogd concrete projecten van maatschappelijke organisaties uit verschillende deelnemende landen te ondersteunen. Deze projecten moeten leiden tot meer bewustwording als het gaat om vraagstukken van Europees belang en door samenwerking op Europees niveau bijdragen tot begrip voor andere culturen en het ontdekken van gemeenschappelijke waarden.

Bij een project moeten ten minste 2 deelnemende landen betrokken zijn, waarvan ten minste één lidstaat van de Europese Unie is. Een project mag niet langer duren dan 12 maanden.

De subsidie kan worden berekend met behulp van twee verschillende methoden, die overeenkomen met verschillende benaderingen en waarvoor specifieke regels gelden:

a)

begroting op basis van vaste bedragen voor „evenementenprojecten”;

b)

begroting op basis van reële kosten voor „productie- en realisatieprojecten”: in dat geval mag de aangevraagde subsidie niet hoger uitvallen dan 60 % van de subsidiabele kosten van de desbetreffende actie. De maximale subsidie bedraagt 55 000 EUR. De minimale subsidie bedraagt 10 000 EUR.

Actie 4 — Actief Europees gedenken

Het doel van projecten die worden gesteund uit hoofde van deze actie is de herinnering aan de slachtoffers van het nazisme en het stalinisme levend te houden en te zorgen voor meer kennis en begrip bij huidige en toekomstige generaties over wat er gebeurd is in de kampen en andere plaatsen waar burgers op grote schaal uitgeroeid werden, en waarom.

Een project mag niet langer duren dan 12 maanden.

De subsidie kan worden berekend met behulp van twee verschillende methoden:

a)

begroting op basis van tabellen van vaste bedragen voor „evenementenprojecten”;

b)

begroting op basis van reële kosten voor „productie- en realisatieprojecten”: in dat geval mag de aangevraagde subsidie niet hoger uitvallen dan 60 % van de subsidiabele kosten van de desbetreffende actie. De maximale subsidie bedraagt 55 000 EUR. De minimale subsidie bedraagt 10 000 EUR.

IV. Toekenningscriteria

Kwalitatieve criteria (80 % van de toe te kennen punten):

de relevantie van het project voor de doelstellingen en prioritaire onderwerpen van het programma (25 %);

de pertinentie van het project en de voorgestelde methoden (25 %);

de impact (15 %);

de zichtbaarheid en follow-up (15 %).

Kwantitatieve criteria (20 % van de toe te kennen punten):

geografische impact (10 %);

delgroep (10 %).

V. Begroting

Geplande begroting 2009 voor de volgende acties

Actie 1 Maatregel 1.1

Burgerbijeenkomsten in partnersteden

8 450 000 EUR

Actie 1 Maatregel 1.2

De vorming van thematische netwerken tussen partnersteden

3 215 000 EUR

Actie 1 Maatregel 2.1

Burgerprojecten

1 270 000 EUR

Actie 1 Maatregel 2.2

Ondersteunende maatregelen

1 270 000 EUR

Actie 2 Maatregel 3

Steun voor projecten waartoe maatschappelijke organisaties de aanzet hebben gegeven

3 722 000 EUR

Actie 4

Actief Europees gedenken

1 420 000 EUR

VI. Deadlines voor aanvragen

Acties

Deadline voor indiening

Actie 1 Maatregel 1.1

Burgerbijeenkomsten in partnersteden

1 februari

1 april

1 juni

1 september

Actie 1 Maatregel 1.2

De vorming van thematische netwerken tussen partnersteden

1 februari

1 september

Actie 1 Maatregel 2.1

Burgerprojecten

1 juni

Actie 1 Maatregel 2.2

Ondersteunende maatregelen

1 juni

Actie 2 Maatregel 3

Steun voor projecten waartoe maatschappelijke organisaties de aanzet hebben gegeven

15 februari

Actie 4

Actief Europees gedenken

30 april

Wanneer de uiterste datum voor het indienen van een aanvraag in een weekend of op een officiële vrije dag of feestdag valt in het land van de aanvrager, wordt er geen uitstel verleend. Aanvragers moeten daarmee rekening houden wanneer zij de datum voor indiening van hun aanvraag bepalen.

Aanvragen moeten worden verstuurd naar het volgende adres:

EACEA

Eenheid P7: Burgerschap

Aanvragen — „Burgerbijeenkomsten in partnersteden”

Bourgetlaan 1 (BOUR 01/25)

B-1140 Brussel

Er worden uitsluitend voorstellen in behandeling genomen die zijn ingediend via het officiële aanvraagformulier dat volledig is ingevuld en ondertekend door de persoon die namens de aanvrager bevoegd is om rechtsgeldige verplichtingen aan te gaan.

Aanvragen per fax of rechtstreeks via e-mail worden niet in behandeling genomen.

VII. Verdere informatie

De uitvoerige voorwaarden voor het indienen van projectvoorstellen en de aanvraagformulieren kunt u vinden in de gids voor het programma „Europa voor de burger” op de volgende websites:

Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm