Home

NOTULEN#Maandag, 20 oktober 2008

NOTULEN#Maandag, 20 oktober 2008

8.1.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 3/1


NOTULEN

(2009/C 3 E/01)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING

Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.

2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3. Samenstelling Parlement

De bevoegde Sloveense autoriteiten hebben kennis gegeven van de verkiezing van Borut Pahor tot lid van het parlement van de Republiek Slovenië.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 4, lid 1, van het Reglement neemt het Parlement hiervan kennis en constateert het dat de zetel vacant is met ingang van 15.10.2008.

*

**

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Monica Giuntini tot lid van het Parlement, in de plaats van Lilli Gruber, met ingang van 17.10.2008.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, neemt Monica Giuntini, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

4. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de IND/DEM-Fractie een verzoek ontvangen om Nigel Farage in de plaats van Trevor Colman te benoemen als lid van de Commissie INTA.

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, en Nigel Farage.

Het Parlement willigt het verzoek in.

5. Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede woensdag gezamenlijk met de voorzitter van de Raad de volgende volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten te zullen ondertekenen, overeenkomstig artikel 68 van het Reglement:

Besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010) (03645/2008/LEX — C6-0372/2008 — 2007/0278(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft — Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing — Deel drie (03655/2008/LEX — C6-0371/2008 — 2007/0282(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing Deel een (03654/2008/LEX — C6-0370/2008 — 2007/0262(COD))

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (03634/2008/LEX — C6-0369/2008 — 2006/0264(COD))

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever (gecodificeerde versie) (03630/2008/LEX — C6-0368/2008 — 2006/0220(COD))

Verordening (EG, Euratom) van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (gecodificeerde versie) (03628/2008/LEX — C6-0367/2008 — 2006/0159(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik (03638/2008/LEX — C6-0366/2008 — 2006/0206(COD))

Beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Besluit 85/368/EEG van de Raad inzake de vergelijkbaarheid van de getuigschriften van vakbekwaamheid tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap (03640/2008/LEX — C6-0365/2008 — 2007/0234(COD))

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (herschikking) (03647/2008/LEX — C6-0364/2008 — 2007/0253(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende energiestatistieken (03619/2008/LEX — C6-0363/2008 — 2007/0002(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de afschaffing van controles aan de grenzen van de lidstaten voor wegvervoer en binnenvaart (gecodificeerde versie) (03627/2008/LEX — C6-0362/2008 — 2006/0146(COD))

6. Rectificatie op een aangenomen tekst (artikel 204 bis van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie op het standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 20 mei 2008, met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende vlees- en veestatistieken en houdende intrekking van Richtlijnen 93/23/EEG, 93/24/EEG en 93/25/EEG van de Raad

P6_TA-PROV(2008)0206 — (COM(2007)0129 — C6-0099/2007 — 2007/0051 (COD)) — AGRI

Overeenkomstig artikel 204 bis, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen achtenveertig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

7. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

van de parlementaire commissies:

1.1)

verslagen:

*** I Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende beperkingen van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) (wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad) (COM(2008)0080 — C6-0068/2008 — 2008/0033(COD)) — Commissie ENVI

Rapporteur: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Besluit 2000/597/EG, Euratom, betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (COM(2008)0223 — C6-0197/2008 — 2008/0089(CNS)) — Commissie BUDG

Rapporteur: Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

Verslag over governance en partnerschap op nationaal en regionaal niveau en als basis voor projecten op het gebied van regionaal beleid (2008/2064(INI)) — Commissie REGI

Rapporteur: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

Verslag over het jaarverslag over de activiteiten van de Europese ombudsman in 2007 (2008/2158(INI)) — Commissie PETI

Rapporteur: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (COM(2006)0399 — C6-0305/2006 — 2006/0135(CNS)) — Commissie LIBE

Rapporteur: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Verslag over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht — 24e jaarlijks verslag van de Commissie (2008/2046(INI)) — Commissie JURI

Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

Verslag over een wereldwijd bondgenootschap tegen klimaatverandering tussen de Europese Unie en de arme ontwikkelingslanden die het ergst door de klimaatverandering worden getroffen (2008/2131(INI)) — Commissie DEVE

Rapporteur: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de regering van Nieuw-Zeeland anderzijds (COM(2008)0170 — C6-0292/2008 — 2008/0066(CNS)) — Commissie ITRE

Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0367/2008)

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (COM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS)) — Commissie AGRI

Rapporteur: Neil Parish (A6-0368/2008)

Verslag over de uitdagingen voor collectieve overeenkomsten in de EU (2008/2085(INI)) — Commissie EMPL

Rapporteur: Jan Andersson (A6-0370/2008)

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van een memorandum voor samenwerking tussen de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie en de Europese Gemeenschap inzake veiligheidscontroles/-inspecties en aanverwante aangelegenheden (COM(2008)0335 — C6-0320/2008 — 2008/0111(CNS)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0374/2008)

*** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (08225/2008 — C6-0255/2008 — 2008/0073(AVC)) — Commissie AFET

Rapporteur: Doris Pack (A6-0378/2008)

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de sector van het luchtvervoer (gecodificeerde versie) (COM(2008)0367 — C6-0272/2008 — 2008/0124(CNS)) — Commissie JURI

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0379/2008)

*** I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) (COM(2008)0098 — C6-0144/2008 — 2008/0049(COD)) — Commissie JURI

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0380/2008)

*** I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake drukvaten van eenvoudige vorm (gecodificeerde versie) (COM(2008)0202 — C6-0172/2008 — 2008/0076(COD)) — Commissie JURI

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0381/2008)

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (gecodificeerde versie) (COM(2008)0369 — C6-0244/2008 — 2008/0126(COD)) — Commissie JURI

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0385/2008)

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (gecodificeerde versie) (COM(2008)0073 — C6-0147/2008 — 2008/0053(CNS)) — Commissie JURI

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0386/2008)

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 639/2004 betreffende het beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde vissersvloten (COM(2008)0444 — C6-0298/2008 — 2008/0138(CNS)) — Commissie PECH

Rapporteur: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 — Afdeling I — Europees Parlement, Afdeling II — Raad, Afdeling IV — Hof van Justitie, Afdeling V — Rekenkamer, Afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité, Afdeling VII — Comité van de regio's, Afdeling VIII — Europese Ombudsman, Afdeling IX — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (11950/2008 [[02]] — C6-0310/2008 — 2008/2026B(BUD)) — Commissie BUDG

Rapporteur: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 en over de nota van wijzigingen nr. 1/2009 (SEC(2008)2435) bij het voorontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 — Afdeling III — Commissie (11950/2008 [[01]] — C6-0309/2008 — 2008/2026(BUD)) — Commissie BUDG

Rapporteur: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0557 — C6-0318/2008 — 2008/2253(ACI)) — Commissie BUDG

Rapporteur: Reimer Böge (A6-0399/2008)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (2008/2187(INI)) — Commissie LIBE

Rapporteur: Sophia In 'T Veld (A6-0403/2008)

*** I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap betreffende de bescherming van kinderen die het internet en andere communicatietechnologieën gebruiken (COM(2008)0106 — C6-0092/2008 — 2008/0047(COD)) — Commissie LIBE

Rapporteur: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0547 — C6-0312/2008 — 2008/2251(ACI)) — Commissie BUDG

Rapporteur: Reimer Böge (A6-0405/2008)

* Verslag over het ontwerp van een kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (13076/2007 — C6-0293/2008 — 2003/0270(CNS)) — Commissie LIBE

Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0408/2008)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 (2008/2252(BUD)) — Commissie BUDG

Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0412/2008)

1.2)

aanbevelingen voor de tweede lezing:

*** II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten (10599/2/2008 — C6-0327/2008 — 2002/0072(COD)) — Commissie EMPL

Rapporteur: Harlem Désir (A6-0373/2008)

*** II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden (08332/2/2008 — C6-0259/2008 — 2007/0013(COD)) — Commissie TRAN

Rapporteur: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

2)

van de leden:

2.1)

mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 109 van het Reglement) (B6-0475/2008):

aan de Raad:

Moraes Claude, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Harkin Marian, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Mitchell Gay, Țicău Silvia-Adriana, Burke Colm, Sakalas Aloyzas, Ludford Sarah, Casaca Paulo, Dillen Koenraad, Papadimoulis Dimitrios, Heaton-Harris Christopher, Deva Nirj, Callanan Martin, Sumberg David, Pafilis Athanasios, Isler Béguin Marie Anne, Figueiredo Ilda, Toussas Georgios, Stihler Catherine, Kamall Syed, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Susta Gianluca, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Andrikienė Laima Liucija;

aan de Commissie:

França Armando, Olajos Péter, Crowley Brian, Juknevičienė Ona, Vanhecke Frank, Papadimoulis Dimitrios, Heaton-Harris Christopher, Deva Nirj, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Harkin Marian, Papastamkos Georgios, Ó Neachtain Seán, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Angelakas Emmanouil, Corda Giovanna, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Doyle Avril, Burke Colm, Higgins Jim, Țicău Silvia-Adriana, Ludford Sarah, Hołowczyc Krzysztof, Posselt Bernd, Martin David, Mavrommatis Manolis, Moraes Claude, Aylward Liam, McGuinness Mairead, Casaca Paulo, Schmidt Olle, Vatanen Ari, Toussas Georgios, Claeys Philip, Droutsas Konstantinos, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Hénin Jacky, Batzeli Katerina, Stihler Catherine, Irujo Amezaga Mikel, Schlyter Carl, Belet Ivo, Susta Gianluca, Riis-Jørgensen Karin, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Jensen Anne E., Pafilis Athanasios.

8. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1)

mondelinge vragen (artikel 108 van het Reglement):

(O-0100/2008) van Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn en Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: PNR-gegevens EU (B6-0476/2008);

(O-0106/2008) van Evelyne Gebhardt en Gérard Deprez, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (B6-0477/2008);

(O-0107/2008) van Philip Bradbourn en Marco Cappato, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Invloed van veiligheidsmaatregelen voor de luchtvaart en van body scanners voor de mensenrechten, de privacy, gegevensbescherming en persoonlijke waardigheid (B6-0478/2008)

2)

schriftelijke verklaring ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

Bogusław Rogalski, over discriminatie op grond van afkomst (0089/2008);

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov en Renate Weber, over Colombia en de GSP-plus handelspreferenties (0090/2008);

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax en John Bowis, over de coördinatie van statiegeld- en inzamelsystemen voor metalen drankverpakkingen in de Unie (0091/2008);

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer en Marianne Mikko, over de Blue Blindfold-campagne tegen mensenhandel (0092/2008);

Madeleine Jouye de Grandmaison, over de herdenking van de afschaffing van de slavenhandel en de slavernij (0093/2008).

9. Vervallen schriftelijke verklaringen

Schriftelijke verklaringen nrs. 48, 49, 51/2008 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 116, lid 5, van het Reglement te vervallen.

10. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 191, lid 5 van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 22.09.2008

Sotira Loukoumi (nr. 1286/2008);

John Ross Patrick (nr. 1287/2008);

Małgorzata Szymaniak (Fundacja IM. Włoczkowskiego) (nr. 1288/2008);

Mary Suzanne O'Connor (Coalition in Defence of Animals in Greece) (nr. 1289/2008);

Michael Blomgren (nr. 1290/2008);

Constantin Penescu (nr. 1291/2008);

George Matagos (nr. 1292/2008);

Tiago Fioreze (nr. 1293/2008);

Andrea Hövekamp (nr. 1294/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1295/2008);

Mary Josephine Mackey (nr. 1296/2008);2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1297/2008);

Bernhard Haidinger (Institute of Chartered Accountants for England and Wales (ICAEW)) (nr. 1298/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1299/2008);

Angel Lashev (Committee for Ecoprotection) (1 931 medeondertekenaars) (nr. 1300/2008);

Lars Brechtelsbauer (Fürst und Nickl) (nr. 1301/2008);

Estelle Garnier (Compagnie des Avoués près de la Cour d'Appel d'Orléans) (3 medeondertekenaars) (nr. 1302/2008);

Łukasz Czuła (Kancelarie Adwokackie Żórawski) (nr. 1303/2008);

Irena Sienkiewicz Sepzn (Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej) (nr. 1304/2008);

Peter Hermenau (nr. 1305/2008);

Op 23.09.2008

John Seiden (nr. 1306/2008);

Elisabeth Lippmann (nr. 1307/2008);

Anastasios Stefanidis (nr. 1308/2008);

Jerzy Wysoczanski (Zwiazek Rybakow Polskich) (5 medeondertekenaars) (nr. 1309/2008);

E.J.W. Hansen (Toorank Productions BV) (nr. 1310/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1311/2008);

António Carlos Da Cunha Dias (nr. 1312/2008);

Jan Myszkier (nr. 1313/2008);

Günther Rose (nr. 1314/2008);

de Reinard Schate (nr. 1315/2008);

Matteo Garibotto (nr. 1316/2008);

Reinhard Geissler (nr. 1317/2008);

Joanna Smolińska (Stowarzyszenie Miłośników Krowiarek) (nr. 1318/2008);

Massimo Capisani (nr. 1319/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1320/2008);

Ioannis Sidiropoulos (nr. 1321/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1322/2008);

Jeremy Lea (nr. 1323/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1324/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1325/2008);

Cinzia Spotti (nr. 1326/2008);

Andrei Jarvi (nr. 1327/2008);

Otto. E. Rossler (nr. 1328/2008);

Tom Kerwick (nr. 1329/2008);

Mohamed Baba (Front National pour la Défense de la Démocratie (FNDD)) (nr. 1330/2008);

Ewald Jesús Schwarz (nr. 1331/2008);

Padraig Geraghty (nr. 1332/2008);

Jean Pierre Robert (nr. 1333/2008);

Op 07.10.2008

Vasil Kadrinov (511 medeondertekenaars) (nr. 1334/2008);

Hristo Genev (19 medeondertekenaars) (nr. 1335/2008);

Andrey Kovatchev (2 medeondertekenaars) (nr. 1336/2008);

Nayden Chakarov (14 medeondertekenaars) (nr. 1337/2008);

Mary Kelly (nr. 1338/2008);

Katarzyna Zakrzewska (nr. 1339/2008);

Ipermahia Histodoulou (Π.Ε.Α.Ω.Κ. ΓΠ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) (nr. 1340/2008);

Bettina Riskowsky (nr. 1341/2008);

John Leslie David Somerville Munster (nr. 1342/2008);

Jocelyn Charles Andriamalazony (nr. 1343/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1344/2008);

Clive Taylor (nr. 1345/2008);

Pascal Gallez (2 medeondertekenaars) (nr. 1346/2008);

Elżbieta Kruszewska (nr. 1347/2008);

Carole Jassogne (Ecole Saint-Charles de Péruwelz) (30 medeondertekenaars) (nr. 1348/2008);

Oisin Jones-Dillon (nr. 1349/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1350/2008);

Peter Hudson (nr. 1351/2008);

Patrik Stepanesku (nr. 1352/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1353/2008);

Femke Sybrandi (Deelgemente Delfshaven) (nr. 1354/2008);

Torgrim Espolin Johnson (nr. 1355/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1356/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1357/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1358/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1359/2008);

Christiane Singer Spadazzi (nr. 1360/2008);

Brian Hubbard (1 500 medeondertekenaars) (nr. 1361/2008);

Spiru Dinca (nr. 1362/2008);

Nadia Prédeau (1 213 medeondertekenaars) (nr. 1363/2008);

Henryk Malysiak (nr. 1364/2008);

Op 08.10.2008

Mike Turner (nr. 1365/2008);

Christopher Eichner (nr. 1366/2008);

Marc Fiammante (nr. 1367/2008);

María Trinidad Álvarez Rodríguez (nr. 1368/2008);

Günther Klein (nr. 1369/2008);

Juan Pablo Vicente Fernández (nr. 1370/2008);

Konstantinos Kouzoulis (nr. 1371/2008);

Ingrid C. Pettengell-Roese (nr. 1372/2008);

Cristof Gerhard (RAe Dr. Meyers und Dr. Siegfried) (nr. 1373/2008);

James A. Mc Mahon (3 medeondertekenaars) (nr. 1374/2008);

Giuso Riverso (nr. 1375/2008);

Panagiotis Kodelas (nr. 1376/2008);

Konstantinos Athanasopoulos (nr. 1377/2008);

Collantes Gomez (nr. 1378/2008);

Álvaro Cuadrado González (Asociación de Vecinos de San Miguel de Náquera) (nr. 1379/2008);

Enrique Chamorro Tena (nr. 1380/2008);

Dieter Loethe (nr. 1381/2008);

Günter Schreiber (nr. 1382/2008);

Wolfgang Rother (Persönlichkeitsinformatik) (nr. 1383/2008);

Konstantinos Aivaliotis (nr. 1384/2008);

Op 14.10.2008

Peter Penchev (Association for the freedom of speech „Anna Politkovskaia”(Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”)) (nr. 1385/2008);

Jutta Bender (nr. 1386/2008);

Massimo Capisani (nr. 1387/2008);

Israel Ibáñez Escoda (nr. 1388/2008);

Daniel Buchinger (nr. 1389/2008);

Harald Schroeder (2 medeondertekenaars) (nr. 1390/2008);

Armando Ovies (nr. 1391/2008);

Kerin Brandon Martin (nr. 1392/2008);

Kalevi Laine (nr. 1393/2008);

Andreas Dimitriou (nr. 1394/2008);

Inga Rinau (nr. 1395/2008);

Andrew Wilson (nr. 1396/2008);

Raffaele Mancuso (nr. 1397/2008);

Koldo Ortiz de Guinea (nr. 1398/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1399/2008);

Ramon Mayench (nr. 1400/2008);

Giorgia Boura (nr. 1401/2008);

William Kelly (nr. 1402/2008);

Lilianna Szymoniak (Debki nie sa odnawialne) (nr. 1403/2008);

Robert Verkerk (Alliance for Natural Health) (nr. 1404/2008);

Juliane Borst (nr. 1405/2008);

Robertino Badea-Petrica (nr. 1406/2008);

Ioan Duscas (nr. 1407/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1408/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1409/2008);

Artur Bac (nr. 1410/2008);

Stefano-Maria Tombesi (nr. 1411/2008);

Rosário Bello Cuadros (nr. 1412/2008);

Jesús Manuel Martínez Nogales (Excmo. Ayuntamiento de Guadalcanal) (nr. 1413/2008);

Kancho Dragnev (nr. 1414/2008);

Matteo Rossi (nr. 1415/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1416/2008);

Peter Janowski (nr. 1417/2008);

(naam vertrouwelijk) (nr. 1418/2008);

Robert Verkerk (Alliance for Natural Health) (nr. 1419/2008).

11. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober 2008 (PE 414.427/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement):

maandag

geen wijzigingen

dinsdag

geen wijzigingen

woensdag

Verzoek van de Commissie REGI om het debat over de mondelinge vraag over het Solidariteitsfonds van de Europese Unie uit te stellen tot de vergaderperiode van november (punt 36 van de PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Lambert van Nistelrooij, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

donderdag

geen wijzigingen

De agenda wordt aldus vastgesteld.

*

**

Het woord wordt gevoerd door Philip Bradbourn over de veiligheid van de kantoren van de leden in de gebouwen van het Parlement in Straatsburg buiten de vergaderperioden (de Voorzitter antwoordt dat de secretaris-generaal zich met de kwestie bezighoudt).

12. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Petya Stavreva, Iliana Malinova Iotova, Alexander Alvaro, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Pașcu, Fiona Hall, Seán Ó Neachtain, Brigitte Fouré, Antonio Masip Hidalgo, Magor Imre Csibi, Ioannis Varvitsiotis, Evgeni Kirilov, Eoin Ryan, Lívia Járóka, Richard Corbett, Philip Bradbourn, Glyn Ford, Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Țicău, Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Harlem Désir, Rareș-Lucian Niculescu, Britta Thomsen, Colm Burke, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pál Schmitt, James Nicholson, Ioannis Gklavakis en Avril Doyle.

13. Uitzendarbeid *** II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende uitzendarbeid [10599/2/2008 — C6-0327/2008 — 2002/0072(COD)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Harlem Désir (A6-0373/2008)

Harlem Désir licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie) en Xavier Bertrand (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Morin, namens de PPE-DE-Fractie, Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie, Ona Juknevičienė, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, Roger Helmer, niet-ingeschrevene, José Albino Silva Peneda, Richard Falbr, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Kyriacos Triantaphyllides, Philip Bushill-Matthews, Harald Ettl en Csaba Őry.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Țicău, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Richard Howitt en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Het woord wordt gevoerd door Xavier Bertrand, Vladimír Špidla en Harlem Désir.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 22.10.2008.

14. Toepasselijk recht in huwelijkszaken * — Wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken [COM(2006)0399 — C6-0305/2006 — 2006/0135(CNS)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Mondelinge vraag (O-0106/2008) van Evelyne Gebhardt en Gérard Deprez, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (B6-0477/2008).

Evelyne Gebhardt leidt het verslag in en licht de mondelinge vraag toe.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlo Casini (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Panayiotis Demetriou, namens de PPE-DE-Fractie, Inger Segelström, namens de PSE-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Daciana Octavia Sârbu en Gerard Batten.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak en Dumitru Oprea.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot.

VOORZITTER: Marek SIWIEC

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Evelyne Gebhardt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.26 van de notulen van 21.10.2008.

15. Beoordeling van de PNR-overeenkomst tussen Australië en de EU — Europese Unie en PNR-gegevens (debat)

Verslag over een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane [2008/2187(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

Mondelinge vraag (O-0100/2008) van Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn en Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: PNR-gegevens EU (B6-0476/2008)

Sophia in 't Veld betreurt eerst de afwezigheid van de Raad, waarna zij het verslag inleidt en de mondelinge vraag toelicht.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

De Voorzitter komt terug op de woorden van de rapporteur over de afwezigheid van de Raad en verzoekt haar de kwestie voor te leggen aan de voorzitter van haar fractie.

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld.

Het woord wordt gevoerd door Philip Bradbourn, namens de PPE-DE-Fractie, Roselyne Lefrançois, namens de PSE-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Carlos Coelho en Stavros Lambrinidis.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Țicău, Manfred Weber, Bogusław Liberadzki en Luis de Grandes Pascual.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot en Sophia in 't Veld.

De overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement in te dienen ontwerpresolutie zal later worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 22.10.2008 voor het verslag A6-0403/2008 (de stemming over de ontwerpresolutie zal plaatsvinden tijdens een volgende vergaderperiode).

16. Erasmus Mundus-programma (2009-2013) *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2009-2013) [COM(2007)0395 — C6-0228/2007 — 2007/0145(COD)] — Commissie cultuur en onderwijs.

Rapporteur: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

Marielle De Sarnez leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ján Figeľ (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Samuli Pohjamo (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Alessandro Battilocchio (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Teresa Riera Madurell (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Ljudmila Novak, namens de PPE-DE-Fractie, en Lissy Gröner, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Adam BIELAN

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Mikel Irujo Amezaga, namens de Verts/ALE-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Manolis Mavrommatis, Christa Prets en Ramona Nicole Mănescu.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Silvia-Adriana Țicău, Zita Pleštinská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mihaela Popa, Dumitru Oprea, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka en Jamila Madeira.

Het woord wordt gevoerd door Ján Figeľ en Marielle De Sarnez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.21 van de notulen van 21.10.2008.

17. Bescherming van kinderen bij het gebruik van internet en andere communicatietechnologieën *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap betreffende de bescherming van kinderen die het internet en andere communicatietechnologieën gebruiken [COM(2008)0106 — C6-0092/2008 — 2008/0047(COD)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

Roberta Angelilli leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christopher Heaton-Harris (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Titus Corlățean (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Csaba Sógor, namens de PPE-DE-Fractie, Iliana Malinova Iotova, namens de PSE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Inger Segelström, Mieczysław Edmund Janowski en Richard Howitt.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Manolis Mavrommatis, Anna Záborská, Pál Schmitt, Zuzana Roithová, Jim Allister en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Roberta Angelilli

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.7 van de notulen van 22.10.2008.

18. Herstel van kabeljauwbestanden * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 423/2004, wat betreft het herstel van kabeljauwbestanden, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 [COM(2008)0162 — C6-0183/2008 — 2008/0063(CNS)] — Commissie visserij.

Rapporteur: Niels Busk (A6-0340/2008)

Niels Busk leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cornelis Visser, namens de PPE-DE-Fractie, Ole Christensen, namens de PSE-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Struan Stevenson en Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Avril Doyle, Kathy Sinnott en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg en Niels Busk.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 21.10.2008.

19. Beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde vissersvloten * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 639/2004 betreffende het beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde vissersvloten [COM(2008)0444 — C6-0298/2008 — 2008/0138(CNS)] — Commissie visserij.

Rapporteur: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

Pedro Guerreiro leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emanuel Jardim Fernandes, namens de PSE-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, en Paulo Casaca.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Sérgio Marques, Avril Doyle en Manuel Medina Ortega.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg en Pedro Guerreiro.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.27 van de notulen van 21.10.2008.

20. Naar een wereldwijd bondgenootschap tegen klimaatverandering (korte presentatie)

Verslag Naar een wereldwijd bondgenootschap tegen klimaatverandering tussen de Europese Unie en de arme ontwikkelingslanden die het ergst door de klimaatverandering worden getroffen [2008/2131(INI)] — Commissie ontwikkelingssamenwerking.

Rapporteur: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

Anders Wijkman leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.15 van de notulen van 21.10.2008.

21. Governance en partnerschap op nationaal en regionaal niveau en op projectbasis op het gebied van regionaal beleid (korte presentatie)

Verslag over governance en partnerschap op nationaal en regionaal niveau en als basis voor projecten op het gebied van regionaal beleid [2008/2064(INI)] — Commissie regionale ontwikkeling.

Rapporteur: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

Jean Marie Beaupuy leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 21.10.2008.

22. De wetgeving verbeteren 2006 overeenkomstig artikel 9 van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid (korte presentatie)

Verslag over „De wetgeving verbeteren 2006” overeenkomstig artikel 9 van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid [2008/2045(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

Manuel Medina Ortega leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.17 van de notulen van 21.10.2008.

23. Controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (korte presentatie)

Verslag over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht — 24e jaarlijkse verslag van de Commissie [2008/2046(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.18 van de notulen van 21.10.2008.

24. Strategie voor de toekomstige toepassing van institutionele aspecten voor regelgevende agentschappen (korte presentatie)

Verslag over een strategie voor de toekomstige toepassing van institutionele aspecten voor regelgevende agentschappen [2008/2103(INI)] — Commissie constitutionele zaken.

Rapporteur: Georgios Papastamkos (A6-0354/2008)

Georgios Papastamkos leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.19 van de notulen van 21.10.2008.

25. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 414.427/OJMA).

26. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.55 uur gesloten.

Harald Rømer

Secretaris-generaal

Alejo Vidal-Quadras

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lo Curto, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka