Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5406 — IPIC/MAN Ferrostaal AG) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5406 — IPIC/MAN Ferrostaal AG) Voor de EER relevante tekst

3.2.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/18


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5406 — IPIC/MAN Ferrostaal AG)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 26/11)

1.

Op 23 januari 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat International Petroleum Investment Company (IPIC, Verenigde Arabische Emiraten), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over MAN Ferrostaal AG (MAN Ferrostaal, Duitsland) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor IPIC: investeert op lange termijn in energie- en energiegerelateerde ondernemingen, met de klemtoon op petroleumraffinage en aanverwante upstream en downstream distributie- en dienstverleningsnetwerken;

voor MAN Ferrostaal: onderneming die als hoofdaannemer sleutelklare industriële bouwwerken bouwt en aanverwante diensten aanbiedt, zoals projectontwikkeling, projectfinanciering en projectbeheer.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5406 — IPIC/MAN Ferrostaal AG, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel