Home

NOTULEN#Woensdag, 19 november 2008

NOTULEN#Woensdag, 19 november 2008

5.2.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 29/112


NOTULEN

(2009/C 29 E/03)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Marek SIWIEC

Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.

*

**

Het woord wordt gevoerd door Paul van Buitenen, namens de Verts/ALE-Fractie, die erop aandringt dat de Commissie verduidelijkt of de procedure wordt voortgezet in verband met het verslag Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008), dat morgenochtend zal worden behandeld (punt 4 van de notulen van 20.11.2008).

2. Ingekomen stukken

Het volgende stuk is ontvangen van de Commissie BUDG:

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité (2008/2287(BUD)) — Commissie BUDG

Rapporteur: Ville Itälä (A6-0453/2008)

3. Reactie van de Europese Unie op de verslechterende situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Reactie van de Europese Unie op de verslechterende situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Na kennis te hebben genomen van het verzoek van Paul van Buitenen (punt 1 van de notulen van 19.11.2008) legt Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jürgen Schröder, namens de PPE-DE-Fractie, Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie, Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie, Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Colm Burke, Ana Maria Gomes, Luca Romagnoli, Geoffrey Van Orden en Genowefa Grabowska.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door José Ribeiro e Castro, Ioan Mircea Pașcu, Bart Staes, Jim Allister, Jas Gawronski en Anne Van Lancker.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet en Benita Ferrero-Waldner.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Frithjof Schmidt, Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de reactie van de Europese Unie op de verslechterende situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo (B6-0590/2008),

Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, over de reactie van de Europese Unie op de verslechterende situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo (B6-0591/2008),

Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Renate Weber, Marios Matsakis, Fiona Hall, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over de verslechtering van de situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo (B6-0592/2008)

Jürgen Schröder, namens de PPE-DE-Fractie, over de reactie van de EU op de verslechterende situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo (B6-0593/2008),

Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (B6-0594/2008),

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, over de reactie van de Europese Unie op de verslechterende situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo (B6-0595/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 20.11.2008.

4. Crisis in de automobielsector (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Crisis in de automobielsector

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) en Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Vito Bonsignore, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Werner Langen, Matthias Groote, Sophia in 't Veld, Jean-Paul Gauzès, Monica Giuntini, Gianluca Susta, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Martin Callanan en Ivo Belet.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Pierre Pribetich, Dumitru Oprea, Ieke van den Burg, Marie Anne Isler Béguin, Kurt Joachim Lauk, Inés Ayala Sender, Gabriele Albertini en Dorette Corbey.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet en Günter Verheugen.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.25 uur onderbroken en om 11.35 uur hervat.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT

Ondervoorzitter

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, …) zijn opgenomen in de bijlage „Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

5.1. Communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk *** II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk [09815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Karin Scheele (A6-0425/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 1)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2008)0546)

5.2. Openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 68/151/EEG en 89/666/EEG met betrekking tot de openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen [COM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0547)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0547)

5.3. Europese statistiek *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek [COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0548)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0548)

5.4. Steunregelingen voor landbouwers in het kader van het GLB * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers [COM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0549)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0549)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING

Voorzitter

6. Plechtige vergadering — Sir Jonathan Sacks

Van 12.00 tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Sir Jonathan Sacks, opperrabbijn van de Verenigde Hebreeuwse Congregaties van het Gemenebest.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT

Ondervoorzitter

7. Stemmingen (voortzetting)

7.1. Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de hand van wijzigingen van de Verordeningen (EG) nr. 320/2006, (EG) nr. 1234/2007, (EG) nr. 3/2008 en (EG) nr. …/2008 [COM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0550)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0550)

7.2. Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0551)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0551)

7.3. Communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2006/144/EG inzake de communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) [COM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0552)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0552)

8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Piia-Noora Kauppi — A6-0400/2008: Laima Liucija Andrikienė

Verslag Andreas Schwab — A6-0349/2008: Laima Liucija Andrikienė

Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0402/2008: Albert Deß, Czesław Adam Siekierski en Seán Ó Neachtain

Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0402/2008 en Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0401/2008: Giovanni Robusti, Csaba Sándor Tabajdi en Mairead McGuinness

Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0401/2008: Dimitar Stoyanov en Albert Deß

Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0402/2008, Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0401/2008, Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0390/2008 en Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0377/2008: Daniel Hannan

Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0402/2008: Christa Klaß

Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0390/2008: Hynek Fajmon

Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0402/2008, Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0401/2008, Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0390/2008 en Verslag Luis Manuel Capoulas Santos — A6-0377/2008: Zdzisław Zbigniew Podkański

9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

*

**

Brigitte Fouré heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Andreas Schwab — A6-0349/2008.

(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

11. Voorwaarden voor toegang en verblijf voor onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan * — Één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan [COM(2007)0637 — C6-0011/2008 — 2007/0228(CNS)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven [COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

Manfred Weber (ter vervanging van de auteur) leidt het verslag in (A6-0432/2008).

Patrick Gaubert leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) en Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danutė Budreikaitė (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Jan Tadeusz Masiel (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Rumiana Jeleva (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Kinga Gál, namens de PPE-DE-Fractie, Javier Moreno Sánchez, namens de PSE-Fractie, Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, Bogusław Rogalski, namens de UEN-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Carl Lang, niet-ingeschrevene, Carlos Coelho en Wolfgang Kreissl-Dörfler.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gérard Deprez, Mario Borghezio, Hélène Flautre, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Dumitru Oprea, Claudio Fava, Athanasios Pafilis, Hélène Goudin, Luca Romagnoli, Simon Busuttil, Martine Roure, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Karin Jöns, Inger Segelström, Roselyne Lefrançois, Emine Bozkurt, Harald Ettl en Genowefa Grabowska.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Daciana Octavia Sârbu, Marek Aleksander Czarnecki, Tomáš Zatloukal, Toomas Savi, Nicolae Vlad Popa, Czesław Adam Siekierski en Janusz Onyszkiewicz.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet, Jacques Barrot, Manfred Weber en Patrick Gaubert.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 20.11.2008 en punt 6.6 van de notulen van 20.11.2008.

VOORZITTER: Gérard ONESTA

Ondervoorzitter

12. Europees ruimtevaartbeleid: Europa en de ruimte (debat)

Mondelinge vraag (O-0111/2008) van Pierre Pribetich, namens de Commissie ITRE, aan de Raad: Europees ruimtevaartbeleid: Hoe krijgt de ruimtevaart vaste grond onder de voeten? (B6-0482/2008)

Mondelinge vraag (O-0112/2008), van Pierre Pribetich, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Europees ruimtevaartbeleid: Hoe krijgt de ruimtevaart vaste grond onder de voeten? (B6-0483/2008)

Pierre Pribetich licht de mondelinge vragen toe.

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt mondelinge vraag B6-0482/2008.

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt mondelinge vraag B6-0483/2008.

Het woord wordt gevoerd door Etelka Barsi-Pataky, namens de PPE-DE-Fractie, Silvia-Adriana Țicău, namens de PSE-Fractie, Anne Laperrouze, namens de ALDE-Fractie, Patrick Louis, namens de IND/DEM-Fractie, Giles Chichester en Teresa Riera Madurell.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Janusz Onyszkiewicz.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet en Günter Verheugen.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Angelika Niebler, namens de Commissie ITRE, over het Europees ruimtevaartbeleid: hoe brengen we de ruimte dichterbij? (B6-0582/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.12 van de notulen van 20.11.2008.

13. Noodzaak tot inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie voor eind 2008 (debat)

Mondelinge vraag (O-0110/2008/rev1) van Angelika Beer, Ana Maria Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Ģirts Valdis Kristovskis, Tobias Pflüger, Gabriele Zimmer en Stefano Zappalà, aan de Raad: Noodzaak tot inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie vóór eind 2008 (B6-0481/2008)

Angelika Beer, Ana Maria Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis en Luisa Morgantini lichten de mondelinge vraag toe.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO

Ondervoorzitter

Stefano Zappalà licht de mondelinge vraag toe.

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, Richard Howitt, namens de PSE-Fractie, Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, en Jean-Pierre Jouyet.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber, Elizabeth Lynne en Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, over het Verdrag tegen clustermunitie (B6-0588/2008),

Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Adamos Adamou en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie over het Verdrag tegen clustermunitie (B6-0589/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.13 van de notulen van 20.11.2008.

14. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0484/2008).

Eerste deel

Vraag 33(Stavros Arnaoutakis): Voorlichting i.v.m. de maatregelen van de EU ter bescherming van de burger tegen de financiële crisis.

Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack en Danutė Budreikaitė.

Vraag 34(Bogusław Sonik): Uiteenlopende maximale alcoholgehalten in het bloed bij bestuurders in de EU.

Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried en Colm Burke.

Vraag 35(Katerina Batzeli): Interinstitutioneel Akkoord betreffende de communicatie over Europa in partnerschap.

Margot Wallström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Katerina Batzeli, Reinhard Rack en Marian Harkin.

Tweede deel

Vraag 36(Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Voorlichting van de Europese burgers met het oog op de komende Europese verkiezingen.

Margot Wallström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josu Ortuondo Larrea en Gay Mitchell.

Het woord wordt gevoerd door Josu Ortuondo Larrea.

Vraag 37(Georgios Papastamkos): Voorlichtingsstrategie van de Commissie in verband met het referendum in Ierland.

Margot Wallström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos, Armando França en Mairead McGuinness.

De vragen 38 t/m 41 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 49(Manuel Medina Ortega): Intra-Afrikaanse migratie.

Margot Wallström beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Manuel Medina Ortega.

Het woord wordt gevoerd door Colm Burke over de organisatie van het vragenuur.

Vraag 50(Luis Yañez-Barnuevo García): Begin van dialoog op Cuba.

Margot Wallström beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Antonio Masip Hidalgo (ter vervanging van de auteur).

De vragen 51 t/m 58 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 43(Emmanouil Angelakas): Europa — meest aantrekkelijke plaats voor onderzoekers.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Emmanouil Angelakas, Paul Rübig en Gay Mitchell.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt.

Vraag 44(Seán Ó Neachtain): Financiering voor groene technologie.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Seán Ó Neachtain.

Het woord wordt gevoerd door Avril Doyle.

Vraag 42(Bernd Posselt): Klonen.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 45(Avril Doyle): Europese Onderzoeksraad.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Avril Doyle.

Vraag 46(Gay Mitchell): Ethische toets van financiering van onderzoek op grond van het Zevende Kaderprogramma.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Gay Mitchell en Marco Cappato.

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell en Colm Burke over de organisatie van het vragenuur.

De vragen 47, 48, 60 t/m 65, 67 t/m 80, en 82 t/m 84 zullen schriftelijk worden beantwoord (Zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 19.50 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Martine ROURE

Ondervoorzitter

15. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PSE en UEN-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Glenn Bedingfield in plaats van Louis Grech

Commissie CONT: Aurelio Juri

Commissie ECON: Louis Grech

Commissie ITRE: Antonio Mussa

Commissie AFCO: Aurelio Juri

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Javier Moreno Sánchez in plaats van Kader Arif en Ulrich Stockmann in plaats van Armando França

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië: Aurelio Juri

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

16. Demografische tendensen: economische en sociale gevolgen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Demografische tendensen: economische en sociale gevolgen

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) en Janez Potočnik (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Andersson, namens de PSE-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Guntars Krasts, namens de UEN-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Othmar Karas, Françoise Castex, Marco Cappato, Ewa Tomaszewska, Irena Belohorská, Gabriela Crețu, Samuli Pohjamo en Jan Cremers.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Țicău, Toomas Savi, Avril Doyle en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet en Janez Potočnik.

Het debat wordt gesloten.

17. Toekomst van socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en ontwikkeling in de richting van individualisering (korte presentatie)

Verslag over de toekomst van socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en ontwikkeling in de richting van individualisering [2007/2290(INI)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

Gabriele Stauner leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 20.11.2008.

18. HIV/AIDS: Vroegtijdige diagnose en behandeling (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: HIV/AIDS: Vroegtijdige diagnose en behandeling

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) en Janez Potočnik (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Zita Gurmai, namens de PSE-Fractie, Georgs Andrejevs, namens de ALDE-Fractie, Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, Avril Doyle, Michael Cashman en Toomas Savi.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Colm Burke en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet en Janez Potočnik.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Marinus Wiersma, Michael Cashman, Stephen Hughes, Anna Hedh en Anne Van Lancker, namens de PSE-Fractie, over HIV/AIDS: vroegtijdige diagnose en behandeling (B6-0581/2008),

Georgs Andrejevs, namens de ALDE-Fractie, over hiv/aids: vroegtijdige diagnose en behandeling (B6-0583/2008),

Satu Hassi en Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, over hiv/aids: vroegtijdige diagnose en behandeling (B6-0584/2008),

John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin en Colm Burke, namens de PPE-DE-Fractie, over hiv/aids: vroegtijdige diagnose en zorgverlening (B6-0585/2008),

Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Liam Aylward, Ryszard Czarnecki en Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, over hiv/aids: vroegtijdige diagnose en behandeling (B6-0586/2008),

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over HIV/AIDS: vroegtijdige diagnose en behandeling (B6-0587/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.14 van de notulen van 20.11.2008.

19. Wijziging integrale-GMO-verordening * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) [COM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Neil Parish (A6-0368/2008)

Neil Parish leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christa Klaß, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Vladimír Železný, namens de IND/DEM-Fractie, en Esther Herranz García.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Christa Klaß en James Nicholson.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Neil Parish.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 20.11.2008.

20. Situatie in de bijenteelt (debat)

Mondelinge vraag (O-0104/2008) van Neil Parish, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Situatie in de bijenteelt (B6-0480/2008)

Neil Parish licht de mondelinge vraag toe.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Astrid Lulling, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Francesco Ferrari, namens de ALDE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski en James Nicholson.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Avril Doyle, Astrid Lulling en Zdzisław Zbigniew Podkański.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Neil Parish, namens de Commissie AGRI, over de situatie in de bijenteelt (B6-0579/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.15 van de notulen van 20.11.2008.

21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 415.623/OJJE).

22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.45 uur gesloten.

Harald Rømer

Secretaris-generaal

Gérard Onesta

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka


BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

-

verworpen

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (…, …, …)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (…, …, …)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

art

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1. Communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk *** II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Karin SCHEELE (A6-0425/2008) (gekwalificeerde meerderheid)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

goedkeuring zonder stemming

+

2. Openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen *** I

Verslag: Piia-Noora KAUPI (A6-0400/2008)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-11

commissie

+

stemming: gewijzigd voorstel

+

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

571, 35, 10

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

3. Europese statistiek *** I

Verslag: Andreas SCHWAB (A6-0349/2008)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

tekst in zijn geheel — Bloc 1 — compromis

55

PPE-DE, PSE

+

Bloc 2 — amendementen van de bevoegde commissie

1-54

commissie

stemming: gewijzigd voorstel

+

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

599, 24, 14

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

4. Steunregelingen voor landbouwers in het kader van het GLB *

Verslag: Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (A6-0402/2008)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

voorstel tot verwerping gemeenschappelijk standpunt

222

GUE/NGL

HS

-

98, 523, 25

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1 3-8 10 12-19 22 25-28 30-32 40 43-53 56-60 63-73 75-96 98 101-113 122-127 129-137 139-140 142-144 147-149 151-154 158 160-165 168 171-173 175-185

commissie

+

amendementen van de bevoegde commissie — aparte stemmingen

21

commissie

HS

+

582, 65, 7

23

commissie

HS

+

566, 70, 21

29

commissie

HS

+

405, 229, 20

33

commissie

as/ES

+

331, 301, 10

34

commissie

as

+

35

commissie

as

+

36

so

1/ES

+

483, 165, 6

2

+

37

commissie

as

+

38

commissie

as

+

42

commissie

as/ES

+

363, 295, 11

54

commissie

as

+

55

commissie

as

+

61

commissie

as

+

138

commissie

as

+

146

commissie

as

+

150

commissie

as

+

166

commissie

as/ES

+

378, 263, 26

167

commissie

as/ES

+

515, 127, 18

174

commissie

as

+

art 7, § 1

199

ALDE

HS

-

198, 466, 8

art 7, § 1, inleidende formule

186DD= 229=

≥ 40 leden GUE/NGL

HS

+

359, 310, 4

39DD

commissie

art 7, § 1, letters a t/m d

192

≥ 40 leden

-

186DD= 39DD=

≥ 40 leden commissie

HS

+

414, 252, 6

art 7, na § 1

230

GUE/NGL

HS

-

219, 449, 6

art 7, § 2

193

≥ 40 leden

-

200

ALDE

HS

-

146, 528, 3

217DD

Verts/ALE

HS

-

95, 566, 9

41

commissie

+

art 7, na § 2

217DD

Verts/ALE

HS

-

163, 502, 13

231

GUE/NGL

-

art 7, na § 3

211

≥ 40 leden

HS

+

581, 95, 6

240

≥ 40 leden

ES

+

393, 262, 14

art 9, § 2

232

GUE/NGL

-

art 9, § 4

233

GUE/NGL

-

art 26

201

ALDE

-

art 27

239

PSE

-

art 53, § 2, alinea 1

195DD

≥ 40 leden

-

99

commissie

+

artikel 53, § 2, alinea 2

100

commissie

+

195DD

≥ 40 leden

-

art 68, vóór § 1

114

commissie

HS

+

435, 231, 14

203

ALDE

art. 68, § 1, inleidende formule

202

ALDE

-

115

commissie

+

218

Verts/ALE

191DD

≥ 40 leden

art 68, § 1, letter a, punt i

116

commissie

HS

+

588, 66, 18

art 68, § 1, letter a, punt ii

191DD

≥ 40 leden

-

art 68, § 1, letter a, punt iii

117

commissie

HS

+

604, 58, 19

191DD

≥ 40 leden

-

art 68, § 1, letter b

191DD

≥ 40 leden

-

118

commissie

+

art 68, § 1, letter c

119

commissie

+

191DD

≥ 40 leden

-

art 68, § 1, letters d en e

120-121= 191=DD

commissie ≥ 40 leden

ES

+

488, 171, 10

art 68, na § 1

216

Verts/ALE

HS

-

100, 532, 24

art 68, na § 5

196

≥ 40 leden

-

art 68, § 7

128

commissie

+

215

Verts/ALE

-

art 70, § 2, letter a

141

commissie

+

205

ALDE

ES

+

340, 332, 5

art 70, § 2, na letter b

204

ALDE

-

art 70, § 3

206

ALDE

HS

+

372, 302, 7

145

commissie

+

na § 74

238

PSE

-

na § 87

187= 198= 209=

UEN ≥ 40 leden ≥ 40 leden

HS

+

345, 326, 14

sectie 7

220

Verts/ALE

-

155

commissie

HS

+

555, 99, 30

156

commissie

HS

+

571, 89, 28

sectie 8

221

Verts/ALE

-

157

commissie

+

na art 108

188

UEN

art 131

234

GUE/NGL

HS

-

237, 356, 82

na art 133

189

UEN

-

bijlage I, regel 5

235

PSE

-

bijlage II, deel A, punt 1

212

Verts/ALE

-

bijlage II, deel A, punt 5

214

Verts/ALE

-

bijlage III, regel 4

194

≥ 40 leden

+

169

commissie

ES

+

409, 244, 5

bijlage X

236

PSE

-

bijlage XI, tabel 5

237

PSE

-

na overw 1

223

GUE/NGL

-

224

GUE/NGL

-

225

GUE/NGL

-

overw 2

2

commissie

-

213

Verts/ALE

-

overw 6

190= 226=

UEN GUE/NGL

HS

+

347, 325, 11

overw 8

11

commissie

+

197

≥ 40 leden

ES

+

427, 235, 18

210

≥ 40 leden

HS

+

540, 105, 43

na overw 18

228

GUE/NGL

HS

-

175, 494, 13

overw 28

20

commissie

+

227

GUE/NGL

-

overw 32

207

ALDE

-

24

commissie

+

stemming: gewijzigd voorstel

HS

+

456, 217, 14

Ontwerpwetgevingsresolutie

na § 2

208

ALDE

HS

-

155, 504, 25

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

441, 219, 29

De amendementen 9, 62, 74, 97, 159 en 170 betreffen niet alle taalversies en zijn bijgevolg niet in stemming gebracht (zie artikel 151, lid 1, onder d), van het Reglement)

Amendement 219 is geannuleerd

Verzoeken om hoofdelijke stemming

UEN: am 187, eindstemming

GUE/NGL: am 222, 226, 228, 230, 234

IND/DEM: am 21, 23, 29, 39, 155, 156, gewijzigd voorstel en eindstemming

Verts/ALE: am 116, 117, 216, 217

ALDE: am 114, 199, 200, 206, 208

PPE-DE: am 186, 209, 210, 211

Verzoeken om aparte stemming

PSE: am 166

Verts/ALE: am 33, 36, 54, 55, 61

ALDE: am 34, 35, 37, 38, 42, 138, 146, 150, 167, 174

Verzoeken om stemming in onderdelen

PSE

am 36

1ste deel:„De lidstaten zorgen … ecologisch oogpunt”

2de deel:„De tweede kolom … met zich mee te brengen”

Diversen

am 186 is ingediend door Markus Pieper e.a.

am 191, 192, 193, 195 en 196 zijn ingediend door Neil Parish e.a.

am 209, 210 en 211 zijn ingediend door Esther Herranz García e.a.

am 197 en 240 zijn ingediend door Rosa Miguélez Ramos e.a.

am 198 is ingediend door Alejandro Cercas e.a.

am 194 is ingediend door Brian Simpson e.a.

De PPE-DE-Fractie deelde mede dat zij de am 186, 209, 210 en 211 steunde.

5. Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid *

Verslag: Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (A6-0401/2008)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

64

GUE/NGL

HS

-

79, 429, 27

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-3 8-24 27-31 33 35-36 39

commissie

+

amendementen van de bevoegde commissie — aparte stemmingen

5

commissie

as

+

6

commissie

as/ES

+

307, 295, 5

7

commissie

as/ES

+

422, 184, 7

25

commissie

as/ES

+

346, 285, 8

26

commissie

as

+

32

commissie

HS

+

477, 144, 16

34

commissie

as

-

Verordening (EG) nr. 247/2006

42

40 leden

ES

+

362, 218, 44

44

40 leden

ES

+

370, 223, 48

art 4, punt 1

66S

PSE

ES

+

390, 233, 18

art 4, punt 4

67S

PSE

ES

+

382, 251, 13

art 4, na punt 4

43

40 leden

ES

+

435, 178, 36

65

GUE/NGL

-

art 4, vóór punt 14 bis

45= 48=

40 leden UEN

HS

-

263, 387, 13

art 4, punt 14 bis

57

ALDE

HS

-

259, 364, 25

art 4, punt 14 ter

58

ALDE

so

1

-

2

art 4, punt 30 bis

62

Verts/ALE

HS

-

235, 409, 21

51

40 leden

-

37-38

commissie

+

art 4, punt 32

40

commissie

+

59

ALDE

bijlage IX, punt 1

46= 49=

40 leden UEN

HS

-

311, 349, 8

56

ALDE

-

41

commissie

ES

-

297, 335, 28

overw 8

52S

40 leden

-

53

40 leden

-

61

Verts/ALE

HS

-

150, 498, 21

54

40 leden

ES

-

157, 494, 10

55

40 leden

ES

-

257, 374, 28

4

commissie

HS

-

254, 385, 32

47

UEN

HS

-

274, 396, 5

60

ALDE

HS

-

237, 419, 8

63

40 leden

-

na overw 20

50

40 leden

HS

-

234, 424, 15

stemming: gewijzigd voorstel

HS

+

377, 258, 30

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

383, 256, 37

Verzoeken om hoofdelijke stemming

GUE/NGL: am 64

UEN: am 47, 48, 49 en eindstemming

IND/DEM: am 4, 32, gewijzigd voorstel en eindstemming

Verts/ALE: am 50, 61, 62

ALDE: am 57, 60

Verzoeken om aparte stemming

PSE: am 25

Verts/ALE: am 5, 6, 7, 25, 26, 34

Verzoeken om stemming in onderdelen

ALDE

am 58

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „Deze heffing wordt … 100 kilogram melk”

2de deel: deze woorden

Diversen

am 42, 43 en 44 zijn ingediend door Paulo Casaca e.a.

am 45 en 46 zijn ingediend door Vincenzo Lavarra, Rosa Miguélez Ramos e.a.

am 50 en 51 zijn ingediend door Brian Simpson e.a.

am 52, 53, 54 en 55 zijn ingediend door Albert Deß e.a.

am 63 is ingediend door Neil Parish e.a.

6. Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) *

Verslag: Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (A6-0390/2008)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

2-3 7 10 12 15-20 25-26

commissie

+

amendementen van de bevoegde commissie — aparte stemmingen

1

commissie

as

+

4

commissie

as

+

5

commissie

as

+

6

commissie

as

+

8

commissie

HS

+

437, 217, 6

9

commissie

as

+

11

commissie

as

+

13

commissie

as

+

14

commissie

as

+

22

commissie

HS

+

447, 207, 19

23

commissie

as/ES

+

490, 120, 53

24

commissie

HS

+

589, 73, 4

27

commissie

as

+

art 5, § 7

28

ALDE

HS

+

408, 256, 5

art 16 bis

33

Verts/ALE

-

29

ALDE

HS

+

400, 253, 10

art 39, na § 5

30

ALDE

+

art 69, § 5 bis

31

ALDE

-

21

commissie

+

art 69, § 5 ter

32

ALDE

ES

+

339, 308, 12

stemming: gewijzigd voorstel

HS

+

505, 139, 17

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

510, 134, 13

Verzoeken om hoofdelijke stemming

ALDE: am 8, 22, 28, 29

IND/DEM: am 24, gewijzigd voorstel en eindstemming

Verzoeken om aparte stemming

Verts/ALE: am 1, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 22, 23, 27

7. Communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) *

Verslag: Luis CAPOULAS SANTOS (A6-0377/2008)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendement van de bevoegde commissie

1

commissie

+

stemming: gewijzigd voorstel

HS

+

582, 68, 6

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

552, 67, 6

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: gewijzigd voorstel en eindstemming


BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1. Verslag Kauppi A6-0400/2008

Resolutie

Voor: 571

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Lynne, Maaten, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Georgiou, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Dillen, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Boso, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Ryan, Speroni, Szymański

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Ždanoka

Tegen: 35

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Colman, Farage, Nattrass, Titford, Železný

NI: Allister, Claeys, Fiore, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Callanan

PSE: dos Santos

UEN: Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Tomaszewska, Zapałowski

Onthoudingen: 10

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Triantaphyllides

NI: Hannan, Helmer

PPE-DE: Škottová

UEN: Rutowicz

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Fernand Le Rachinel, Carl Lang, Bruno Gollnisch

Tegen:Jean-Luc Bennahmias

2. Verslag Schwab A6-0349/2008

Resolutie

Voor: 599

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Lynne, Maaten, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Boso, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 24

IND/DEM: Batten, Colman, Coûteaux, Dahl, Farage, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford

NI: Allister, Fiore, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PSE: Savary

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 14

GUE/NGL: Adamou, Pafilis, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Železný

NI: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Hannan, Helmer, Stoyanov

PPE-DE: Škottová

Verts/ALE: van Buitenen

3. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 222

Voor: 98

ALDE: Deprez, Dičkutė, Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Farage, Goudin, Krupa, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak

NI: Chruszcz, Giertych, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Mote, Wise

PPE-DE: Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Braghetto, De Blasio, Duka-Zólyomi, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Galeote, Garriga Polledo, Glattfelder, Gyürk, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Járóka, Luque Aguilar, Millán Mon, Naranjo Escobar, Olajos, Őry, Sanz Palacio, Schmitt, Schöpflin, Sógor, Szájer, Toubon, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Winkler

PSE: Attard-Montalto, De Keyser, Giuntini, Glante, Golik, Tabajdi

UEN: Czarnecki Ryszard, Grabowski, Kuc, Libicki, Piotrowski, Pirilli, Podkański

Verts/ALE: Lipietz, Lucas, Schlyter

Tegen: 523

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Lynne, Maaten, Mănescu, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: de Brún, Holm, Liotard, McDonald, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Louis, Lundgren, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Fiore, Hannan, Kozlík, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Beazley, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Filip, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Țicău, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Rogalski, Ryan, Speroni

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Onesta, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 25

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Schenardi

PSE: Laignel, Rasmussen

UEN: Camre, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Masiel, Pęk, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle, Schmidt Frithjof, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kinga Gál

Tegen:Jacques Toubon, Christofer Fjellner, Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen, Dan Jørgensen, Ieke van den Burg

4. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 21

Voor: 582

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mănescu, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, McDonald, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Boso, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 65

ALDE: Andrejevs, Birutis, Dičkutė

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Svensson

IND/DEM: Batten, Colman, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford

NI: Knapman, Wise

PPE-DE: Cederschiöld, Dombrovskis, Duchoň, Fajmon, Fjellner, Hökmark, Kušķis, Škottová, Spautz, Strejček, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Zvěřina

PSE: Andersson, Berman, Bono, Bozkurt, Van den Burg, Christensen, Corbett, Cremers, Evans Robert, Färm, Gill, Gurmai, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Titley, Westlund, Willmott

UEN: Krasts, Kristovskis

Onthoudingen: 7

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

NI: Mote

PSE: Rasmussen, Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Robert Evans

Tegen:Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen, Eva-Britt Svensson, Jens Holm, Ole Christensen, Dan Jørgensen

5. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 23

Voor: 566

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mănescu, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, McDonald, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Binev, Chruszcz, Giertych, Hannan, Helmer, Kozlík, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Boștinaru, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Țicău, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 70

ALDE: Andrejevs, Birutis, Dičkutė

GUE/NGL: Holm, Søndergaard

IND/DEM: Dahl, Goudin, Louis, Lundgren, Železný

NI: Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel

PPE-DE: Březina, Cederschiöld, Dombrovskis, Duchoň, Fajmon, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Kušķis, Nicholson, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Zvěřina

PSE: Andersson, Berman, Bono, Bozkurt, Van den Burg, Christensen, Corbett, Cremers, Crețu Corina, Evans Robert, Färm, Ford, Gill, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Weiler, Westlund, Willmott

UEN: Camre, Krasts, Kristovskis

Verts/ALE: Auken, Schlyter

Onthoudingen: 21

ALDE: Ek

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Svensson

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Nattrass, Titford

NI: Claeys, Dillen, Knapman, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Wise

PSE: Rasmussen, Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen, Dan Jørgensen

6. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 29

Voor: 405

ALDE: Cavada, Ciani, Cornillet, Csibi, Ferrari, Lambsdorff, Polfer, Raeva, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, Guidoni, Morgantini, Musacchio, Rizzo

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Tomczak

NI: Chruszcz, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz,Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, Douay, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Napoletano, Neris, Öger, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Teychenné, Țicău, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Tegen: 229

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Chatzimarkakis, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mănescu, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Jouye de Grandmaison, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, Železný

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Stoyanov

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Duchoň, Elles, Fajmon, Fjellner, Grossetête, Guellec, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, Kušķis, De Lange, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Van Orden, Visser, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Batzeli, Berman, Botopoulos, Bozkurt, Van den Burg, Christensen, Corbett, Cremers, Crețu Corina, De Vits, El Khadraoui, Evans Robert, Färm, Falbr, Ford, Gill, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Koppa, Lambrinidis, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Podimata, Roure, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Thomsen, Westlund, Willmott

UEN: Camre, Krasts, Kristovskis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 20

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Kaufmann, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Colman, Farage, Titford

NI: Allister, Chukolov, Claeys, Dillen, Knapman, Mote, Wise

PSE: Tarand, Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen, Irujo Amezaga, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Nathalie Griesbeck

Tegen:Marie-Hélène Descamps, Poul Nyrup Rasmussen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Maria Martens, Bert Doorn

7. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 199

Voor: 198

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Kaufmann, Pflüger, Rizzo, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Louis, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Binev, Chukolov, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Rivera, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Andrikienė, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brejc, Březina, Buzek, Cabrnoch, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, De Blasio, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glattfelder, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Hökmark, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jeleva, Kaczmarek, De Lange, Lewandowski, López-Istúriz White, Luque Aguilar, Marques, Martens, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pietikäinen, Pīks, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Sógor, Strejček, Surján, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Vlasák, Winkler, Wortmann-Kool, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Carnero González, Dührkop Dührkop, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Golik, Grabowska, Grau i Segú, Kirilov, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Pagano, Paparizov, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Siwiec, Sornosa Martínez, Tabajdi, Vigenin

Tegen: 466

ALDE: Dičkutė, Ek, Hall, Lebech, Ludford, Lynne, Polfer, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Farage, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Beazley, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Chichester, Coelho, Daul, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Ferber, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oprea, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Vaugrenard, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 8

ALDE: Birutis, Duff

IND/DEM: Sinnott

PPE-DE: Demetriou, Gaľa

PSE: Beňová

Verts/ALE: van Buitenen, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Cristina Gutiérrez-Cortines, Kathy Sinnott, Cornelis Visser, Maria Martens, Jaime Mayor Oreja, Bert Doorn, Corien Wortmann-Kool

Tegen:Olle Schmidt, Giovanna Corda, Gilles Savary

8. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendementen 186 + 229

Voor: 359

ALDE: Alvaro, Bușoi, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Dăianu, Deprez, Ek, Fourtou, Gibault, Hennis-Plasschaert, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Mulder, Pohjamo, Susta, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Chukolov, Claeys, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Bodu, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schinas, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Tannock, Toubon, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Botopoulos, Carnero González, Cercas, Chiesa, Dührkop Dührkop, Fernandes, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Golik, Grabowska, Grau i Segú, Hasse Ferreira, Haug, Kirilov, Koppa, Lambrinidis, Lyubcheva, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Neris, Paparizov, Podimata, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Siwiec, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Vigenin

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Foglietta, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 310

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Ciani, Cocilovo, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Holm, Seppänen, Søndergaard

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Farage, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Dombrovskis, Elles, Friedrich, Goepel, Gomolka, Gräßle, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hoppenstedt, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kirkhope, Koch, Korhola, McMillan-Scott, Martens, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Őry, Pack, Parish, Purvis, Rack, Rübig, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Stevenson, Sturdy, Szájer, Trakatellis, Van Orden, Visser, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Antinucci, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Țicău, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Evans Jill, de Groen-Kouwenhoven, Hudghton, Schlyter, Smith

Onthoudingen: 4

ALDE: Czarnecki Marek Aleksander

NI: Kozlík, Rivera

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Manolis Mavrommatis, Eija-Riitta Korhola, Ingo Friedrich

Tegen:Britta Thomsen, Lars Wohlin, Vittorio Agnoletto, Joel Hasse Ferreira, Emanuel Jardim Fernandes

9. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendementen 186dd + 39dd

Voor: 414

ALDE: Alvaro, Baeva, Cavada, Chatzimarkakis, Deprez, Hennis-Plasschaert, Lambsdorff, Lax, Maaten, Mănescu, Mulder, Pohjamo, Schuth, Starkevičiūtė, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Brie, Figueiredo, Kaufmann, Pflüger, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Georgiou, Louis, Sinnott

NI: Allister, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Bodu, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Herczog, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Țicău, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Foglietta, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Ryan, Speroni, Tatarella

Tegen: 252

ALDE: Andrejevs, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Liotard, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Farage, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Dombrovskis, Elles, Fjellner, Gomolka, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, Koch, Kušķis, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Stevenson, Sturdy, Van Orden, Wijkman

PSE: Andersson, Berès, Berman, Bozkurt, Van den Burg, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Evans Robert, Färm, Gill, Goebbels, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Rasmussen, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Teychenné, Thomsen, Titley, Westlund, Willmott

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 6

ALDE: Bușoi, Ek, Harkin

GUE/NGL: de Brún

PSE: Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Marie-Hélène Descamps, Richard Seeber, Pervenche Berès, Joel Hasse Ferreira, Corien Wortmann-Kool, Holger Krahmer, Wolf Klinz, Holger Krahmer, Bert Doorn

Tegen:Lars Wohlin, Bernd Posselt, Corien Wortmann-Kool

Onthoudingen:Maria Martens

10. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 230

Voor: 219

ALDE: Andrejevs, Dičkutė, Hennis-Plasschaert, Lax, Maaten, Mulder, Pohjamo, Raeva, Starkevičiūtė, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Binev, Chruszcz, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Angelakas, Berend, Demetriou, Deß, Dombrovskis, Ferber, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gewalt, Gklavakis, Gräßle, Herranz García, Itälä, Jeleva, Kasoulides, Kauppi, Klaß, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, De Lange, Mann Thomas, Mavrommatis, Mayer, Mladenov, Nicholson, Niebler, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pietikäinen, Radwan, Schinas, Schwab, Spautz, Šťastný, Stavreva, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Zdravkova

PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Borrell Fontelles, Carnero González, Chiesa, Dührkop Dührkop, Fava, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Grau i Segú, Herczog, Kirilov, Koppa, Lambrinidis, Leinen, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Paparizov, Podimata, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi, Vigenin, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 449

ALDE: Alvaro, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Holm, Søndergaard

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Hannan, Helmer, Knapman, Kozlík, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fouré, Fraga Estévez, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kelam, Kirkhope, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Naranjo Escobar, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Attard-Montalto, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Berès, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Pașcu, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken, Evans Jill, Hudghton, Schlyter, Smith

Onthoudingen: 6

PPE-DE: Škottová, Urutchev

PSE: Geringer de Oedenberg, Gierek

Verts/ALE: van Buitenen, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Bernd Posselt, Costas Botopoulos

11. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 200

Voor: 146

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Sinnott

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Andrikienė, Březina, Buzek, Cabrnoch, Cederschiöld, Chmielewski, Duchoň, Fajmon, Fjellner, Handzlik, Hökmark, Hybášková, Jałowiecki, Kaczmarek, Lewandowski, Olbrycht, Ouzký, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Škottová, Stavreva, Strejček, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Borrell Fontelles, Carnero González, Dührkop Dührkop, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Golik, Grabowska, Grau i Segú, Herczog, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yáñez-Barnuevo García

Tegen: 528

ALDE: Andrejevs, Deprez, Dičkutė, Hall, Ludford, Lynne, Mănescu, Morillon, Resetarits, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Georgiou, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Chruszcz, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zappalà, Zdravkova

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 3

GUE/NGL: McDonald

NI: Allister

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Marine Le Pen

Tegen:Lars Wohlin

12. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 217

Voor: 95

ALDE: Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Dičkutė, Lambsdorff, Lebech

GUE/NGL: Catania, Holm, Liotard, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

IND/DEM: Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Stavreva, Wijkman, Wohlin, Zatloukal, Zdravkova

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Berman, Botopoulos, Chiesa, Haug, Koppa, Lambrinidis, Lyubcheva, Podimata, Szejna

UEN: Camre, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 566

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Ciani, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton, Smith

Onthoudingen: 9

GUE/NGL: de Brún, McDonald

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford

PSE: Bullmann

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Poul Nyrup Rasmussen, Heinz Kindermann

13. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 217dd

Voor: 163

ALDE: Lebech, Matsakis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Louis, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bodu, Böge, Brejc, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Doorn, Doyle, Dumitriu, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Florenz, Friedrich, Gaľa, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gräßle, Hudacký, Jeggle, Kelam, Konrad, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Lo Curto, Lulling, Mann Thomas, Marques, Martens, Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schmitt, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Szájer, Varvitsiotis, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Botopoulos, Bullmann, Glante, Kindermann, Kirilov, Koppa, Krehl, Lambrinidis, Mann Erika, Podimata, Prets, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Stockmann, Walter, Weiler

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 502

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Dăianu, Davies, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Brie, Kaufmann, Ransdorf, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Gacek, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klaß, Koch, Korhola, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oprea, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Winkler, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Poignant, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton, Smith

Onthoudingen: 13

GUE/NGL: Pflüger, Remek

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Nattrass, Titford

NI: Knapman, Wise

PPE-DE: Brepoels

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Wohlin

Onthoudingen:Kathy Sinnott

14. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 211

Voor: 581

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Dillen, Kozlík, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Evans Jill, Frassoni, Hassi, Hudghton, Smith

Tegen: 95

ALDE: Andrejevs

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Farage, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Schenardi

PPE-DE: Belet, Berend, Brepoels, Březina, Cabrnoch, Dombrovskis, Duchoň, Fajmon, Goepel, Hybášková, De Lange, van Nistelrooij, Ouzký, Pack, Škottová, Strejček, Visser, Vlasák, Wohlin, Wortmann-Kool, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Attard-Montalto, Cremers, Haug, Krehl

UEN: Krasts, Kristovskis, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 6

ALDE: Lambsdorff

NI: Knapman, Wise

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Maria Martens, Bert Doorn

15. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 114

Voor: 435

ALDE: Beaupuy, Cocilovo, Cornillet, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Griesbeck, Laperrouze, Lax, Lehideux, Morillon, Pohjamo, Resetarits, Starkevičiūtė, Susta, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Brie, Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Georgiou, Louis, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasto, Winkler, Wohlin, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Boso, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 231

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lebech, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Hannan, Helmer, Kozlík, Stoyanov

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Ayuso, Belet, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Duchoň, Elles, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gewalt, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jeggle, Kamall, Karim, Kirkhope, Kušķis, De Lange, Langendries, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mayer, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Ouzký, Parish, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Radwan, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Schwab, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Berman, Bozkurt, Van den Burg, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Evans Robert, Färm, Ford, Gill, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Obiols i Germà, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Westlund, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton

Onthoudingen: 14

ALDE: Ek

GUE/NGL: de Brún, McDonald

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Železný

NI: Chruszcz, Giertych, Knapman, Mote, Wise

PSE: Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen, Lars Wohlin, Cornelis Visser, Maria Martens, Bert Doorn

16. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 116

Voor: 588

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Georgiou, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 66

ALDE: Andrejevs, Dičkutė, Schmidt Olle

IND/DEM: Železný

PPE-DE: Audy, Brok, Cabrnoch, Daul, Dombrovskis, Duchoň, Fajmon, Hennicot-Schoepges, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Kušķis, López-Istúriz White, Luque Aguilar, Mathieu, Mauro, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Ouzký, Saïfi, Škottová, Sonik, Strejček, Vlasák, Winkler, Wohlin, Zvěřina

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Borrell Fontelles, Carnero González, Dührkop Dührkop, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Goebbels, Grau i Segú, Herczog, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Riera Madurell, Rocard, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Sornosa Martínez, Țicău, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Foltyn-Kubicka, Krasts, Kristovskis, Libicki, Rutowicz, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Onthoudingen: 18

GUE/NGL: Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak

NI: Chruszcz, Giertych, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Dover, Járóka, Rübig

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Tokia Saïfi, Silvia-Adriana Țicău

17. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 117

Voor: 604

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Georgiou, Louis, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbett, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schulz, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 58

ALDE: Andrejevs, Dičkutė, Schmidt Olle

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Železný

NI: Bobošíková, Le Pen Jean-Marie

PPE-DE: Březina, Cabrnoch, Cederschiöld, Dombrovskis, Duchoň, Fajmon, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Kušķis, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Wohlin, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Berman, Bozkurt, Van den Burg, Christensen, Corda, Cremers, Evans Robert, Färm, Ford, Gill, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Westlund, Willmott

UEN: Kristovskis, Vaidere

Onthoudingen: 19

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Farage, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak

NI: Chruszcz, Giertych, Knapman, Mote, Wise

PSE: Wiersma

UEN: Camre, Muscardini

Verts/ALE: Auken, van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Jean-Marie Le Pen, Giovanna Corda

Tegen:Poul Nyrup Rasmussen

18. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 216

Voor: 100

ALDE: Polfer, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Catania, Holm, Liotard, Meijer, Musacchio, Portas, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Dahl

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Elles, Harbour, Heaton-Harris, Itälä, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Toubon, Van Orden

PSE: Bozkurt, Van den Burg, Christensen, Corbett, Cremers, Crețu Corina, Ford, Geringer de Oedenberg, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Napoletano, Rasmussen, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Tarand, Titley, Willmott

UEN: Czarnecki Ryszard

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 532

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Brie, de Brún, Kaufmann, McDonald, Strož, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Georgiou, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Fiore, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Belet, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbey, Corda, Cottigny, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Teychenné, Țicău, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Evans Jill, de Groen-Kouwenhoven, Hudghton, Kallenbach, Smith

Onthoudingen: 24

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Meyer Pleite, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Toussas, Triantaphyllides

NI: Dillen

PSE: Bullmann, Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken, van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Britta Thomsen, Christel Schaldemose

19. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 206

Voor: 372

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Catania, de Brún, Holm, Liotard, McDonald, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Georgiou, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak

NI: Allister, Belohorská, Binev, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Oprea, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Crowley, Foglietta, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 302

ALDE: Andrejevs, Dičkutė, Hall, Hyusmenova, Lynne, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Hannan, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Dombrovskis, Elles, Fjellner, Gacek, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Jackson, Jałowiecki, Kaczmarek, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Parish, Protasiewicz, Purvis, Saryusz-Wolski, Siekierski, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wijkman, Zaleski, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Evans Jill, Hudghton, Kallenbach, Schlyter, Smith

Onthoudingen: 7

NI: Bobošíková, Knapman, Mote, Rivera, Wise

PPE-DE: Florenz

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Lars Wohlin

20. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendementen 187, 198 + 209

Voor: 345

ALDE: Ciani, Dičkutė, Ferrari, Losco, Ortuondo Larrea, Prodi, Starkevičiūtė, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Krupa, Louis, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Chruszcz, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Bulzesc, Busuttil, Buzek, Calia, Carollo, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Patriciello, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bono, Borrell Fontelles, Capoulas Santos, Carnero González, Castex, Cercas, Corda, Cottigny, Dührkop Dührkop, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Kirilov, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Napoletano, Neris, Pagano, Panzeri, Pașcu, Peillon, Pittella, Poignant, Pribetich, Rocard, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Schapira, Siwiec, Sornosa Martínez, Tabajdi, Teychenné, Țicău, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tegen: 326

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Brie, de Brún, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Pflüger, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Colman, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Hannan, Helmer, Knapman, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Doyle, Duchoň, Elles, Fajmon, Fjellner, Grossetête, Guellec, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hökmark, Hybášková, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, De Lange, Lauk, Liese, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mitchell, Nicholson, van Nistelrooij, Ouzký, Parish, Pieper, Posdorf, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vatanen, Visser, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berman, Bösch, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Casaca, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Gill, Glante, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paparizov, Plumb, Podimata, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Camre, Kristovskis, Rutowicz, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 14

GUE/NGL: Figueiredo, Pafilis, Toussas

NI: Binev, Chukolov, Stoyanov

PPE-DE: Belet, Casa, Demetriou, Reul

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen, Irujo Amezaga, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Teresa Riera Madurell, Gilles Savary, Raimon Obiols i Germà

Tegen:Karl-Heinz Florenz, Silvia-Adriana Țicău, Vittorio Agnoletto, Glyn Ford, Bert Doorn

Onthoudingen:Simon Busuttil

21. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 155

Voor: 555

ALDE: Baeva, Beaupuy, Cavada, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksander, Deprez, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Morillon, Ortuondo Larrea, Pohjamo, Prodi, Resetarits, Susta, Takkula, Toia, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Calia, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 99

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Dăianu, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Železný

NI: Belohorská, Knapman, Kozlík, Wise

PPE-DE: Březina, Cabrnoch, Cederschiöld, Dombrovskis, Duchoň, Fajmon, Fjellner, Gargani, Hökmark, Hybášková, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Zvěřina

PSE: Andersson, Goebbels, Hedh, Leinen, Segelström, Westlund

UEN: Kristovskis, Vaidere

Onthoudingen: 30

NI: Bobošíková, Hannan, Helmer, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Elles, Florenz, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

UEN: Camre, Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

22. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 156

Voor: 571

ALDE: Baeva, Beaupuy, Cavada, Ciani, Cocilovo, Deprez, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Morillon, Ortuondo Larrea, Pohjamo, Prodi, Resetarits, Susta, Takkula, Toia, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 89

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford

NI: Belohorská, Hannan, Knapman, Kozlík, Wise

PPE-DE: Cederschiöld, Dombrovskis, Fjellner, Hökmark, Kušķis, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström, Westlund

UEN: Kristovskis, Vaidere

Onthoudingen: 28

IND/DEM: Železný

NI: Helmer, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Elles, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

PSE: Geringer de Oedenberg

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

23. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 234

Voor: 237

ALDE: Lambsdorff

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, McDonald, Meyer Pleite, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Krupa, Louis

NI: Romagnoli

PPE-DE: Ayuso, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, David, Díaz de Mera García Consuegra, Fernández Martín, Freitas, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Graça Moura, de Grandes Pascual, Herranz García, Kauppi, Konrad, Luque Aguilar, Marques, Papastamkos, Queiró, Saïfi, Silva Peneda, Vidal-Quadras, Wijkman

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Juri, Kirilov, Koppa, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Crowley, Foltyn-Kubicka, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Rogalski, Ryan, Speroni

Verts/ALE: Kallenbach

Tegen: 356

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Seppänen

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Goudin, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Kozlík, Mote, Rivera, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Bedingfield, Castex, Christensen, Golik, Hänsch, Jacobs, Jørgensen, Kindermann, Krehl, Prets, Rasmussen, Roth-Behrendt, Schaldemose, Severin, Stockmann, Thomsen, Walter, Weiler

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Evans Jill, de Groen-Kouwenhoven, Hudghton, Schlyter, Smith, Trüpel

Onthoudingen: 82

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Nattrass, Sinnott, Titford

NI: Binev, Bobošíková, Chukolov, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Elles, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

PSE: Bullmann

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Turmes, Ždanoka

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Lily Jacobs, Giovanna Corda

Tegen:Tokia Saïfi

24. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendementen 190 + 226

Voor: 347

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Chruszcz, Chukolov, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Andrikienė, Angelakas, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Brok, Buzek, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, De Blasio, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Duka-Zólyomi, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Luque Aguilar, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mladenov, Naranjo Escobar, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pietikäinen, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sonik, Spautz, Stavreva, Surján, Szájer, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Borrell Fontelles, Botopoulos, Carnero González, Cercas, Dührkop Dührkop, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Golik, Grabowska, Grau i Segú, Kirilov, Koppa, Koterec, Lambrinidis, Lyubcheva, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Paparizov, Podimata, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Siwiec, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi, Țicău, Vigenin, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 325

ALDE: Andrejevs, Dičkutė, Ek, Fourtou, Gibault, Hall, Ludford, Lynne, Resetarits, Schmidt Olle, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Brie, Holm, Kaufmann, Seppänen, Søndergaard, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Colman, Coûteaux, Farage, Georgiou, Goudin, Louis, Nattrass, Titford, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Hannan, Helmer, Knapman, Mote, Rivera, Wise

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Beazley, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Chichester, Coelho, Daul, David, Descamps, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Filip, Fontaine, Fouré, Freitas, Gahler, Gaľa, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Jackson, Jordan Cizelj, Kamall, Karim, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, Lo Curto, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Nassauer, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Oprea, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pīks, Pinheiro, Pirker, Podestà, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Purvis, Queiró, Rack, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Škottová, Sommer, Šťastný, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Tannock, Toubon, Van Orden, Vatanen, Visser, Vlasák, Vlasto, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Antinucci, Attard-Montalto, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani

UEN: Camre, Kristovskis, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Evans Jill, Hudghton, Schlyter, Smith

Onthoudingen: 11

ALDE: Ries

GUE/NGL: Pflüger

NI: Claeys, Dillen, Mölzer

PPE-DE: Brepoels, Nicholson, Urutchev

PSE: Bullmann, Hasse Ferreira

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Mairead McGuinness, Michael Gahler, Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Gay Mitchell

Tegen:Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira

25. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 210

Voor: 540

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Calia, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Wieland, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton, Smith

Tegen: 105

ALDE: Andrejevs, Birutis, Dičkutė, Jäätteenmäki, Lax, Lebech, Pohjamo, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: de Brún, Holm, McDonald, Søndergaard

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Colman, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Železný

NI: Bobošíková, Knapman, Martin Hans-Peter, Wise

PPE-DE: Brepoels, Březina, Cabrnoch, Caspary, Deß, Dombrovskis, Duchoň, Ebner, Fajmon, Ferber, Friedrich, Gahler, Gewalt, Gräßle, Grosch, Hybášková, Jeggle, Klaß, Langendries, Mann Thomas, Mayer, Niebler, Ouzký, Posselt, Radwan, Schwab, Škottová, Strejček, Ulmer, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wohlin, Zvěřina

PSE: Rasmussen, Van Lancker, Vaugrenard

UEN: Krasts, Kristovskis, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 43

NI: Allister, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Rivera, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Elles, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tegen:Poul Nyrup Rasmussen

26. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 228

Voor: 175

ALDE: Cappato

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Chruszcz, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: Andrikienė, Ayuso, Buzek, del Castillo Vera, Chmielewski, David, Díaz de Mera García Consuegra, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gacek, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Kaczmarek, Lewandowski, López-Istúriz White, Luque Aguilar, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Naranjo Escobar, Olbrycht, Őry, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Siekierski, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Wijkman, Zaleski, Zwiefka

PSE: Bedingfield, Chiesa, Goebbels, Golik, Grabowska, Kirilov, Leichtfried, Locatelli, Lyubcheva, Paparizov, Siwiec, Szejna, Tabajdi, Vigenin

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 494

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Goudin, Lundgren, Sinnott, Železný

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Hannan, Helmer, Kozlík, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Oprea, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gottardi, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Kristovskis, Vaidere

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton, Smith

Onthoudingen: 13

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Nattrass, Titford

NI: Allister, Claeys, Mote, Wise

PSE: Battilocchio

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

27. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Gewijzigd voorstel van de Commissie

Voor: 456

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: de Brún, Holm, Liotard, McDonald, Meijer, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Chukolov, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Bauer, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Calia, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Demetriou, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gaľa, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Herczog, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton, Smith

Tegen: 217

ALDE: Andrejevs, Birutis, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Duff, Ek, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mulder, Oviir, Schmidt Olle, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Colman, Coûteaux, Dahl, Farage, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Mote, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, De Blasio, Díaz de Mera García Consuegra, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Fajmon, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glattfelder, Graça Moura, de Grandes Pascual, Gyürk, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Kamall, Karim, Kirkhope, Langendries, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Naranjo Escobar, Olajos, Őry, Ouzký, Parish, Pomés Ruiz, Purvis, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Schmitt, Schöpflin, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szájer, Tannock, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Vlasák, Wijkman, Zvěřina

PSE: Andersson, Berman, Bozkurt, Van den Burg, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Evans Robert, Färm, Ford, Gill, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, McAvan, McCarthy, Martin David, Mikko, Moraes, Morgan, Rasmussen, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Westlund, Willmott

UEN: Camre, Janowski, Robusti, Rutowicz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 14

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Søndergaard

NI: Allister, Claeys, Dillen

PPE-DE: Dombrovskis, Nicholson, Posselt

PSE: Roth-Behrendt, Wiersma

UEN: Foltyn-Kubicka, Masiel

Verts/ALE: van Buitenen, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Bernd Posselt, Joel Hasse Ferreira

Tegen:Lars Wohlin, Eva-Britt Svensson, Jens Holm, Francisco José Millán Mon

28. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Amendement 208

Voor: 155

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Beaupuy, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, Klinz, Krahmer, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Mănescu, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Polfer, Prodi, Resetarits, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Ayuso, Bauer, Beazley, Buzek, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, David, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gewalt, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Kaczmarek, Klaß, Kušķis, De Lange, Langendries, Lewandowski, López-Istúriz White, Luque Aguilar, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Naranjo Escobar, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Radwan, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schwab, Siekierski, Sonik, Szájer, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zwiefka

PSE: Berman, Bozkurt, Corbey, Cremers, Golik, Jacobs, Leinen, Savary

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tegen: 504

ALDE: Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, Ek, Gentvilas, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Lebech, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Onyszkiewicz, Pohjamo, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Sterckx, Susta, Takkula, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Colman, Coûteaux, Farage, Georgiou, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Železný

NI: Claeys, Dillen, Fiore, Hannan, Helmer, Knapman, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Wise

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Gardini, Gargani, Gaubert, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Járóka, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Olajos, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vlasák, Vlasto, Wijkman, Winkler, Wohlin, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Crowley, Foglietta, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Ryan, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 25

ALDE: Fourtou, Gibault, Laperrouze, Ortuondo Larrea, Ries

GUE/NGL: Holm, McDonald, Søndergaard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chukolov, Gollnisch, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Rivera, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Belet, Gaľa, Podestà

PSE: Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Ieke van den Burg, Bert Doorn

Tegen:Jean-Marie Le Pen, Gilles Savary

29. Verslag Capoulas Santos A6-0402/2008

Resolutie

Voor: 441

ALDE: Andrejevs, Beaupuy, Ciani, Cocilovo, Deprez, Dičkutė, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Pohjamo, Prodi, Resetarits, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: de Brún, Holm, Liotard, McDonald, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Binev, Bobošíková, Chukolov, Fiore, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Bauer, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Calia, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Boursier, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Herczog, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton, Smith

Tegen: 219

ALDE: Alvaro, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Chatzimarkakis, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Colman, Coûteaux, Dahl, Farage, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Železný

NI: Chruszcz, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Mote, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, De Blasio, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Fajmon, Gál, Glattfelder, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Harbour, Heaton-Harris, Hybášková, Jackson, Járóka, Karim, Kirkhope, Nicholson, Olajos, Őry, Ouzký, Parish, Purvis, Schöpflin, Škottová, Sógor, Stevenson, Strejček, Sturdy, Surján, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zvěřina

PSE: Andersson, Berman, Bozkurt, Van den Burg, Corbett, Corbey, Cremers, Evans Robert, Färm, Ford, Gill, Giuntini, Gurmai, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Obiols i Germà, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Westlund, Willmott

UEN: Camre, Robusti, Rutowicz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 29

ALDE: Cavada, Cornillet, Polfer, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Søndergaard

NI: Allister, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Schenardi

PPE-DE: Dombrovskis, Roithová

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Botopoulos, Bullmann, Koppa, Lambrinidis, Podimata, Roth-Behrendt, Wiersma

UEN: Masiel

Verts/ALE: van Buitenen, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Eva-Britt Svensson, Jens Holm, Joel Hasse Ferreira

Tegen:Lars Wohlin, Ole Christensen, Christel Schaldemose, Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen

30. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Amendement 64

Voor: 79

ALDE: Jäätteenmäki, Manders, Pohjamo, Ries, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Bauer, Becsey, Casini, Díaz de Mera García Consuegra, Duka-Zólyomi, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote, García-Margallo y Marfil, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gyürk, Iturgaiz Angulo, Konrad, López-Istúriz White, Luque Aguilar, Mauro, Naranjo Escobar, Őry, Podestà, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schöpflin, Surján, Szájer, Vidal-Quadras

PSE: Capoulas Santos, Gottardi, Sornosa Martínez

UEN: Czarnecki Ryszard, Kuc, Zapałowski

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Tegen: 429

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Wallis, Watson

GUE/NGL: de Brún, McDonald

IND/DEM: Belder, Blokland, Louis, Lundgren, Železný

NI: Binev, Bobošíková, Chukolov, Martin Hans-Peter, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Demetriou, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Duchoň, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Gacek, Gaľa, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Korhola, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oprea, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pinheiro, Pleštinská, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wohlin, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Casaca, Chiesa, Christensen, Corbett, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, Denanot, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Hänsch, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Rocard, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Țicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Robusti, Rutowicz, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Onesta, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Ždanoka

Onthoudingen: 27

GUE/NGL: Holm, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Georgiou

NI: Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Schenardi

UEN: Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Bernard Wojciechowski, Britta Thomsen, Joel Hasse Ferreira

31. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Amendement 32

Voor: 477

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Bartolozzi, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Gottardi, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Herczog, Hutchinson, Iotova, Juri, Kirilov, Koppa, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Pagano, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Roure, Sacconi, Saks, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Schapira, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Teychenné, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tegen: 144

ALDE: Duff, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Hannan, Knapman, Martin Hans-Peter, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, De Blasio, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Fajmon, Fjellner, Gál, Glattfelder, Gyürk, Harbour, Hökmark, Jackson, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Olajos, Őry, Ouzký, Parish, Purvis, Roithová, Schmitt, Schöpflin, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Van Orden, Vlasák, Winkler, Wohlin, Zvěřina

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Berman, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Ettl, Evans Robert, Färm, Gill, Giuntini, Glante, Gröner, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, Kindermann, Krehl, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Morgan, Obiols i Germà, Paasilinna, Prets, Rasmussen, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Schaldemose, Segelström, Simpson, Stihler, Tarand, Thomsen, Titley, Walter, Weiler, Westlund, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Smith, Staes, Tőkés, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 16

ALDE: Ek

GUE/NGL: de Brún, Holm, Liotard, McDonald, Meijer, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Clark, Colman

NI: Mote

PSE: Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schroedter

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Reino Paasilinna

Tegen:Elisabeth Schroedter, Lívia Járóka

32. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Amendementen 45 + 48

Voor: 263

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, Flasarová, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Liotard, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Chruszcz, Chukolov, Giertych, Helmer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Bartolozzi, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, David, Dombrovskis, Duchoň, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Gacek, Gaľa, Gaubert, Gawronski, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Jackson, Jałowiecki, Kaczmarek, Karim, Kirkhope, De Lange, Lewandowski, Lo Curto, McGuinness, McMillan-Scott, Mauro, Méndez de Vigo, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Parish, Patriciello, Pleštinská, Protasiewicz, Purvis, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Siekierski, Škottová, Sonik, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Visser, Vlasák, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berman, Borrell Fontelles, Bozkurt, Van den Burg, Carnero González, Cercas, Corbey, Dührkop Dührkop, Ferreira Anne, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gurmai, Jacobs, Lavarra, Maňka, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Pittella, Riera Madurell, Sacconi, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton, Smith

Tegen: 387

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Lax, Oviir, Pohjamo, Resetarits, Schuth, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Brie, Holm, Kaufmann, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mote, Wise

PPE-DE: Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Esteves, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, França, Gebhardt, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gröner, Groote, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Martin David, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 13

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, McDonald, Pafilis, Remek, Toussas

NI: Bobošíková, Le Rachinel

PPE-DE: Dover, Ehler

PSE: Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Maria Martens, Bert Doorn, Alexander Alvaro, Willem Schuth

Tegen:Lívia Járóka

33. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Amendement 57

Voor: 259

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: de Brún, Liotard, McDonald, Meijer, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Chruszcz, Chukolov, Giertych, Helmer, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Bartolozzi, Bauer, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, Chichester, Chmielewski, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Elles, Fajmon, Gacek, Gál, Gaľa, Gaubert, Gawronski, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Jałowiecki, Kaczmarek, Karim, Kirkhope, De Lange, Lewandowski, Liese, Lo Curto, Martens, Mauro, Mitchell, Nicholson, van Nistelrooij, Olbrycht, Parish, Patriciello, Pleštinská, Protasiewicz, Purvis, Roithová, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Siekierski, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Visser, Vlasák, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berman, Borrell Fontelles, Bozkurt, Van den Burg, Carnero González, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Dührkop Dührkop, Evans Robert, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Herczog, Howitt, Jacobs, Jørgensen, Lavarra, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pittella, Riera Madurell, Sacconi, Sánchez Presedo, Schaldemose, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Tarand, Thomsen, Titley, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Evans Jill, Hudghton, Smith

Tegen: 364

ALDE: Jäätteenmäki, Lax, Pohjamo, Resetarits, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Brie, Holm, Kaufmann, Seppänen, Søndergaard, Strož, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Clark, Colman, Dahl, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mote, Schenardi

PPE-DE: Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Olajos, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Bullmann, Busquin, Carlotti, Casaca, Castex, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Gebhardt, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Hedh, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, Mann Erika, Mikko, Myller, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Teychenné, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 25

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Jouye de Grandmaison, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Georgiou, Louis

NI: Bobošíková, Rivera

PSE: Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Poul Nyrup Rasmussen, Silvia-Adriana Țicău, Bert Doorn

Tegen:Joel Hasse Ferreira, Lívia Járóka

34. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Amendement 62

Voor: 235

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mănescu, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Holm, Kaufmann, Liotard, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass

NI: Belohorská, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Dover, Duchoň, Elles, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Jackson, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Ouzký, Parish, Purvis, Roithová, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wohlin, Zvěřina

PSE: Andersson, Battilocchio, Berman, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Cremers, De Keyser, De Vits, Evans Robert, Färm, Gill, Giuntini, Goebbels, Gomes, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Rasmussen, Roth-Behrendt, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Van Lancker, Westlund, Willmott

UEN: Camre, Krasts, Kristovskis, Kuc, Pęk, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 409

ALDE: Fourtou, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Lax, Manders, Mohácsi, Mulder, Pohjamo, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corda, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Denanot, De Rossa, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Öger, Paparizov, Pașcu, Patrie, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Staes

Onthoudingen: 21

ALDE: Harkin, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Aita, de Brún, Flasarová, Guidoni, Jouye de Grandmaison, McDonald, Meyer Pleite, Papadimoulis, Ransdorf, Remek

IND/DEM: Georgiou

NI: Claeys, Wise

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Nicholson

PSE: Bösch, Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Erika Mann

35. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Amendementen 46 + 49

Voor: 311

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Georgiou, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Giertych, Hannan, Helmer, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Bartolozzi, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, David, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Gacek, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Jałowiecki, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kirkhope, De Lange, Lewandowski, Liese, Lo Curto, McGuinness, McMillan-Scott, Martens, Mauro, Méndez de Vigo, Mitchell, Mladenov, van Nistelrooij, Olbrycht, Parish, Patriciello, Pleštinská, Protasiewicz, Purvis, Roithová, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Siekierski, Škottová, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Urutchev, Van Orden, Vatanen, Visser, Vlasák, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Bozkurt, Van den Burg, Carnero González, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Dührkop Dührkop, Evans Robert, Färm, Ferreira Anne, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, Lavarra, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paparizov, Rasmussen, Riera Madurell, Saks, Sánchez Presedo, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Țicău, Titley, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Evans Jill, Frassoni, Hudghton, Smith

Tegen: 349

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Brie, Holm, Kaufmann, Morgantini, Søndergaard, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Allister, Fiore, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera, Schenardi, Wise

PPE-DE: Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Bodu, Böge, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Busuttil, Casa, Caspary, Cederschiöld, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jeggle, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, França, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Masip Hidalgo, Myller, Neris, Öger, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler

UEN: Camre, Podkański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 8

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pafilis, Toussas

NI: Claeys, Dillen

PSE: Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Avril Doyle, Bert Doorn, Britta Thomsen

Tegen:Reino Paasilinna

36. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Amendement 61

Voor: 150

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Cavada, Deprez, Dičkutė, Griesbeck, Hyusmenova, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Raeva, Resetarits, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Dahl, Georgiou, Goudin, Lundgren

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Audy, Barsi-Pataky, Becsey, Caspary, David, De Blasio, Descamps, Deß, Dombrovskis, Duka-Zólyomi, Ebner, Ferber, Fontaine, Fouré, Friedrich, Gahler, Gál, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hybášková, Járóka, Jeggle, Lamassoure, Langendries, Lehne, Mann Thomas, Mauro, Mayer, Niebler, Olajos, Posselt, Radwan, Saïfi, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Ulmer, Vatanen, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau

PSE: Fazakas, Gebhardt, Kirilov, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lyubcheva, Paparizov, Roth-Behrendt, Siwiec, Szejna, Tabajdi, Van Lancker, Vigenin

UEN: Camre, Krasts, Kristovskis, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Turmes, Ždanoka

Tegen: 498

ALDE: Alvaro, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Brie, de Brún, Liotard, McDonald, Meijer, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Krupa, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Rivera, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Ayuso, Bartolozzi, Bauer, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Dumitriu, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gacek, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Marques, Martens, Mathieu, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Tannock, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton, Smith

Onthoudingen: 21

IND/DEM: Louis

NI: Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Schenardi

PPE-DE: Coelho, Freitas, Graça Moura, Pinheiro, Queiró, Silva Peneda

PSE: Bullmann

Verts/ALE: Auken, van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Søren Bo Søndergaard

37. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Amendement 4

Voor: 254

ALDE: Andrejevs, Beaupuy, Cornillet, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Griesbeck, Jäätteenmäki, Laperrouze, Lax, Lehideux, Morillon, Pohjamo, Resetarits, Starkevičiūtė, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: de Brún, Liotard, McDonald, Meijer, Seppänen

IND/DEM: Georgiou

NI: Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Schenardi

PPE-DE: Angelakas, Ayuso, Belet, Berend, Bodu, Böge, Brejc, Brok, Bulzesc, Busuttil, Calia, Casa, Daul, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dumitriu, Ehler, Esteves, Fernández Martín, Filip, Fraga Estévez, Gaľa, Galeote, Gardini, Garriga Polledo, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, de Grandes Pascual, Gutiérrez-Cortines, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, Marques, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pirker, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Sógor, Sommer, Spautz, Stavreva, Stolojan, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Zdravkova

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Glante, Goebbels, Gomes, Gröner, Groote, Hänsch, Hasse Ferreira, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rocard, Rodust, Rothe, Rouček, Roure, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler

UEN: Krasts, Kristovskis, Vaidere

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton, Smith

Tegen: 385

ALDE: Alvaro, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lebech, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Brie, Holm, Kaufmann, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Binev, Chruszcz, Chukolov, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, David, De Blasio, Descamps, Deß, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hökmark, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Kaczmarek, Karim, Kirkhope, Lamassoure, De Lange, Langendries, Lewandowski, Liese, Lo Curto, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mauro, Mayer, Mitchell, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Parish, Patriciello, Pinheiro, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Roithová, Saïfi, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berman, Borrell Fontelles, Bozkurt, Van den Burg, Carnero González, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Crețu Corina, Dührkop Dührkop, Evans Robert, Färm, Fava, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gurmai, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kuhne, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Pittella, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Sacconi, Sánchez Presedo, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Thomsen, Titley, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 32

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Nattrass, Železný

NI: Rivera

PSE: Bullmann, Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen, Frassoni, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Luís Queiró, Silvia-Adriana Țicău

Tegen:Maria Eleni Koppa, Bert Doorn

38. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Amendement 47

Voor: 274

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Liotard, McDonald, Meijer, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Chruszcz, Chukolov, Fiore, Giertych, Helmer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Bartolozzi, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Cederschiöld, Chmielewski, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Gacek, Galeote, Gawronski, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hökmark, Jackson, Jałowiecki, Kaczmarek, Karim, Kirkhope, Kušķis, De Lange, Lewandowski, Lo Curto, McGuinness, McMillan-Scott, Martens, Mauro, Mitchell, van Nistelrooij, Olbrycht, Ouzký, Parish, Patriciello, Pieper, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Roithová, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Siekierski, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasák, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berman, Bozkurt, Van den Burg, Carnero González, Cercas, Christensen, Corbey, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dührkop Dührkop, Färm, Fava, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Hedh, Jacobs, Jørgensen, Lavarra, Locatelli, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Napoletano, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pittella, Rasmussen, Riera Madurell, Sacconi, Sánchez Presedo, Schaldemose, Segelström, Sornosa Martínez, Thomsen, Țicău, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Evans Jill, Frassoni, Hudghton, Smith

Tegen: 396

ALDE: Jäätteenmäki, Lax, Pohjamo, Resetarits, Starkevičiūtė, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass

NI: Allister, Bobošíková, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Brejc, Brok, Bulzesc, Busuttil, Calia, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Chiesa, Corbett, Corda, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mikko, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pașcu, Patrie, Peillon, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Willmott

UEN: Camre, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 5

IND/DEM: Železný

PPE-DE: Brepoels

PSE: Wiersma

Verts/ALE: Auken, van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Bert Doorn

39. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Amendement 60

Voor: 237

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: de Brún, Liotard, McDonald, Meijer

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Chruszcz, Chukolov, Giertych, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Andrikienė, Belet, Březina, Buzek, Cabrnoch, del Castillo Vera, Chmielewski, Dombrovskis, Duchoň, Fajmon, Fjellner, Gacek, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Kušķis, De Lange, Lewandowski, Martens, van Nistelrooij, Olbrycht, Ouzký, Pieper, Pleštinská, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Roithová, Saryusz-Wolski, Siekierski, Škottová, Sonik, Strejček, Visser, Vlasák, Wortmann-Kool, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berman, Borrell Fontelles, Bozkurt, Van den Burg, Carnero González, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Cremers, Dührkop Dührkop, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Golik, Gottardi, Grau i Segú, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Jacobs, Jørgensen, Lavarra, Locatelli, McAvan, McCarthy, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Panzeri, Pittella, Rasmussen, Riera Madurell, Sánchez Presedo, Schaldemose, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Tarand, Thomsen, Titley, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton, Smith

Tegen: 419

ALDE: Jäätteenmäki, Lax, Pohjamo, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Oomen-Ruijten, Oprea, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Podestà, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Chiesa, Corda, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hughes, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paparizov, Pașcu, Peillon, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Teychenné, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Zani

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 8

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Georgiou, Nattrass

PSE: Wiersma

Verts/ALE: Auken, van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Bert Doorn

40. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Amendement 50

Voor: 234

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Brie, Holm, Kaufmann, Liotard, Meijer, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Bobošíková, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Belet, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Dombrovskis, Duchoň, Elles, Fajmon, Fjellner, Florenz, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Jackson, Karim, Kirkhope, Kušķis, De Lange, McMillan-Scott, Martens, Mauro, van Nistelrooij, Ouzký, Parish, Pietikäinen, Purvis, Rübig, Škottová, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden, Visser, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zvěřina

PSE: Andersson, Battilocchio, Bedingfield, Berman, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Crețu Corina, De Keyser, Evans Robert, Färm, Fazakas, Goebbels, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Mikko, Morgan, Rasmussen, Roth-Behrendt, Schaldemose, Segelström, Skinner, Stihler, Thomsen, Țicău, Van Lancker, Westlund, Willmott

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard, Krasts, Kristovskis, Libicki, Piotrowski, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 424

ALDE: Jäätteenmäki, Lax, Pohjamo, Starkevičiūtė, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Musacchio, Pafilis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Georgiou, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak

NI: Allister, Binev, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Calia, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Gabriela, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Herczog, Hughes, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Onthoudingen: 15

ALDE: Harkin

GUE/NGL: de Brún, Flasarová, Jouye de Grandmaison, McDonald, Meyer Pleite, Papadimoulis, Remek

IND/DEM: Železný

NI: Rivera, Wise

PSE: Bösch, Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Bert Doorn

41. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Gewijzigd voorstel van de Commissie

Voor: 377

ALDE: Baeva, Beaupuy, Cavada, Cornillet, Deprez, Dičkutė, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Laperrouze, Lehideux, Losco, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Pohjamo, Prodi, Raeva, Staniszewska, Starkevičiūtė, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Meijer

IND/DEM: Georgiou, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Binev, Chruszcz, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Bartolozzi, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Calia, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Chmielewski, Daul, Demetriou, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Dumitriu, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Filip, Fontaine, Fouré, Gacek, Gaľa, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hoppenstedt, Itälä, Jałowiecki, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Siekierski, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arif, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Boștinaru, Boursier, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Herczog, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Rouček, Roure, Sacconi, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Evans Jill, Hudghton, Smith

Tegen: 258

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciani, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Maaten, Mănescu, Matsakis, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Polfer, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Sterckx, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Coûteaux, Dahl, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Bobošíková, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Mote, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, David, De Blasio, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gewalt, Glattfelder, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Karim, Kirkhope, Lechner, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Olajos, Őry, Parish, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Radwan, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Spautz, Stevenson, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Batzeli, Berman, Bozkurt, Van den Burg, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Evans Robert, Färm, Gebhardt, Gill, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, Koppa, Lambrinidis, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Morgan, Roth-Behrendt, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Westlund, Willmott

UEN: Borghezio, Camre, Krasts, Robusti, Rutowicz

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 30

ALDE: Lynne, Ries

GUE/NGL: de Brún, Liotard, McDonald

IND/DEM: Colman, Krupa

NI: Allister, Belohorská, Claeys, Dillen

PPE-DE: Brepoels, Březina, Cabrnoch, Coelho, Dombrovskis, Duchoň, Fajmon, Freitas, Graça Moura, Martens, Ouzký, Pinheiro, Silva Peneda, Škottová, Strejček, Zvěřina

PSE: Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Eija-Riitta Korhola, Maria Martens

Tegen:Lars Wohlin, Costas Botopoulos, Anni Podimata, Britta Thomsen, Eva-Britt Svensson, Jens Holm, Geoffrey Van Orden, Poul Nyrup Rasmussen

42. Verslag Capoulas Santos A6-0401/2008

Resolutie

Voor: 383

ALDE: Baeva, Beaupuy, Birutis, Bușoi, Cavada, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Kazak, Laperrouze, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Prodi, Raeva, Staniszewska, Starkevičiūtė, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Meijer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Binev, Chruszcz, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Bartolozzi, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Calia, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, Demetriou, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Dumitriu, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Gacek, Gaľa, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jałowiecki, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pirker, Podestà, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Protasiewicz, Queiró, Rack, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasto, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Arif, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Boursier, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Herczog, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Evans Jill, Hudghton, Smith

Tegen: 256

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Sterckx, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Bobošíková, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Mote, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, del Castillo Vera, Chichester, David, De Blasio, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gewalt, Glattfelder, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Karim, Kirkhope, Lechner, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Olajos, Őry, Parish, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Radwan, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Sógor, Stevenson, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Batzeli, Berman, Botopoulos, Bozkurt, Van den Burg, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Evans Robert, Färm, Gebhardt, Gill, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, Koppa, Lambrinidis, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Morgan, Obiols i Germà, Podimata, Roth-Behrendt, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Westlund, Willmott

UEN: Borghezio, Krasts, Robusti, Rutowicz

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 37

ALDE: Hall, Lynne, Resetarits, Ries

GUE/NGL: de Brún, McDonald

NI: Allister, Belohorská, Claeys, Dillen

PPE-DE: Brepoels, Březina, Cabrnoch, Coelho, Dombrovskis, Duchoň, Fajmon, Freitas, Graça Moura, Kušķis, Martens, Ouzký, Pinheiro, Pleštinská, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Roithová, Silva Peneda, Škottová, Strejček, Vlasák, Zvěřina

PSE: Hutchinson, Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Maria Martens

Tegen:Lars Wohlin, Maria Eleni Koppa, Costas Botopoulos, Britta Thomsen, Anni Podimata, Poul Nyrup Rasmussen

43. Verslag Capoulas Santos A6-0390/2008

Amendement 8

Voor: 437

ALDE: Andrejevs, Birutis, Cavada, Dičkutė, Resetarits, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Chruszcz, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Calia, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Robusti, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tegen: 217

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Holm, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Ayuso, Beazley, Belet, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Díaz de Mera García Consuegra, Duchoň, Elles, Fajmon, Fernández Martín, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Harbour, Heaton-Harris, Hybášková, Jackson, Karim, Kirkhope, De Lange, McMillan-Scott, Martens, Méndez de Vigo, Millán Mon, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Škottová, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Wortmann-Kool, Zvěřina

PSE: Berman, Bozkurt, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Crețu Corina, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Morgan, Rasmussen, Schaldemose, Simpson, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Willmott

UEN: Camre, Rutowicz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 6

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Mote

PSE: Paparizov, Wiersma

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Charlotte Cederschiöld

Tegen:Lars Wohlin, Silvia-Adriana Țicău, Bert Doorn

44. Verslag Capoulas Santos A6-0390/2008

Amendement 22

Voor: 447

ALDE: Andrejevs, Birutis, Deprez, Dičkutė, Resetarits, Ries, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Georgiou, Louis, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Bobošíková, Le Rachinel, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tegen: 207

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Holm, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Ayuso, Beazley, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Díaz de Mera García Consuegra, Elles, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Jackson, Karim, Kirkhope, De Lange, McMillan-Scott, Martens, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nicholson, Parish, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Stevenson, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras, Visser, Wortmann-Kool

PSE: Berman, Bozkurt, Van den Burg, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Crețu Corina, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Rasmussen, Schaldemose, Simpson, Skinner, Stihler, Thomsen, Țicău, Titley, Willmott

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 19

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pafilis, Toussas

NI: Allister, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mote, Schenardi, Stoyanov

PSE: Wiersma

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Lars Wohlin, Bert Doorn

45. Verslag Capoulas Santos A6-0390/2008

Amendement 24

Voor: 589

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Birutis, Cappato, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Resetarits, Ries, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, McDonald, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arif, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 73

ALDE: Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cornillet, Czarnecki Marek Aleksander, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Gentvilas, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Mohácsi, Ortuondo Larrea, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Susta, Takkula, Toia, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Holm, Svensson

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass

NI: Belohorská, Hannan, Knapman, Wise

PPE-DE: Březina, Cabrnoch, Cederschiöld, Duchoň, Fajmon, Fjellner, Florenz, Hökmark, Ouzký, Roithová, Škottová, Strejček, Vlasák, Zvěřina

PSE: Christensen, Jørgensen, Rasmussen, Schaldemose

UEN: Camre

Onthoudingen: 4

ALDE: Hall

GUE/NGL: Liotard, Meijer

NI: Mote

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Britta Thomsen

46. Verslag Capoulas Santos A6-0390/2008

Amendement 28

Voor: 408

ALDE: Alvaro, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Borrell Fontelles, Cercas, Dührkop Dührkop, Fava, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Golik, Grabowska, Grau i Segú, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Paasilinna, Pittella, Riera Madurell, Sacconi, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Țicău, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tegen: 256

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Deprez, Dičkutė, Griesbeck, Lehideux, Ries, Schmidt Olle

GUE/NGL: Brie, de Brún, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Søndergaard, Svensson, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Knapman, Martin Hans-Peter, Wise

PPE-DE: Angelakas, Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Gklavakis, Hybášková, Kasoulides, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Roithová, Schinas, Škottová, Strejček, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani

UEN: Camre, Krasts, Kristovskis, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 5

NI: Mote

PPE-DE: Brepoels

PSE: Liberadzki

Verts/ALE: Bennahmias, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Lars Wohlin

47. Verslag Capoulas Santos A6-0390/2008

Amendement 29

Voor: 400

ALDE: Alvaro, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Jouye de Grandmaison, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Georgiou, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Binev, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Carnero González, Cercas, Dührkop Dührkop, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Golik, Grabowska, Grau i Segú, Herczog, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Paasilinna, Riera Madurell, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Țicău, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rutowicz, Ryan, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tegen: 253

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Deprez, Dičkutė, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Raeva, Ries, Schmidt Olle

GUE/NGL: Brie, de Brún, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Svensson, Uca

IND/DEM: Dahl, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Angelakas, Cabrnoch, Demetriou, Dimitrakopoulos, Duchoň, Fajmon, Gklavakis, Hybášková, Kasoulides, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Roithová, Schinas, Schröder, Schwab, Škottová, Strejček, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Gebhardt, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Mikko, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani

UEN: Camre, Krasts, Kristovskis, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 10

GUE/NGL: Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Nattrass

NI: Knapman, Mote, Wise

UEN: Grabowski

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Lars Wohlin

48. Verslag Capoulas Santos A6-0390/2008

Gewijzigd voorstel van de Commissie

Voor: 505

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Brie, de Brún, Liotard, McDonald, Meijer

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bartolozzi, Beazley, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Juri, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Robusti, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton, Smith

Tegen: 139

ALDE: Andrejevs, in 't Veld

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Mote, Wise

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Cabrnoch, De Blasio, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Fjellner, Gál, Glattfelder, Gyürk, Hökmark, Járóka, Korhola, Olajos, Őry, Ouzký, Roithová, Schmitt, Schöpflin, Škottová, Sógor, Strejček, Surján, Szájer, Vlasák, Winkler, Zvěřina

PSE: Berman, Bozkurt, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Evans Robert, Gill, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Morgan, Schaldemose, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Camre, Rutowicz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 17

ALDE: Lebech

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Belohorská

PPE-DE: Nicholson

PSE: Roth-Behrendt, Wiersma

UEN: Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Libicki, Masiel, Piotrowski, Podkański, Tomaszewska, Zapałowski

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Lars Wohlin, Charlotte Cederschiöld, Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen

49. Verslag Capoulas Santos A6-0390/2008

Resolutie

Voor: 510

ALDE: Alvaro, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Brie, de Brún, McDonald, Meijer

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bartolozzi, Beazley, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Robusti, Ryan, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Auken, Evans Jill, Hudghton, Smith

Tegen: 134

ALDE: Andrejevs, in 't Veld

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Mote, Wise

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Cabrnoch, De Blasio, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Gál, Glattfelder, Gyürk, Járóka, Olajos, Ouzký, Roithová, Schmitt, Schöpflin, Škottová, Sógor, Strejček, Surján, Szájer, Vlasák, Winkler, Zvěřina

PSE: Berman, Bozkurt, Christensen, Corbett, Corbey, Cremers, Evans Robert, Ferreira Anne, Gill, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jørgensen, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Morgan, Schaldemose, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Camre, Rutowicz

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 13

ALDE: Lebech

IND/DEM: Železný

PPE-DE: Nicholson

PSE: Roth-Behrendt, Wiersma

UEN: Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Libicki, Piotrowski, Podkański, Tomaszewska, Zapałowski

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Eva-Britt Svensson, Jens Holm

Tegen:Lars Wohlin, Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen

50. Verslag Capoulas Santos A6-0377/2008

Gewijzigd voorstel van de Commissie

Voor: 582

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: de Brún, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bartolozzi, Beazley, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rodust, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 68

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grandmaison, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, De Blasio, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Gál, Glattfelder, Gyürk, Járóka, Olajos, Őry, Ouzký, Roithová, Schmitt, Schöpflin, Škottová, Sógor, Strejček, Surján, Szájer, Vlasák, Winkler, Zvěřina

PSE: Rasmussen

UEN: Camre

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Tőkés

Onthoudingen: 6

ALDE: Lebech

NI: Allister, Claeys, Hannan, Helmer

PPE-DE: Nicholson

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Poul Nyrup Rasmussen, Eva-Britt Svensson, Jens Holm, Søren Bo Søndergaard, Lutz Goepel

Tegen:Lars Wohlin

51. Verslag Capoulas Santos A6-0377/2008

Resolutie

Voor: 552

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Cornillet, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: de Brún, Liotard, McDonald, Meijer

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bartolozzi, Beazley, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Demetriou, Descamps, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mladenov, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oprea, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Plumb, Podimata, Poignant, Pribetich, Rasmussen, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rutowicz, Ryan, Tomaszewska, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 67

ALDE: Staniszewska

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Hannan, Helmer, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Cabrnoch, De Blasio, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Gál, Glattfelder, Gyürk, Járóka, Olajos, Őry, Ouzký, Schmitt, Schöpflin, Škottová, Sógor, Strejček, Surján, Szájer, Vlasák, Winkler, Zvěřina

UEN: Camre

Verts/ALE: Tőkés

Onthoudingen: 6

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Claeys

PPE-DE: Nicholson, Roithová

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Eva-Britt Svensson, Jens Holm, Søren Bo Søndergaard, Lutz Goepel

Tegen:Lars Wohlin