Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4998 — EDF/EnBW/ERSA) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4998 — EDF/EnBW/ERSA) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

21.2.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 43/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4998 — EDF/EnBW/ERSA)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 43/08)

1.

Op 11 februari 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat E.D.F. International (Frankrijk), die onder zeggenschap staat van Électricité de France SA („EDF”, Frankrijk), en Energie Baden-Württemberg AG („EnBW”, Duitsland), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Elektrownia „Rybnik” SA („ERSA”, Polen) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor EDF: opwekking, transmissie, distributie en levering van elektriciteit;

voor EnBW: opwekking, transmissie, distributie en levering van elektriciteit;

voor ERSA: opwekking, productie en distributie van elektriciteit in Polen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.4998 — EDF/EnBW/ERSA, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel