Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5482 — GSN/FUN) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5482 — GSN/FUN) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

4.3.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 51/22


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5482 — GSN/FUN)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 51/08)

1.

Op 25 februari 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Game Show Network, LLC („GSN”, Verenigde Staten), die onder gezamenlijke zeggenschap staat van Liberty Media Corporation („Liberty Media”, Verenigde Staten) en Sony Pictures Entertainment („SPE”, Verenigde Staten), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening, de volledige zeggenschap verkrijgt over Fun Technologies, Inc. („FUN”, Canada) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor GSN: aanbieder van het „Game Show Network”-televisiekanaal aan TV-operatoren in de Verenigde Staten. GSN exploiteert ook de website GSN.com, dat diverse online-diensten aanbiedt;

voor FUN: publicatie en distributie van online-behendigheidspelletjes op eigen websites en die van derden;

voor Liberty Media: video- en online-verkoop, media, communicatie en amusement;

voor SPE: ontwikkeling, productie, verwerving en distributie van films, televisieprogramma's, TV-kanalen en andere digitale programmacontent. SPE biedt ook amusementscontent aan zoals spelletjes en beltonen voor internet- en mobiele platforms.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5482 — GSN/FUN, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel