Home

NOTULEN#Woensdag, 4 februari 2009

NOTULEN#Woensdag, 4 februari 2009

28.3.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 74/96


NOTULEN

(2009/C 74 E/03)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING

Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.

2. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van oktober I 2008 door het Parlement aangenomen resoluties, is beschikbaar op de website „Séance en direct”.

3. 2050: De toekomst begint vandaag — Aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd EU-klimaatbeschermingsbeleid (debat)

Verslag over 2050: De toekomst begint vandaag — Aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd EU-klimaatbeschermingsbeleid [2008/2105(INI)] — Tijdelijke Commissie klimaatverandering.

Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0495/2008)

Karl-Heinz Florenz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Martin Bursík (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Romana Jordan Cizelj, namens de PPE-DE-Fractie, Dorette Corbey, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Roger Helmer, niet-ingeschrevene, Pilar del Castillo Vera, Guido Sacconi, Vittorio Prodi, Alessandro Foglietta, Caroline Lucas, Roberto Musacchio, Jim Allister en John Bowis.

VOORZITTER: Martine ROURE

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Riitta Myller, Lena Ek, Bogdan Pęk, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Irena Belohorská, Avril Doyle, Linda McAvan, Johannes Lebech, Inese Vaidere, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott, Jerzy Buzek, Catherine Guy-Quint, Holger Krahmer, Bogusław Rogalski, Derek Roland Clark, Anders Wijkman, Katerina Batzeli, Lambert van Nistelrooij, Inés Ayala Sender, Markus Pieper, Matthias Groote, Zita Pleštinská, Justas Vincas Paleckis, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Țicău, Etelka Barsi-Pataky, Adam Gierek, Agnes Schierhuber en Satu Hassi.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Marie Anne Isler Béguin en Herbert Reul.

Het woord wordt gevoerd door Martin Bursík, Stavros Dimas en Karl-Heinz Florenz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 04.02.2009.

VOORZITTER: Diana WALLIS

Ondervoorzitter

4. De prioriteiten in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0080/2008 ingediend door de leden Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel en Antonios Trakatellis over de prioriteiten in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en met vermelding van de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 19 februari 2009.

*

**

Het woord wordt gevoerd door Eva-Britt Svensson, die de voorzitter verzoekt om bij de Eritrese autoriteiten stappen te ondernemen ten behoeve van de journalist Dawit Isaak, die sedert 2001 gevangen wordt gehouden (de voorzitter antwoordt dat de Voorzitter van het Parlement contact met deze autoriteiten zal opnemen).

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, …) zijn opgenomen in de bijlage „Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

5.1. 2050: De toekomst begint vandaag — Aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd EU-klimaatbeschermingsbeleid (stemming)

Verslag over 2050: De toekomst begint vandaag — Aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd EU-klimaatbeschermingsbeleid [2008/2105(INI)] — Tijdelijke Commissie klimaatverandering.

Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0495/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0042)

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING

Voorzitter

6. Plechtige vergadering — Palestijnse Autoriteit

Van 12.00 tot 12.40 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit.

VOORZITTER: Diana WALLIS

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Urszula Gacek, die het Parlement verzoekt de inspanningen van de Poolse en Pakistaanse regeringen te ondersteunen met het oog op de vrijlating van een Poolse ingenieur, die in Pakistan is ontvoerd.

7. Stemmingen (voortzetting)

7.1. Sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen [COM(2007)0249 — C6-0143/2007 — 2007/0094(COD)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Claudio Fava (A6-0026/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0043)

Het woord wordt gevoerd door Claudio Fava (rapporteur) die met steun van de fracties en op grond van artikel 51, lid 2, tweede alinea, en artikel 168, lid 2, van het Reglement om uitstel van de stemming over het wetsvoorstel verzoekt, en Martin Bursík (fungerend voorzitter van de Raad) over deze woorden.

Het Parlement willigt het verzoek in.

7.2. De uitdaging van energierendement met ondersteuning van informatie- en communicatietechnologieën (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0062/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0044)

7.3. Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0066/2009, B6-0069/2009 en B6-0070/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0066/2009

(ter vervanging van B6-0066/2009, B6-0069/2009 en B6-0070/2009):

ingediend door de volgende leden:

Urszula Gacek, namens de PPE-DE-Fractie,

Martin Schulz en Claudio Fava, namens de PSE-Fractie,

Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato en Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie,

Cristiana Muscardini en Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie,

Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie,

Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm en Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2009)0045)

*

**

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Rack, die terugkomt op het vraagstuk van de plaatsing van de camera's in de vergaderzaal (punt 6.13 van de notulen van 13.01.2009)(de Voorzitter antwoordt dat zijn opmerkingen aan de bevoegde diensten zullen worden doorgegeven).

8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Karl-Heinz Florenz — A6-0495/2008: David Sumberg, Bogdan Pęk, Avril Doyle, Leopold Józef Rutowicz, Zuzana Roithová, Hynek Fajmon, Czesław Adam Siekierski, Ivo Strejček, Mairead McGuinness, Nirj Deva, Daniel Hannan

Verslag Claudio Fava — A6-0026/2009: Zuzana Roithová, Emine Bozkurt, David Sumberg

Het woord wordt gevoerd door Francesco Enrico Speroni over de organisatie van het afleggen van stemverklaringen.

Verslag Claudio Fava — A6-0026/2009: Czesław Adam Siekierski, Philip Claeys, Daniel Hannan, Nirj Deva

De uitdaging van energierendement met ondersteuning van informatie- en communicatietechnologieën (B6-0062/2009): Zuzana Roithová, Syed Kamall, Francesco Enrico Speroni, Nirj Deva

Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo (RC-B6-0066/2009): David Sumberg, Jim Allister, Zuzana Roithová, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall, Nirj Deva

9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

*

**

Klaus Hänsch heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over paragraaf 151 van het verslag Karl-Heinz Florenz (A6-0495/2008).

(De vergadering wordt om 13.20 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Mechtild ROTHE

Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Het woord wordt gevoerd door Nils Lundgren, op grond van artikel 142 van het Reglement, die het betreurt dat de sprekers die gisteren (punt 11 van de notulen van 03.02.2009) namens bepaalde fracties het woord voerden, toestemming hebben gekregen om hun spreektijd te overschrijden op een zijns inziens ongepaste wijze (de Voorzitter neemt hiervan kennis).

11. Kosovo (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Kosovo

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, die betreurt dat de indieners van een ontwerpresolutie tot besluit van het debat, niet de gelegenheid krijgen om tijdens genoemd debat in die hoedanigheid het woord te voeren.

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Meglena Kuneva (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Doris Pack, namens de PPE-DE-Fractie, Csaba Sándor Tabajdi, namens de PSE-Fractie, Johannes Lebech, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, en Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Bernd Posselt, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sylwester Chruszcz, Erik Meijer, Patrick Louis, Anna Ibrisagic, Libor Rouček, Nicholson of Winterbourne, Alojz Peterle, Richard Howitt, Ria Oomen-Ruijten, Adrian Severin en Marian-Jean Marinescu.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Victor Boștinaru, Gisela Kallenbach en Alexandru Nazare.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO

Ondervoorzitter

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt tevens het woord gevoerd door Călin Cătălin Chiriță, Miloš Koterec, Charles Tannock en Ingeborg Gräßle.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en Meglena Kuneva.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Joost Lagendijk, namens de Commissie AFET, over Kosovo en de rol van de EU (B6-0063/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 05.02.2009.

12. Gevolgen van de financiële crisis voor de auto-industrie (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Gevolgen van de financiële crisis voor de auto-industrie

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-DE-Fractie, Guido Sacconi, namens de PSE-Fractie, Patrizia Toia, namens de ALDE-Fractie, Guntars Krasts, namens de UEN-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Patrick Louis, namens de IND/DEM-Fractie, Karsten Friedrich Hoppenstedt en Stephen Hughes.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Josu Ortuondo Larrea, Michael Cramer, Eva-Britt Svensson, John Whittaker, Malcolm Harbour, Monica Giuntini, Ivo Belet, Mia De Vits en Marie-Noëlle Lienemann.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Rareș-Lucian Niculescu, Matthias Groote, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zita Pleštinská en Ivo Strejček.

De Voorzitter wijst op de bepalingen die van toepassing zijn op de „catch the eye”-procedure.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra, Günter Verheugen en Christoph Konrad, laatstgenoemde over de bepalingen die van toepassing zijn op de „catch the eye”-procedure (De Voorzitter licht het standpunt van het Bureau terzake toe).

Het debat wordt gesloten.

13. Consulaire bescherming van EU-burgers in derde landen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Consulaire bescherming van EU-burgers in derde landen

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ioannis Varvitsiotis, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, en Irena Belohorská, niet-ingeschrevene.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sajjad Karim, Erika Mann, Sarah Ludford, Eoin Ryan, Luca Romagnoli en Javier Moreno Sánchez.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Gay Mitchell en Kathy Sinnott.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra, Günter Verheugen en Erika Mann die de Raad een aanvullende vraag stelt.

Het debat wordt gesloten.

14. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0006/2009).

Vraag 1(Marian Harkin): MKB.

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Olle Schmidt, ter vervanging van de auteur, Philip Bushill-Matthews en Silvia-Adriana Țicău.

Vraag 2(Manuel Medina Ortega): Grondslagen voor een nieuwe wereldhandelsovereenkomst.

Alexandr Vondra beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega, Syed Kamall en Gay Mitchell.

Vraag 3(Silvia-Adriana Țicău): Maatregelen ter bevordering van de energie-efficiëntie van gebouwen.

Alexandr Vondra beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Silvia-Adriana Țicău, Zita Pleštinská en Colm Burke.

Vraag 4(Colm Burke): Energie, externe betrekkingen en de economie onder het Tsjechische voorzitterschap.

Alexandr Vondra beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Colm Burke, Justas Vincas Paleckis en Paul Rübig.

Vraag 5(Avril Doyle): Bestrijding van tabaksgebruik en stoppen met roken.

Alexandr Vondra beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Avril Doyle en Mairead McGuinness.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 19.15 uur onderbroken en om 21.10 uur hervat.)

VOORZITTER: Gérard ONESTA

Ondervoorzitter

15. De dramatische gevolgen van de zware storm „Klaus” in het zuiden van Europa (debat)

Verklaring van de Commissie: De dramatische gevolgen van de zware storm „Klaus” in het zuiden van Europa

Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Christine De Veyrac, namens de PPE-DE-Fractie, Kader Arif, namens de PSE-Fractie, Jean Marie Beaupuy, namens de ALDE-Fractie, Gérard Onesta, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Claude Martinez, niet-ingeschrevene, Maria Badia i Cutchet, Anne Laperrouze, Gilles Savary en Rosa Miguélez Ramos.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Flaviu Călin Rus, Mairead McGuinness en Kathy Sinnott.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou.

Het debat wordt gesloten.

16. Gebruik van PCB-afvalolie in een fabriek voor het hergebruik van voedsel in Ierland (debat)

Verklaring van de Commissie: Gebruik van PCB-afvalolie in een fabriek voor het hergebruik van voedsel in Ierland

Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-DE-Fractie, Proinsias De Rossa, namens de PSE-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Maria Petre, Petya Stavreva, Elisabeth Jeggle, James Nicholson en Avril Doyle.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jan Mulder, Jim Allister, Avril Doyle en James Nicholson.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou.

Het debat wordt gesloten.

17. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 419.079/OJJE).

18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.

Harald Rømer

Secretaris-generaal

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Bloklen, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boso, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksener Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăncilă, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernenes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grenes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Henzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grenmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewenowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nattrass, Nazare, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Taren, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wielen, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka


BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

-

verworpen

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (…, …, …)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (…, …, …)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

art

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1. 2050: De toekomst begint vandaag — Aanbevelingen voor het toekomstig geïntegreerd beleid van de EU inzake klimaatverandering

Verslag: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0495/2008)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

tekst in zijn geheel (en bloc)

33-44 46-56 59-67 70-71

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN

+

§ 3

13

PPE-DE

HS

-

308, 342, 10

na § 3

6

Verts/ALE

HS

-

309, 341, 9

na § 6

5

PSE

-

21

PPE-DE

-

na § 7

7

Verts/ALE

ES

+

377, 269, 12

§ 11

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

369, 281, 4

§ 12

29

PPE-DE

-

na § 21

2

PSE

ES

+

333, 322, 10

§ 22

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

572, 72, 23

§ 27

18

PPE-DE

+

§ 28

14

PPE-DE

+

§ 29

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

407, 248, 3

§ 30

17

PPE-DE

+

§ 31

27

PPE-DE

ES

-

265, 390, 7

§ 36

24

PPE-DE

+

§ 39

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

§ 41

§

oorspronkelijke tekst

as

+

na § 41

12

PPE-DE

-

§ 42

§

oorspronkelijke tekst

as

+

na § 42

30

PPE-DE

+

§ 62

25

PPE-DE

-

§ 87

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

-

§ 88

20

PPE-DE

+

§ 91

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

§ 99

57

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN

+

§ 100

§

oorspronkelijke tekst

§ 101

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 102

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 103

§

oorspronkelijke tekst

so/HS

1

+

592, 73, 13

2

-

257, 391, 11

na § 105

1

PSE

-

§ 107

58

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

+

§

oorspronkelijke tekst

§ 109

§

oorspronkelijke tekst

so/HS

1

+

354, 303, 10

2

-

162, 497, 7

§ 110

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2/ES

-

262, 390, 25

§ 119

19

PPE-DE

+

na § 119

15

PPE-DE

+

§ 122

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

380, 288, 5

§ 125

69

PPE-DE, GUE/NGL, UEN

as

-

§

oorspronkelijke tekst

as

-

na § 125

32

GUE/NGL

-

§ 127

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

-

§ 132

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2/ES

+

346, 321, 6

§ 143

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 151

§

oorspronkelijke tekst

so/HS

1

+

645, 29, 4

2

+

380, 278, 11

§ 159

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 161

11

ALDE

-

§ 168

45

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

+

§

oorspronkelijke tekst

§ 169

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

399, 267, 10

§ 171

26

PPE-DE

-

§ 186

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

635, 25, 10

§ 187

4

PSE

+

§ 189

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

-

3

-

§ 190

§

oorspronkelijke tekst

HS

-

298, 368, 17

§ 193, letter a

16

PPE-DE

so

1

-

2

-

§ 193, letter b, na streepje 5

3

PSE

+

overw A

22

PPE-DE

-

overw AJ

28

PPE-DE

-

overw AK

23

PPE-DE

-

§

oorspronkelijke tekst

as

+

na overw AL

8

ALDE

-

overw BZ

§

oorspronkelijke tekst

HS

-

290, 377, 14

overw CA

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

338, 320, 16

overw CB

§

oorspronkelijke tekst

as

+

overw CE

68

PPE-DE, GUE/NGL, UEN

as

+

na overw CP

31

GUE/NGL

-

overw DN

9S

ALDE

-

overw DO

10

ALDE

-

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

570, 78, 24

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: § 151, 169, 186, 190, eindstemming

PPE-DE: § 22, 103, 109, overw BZ, eindstemming

Verts/ALE: am 6, 13

Verzoeken om aparte stemming

ALDE: am 68, 69, § 125

PPE-DE: § 11, 29, 101, 102, 122, 143, 159, 189, 190

PSE: § 41, 42, 103, 122, 190, overw AK, CA, CB, BZ

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

§ 91

1ste deel: gehele tekst, behalve het woord „kleinere”

2de deel: dit woord

§ 103

1ste deel: gehele tekst behalve het woord „bindende”

2de deel: dit woord

§ 127

1ste deel: t/m „… of overstromingen te beperken;”

2de deel: rest

§ 132

1ste deel: t/m „… betrokken ecosystemen,”

2de deel: rest

§ 151

1ste deel: t/m „… door insecten overgedragen ziekten”

2de deel: rest

PSE

§ 39

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „of biotechnologie te gebruiken”

2de deel: deze woorden

§ 109

1ste deel: t/m „… op 18 %;”

2de deel: rest

§ 110

1ste deel: gehele tekst, behalve het woorddeel „hoeveelheden”

2de deel: dit woorddeel

§ 189

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „van vlees” en „en op die manier …”

2de deel:„van vlees”

3de deel:„en op die manier … klimaat”

Verts/ALE

§ 87

1ste deel: t/m „ … nieuwe schepen;”

2de deel: rest

am 16

1ste deel: t/m „ … het beleid inzake klimaatverandering;”

2de deel: rest

Diversen

De volgende fracties hebben de individuele amendementen van de stemming en bloc niet ondertekend:

PSE, ALDE: am 68, 69

Verts/ALE: am 66, 67, 69, 70, 71

UEN: am 45, 58, 59, 66

GUE/NGL: am 68

2. Sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen *** I

Verslag: Claudio FAVA (A6-0026/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

tekst in zijn geheel

1

commissie

+

stemming: gewijzigd voorstel

+

stemming: wetgevingsresolutie

stemming uitgesteld (artikel 51, lid 2, tweede alinea en artikel 168, lid 2, van het Reglement)

3. Energie-efficiëntie via informatie- en communicatietechnologieën

Ontwerpresolutie: (B6-0062/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Ontwerpresolutie B6-0062/2009(commissie ITRE)

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

633, 22, 4

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

4. Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo

Ontwerpresoluties: (B6-0066/2009, B6-0069/2009, B6-0070/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0066/2009(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

na § 1

1

Verts/ALE, GUE/NGL

HS

-

155, 356, 154

§ 3, punt 3

2

Verts/ALE, GUE/NGL

HS

-

129, 346, 189

§ 3 (in zijn geheel)

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

571, 56, 41

na § 3

3

Verts/ALE, GUE/NGL

-

§ 4

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

386, 181, 101

visum 4

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

556, 74, 35

overw F

§

oorspronkelijke tekst

as

+

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

542, 55, 51

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0066/2009 (PPE-DE)

§ 1

3

PPE-DE

§ 2

4

PPE-DE

§ 3

5

PPE-DE

§ 4

6

PPE-DE

§ 5

7

PPE-DE

§ 6

8

PPE-DE

§ 9

9

PPE-DE

overw C

1

PPE-DE

overw D

2

PPE-DE

stemming: resolutie (als geheel)

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0069/2009

PSE

B6-0070/2009

ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming (gezamenlijke ontwerpresolutie)

ALDE: eindstemming (gezamenlijke ontwerpresolutie)

Verts/ALE: am 1, 2

GUE/NGL: am 1, 2

UEN: § 3, visum 4

Henri Weber ea: § 4

Verzoeken om aparte stemming

Verts/ALE: overw F

GUE/NGL: overw F

Verzoeken om stemming in onderdelen

PSE

§ 1

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „alsmede over andere, hieraan gerelateerde besluiten”

2de deel: deze woorden


BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1. Verslag Florenz A6-0495/2008

Amendement 13

Voor: 308

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Ferrari, Klinz, Mulder, Schuth, Virrankoski

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Clark, Colman, Farage, Krupa, Nattrass, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, vonWogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Gierek, Herczog, Pleguezuelos Aguilar, Siwiec, Sornosa Martínez

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Boso, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Tegen: 342

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Březina, Burke, Doyle, Duchoň, Fajmon, Hybášková, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Camre, Muscardini, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 10

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, Železný

NI: Knapman, Martinez, Wise

PPE-DE: Konrad

PSE: Vigenin

UEN: Basile

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Robert Evans, María Sornosa Martínez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

2. Verslag Florenz A6-0495/2008

Amendement 6

Voor: 309

ALDE: Ciani, Cocilovo, Lebech, Prodi, Resetarits, Susta

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Seppänen, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Sinnott

NI: Binev, Chukolov, Martin Hans-Peter, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Angelakas, Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Burke, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Freitas, Gklavakis, Graça Moura, de Grenes Pascual, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Mauro, Mavrommatis, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Purvis, Schinas, Silva Peneda, Stevenson, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Veneto, Wijkman

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Strož

IND/DEM: Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Toubon, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Gierek

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Onthoudingen: 9

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Maštálka

NI: Knapman, Martinez, Wise

PPE-DE: Brepoels

PSE: De Keyser, Fazakas

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Robert Evans

3. Verslag Florenz A6-0495/2008

Paragraaf 22

Voor: 572

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 72

GUE/NGL: Droutsas, Pafilis, Ransdorf, Toussas

IND/DEM: Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chukolov, Claeys, Fiore, Gollnisch, Hannan, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Ayuso, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Chichester, Chmielewski, Deva, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Harbour, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Gierek

UEN: Chruszcz, Kuc, Kuźmiuk, Pęk, Rogalski, Rutowicz, Zapałowski

Onthoudingen: 23

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Dillen, Giertych

PPE-DE: Heaton-Harris, Reul, Sógor, Sommer, Sonik

UEN: Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Libicki, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Werner Langen

4. Verslag Florenz A6-0495/2008

Paragraaf 103/1

Voor: 592

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Clark, Colman, Farage, Georgiou, Lundgren, Nattrass

NI: Baco, Belohorská, Binev, Chukolov, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tannock, Toubon, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Borghezio, Boso, Didžiokas, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 73

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Bobošíková, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Wise

PPE-DE: Angelakas, Audy, Březina, Burke, Cabrnoch, Dimitrakopoulos, Doyle, Duchoň, Fajmon, Gklavakis, Hennicot-Schoepges, Klaß, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Schinas, Strejček, Trakatellis, Varvitsiotis, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

PSE: Batzeli, Botopoulos, Iotova, Koppa, Lambrinidis, Matsouka

UEN: Camre, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Onthoudingen: 13

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Železný

NI: Martinez

PPE-DE: Heaton-Harris

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Foglietta, Muscardini, Mussa, Speroni, Tatarella

5. Verslag Florenz A6-0495/2008

Paragraaf 103/2

Voor: 257

ALDE: Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Ek, Ferrari, Hennis-Plasschaert, Kacin, Lebech, Losco, Ludford, Prodi, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Susta, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou

NI: Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Brepoels, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Hybášková, Langendries, Sumberg, Vernola, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Barón Crespo, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weiler, Wiersma, Willmott, Zani

UEN: Boso, Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 391

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Raeva, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Bloklen, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Galeote, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lehne, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Borrell Fontelles, Botopoulos, Cercas, Dührkop Dührkop, Garcés Ramón, García Pérez, Grau i Segú, Haug, Koppa, Lambrinidis, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Szejna, Walter, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Onthoudingen: 11

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, McDonald

NI: Baco, Dillen

PPE-DE: Jordan Cizelj, Nazare

UEN: Maldeikis, Speroni

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Lissy Gröner, José Manuel García-Margallo y Marfil, Poul Nyrup Rasmussen

Tegen:Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González

6. Verslag Florenz A6-0495/2008

Paragraaf 109/1

Voor: 354

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Brepoels, Dumitriu, Jałowiecki, Pietikäinen, Roithová, Vernola, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Boso, Foglietta, Maldeikis, Mussa, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 303

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Guardans Cambó, Harkin, Klinz, Krahmer, Mulder, Schuth

IND/DEM: Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chukolov, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Batzeli, Botopoulos, Koppa, Lambrinidis, Matsouka

UEN: Camre, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Onthoudingen: 10

ALDE: Hennis-Plasschaert

IND/DEM: Lundgren

NI: Dillen, Knapman, Martinez, Wise

PPE-DE: Heaton-Harris

UEN: Basile, Speroni

Verts/ALE: Tőkés

7. Verslag Florenz A6-0495/2008

Paragraaf 109/2

Voor: 162

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou

NI: Baco, Belohorská, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Jałowiecki, Pietikäinen, Vernola, Wijkman

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Färm, Hedh, Kinnock, Lavarra, Lévai

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 497

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Ek, Harkin, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Mulder, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: de Brún, McDonald

IND/DEM: Belder, Bloklen, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Onthoudingen: 7

ALDE: Hennis-Plasschaert

NI: Knapman, Martinez, Wise

PPE-DE: Brepoels

PSE: Gierek

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Inger Segelström

Tegen:Poul Nyrup Rasmussen

8. Verslag Florenz A6-0495/2008

Paragraaf 151/1

Voor: 645

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Giertych, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Boso, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 29

IND/DEM: Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Hannan, Helmer, Knapman, Martinez

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Iturgaiz Angulo, Konrad, Posselt, Strejček, Sumberg, Vernola, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre, Pęk

Onthoudingen: 4

NI: Wise

UEN: Basile, Speroni

Verts/ALE: Schlyter

9. Verslag Florenz A6-0495/2008

Paragraaf 151/2

Voor: 380

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Davies, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Chukolov, Fiore, Giertych, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Atkins, Bauer, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Chichester, Deva, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Mauro, Olbrycht, Parish, Pomés Ruiz, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wijkman

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Boso, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Tegen: 278

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Krahmer, Schuth

IND/DEM: Clark, Colman, Farage, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Brok, Bulzesc, Burke, Buzek, Cabrnoch, Calia, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Sumberg, Surján, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Batzeli, Botopoulos, Koppa, Lambrinidis, Matsouka, Paleckis

UEN: Camre, Rutowicz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 11

IND/DEM: Belder, Bloklen, Coûteaux, Krupa, Louis, Sinnott

NI: Dillen, Gollnisch, Wise

PPE-DE: Ashworth

UEN: Basile

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Onthoudingen:Caroline Lucas

10. Verslag Florenz A6-0495/2008

Paragraaf 169

Voor: 399

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Aita, Flasarová, Kohlíček, Markov, Pflüger, Remek, Strož, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Sinnott

NI: Baco, Belohorská, Hannan, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weisgerber, Wielen, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Beňová, Boștinaru, Bullmann, Casaca, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Dăncilă, Dobolyi, El Khadraoui, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Geringer de Oedenberg, Gill, Grech, Gröner, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Morgan, Paasilinna, Poignant, Rodust, Sacconi, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Thomsen, Vergnaud, Vigenin, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kusstatscher, Schroedter, Smith, Tőkés

Tegen: 267

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Klinz, Krahmer, Schuth

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Clark, Colman, Farage, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Wise

PPE-DE: Březina, Cabrnoch, Dombrovskis, Duchoň, Fajmon, Jarzembowski, Kastler, Konrad, Lehne, Mann Thomas, Niebler, Pieper, Reul, Sommer, Sonik, Strejček, Ulmer, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Creţu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Ford, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Giuntini, Glante, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Groote, Guy-Quint, Hedh, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Jørgensen, Juri, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Menéndez del Valle, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Basile, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Onthoudingen: 10

GUE/NGL: Droutsas, Guerreiro

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Binev, Chukolov, Martinez, Stoyanov

PSE: Gierek

Verts/ALE: Voggenhuber

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Rosa Miguélez Ramos, Henri Weber

Tegen:Pedro Guerreiro, Anne Ferreira, Sahra Wagenknecht, Tobias Pflüger, Catherine Stihler, Konstantinos Droutsas, Luis Yáñez-Barnuevo García, Manuel Medina Ortega, Joel Hasse Ferreira, Ole Christensen, Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen

11. Verslag Florenz A6-0495/2008

Paragraaf 186

Voor: 635

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Fiore, Giertych, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 25

IND/DEM: Clark, Colman, Farage, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Hannan, Helmer, Knapman, Wise

PPE-DE: Březina, Duchoň, Fajmon, Konrad, Strejček, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

PSE: Lienemann, McCarthy

UEN: Pęk

Onthoudingen: 10

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Zieleniec

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström

Verts/ALE: Schlyter, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Caroline Lucas, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Caroline Lucas

Tegen:Gunnar Hökmark, Charlotte Cederschiöld. Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner

12. Verslag Florenz A6-0495/2008

Paragraaf 190

Voor: 298

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Angelakas, Busuttil, Dimitrakopoulos, Doyle, Gklavakis, Hennicot-Schoepges, Kratsa-Tsagaropoulou, Mauro, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pietikäinen, Schinas, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Wijkman, Wohlin

PSE: Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Gomes, Grabowska, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Pittella, Plumb, Poignant, Pribetich, Rasmussen, Rosati, Roure, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Wiersma, Willmott, Zani

UEN: Boso

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 368

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Deprez, Ek, Harkin, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Morillon, Mulder, Schuth, Starkevičiūtė

IND/DEM: Belder, Bloklen, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chukolov, Giertych, Hannan, Helmer, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Borrell Fontelles, Botopoulos, Carnero González, Cercas, Dührkop Dührkop, Färm, Ferreira Anne, Garcés Ramón, García Pérez, Glante, Grau i Segú, Gröner, Groote, Hänsch, Haug, Hedh, Jöns, Kindermann, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Öger, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rothe, Salinas García, Sánchez Presedo, Segelström, Sornosa Martínez, Stockmann, Walter, Weiler, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Onthoudingen: 17

GUE/NGL: de Brún, McDonald

NI: Dillen, Fiore, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Wise

PPE-DE: Brepoels

PSE: Beňová, Gierek, Rouček, Sacconi

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Raimon Obiols i Germà

13. Verslag Florenz A6-0495/2008

Overweging BZ

Voor: 290

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Fontaine, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Berès, Berlinguer, Berman, Bono, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Gomes, Grabowska, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Poignant, Pribetich, Rasmussen, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Wiersma, Willmott, Zani

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 377

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Deprez, Griesbeck, Harkin, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Morillon

GUE/NGL: de Brún, Droutsas, McDonald, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bullmann, Cercas, Dührkop Dührkop, Ettl, Garcés Ramón, García Pérez, Glante, Grau i Segú, Gröner, Groote, Hänsch, Haug, Jöns, Kindermann, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leinen, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Stockmann, Walter, Weiler, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Onthoudingen: 14

GUE/NGL: Kohlíček

NI: Claeys, Dillen, Knapman, Rivera, Wise

PPE-DE: Hennicot-Schoepges

PSE: Beňová, Bösch, Lyubcheva, Rouček

UEN: Basile, Speroni

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Raimon Obiols i Germà, Carlos Carnero González

14. Verslag Florenz A6-0495/2008

Resolutie

Voor: 570

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Sinnott

NI: Baco, Belohorská, Fiore, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Bodu, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kirkhope, Klaß, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langendries, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pinheiro, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 78

GUE/NGL: Droutsas, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chukolov, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Bartolozzi, Berend, Březina, Brok, Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Ferber, Friedrich, Gomolka, Gräßle, Jeggle, Kastler, Klamt, Koch, Konrad, Langen, Mayer, Niebler, Pieper, Pīks, Podestà, Pomés Ruiz, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Schnellhardt, Sommer, Strejček, Vlasák, Weber Manfred, Wielen, Zahradil, Zvěřina

PSE: Gierek

UEN: Basile, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Onthoudingen: 24

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Ek, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Schuth

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Triantaphyllides

IND/DEM: Louis

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Marine

PPE-DE: Böge, Lehne, Pack, Schwab, Sonik, Stavreva, Ulmer, Weisgerber

UEN: Didžiokas

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Karl-Heinz Florenz, Michael Gahler, James Nicholson, Elmar Brok, Karl-Heinz Florenz, Paolo Bartolozzi

15. B6-0062/2009 — De uitdaging van energierendement

Resolutie

Voor: 633

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Sinnott

NI: Baco, Belohorská, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 22

GUE/NGL: Catania

IND/DEM: Clark, Colman, Coûteaux, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Bobošíková, Knapman, Wise

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Konrad, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Speroni

Onthoudingen: 4

GUE/NGL: Droutsas, Pafilis, Toussas

NI: Allister

16. RC-B6-0066/2009 — Guantanamo

Amendement 1

Voor: 155

ALDE: Guardans Cambó, Lynne, Pannella, Ries

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Sinnott

NI: Binev, Chukolov, Martin Hans-Peter, Stoyanov

PPE-DE: Angelakas, Demetriou, Dimitrakopoulos, Florenz, Gklavakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Schinas, Vakalis, Varvitsiotis, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Botopoulos, Carlotti, Chiesa, Cottigny, Creţu Gabriela, Denanot, De Rossa, Douay, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Gebhardt, Gröner, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Hedh, Hutchinson, Jørgensen, Juri, Kinnock, Koppa, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Madeira, Marini, Matsouka, Moraes, Morgan, Napoletano, Patrie, Peillon, Pribetich, Roure, Savary, Schapira, Segelström, Teychenné, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Aylward, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 356

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

IND/DEM: Belder, Bloklen, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Boursier, Hänsch, Mann Erika, Pleguezuelos Aguilar, dos Santos

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Piotrowski, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Onthoudingen: 154

ALDE: Matsakis, Polfer, Resetarits

IND/DEM: Clark, Colman, Louis

NI: Baco, Dillen, Fiore, Knapman, Kozlík, Rivera, Wise

PPE-DE: Brepoels, Freitas

PSE: Antochi, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Beňová, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cremers, Creţu Corina, Dăncilă, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fernenes, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Groote, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Pinior, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Schulz, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Thomsen, Ţicău, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Françoise Castex, Catherine Boursier, Henri Weber

Tegen:Colm Burke

Onthoudingen:Francisca Pleguezuelos Aguilar, Joel Hasse Ferreira, Dan Jørgensen

17. RC-B6-0066/2009 — Guantanamo

Amendement 2

Voor: 129

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Lundgren, Sinnott

NI: Binev, Chukolov, Dillen, Martin Hans-Peter, Stoyanov

PPE-DE: Angelakas, Dimitrakopoulos, Gklavakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Schinas, Vakalis, Varvitsiotis, Wijkman

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Berman, Botopoulos, Chiesa, Creţu Gabriela, De Rossa, Färm, Falbr, Fazakas, Gebhardt, Gomes, Gröner, Guy-Quint, Hedh, Hutchinson, Juri, Koppa, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Marini, Matsouka, Napoletano, Segelström, Tabajdi, Zani

UEN: Aylward, Maldeikis, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 346

ALDE: Andrejevs, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

IND/DEM: Belder, Bloklen, Krupa, Tomczak, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Hänsch, Jørgensen, dos Santos

UEN: Camre, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Masiel, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Voggenhuber

Onthoudingen: 189

ALDE: Alvaro, Matsakis, Polfer, Resetarits

IND/DEM: Clark, Colman, Louis

NI: Baco, Fiore, Knapman, Kozlík, Wise

PPE-DE: Brepoels, Coelho, Freitas

PSE: Antochi, Arif, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Groote, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Foglietta, Muscardini, Mussa, Robusti, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen:Colm Burke

Onthoudingen:Dan Jørgensen

18. RC-B6-0066/2009 — Guantanamo

Paragraaf 3

Voor: 571

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Coûteaux, Georgiou, Lundgren, Sinnott

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Belet, Berend, Bodu, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Busuttil, Buzek, Calia, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 56

ALDE: Chatzimarkakis, Krahmer

GUE/NGL: Droutsas, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Knapman, Le Rachinel, Wise

PPE-DE: Becsey, Böge, Burke, Cabrnoch, Evans Jonathan, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glattfelder, Higgins, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pīks, Stolojan, Sumberg, Vernola, Visser, Zatloukal

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Onthoudingen: 41

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Clark, Colman, Louis, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Freitas, Harbour, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Tannock, Van Orden

PSE: Gierek, Obiols i Germà

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Ria Oomen-Ruijten, Colm Burke, José Manuel García-Margallo y Marfil

19. RC-B6-0066/2009 — Guantanamo

Paragraaf 4

Voor: 386

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Kacin, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Lundgren

NI: Belohorská

PPE-DE: Audy, Burke, Cederschiöld, Coelho, Esteves, Fjellner, Fontaine, Fouré, Freitas, Gaubert, Gawronski, Grosch, Grossetête, Guellec, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Kasoulides, Langendries, Marques, Mathieu, Morin, Pinheiro, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Rovsing, Saïfi, Silva Peneda, Šťastný, Stavreva, Sudre, Toubon, Vakalis, Veneto, Vlasto, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Borghezio, Kristovskis, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 181

ALDE: Budreikaitė, Busk, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: Droutsas, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Belder, Bloklen, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Chiriţă, Daul, David, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grenes Pascual, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Lamassoure, De Lange, Langen, Lehne, Lo Curto, López-Istúriz White, Luque Aguilar, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Pack, Petre, Pieper, Pīks, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Roithová, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Sógor, Sommer, Spautz, Stolojan, Strejček, Surján, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zvěřina

UEN: Berlato, Camre, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Onthoudingen: 101

ALDE: Lambsdorff, Matsakis

IND/DEM: Colman, Georgiou, Louis, Sinnott

NI: Baco, Bobošíková, Fiore, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Martinez, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Bauer, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Chmielewski, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Gacek, Gál, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Gyürk, Henzlik, Harbour, Higgins, Hołowczyc, Jackson, Jałowiecki, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karim, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lewenowski, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mavrommatis, Mitchell, Nicholson, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pleštinská, Podestà, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Ribeiro e Castro, Schinas, Schöpflin, Siekierski, Siitonen, Sonik, Stevenson, Sumberg, Szájer, Tannock, Trakatellis, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Zaleski, Zdravkova, Zwiefka

UEN: Angelilli, Basile, Boso, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Mussa, Robusti, Tatarella

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Francisco José Millán Mon, Juan Andrés Naranjo Escobar, Eva-Riitta Siitonen

Tegen:Elmar Brok

20. RC-B6-0066/2009 — Guantanamo

Visum 4

Voor: 556

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Lundgren, Sinnott

NI: Belohorská, Binev, Chukolov, Hannan, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Coelho, De Blasio, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mitchell, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 74

IND/DEM: Belder, Bloklen, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Dillen, Giertych

PPE-DE: Bartolozzi, Bodu, Bulzesc, Chiriţă, Chmielewski, David, Dumitriu, Fajmon, Funeriu, Gacek, Gawronski, Gomolka, Henzlik, Hołowczyc, Jałowiecki, Kaczmarek, Lewenowski, Manole, Marinescu, Matula, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nazare, Niculescu, Olbrycht, Petre, Pleštinská, Protasiewicz, Rus, Sanz Palacio, Siekierski, Siitonen, Sógor, Sonik, Stolojan, Vernola, Visser, Zaleski

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Onthoudingen: 35

ALDE: Lambsdorff, Matsakis

GUE/NGL: Droutsas, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Colman, Coûteaux, Louis

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Fiore, Gollnisch, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Wise

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Konrad, Strejček, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zieleniec, Zvěřina

PSE: dos Santos

UEN: Camre, Didžiokas, Krasts, Kristovskis

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor:Salvador Domingo Sanz Palacio, Eva-Riitta Siitonen, Paolo Bartolozzi

21. RC-B6-0066/2009 — Guantanamo

Resolutie

Voor: 542

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Busk, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Coûteaux, Georgiou, Louis, Lundgren, Sinnott

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Martin Hans-Peter, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Calia, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, de Grenes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Henzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Lamassoure, De Lange, Langendries, Lewenowski, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Robusti, Ryan, Speroni, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 55

ALDE: Budreikaitė

GUE/NGL: Droutsas, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister, Giertych, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Berend, Cabrnoch, Ferber, Friedrich, Gewalt, Graça Moura, Gräßle, Hybášková, Jeggle, Kastler, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Langen, Mayer, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Schwab, Sommer, Weisgerber, Wielen

PSE: Antochi

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Onthoudingen: 51

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Colman, Železný

NI: Baco, Claeys, Dillen, Fiore, Hannan, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Belet, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Goepel, Harbour, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kamall, Karim, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lehne, McMillan-Scott, Nicholson, van Nistelrooij, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Purvis, Roithová, Schinas, Stevenson, Sumberg, Tannock, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: Beer, Flautre

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Onthoudingen:Elmar Brok