Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie — (Zaak COMP/M.5392 — Grupa Polsat/Thomson Technicolor Polska/PRN) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie — (Zaak COMP/M.5392 — Grupa Polsat/Thomson Technicolor Polska/PRN) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

28.4.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 97/14


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5392 — Grupa Polsat/Thomson Technicolor Polska/PRN)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 97/09

1.

Op 17 april 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Bithell Holdings Limited („Bithell”, Cyprus), die deel uitmaakt van Polsat Group („Grupa Polsat”, Polen) en Thomson Technicolor Polska Sp. z o.o. („Thomson Technicolor Polska”, Polen), die deel uitmaakt van Thomson Group („Thomson”, Frankrijk), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening, gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over PRN Polska Sp. z o.o. („PRN”, Polen) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Grupa Polsat: gediversifieerde media- en telecommunicatiegroep, hoofdzakelijk actief in Polen,

Thomson Technicolor Polska: Poolse dochteronderneming van Thomson, een Franse onderneming die technologieën en diensten aanbiedt ter ondersteuning van de productie, distributie en verspreiding van audiovisuele inhoud. Thomson Technicolor Polska is actief in het vervaardigen van DVD-discs in kunststof, reproductie van audiovisuele opnames, implementatie en commercialisering van technologie,

PRN: digitale signalisatie in Polen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5392 — Grupa Polsat/Thomson Technicolor Polska/PRN, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel