Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie — (Zaak COMP/M.5505 — Celesio/pharmexx) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie — (Zaak COMP/M.5505 — Celesio/pharmexx) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

11.6.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 132/18


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5505 — Celesio/pharmexx)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 132/11

1.

Op 3 juni 2009 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 en volgend op een verwijzing in het kader van Artikel 4(5) van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Celesio AG („Celesio”, Duitsland), die onder zeggenschap staat van Franz Haniel & Cie. GmbH („Haniel”, Duitsland), in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming pharmexx GmbH („pharmexx”, Duitsland) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Haniel: groothandel in farmaceutische producten en apotheken, handel en verwerking van roestvrij staal schroot, verkoop van kantoor-, fabrieks- en magazijn uitrustingen, levering van hygiënische voorzieningen voor wasruimtes, diensten in verband met textiel en matten, detailhandel,

voor Celesio: groothandel en detailhandel in farmaceutische producten, verlening van diensten op gebied van logistiek, distributie en andere diensten aan farmaceutische ondernemingen,

voor pharmexx: verlening van uitzenddiensten, afzet- en verkoopdiensten op projectbasis en daarmee verband houdende software oplossingen aan farmaceutische ondernemingen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 2 2964301 of 2967244) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5505 — Celesio/pharmexx, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË