Home

Directoraat-generaal Gezondheid en consumenten (DG SANCO) — Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur (rang AD 14) — SANCO.F Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) (Grange, Ierland) (Artikel 29, lid 2, van het Statuut) — COM/2009/10190

Directoraat-generaal Gezondheid en consumenten (DG SANCO) — Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur (rang AD 14) — SANCO.F Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) (Grange, Ierland) (Artikel 29, lid 2, van het Statuut) — COM/2009/10190

19.6.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 139/1


Directoraat-generaal Gezondheid en consumenten (DG SANCO)

Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur (rang AD 14)

SANCO.F „Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB)” (Grange, Ierland)

(Artikel 29, lid 2, van het Statuut)

COM/2009/10190

(2009/C 139 A/01)

Wie zijn wij?

Het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten (DG SANCO) streeft ernaar consumenten mondig te maken, de menselijke gezondheid te beschermen en te verbeteren, te waarborgen dat voedsel veilig en gezond is, de gezondheid van dieren en planten te beschermen en een humane behandeling van dieren te bevorderen.

Deze kennisgeving van een vacature betreft de post van directeur van Directoraat F — het Voedsel- en Veterinair Bureau — dat zeven eenheden en circa 170 personeelsleden telt. Het is een van de drie directoraten op het beleidsterrein van voedselveiligheid. Het Bureau is gevestigd in Grange, Dunsany, Co. Meath, Ierland.

De Commissie is als hoedster van de Verdragen van de Europese Gemeenschap verantwoordelijk voor de juiste toepassing en handhaving van de communautaire wetgeving inzake voedselveiligheid, de gezondheid van planten en dieren en dierenwelzijn. Het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB), een dienst van de Commissie, vervult hierbij een belangrijke taak.

De taak van het VVB bestaat erin om aan de hand van controles, inspecties en aanverwante activiteiten:

na te gaan of in de Europese Unie wordt voldaan aan vereisten van de EU-wetgeving inzake voedselveiligheid en -kwaliteit, diergezondheid, dierenwelzijn en plantengezondheid, en of de invoervoorschriften van de EU worden nageleefd in derde landen die naar de EU exporteren;

bij te dragen tot de ontwikkeling van EU-beleid inzake voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantengezondheid;

bij te dragen tot de uitwerking en tenuitvoerlegging van doeltreffende controlesystemen op het gebied van voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantengezondheid;

belanghebbenden te informeren over de resultaten van zijn controles en inspecties.

(Zie ook http://ec.europa.eu/food/index_en.htm voor meer informatie over de activiteiten van de Commissie op het gebied van voedselveiligheid, de gezondheid van planten en dieren en dierenwelzijn).

Wat bieden wij?

De functie van directeur, die de leiding geeft en de werkzaamheden afstemt op de algemene doelstellingen inzake consumentenbescherming, volksgezondheid en voedselveiligheid van het directoraat-generaal en het directoraat.

De directeur bepaalt de doelstellingen van het directoraat overeenkomstig het werkprogramma van het directoraat-generaal, hij plant en beheert de operationele maatregelen ter uitvoering van het werkprogramma, stelt voortgangscriteria vast, zorgt ervoor dat de beoogde resultaten worden behaald en waarborgt dat de middelen — ook in crisissituaties — worden gebruikt volgens de beginselen van goed en efficiënt beheer, hij geeft op inspirerende en motiverende wijze leiding aan de eenheidshoofden en personeelsleden om bevredigende resultaten te bereiken, die voldoen aan de interne kwaliteitsnormen van DG SANCO, en hij onderhoudt goede werkrelaties met de relevante Commissiediensten en belangrijkste belanghebbenden.

De directeur zorgt er met name voor dat:

het jaarlijkse inspectieprogramma wordt ontwikkeld, waarin de prioritaire gebieden en landen voor inspectie worden vastgesteld;

het programma naar behoren wordt uitgevoerd;

de resultaten van elke inspectie die in het kader van het programma wordt uitgevoerd, in een inspectieverslag worden opgenomen, samen met conclusies en eventuele aanbevelingen;

door middel van follow-upactiviteiten wordt toegezien op de tenuitvoerlegging van de actieplannen die zijn overeengekomen met de bevoegde nationale autoriteit.

De directeur dient ook nauw samen te werken met nationale bevoegde autoriteiten, internationale organisaties en ngo's die actief zijn op het werkterrein van het directoraat. De directeur legt rechtstreeks verantwoording af tegenover de adjunct-directeur-generaal, onder het gezag van de directeur-generaal.

Wie zoeken wij?

De kandidaten moeten beschikken over:

aantoonbare vaardigheden op het gebied van management en organisatie, met name het vermogen om leiding te geven aan een team van hooggekwalificeerde vakmensen, en dit zo goed mogelijk te motiveren en te ontwikkelen, ter verwezenlijking van de doelstellingen van DG SANCO en de Commissie in het algemeen;

een goed inzicht in en een uitstekende kennis van het beleid inzake voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantengezondheid, met inbegrip van het beheer van uitbraken van dierziekten die in potentie kunnen uitgroeien tot epidemische crisissituaties die de gehele EU betreffen, en van het gebruik van controlesystemen op het gebied van voedselveiligheid op EU- en internationaal niveau;

ruime en grondige ervaring met het beheer van en het toezicht op activiteiten met betrekking tot controles op het gebied van voedselveiligheid, de gezondheid van planten en dieren en dierenwelzijn, en de daarmee samenhangende risicobeoordelingen, alsmede de capaciteit om de technische aspecten van deze beleidsterreinen te doorgronden en effectief op te treden in een wetenschappelijke omgeving;

goede kennis van de internationale betrekkingen van de Europese Unie op het gebied van voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantengezondheid, en met name van de betrekkingen met internationale organisaties voor normalisatie;

het vermogen om een op voedselveiligheid gerichte visie te integreren in andere beleidsterreinen van het DG, met name volksgezondheid en consumentenvraagstukken;

stressbestendigheid;

goede communicatievaardigheden en overtuigingskracht om de aanpak van de Commissie ten aanzien van voedselveiligheid, de gezondheid van planten en dieren en dierenwelzijn voor het voetlicht te brengen, met name binnen de relevante EU-instellingen (Parlement en Raad) en tegenover derde landen en belanghebbenden;

uitgesproken vaardigheden op het gebied van onderhandelingen op hoog niveau met lidstaten, derde landen en internationale organisaties.

Kandidaten moeten aan de volgende eisen voldoen:

staatsburger zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

beschikken over:

i)

hetzij een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten door een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt,

(ii)

hetzij een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten door een diploma, en bruikbare beroepservaring van ten minste één jaar, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt;

beschikken over ten minste vijftien jaar beroepservaring, verkregen na het behalen van het universitaire diploma, op een niveau waartoe dat diploma toegang geeft. Ten minste vijf jaar van deze beroepservaring dient te zijn verworven in een functie op hoger managementniveau(1) en enige directe ervaring dient in verband te staan met deze vacature;

beschikken over een grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie en een behoorlijke kennis van een tweede officiële taal van de Europese Unie. (Opmerking: de selectieprocedures zullen uitsluitend plaatsvinden in het Engels, Frans of Duits. Aangezien dit een voordeel kan zijn voor sprekers van deze drie talen, zullen deze tevens op hun kennis van één of meer andere talen worden getest);

de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt; deze is voor ambtenaren van de Europese Gemeenschappen vastgesteld als het einde van de maand waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken (zie artikel 52, onder a), van het Statuut).

Onafhankelijkheid en opgave van belangen

Kandidaten dienen zich ertoe te verbinden onafhankelijk en in het algemeen belang te handelen. Ook dienen zij opgave te doen van belangen die mogelijk afbreuk doen aan hun onafhankelijkheid.

Aanstelling en arbeidsvoorwaarden

Selectie en benoeming geschieden volgens de bij de Commissie geldende procedures. Kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd voor een gesprek met het Raadgevend Comité Benoemingen van de Commissie en een assessment door externe deskundigen voor personeelsselectie.

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het Statuut voor ambtenaren van de Europese Gemeenschappen in rang AD 14. Voor de directeur gelden de gewone regels inzake mobiliteit betreffende dergelijke posten, en de kandidaat op wie de keuze is gevallen wordt dan ook geacht zich tussen de vijf en zeven jaar na aanstelling te oriënteren op een andere post binnen de Commissie.

Voor nieuwe personeelsleden geldt overeenkomstig het Statuut een proeftijd van negen maanden.

De selectieprocedure vindt plaats in Grange, Ierland.

Gelijke kansen

De Europese Unie voert een beleid van gelijke kansen.

Aanvraagprocedure

Deze post kan tegelijk met een aantal andere posten voor hoge ambtenaren worden gepubliceerd. In dit geval moeten kandidaten die op meer dan één post willen solliciteren, voor elke post een afzonderlijke sollicitatie indienen.

Alvorens te solliciteren, dienen de kandidaten zorgvuldig na te gaan of zij aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen, met name wat de vereiste diploma's en beroepservaring betreft. Kandidaten dienen zich via het internet in te schrijven op de website:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm

en de instructies betreffende de verschillende procedurefasen te volgen.

De online-inschrijving dient tijdig te gebeuren(2). Wij raden sterk aan niet tot het allerlaatste moment te wachten met de inschrijving, aangezien de online-inschrijving door druk internetverkeer en storingen in de internetverbinding niet altijd meteen succesvol is, waardoor vaak een nieuwe poging nodig is. Wanneer de uiterste termijn voor registratie is verstreken, is inschrijving niet langer mogelijk. Laattijdige registratie per gewoon e-mailbericht wordt in de regel niet aanvaard.

Na beëindiging van uw online-inschrijving ontvangt u een inschrijvingsnummer. Dit is het referentienummer van uw sollicitatie waarnaar u in alle correspondentie over uw sollicitatie moet verwijzen. Wanneer u dit nummer ontvangt, is de inschrijving voltooid. Het is de bevestiging dat de door u ingevoerde gegevens zijn geregistreerd. Als u geen nummer heeft ontvangen, is uw sollicitatie niet geregistreerd!

Kandidaten moeten over een e-mailadres beschikken. Uw e-mailadres zal worden gebruikt om uw inschrijving te identificeren en om u te informeren over het resultaat van de procedure. U dient de Commissie op de hoogte te brengen van elke wijziging van uw e-mailadres.

Bij de sollicitatie moet een curriculum vitae in Word- of pdf-formaat en een schriftelijke motivering (maximaal 8 000 tekens) worden gevoegd. Het curriculum vitae en de motivering moeten in het Engels, het Frans of het Duits zijn opgesteld.

Het is niet mogelijk het verloop van uw sollicitatie online te volgen. Het aanwervende directoraat-generaal zal rechtstreeks contact met u opnemen in verband met de stand van zaken van uw sollicitatie.

Kandidaten die zich vanwege een handicap niet online kunnen aanmelden, mogen hun sollicitatie (curriculum vitae en motivering) uiterlijk op de uiterste inschrijfdatum per aangetekende brief toezenden(3) (het poststempel geldt als bewijs). Alle verdere correspondentie tussen de Commissie en die kandidaten geschiedt per post. In dit geval dient bij de sollicitatie een door een bevoegde instantie afgegeven certificaat te worden gevoegd waarin de handicap wordt erkend. Verder dient u op een apart blad aan te geven welke voorzieningen nodig zijn om uw deelname aan de selectieprocedure te vergemakkelijken.

Ingeval u meer informatie behoeft of technische problemen heeft, kunt u een e-mail sturen aan: ADMIN-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Sluitingsdatum

De uiterste datum voor de indiening van sollicitaties is 17 juli 2009. De online-inschrijving wordt afgesloten om 12.00 uur Brusselse tijd.