Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5540 — Lion Capital/CEDC/Russian Alcohol Group) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5540 — Lion Capital/CEDC/Russian Alcohol Group) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

8.8.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 186/13


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5540 — Lion Capital/CEDC/Russian Alcohol Group)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 186/08

1.

Op 31 juli 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Lion Capital LLP („Lion Capital”, Verenigd Koninkrijk) en Central European Distribution Corporation („CEDC”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening, de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over CJSC Russian Alcohol Group en van haar dochterondernemingen („Russian Alcohol Group”, Rusland) door de toekenning van bepaalde contractuele vetorechten.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Lion Capital: private-equityfonds,

CEDC: producent van wodka en distributeur van alcoholische dranken,

Russian Alcohol Group: producent en distributeur van wodka en ready-mixed alcoholische dranken.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301 of 22967244) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5540 — Lion Capital/CEDC/Russian Alcohol Group, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË