Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5603 — ENI/TEC) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5603 — ENI/TEC) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

15.8.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 192/18


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5603 — ENI/TEC)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 192/06

1.

Op 7 augustus 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat ENI S.p.A. („ENI”, Italië), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening, de volledige zeggenschap verkrijgt over Toscana Energia Clienti S.p.A. („TEC”, Italië), die onder de gezamenlijke zeggenschap staat van ENI en Toscana Energia S.p.A. („Toscana Energia”, Italië), door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

ENI: Italiaanse onderneming, actief in exploratie, productie, levering, transmissie, opslag en distributie van en handel in aardgas; exploratie en productie van olie,

TEC: Italiaanse onderneming, actief in de levering van aardgas, uitsluitend in Toscane.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301 of 22967244) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5603 — ENI/TEC, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË