Home

Oproep tot kandidaatstelling met het oog op de benoeming van de Europese Ombudsman

Oproep tot kandidaatstelling met het oog op de benoeming van de Europese Ombudsman

10.9.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 216/7


OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MET HET OOG OP DE BENOEMING VAN DE EUROPESE OMBUDSMAN

2009/C 216/06

Gelet op de artikelen 21 en 195 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en op artikel 107d van het Euratomverdrag,

Gelet op het door het Europees Parlement op 9 maart 1994 aangenomen statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt(1), en met name op artikel 6 en artikel 7, lid 3, van dit besluit, zoals vervat in bijlage XI van het Reglement van het Europees Parlement,

Tevens gelet op artikel 204 van het Reglement van het Europees Parlement,

Overwegende dat de Europese Ombudsman door het Europees Parlement wordt benoemd voor de duur van de zittingsperiode 2009-2014,

Overwegende dat de Europese Ombudsman herkiesbaar is,

Overwegende dat de Europese Ombudsman wordt gekozen uit persoonlijkheden die burger zijn van de Unie, in het bezit zijn van alle politieke en burgerrechten, alle waarborgen van onafhankelijkheid bieden en in hun land voldoen aan alle voorwaarden voor de uitoefening van de hoogste rechterlijke functies, of wier ervaring en bekwaamheid voor de uitoefening van de functies van de Ombudsman algemeen bekend zijn,

1.

Er wordt een oproep gedaan tot indiening van kandidaatstellingen met het oog op de benoeming van de Europese Ombudsman door het Europees Parlement.

2.

De kandidaatstellingen moeten worden gesteund door ten minste zevenendertig leden van het Europees Parlement uit ten minste twee lidstaten, alle documenten bevatten die overtuigend bewijzen dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden als gesteld in het statuut van de Ombudsman en van de kant van de kandidaat een plechtige verbintenis bevatten dat hij/zij, bij benoeming voor de duur van zijn/haar functie geen andere beroepsactiviteit, al dan niet tegen beloning, zal uitoefenen.

3.

De kandidaten worden verzocht hun kandidaatstellingen voor 9 oktober 2009 te richten tot de Voorzitter van het Europees Parlement(2).

J. BUZEK

Voorzitter van het Europees Parlement


De Voorzitter van het Europees Parlement

(Kandidaatstelling voor de functie van Europees Ombudsman)

Louise Weiss-gebouw

Allée du Printemps

BP 1024/F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE

of

Gebouw Paul-Henri Spaak

rue Wiertz/Wiertzstraat

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË