Home

Notulen van de zitting van 5 mei 2009

Notulen van de zitting van 5 mei 2009

5.11.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 263/20


Dinsdag, 5 mei 2009
NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 5 MEI 2009

2009/C 263 E/02

Inhoud

VERLOOP VAN DE VERGADERING

1.

Opening van de vergadering

2.

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

3.

Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, privacybescherming en consumentenbescherming *** II — Elektronische-communicatienetwerken en -diensten *** II — Orgaan van regelgevende instanties voor elektronische-communicatie (BEREC) en het Bureau *** II — Voor mobiele communicatie beschikbaar te stellen frequentiebanden *** I (debat)

4.

Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) *** I (debat)

5.

Stemmingen

5.1.

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

5.2.

Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

5.3.

Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

5.4.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

5.5.

Aanbeveling aan de Commissie inzake klacht 185/2005/ELB (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

5.6.

Benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations *** I (stemming)

5.7.

Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) *** I (eindstemming)

5.8.

Organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen *** I (stemming)

5.9.

Handel in zeehondenproducten *** I (stemming)

5.10.

Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt *** I (stemming)

5.11.

Verontreiniging vanaf schepen en sancties voor inbreuken *** I (stemming)

5.12.

Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) *** I (stemming)

5.13.

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2010 (stemming)

6.

Stemverklaringen

7.

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

8.

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

9.

Voorbereiding van de Europese Raad (18-19 juni 2009) (debat)

10.

Voorbereiding van de Werkgelegenheidstop — Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering *** I — Vernieuwde sociale agenda — Actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten (debat)

11.

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

12.

Verzoek om verdediging van de immuniteit

13.

Roséwijnen en toegelaten oenologische procédés (debat)

14.

Democratische vooruitgang in Turkije (debat)

15.

Bescherming van dieren bij het doden * (debat)

16.

Algemene herziening van het Reglement (debat)

17.

Wijziging van het Reglement (verzoekschriftenprocedure) (debat)

18.

Agenda van de volgende vergadering

19.

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

1.

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee *

2.

Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello

3.

Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi

4.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europese fonds voor aanpassing aan de globalisering

5.

Aanbeveling aan de Commissie inzake klacht 185/2005/ELB

6.

Benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations *** I

7.

Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie *** I

8.

Organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen *** I

9.

Handel in zeehondenproducten *** I

10.

Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt *** I

11.

Verontreiniging vanaf schepen en sancties voor inbreuken *** I

12.

Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) *** I

13.

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2010

BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.

Verslag Figueiredo A6-0223/2009 — Één enkele stemming

2.

Verslag Sakalas A6-0286/2009 — Één enkele stemming

3.

Verslag Lehne A6-0269/2009 — Één enkele stemming

4.

Verslag Böge A6-0266/2009 — Één enkele stemming

5.

Verslag Martínez Martínez A6-0201/2009 — Één enkele stemming

6.

Verslag Papadimoulis A6-0208/2009 — Wetgevingsresolutie

7.

Verslag Panayatopoulos-Cassiotou A6-0120/2009 — Amendement 54

8.

Verslag Wallis A6-0118/2009 — Gewijzigd voorstel

9.

Verslag Wallis A6-0118/2009 — Wetgevingsresolutie

10.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 57

11.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 146

12.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 155

13.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 156

14.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 191

15.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 172=189/rev=196

16.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 188

17.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 174

18.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 70

19.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 175

20.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 176

21.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 167

22.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 178

23.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Amendement 179DD

24.

Verslag Parish A6-0240/2009 — Wetgevingsresolutie

25.

Verslag de Grandes Pascual A6-0080/2009 — Wetgevingsresolutie

26.

Verslag Podimata A6-0146/2009 — Amendement 15

27.

Verslag Podimata A6-0146/2009 — Amendement 32

28.

Verslag Podimata A6-0146/2009 — Amendement 75/1

29.

Verslag Podimata A6-0146/2009 — Amendement 70

30.

Verslag Podimata A6-0146/2009 — Gewijzigd voorstel

31.

Verslag Podimata A6-0146/2009 — Wetgevingsresolutie

32.

Maňka report A6-0275/2009 — Resolutie

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Martine ROURE

Ondervoorzitter

1.Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.

2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.

IRAN: DE ZAAK ROXANA SABERI

Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, over Iran: de zaak Roxana Saberi (B6-0270/2009),

Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zaak Roxana Saberi in Iran (B6-0274/2009),

Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, over Iran, met name de zaak Roxana Saberi (B6-0276/2009),

Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, over Iran: de zaak Roxana Saberi (B6-0277/2009),

Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato en Toomas Savi, namens de ALDE-Fractie, over de zaak Roxana Saberi, Amerikaans-Iraans journaliste, die in Teheran gevangenzit (B6-0279/2009),

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over de gevangenhouding van de journaliste Roxana Saberi (B6-0282/2009).

II.

MADAGASKAR

Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, over Madagaskar (B6-0271/2009),

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie in Madagaskar (B6-0272/2009),

Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Madagaskar (B6-0275/2009),

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock en Marie-Arlette Carlotti, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Madagaskar (B6-0278/2009),

Thierry Cornillet, Marios Matsakis en Toomas Savi, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Madagaskar (B6-0280/2009),

Adam Bielan en Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Madagaskar (B6-0284/2009).

III.

VENEZUELA: DE ZAAK MANUEL ROSALES

Fernando Fernández Martín, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pilar Ayuso, Sérgio Marques, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, Venezuela: de zaak Manuel Rosales (B6-0273/2009),

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis en Toomas Savi, namens de ALDE-Fractie, Venezuela: de zaak Manuel Rosales (B6-0281/2009),

Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, Venezuela: de zaak Manuel Rosales (B6-0283/2009).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.

3.Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, privacybescherming en consumentenbescherming ***II — Elektronische-communicatienetwerken en -diensten ***II — Orgaan van regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau ***II — Voor mobiele communicatie beschikbaar te stellen frequentiebanden ***I (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [16497/1/2008 — C6-0068/2009 — 2007/0248(COD)] — Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Rapporteur: Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten [16496/1/2008 — C6-0066/2009 — 2007/0247(COD)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese groep van regelgevende instanties voor telecommunicatie (GERT) [16498/1/2008 — C6-0067/2009 — 2007/0249(COD)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A6-0271/2009)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare pan-Europese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden [COM(2008)0762 — C6-0452/2008 — 2008/0214(COD)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009)

Malcolm Harbour, Catherine Trautmann en Pilar del Castillo Vera leiden de aanbevelingen voor de tweede lezing in.

Francisca Pleguezuelos Aguilar leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler, namens de PPE-DE-Fractie, Erika Mann, namens de PSE-Fractie, Cristian Silviu Bușoi, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Bernadette Vergnaud, Alexander Alvaro, David Hammerstein, Mary Lou McDonald, Hanne Dahl, Luca Romagnoli, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Godfrey Bloom, Paul Rübig, Evelyne Gebhardt, Anne Laperrouze, Bernard Wojciechowski, Giles Chichester, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld, Erna Hennicot-Schoepges en Edit Herczog.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Silvia-Adriana Țicău, Charlotte Cederschiöld, Jacques Toubon, Syed Kamall en Christofer Fjellner.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Helga Trüpel.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Malcolm Harbour, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera en Francisca Pleguezuelos Aguilar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 6.5.2009, punt 6.2 van de notulen van 6.5.2009, punt 6.3 van de notulen van 6.5.2009 en punt 6.4 van de notulen van 6.5.2009.

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter, die de afwezigheid van de Raad betreurt.

4.Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) [COM(2008)0778 — C6-0412/2008 — 2008/0222(COD)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Anni Podimata (A6-0146/2009)

Anni Podimata leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jan Březina, namens de PPE-DE-Fractie, Silvia-Adriana Țicău, namens de PSE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, en Herbert Reul.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Claude Turmes en Miloslav Ransdorf.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs en Anni Podimata.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 5.5.2009.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING

Voorzitter

5.Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, …) zijn opgenomen in de bijlage „Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

5.1.Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee [COM(2008)0336 — C6-0247/2008 — 2008/0108(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0223/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN et ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0336)

Het woord werd gevoerd door:

Ilda Figueiredo (rapporteur), vóór de stemming, om overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement een verklaring af te leggen.

5.2.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello [2009/2021(IMM)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0286/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0337)

5.3.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi [2009/2020(IMM)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0269/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0338)

5.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2009)0150 — C6-0115/2009 — 2009/2033(ACI)] — Begrotingscommissie.

Rapporteur: Reimer Böge (A6-0266/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0339)

5.5.Aanbeveling aan de Commissie inzake klacht 185/2005/ELB (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het speciaal verslag van de Europese ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van zijn ontwerpaanbeveling aan de Europese Commissie inzake klacht 185/2005/ELB [2009/2016(INI)] — Commissie verzoekschriften.

Rapporteur: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0201/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0340)

5.6.Benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van personenauto's in benzinestations [COM(2008)0812 — C6-0470/2008 — 2008/0229(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Dimitrios Papadimoulis (A6-0208/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0341)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0341)

Het woord werd gevoerd door:

Dimitrios Papadimoulis (rapporteur), vóór de stemming, om overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement een verklaring af te leggen.

5.7.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) [COM(2008)0229 — C6-0184/2008 — 2008/0090(COD)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Het debat heeft op 10.03.2009 plaatsgevonden (punt 7 van de notulen van 10.3.2009).

De stemming over het Commissievoorstel heeft op 11.03.2009 plaatsgevonden(punt 5.14 van de notulen van 11.3.2009).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Het woord wordt gevoerd door Michael Cashman (rapporteur) om op grond van artikel 168, lid 2, van het Reglement om terugverwijzing van het verslag naar de commissie te verzoeken, en Andris Piebalgs (lid van de Commissie), die kennis neemt van het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De zaak wordt bijgevolg naar de bevoegde commissie terugverwezen.

5.8.Organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen [COM(2008)0650 — C6-0354/2008 — 2008/0195(COD)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0120/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

De zaak wordt bijgevolg overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.

Het woord werd gevoerd door:

Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie, vóór de stemming, over het derde deel van amendement 62.

Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie), na de stemming, over de verwerping van het Commissievoorstel.

5.9.Handel in zeehondenproducten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten [COM(2008)0469 — C6-0295/2008 — 2008/0160(COD)] — Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0118/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0342)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0342)

Het woord werd gevoerd door:

Hartmut Nassauer, namens de PPE-DE-Fractie, vóór de stemming, over de stemlijst van zijn fractie, en Hans-Peter Martin over hetzelfde onderwerp.

5.10.Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt [COM(2008)0543 — C6-0391/2008 — 2008/0211(COD)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Neil Parish (A6-0240/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0343)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0343)

Het woord werd gevoerd door:

Neil Parish (rapporteur), vóór de stemming.

5.11.Verontreiniging vanaf schepen en sancties voor inbreuken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken [COM(2008)0134 — C6-0142/2008 — 2008/0055(COD)] — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0080/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0344)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0344)

5.12.Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) [COM(2008)0778 — C6-0412/2008 — 2008/0222(COD)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Anni Podimata (A6-0146/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0345)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0345)

5.13.Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2010 (stemming)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2010 [2009/2006(BUD)] — Begrotingscommissie.

Rapporteur: Vladimír Maňka (A6-0275/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0346)

Het woord werd gevoerd door:

de Voorzitter, vóór de stemming over de resolutie als geheel, om de tijdens deze zittingsperiode voor de organisatie van de stemmingen verantwoordelijke diensten te complimenteren voor hun inzet.

VOORZITTER: Mario MAURO

Ondervoorzitter

6.Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Miguel Angel Martínez Martínez — A6-0201/2009: David Sumberg

Verslag Dimitrios Papadimoulis — A6-0208/2009: Richard Corbett

Verslag Marie Panayotopoulos-Cassiotou — A6-0120/2009: Ewa Tomaszewska

Verslag Diana Wallis — A6-0118/2009: Michl Ebner, Zuzana Roithová, Richard Corbett, Daniel Hannan, Neena Gill, Peter Skinner, Cristiana Muscardini

Verslag Neil Parish — A6-0240/2009: Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Kathy Sinnott, Richard Corbett, Neena Gill

Verslag Diana Wallis — A6-0118/2009: Inese Vaidere

Verslag Anni Podimata — A6-0146/2009: Inese Vaidere

Verslag Vladimír Maňka — A6-0275/2009: Richard Corbett, Christopher Heaton-Harris

*

* *

Francis Wurtz heeft laten weten dat hij niet heeft deelgenomen aan de stemmingen over het verslag Neil Parish (A6-0240/2009).

7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

*

* *

Mario Borghezio heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Klaus-Heiner Lehne — A6-0269/2009.

Jörg Leichtfried heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over amendement 176 op het verslag Neil Parish — A6-0240/2009.

(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING

Voorzitter

8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

9.Voorbereiding van de Europese Raad (18-19 juni 2009) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Europese Raad (18-19 juni 2009)

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Hanne Dahl, namens de IND/DEM-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff en Georgios Toussas.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frank Vanhecke, Alojz Peterle, Robert Goebbels, Margarita Starkevičiūtė, Tunne Kelam, Jo Leinen, Olle Schmidt, Pervenche Berès, Georg Jarzembowski, Enrique Barón Crespo, Íñigo Méndez de Vigo, Genowefa Grabowska en Luís Queiró.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Proinsias De Rossa en Elisa Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en José Manuel Barroso.

Het debat wordt gesloten.

10.Voorbereiding van de Werkgelegenheidstop — Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering ***I — Vernieuwde sociale agenda — Actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Werkgelegenheidstop

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering [COM(2008)0867 — C6-0518/2008 — 2008/0267(COD)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

Verslag over de vernieuwde sociale agenda [2008/2330(INI)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

Verslag over de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten [2008/2335(INI)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Jean Lambert (A6-0263/2009)

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Marek SIWIEC

Ondervoorzitter

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Gabriele Stauner, José Albino Silva Peneda en Jean Lambert leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Anne Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Monica Giuntini (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Cornelis Visser (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Othmar Karas, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Andersson, namens de PSE-Fractie, Ona Juknevičienė, namens de ALDE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, Carl Lang, niet-ingeschrevene, Elisabeth Morin en Jean Louis Cottigny.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Juan Andrés Naranjo Escobar, Gabriela Crețu, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Anja Weisgerber, Stephen Hughes, Oldřich Vlasák en Jan Cremers.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door David Casa, Colm Burke, Katrin Saks en Theodor Dumitru Stolojan.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra, Vladimír Špidla (lid van de Commissie), Gabriele Stauner, José Albino Silva Peneda en Jean Lambert.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 6.5.2009, punt 6.12 van de notulen van 6.5.2009 en punt 6.13 van de notulen van 6.5.2009.

VOORZITTER: Diana WALLIS

Ondervoorzitter

11.Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0231/2009).

Vraag 23 (Manuel Medina Ortega): Concurrentie en transparantie van de belastingheffing op inkomens.

Andris Piebalgs (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker en Avril Doyle.

Vraag 24 (Nikolaos Vakalis): Aardbevingbeleid EU — Maatregelen Commissie na vernietigende aardbeving Italië.

Stavros Dimas (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Nikolaos Vakalis, Hubert Pirker en Giorgos Dimitrakopoulos.

Vraag 25 (Avril Doyle): Elektriciteit uit zonnewarmte en het Economisch Herstelplan.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Avril Doyle.

Vraag 26 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Kerncentrales.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou en Paul Rübig.

Vraag 27 (Brian Crowley): Bevordering van duurzame energie in steden.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Brian Crowley.

Vraag 28 (Claude Moraes): De economische crisis en protectionisme vermijden.

Meglena Kuneva (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes en David Martin.

Vraag 29 (Seán Ó Neachtain): Internetpiraterij in Canada.

Meglena Kuneva beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Seán Ó Neachtain.

Vraag 30 (David Martin): Vrijhandelsovereenkomst met Korea.

Meglena Kuneva beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van David Martin en Glyn Ford.

Vraag 31 (Georgios Papastamkos): Handelsgeschil EU-VS over hormoonhoudend rundvlees.

Meglena Kuneva beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Georgios Papastamkos.

Vraag 32 (Giovanna Corda): Niet-nakoming van Verordening (EG) nr. 261/2004 door de luchtvaartmaatschappijen.

Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Giovanna Corda en Glyn Ford.

Vraag 33 (Emmanouil Angelakas): Privatisering van luchtvaartmaatschappijen in de EU.

Antonio Tajani beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Emmanouil Angelakas.

Vraag 34 (Bernd Posselt): Europese hogesnelheidslijn en Brenner-basistunnel.

Antonio Tajani beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 20.10 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Ondervoorzitter

12.Verzoek om verdediging van de immuniteit

Tobias Pflüger heeft bij de Voorzitter een verzoek om verdediging van zijn immuniteit en voorrechten ingediend in het kader van een bij de Staatsanwaltschaft München lopende procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3 van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar: de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

13.Roséwijnen en toegelaten oenologische procédés (debat)

Mondelinge vraag (O-0067/2009) van Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák en Dominique Vlasto, namens de PPE-DE-Fractie, Patrick Louis, namens de IND/DEM-Fractie, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli en Salvatore Tatarella, namens de UEN-Fractie aan de Commissie: Roséwijnen en toegelaten oenologische procedés (B6-0228/2009)

Mondelinge vraag (O-0068/2009) van Luis Manuel Capoulas Santos, Katerina Batzeli, Vincent Peillon, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll en Alessandro Battilocchio, namens de PSE-Fractie, aan de Commissie: Roséwijnen en toegelaten oenologische procedés (B6-0229/2009)

Astrid Lulling, Patrick Louis, Anne Laperrouze, Cristiana Muscardini en Gilles Savary lichten de mondelinge vragen toe.

Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Agnes Schierhuber, namens de PPE-DE-Fractie, Alessandro Battilocchio, namens de PSE-Fractie, Jean-Claude Martinez, niet-ingeschrevene, Françoise Grossetête, Ioannis Gklavakis, Elisabetta Gardini en Christa Klaß.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Astrid Lulling, Françoise Grossetête, Gilles Savary en Patrick Louis.

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

14.Democratische vooruitgang in Turkije (debat)

Verklaring van de Commissie: Democratische vooruitgang in Turkije

Olli Rehn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Frieda Brepoels, namens de PPE-DE-Fractie, Vural Öger, namens de PSE-Fractie, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, en Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Feleknas Uca, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Roberto Fiore, niet-ingeschrevene, Richard Seeber, Metin Kazak, Vittorio Agnoletto en Patrick Louis.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Marios Matsakis, Andrew Duff en Alexander Graf Lambsdorff.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn.

Het debat wordt gesloten.

15.Bescherming van dieren bij het doden * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden [COM(2008)0553 — C6-0451/2008 — 2008/0180(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

Janusz Wojciechowski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jens Holm (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Sebastiano Sanzarello, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Maria Petre en Neil Parish.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Marios Matsakis en Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou en Janusz Wojciechowski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 6.5.2009.

16.Algemene herziening van het Reglement (debat)

Verslag tot algemene herziening van het Reglement [2007/2124(REG)] — Commissie constitutionele zaken.

Rapporteur: Richard Corbett (A6-0273/2009)

Richard Corbett leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-DE-Fractie, Costas Botopoulos, namens de PSE-Fractie, Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Hanne Dahl, namens de IND/DEM-Fractie, Jo Leinen, Andrzej Wielowieyski en Nils Lundgren.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Bruno Gollnisch.

Het woord wordt gevoerd door Richard Corbett.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.13 van de notulen van 6.5.2009.

17.Wijziging van het Reglement (verzoekschriftenprocedure) (debat)

Verslag tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement met betrekking tot de verzoekschriftenprocedure [2006/2209(REG)] — Commissie constitutionele zaken.

Rapporteur: Gérard Onesta (A6-0027/2009)

Gérard Onesta leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Richard Corbett, namens de PSE-Fractie, en Jo Leinen.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Costas Botopoulos en Monica Frassoni.

Het woord wordt gevoerd door Gérard Onesta.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.6 van de notulen van 6.5.2009.

18.Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 426.628/OJME).

19.Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Secretaris-generaal

Martine Roure

Ondervoorzitter


Dinsdag, 5 mei 2009
PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badía i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriță, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Gabriela Crețu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dimitrakopoulos, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbășan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Țicău, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


Dinsdag, 5 mei 2009
BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

-

verworpen

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (…, …, …)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (…, …, …)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

art

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1.Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee *

Verslag: Ilda FIGUEIREDO (A6-0223/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

546, 12, 1

Verzoek om hoofdelijke stemming

IND/DEM: één enkele stemming

2.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello

Verslag: Aloyzas SAKALAS (A6-0286/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

561, 20, 12

Verzoek om hoofdelijke stemming

IND/DEM: één enkele stemming

3.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi

Verslag: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0269/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

563, 13, 13

Verzoek om hoofdelijke stemming

IND/DEM: één enkele stemming

4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europese fonds voor aanpassing aan de globalisering

Verslag: Reimer BÖGE (A6-0266/2009) (gekwalificeerde meerderheid + 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

575, 24, 9

Verzoek om hoofdelijke stemming

IND/DEM: één enkele stemming

5.Aanbeveling aan de Commissie inzake klacht 185/2005/ELB

Verslag: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (A6-0201/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

598, 0, 14

Verzoek om hoofdelijke stemming

IND/DEM: één enkele stemming

6.Benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations ***I

Verslag: Dimitrios PAPADIMOULIS (A6-0208/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

tekst in zijn geheel blok 1 — compromis

21

GUE/NGL, PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, IND/DEM

+

blok 2 — amendementen van de bevoegde commissie

1-20

commissie

stemming: gewijzigd voorstel

+

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

598, 13, 15

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

IND/DEM: eindstemming

7.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie ***I

Verslag: Michael CASHMAN (A6-0077/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

stemming: wetgevingsresolutie

HS

(1)

De eindstemming werd tijdens de vergadering van 11 maart 2009 overeenkomstig artikel 53, lid 2, van het Reglement uitgesteld.

Verzoek om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

8.Organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen ***I

Verslag: Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU (A6-0120/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

54

Verts/ALE, GUE/NGL, PSE

HS

+

332, 307, 6

art 2, § 1, alinea 1

9DD=

47DD=

PPE-DE

ALDE

(2)

62/rev DD

PSE

HS

(2)

64DD

PSE

HS

(2)

art 2, § 1, alinea 2

9DD=

47DD=

PPE-DE,

ALDE

(2)

21=

62/rev DD

Verts/ALE,

PSE

HS

(2)

64DD

PSE

HS

(2)

art. 2, § 1, na letters b en c

62/rev DD

PSE

HS

(2)

art. 3, letter a

22S=

59S=

Verts/ALE,

PSE

HS

(2)

art. 3, letter d

10DD=

23S=

48DDS=

PPE-DE

Verts/ALE,

ALDE

Ing.

65

PSE

HS

(2)

art. 3, letter e

10DDS=

24S=

48DDS=

60S=

PPE-DE

Verts/ALE,

ALDE,

PSE

(2)

art 3, letter f

25S=

61S=

Verts/ALE

PSE

(2)

art 3, letter h

26

Verts/ALE

(2)

art 3, § 1, letter i

27

Verts/ALE

(2)

art 11 bis, § 1

11=

35=

49=

PPE-DE,

IND/DEM,

ALDE

(2)

art 11 bis, § 2

12=

36=

50=

PPE-DE,

IND/DEM,

ALDE

(2)

art. 11 bis, na § 2

28

Verts/ALE

HS

(2)

art. 11 bis, § 4, letter a

13=

37=

51=

PPE-DE,

IND/DEM,

ALDE

(2)

art 13, na § 2

15=

53=

PPE-DE,

ALDE

(2)

art 2, § 1, alinea 1

14=

38=

52=

PPE-DE,

IND/DEM,

ALDE

(2)

na overw 1

63

PSE

(2)

na overw 4

1=

29=

39=

PPE-DE,

IND/DEM,

ALDE

(2)

overw 5

2=

30=

40=

PPE-DE,

IND/DEM,

ALDE

(2)

overw 6

16=

56=

Verts/ALE,

PSE

(2)

overw 7

17=

57=

Verts/ALE,

PSE

HS

(2)

3=

41=

PPE-DE, ALDE

(2)

overw 8

58S

PSE

(2)

na overw 8

4=

31=

42=

PPE-DE,

IND/DEM,

ALDE

(2)

na overw 9

5=

43=

PPE-DE,

ALDE

(2)

overw 10

6=

32=

44=

PPE-DE, IND/DEM,

ALDE

(2)

18

Verts/ALE

(2)

overw 11

7=

33=

45=

PPE-DE,

IND/DEM,

ALDE

(2)

overw 12

19

Verts/ALE

(2)

na overw 14

20

Verts/ALE

(2)

na overw 15

8/rev=

34/rev=

46/rev=

PPE-DE,

IND/DEM,

ALDE

(2)

stemming: gewijzigd voorstel

HS

(2)

stemming: wetgevingsresolutie

HS

(2)

De zaak wordt overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.

9.Handel in zeehondenproducten ***I

Verslag: Diana WALLIS (A6-0118/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

tekst in zijn geheel — compromisblok 1

63DD

commissie

ALDE, PPE-DE, PSE, Verts/ALE,

GUE/NGL

+

blok 2 amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-11

13-25

27-37

commissie

blok 3 — „in het wild levende dieren”

40-62

UEN

-

art 3, § 2

63DD

commissie

ALDE, PPE-DE, PSE, Verts/ALE,

GUE/NGL

ES

+

435, 174, 20

39

ten minste 40 leden

overw 13

63DD

commissie

ALDE, PPE-DE, PSE, Verts/ALE,

GUE/NGL

+

38

ten minste 40 leden

stemming: gewijzigd voorstel

HS

+

543, 56, 39

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

550, 49, 41

Verzoeken om hoofdelijke stemming

Verts/ALE: gewijzigd voorstel en eindstemming

PSE: eindstemming

IND/DEM: eindstemming

Diversen

Amendement 26 betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (artikel 151, lid 1, van het Reglement)

De amendementen 38 en 39 zijn ingediend door Michl Ebner e.a.

10.Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ***I

Verslag: Neil PARISH (A6-0240/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

3-9

14-19

21-24

26-29

32-44

46-49

51

54

62

64-68

72

76-79

81-88

90-93

95-102

104-105

108-113

116

119

121

123-124

126-127

132

134-145

147-148

150

153-154

160

commissie

+

amendementen van de bevoegde commissie — aparte stemmingen

1

commissie

as

+

2

commissie

as

+

10

commissie

as/ES

+

432, 195, 7

11

commissie

as

+

12

commissie

as

+

13

commissie

as

+

20

commissie

as

+

25

commissie

as

+

30

commissie

as

+

31

commissie

as

+

50

commissie

as

+

57

commissie

HS

+

408, 219, 19

58

commissie

as

+

60

commissie

as

+

61

commissie

as

+

73

commissie

as

+

74

commissie

as

+

75

commissie

as

+

80

commissie

so

1

+

2

+

89

commissie

as

+

94

commissie

as

+

103

commissie

as

+

114

commissie

as

+

115

commissie

as

+

118

commissie

as

+

120

commissie

as

+

122

commissie

as

+

125

commissie

as

+

128

commissie

as

+

129

commissie

as

+

146

commissie

HS

-

315, 317, 16

151

commissie

as

+

152

commissie

as

+

155

commissie

HS

+

402, 233, 18

156

commissie

HS

+

386, 231, 17

157

commissie

as

+

158

commissie

as

+

159

commissie

as

+

161

commissie

as

+

art 4, § 1

170

PPE-DE

+

45

commissie

art 4, na § 3

195

GUE/NGL

ES

-

119, 498, 18

art. 6, titel

163

PSE

ES

-

218, 405, 15

art 6, § 1, alinea 1

52

commissie

+

164

PSE

-

art 6, § 2

53

commissie

+

165

PSE

art 7

171

Verts/ALE

-

55

commissie

+

art 8, § 1, inleidende formule

56

commissie

+

200

GUE/NGL

-

art 8, na § 1

191

Verts/ALE

HS

-

151, 477, 20

59

commissie

+

art 8, § 2

172=

189/rev

196=

Verts/ALE

ALDE

GUE/NGL

HS

-

183, 440, 19

art. 10, § 1, na alinea 2

188

ALDE

HS

-

255, 366, 18

201

GUE/NGL

-

na art. 11

173=

202=

Verts/ALE

GUE/NGL

-

63

commissie

+

art. 12, § 1, alinea 1

174

Verts/ALE

HS

-

291, 336, 18

art 13, § 3

197

GUE/NGL

-

art 14, § 2, letter b

183

ALDE

-

art 15, § 1

69

commissie

+

184

ALDE

198

GUE/NGL

art 15, § 2

70

commissie

HS

+

420, 221, 11

175

Verts/ALE

HS

+

385, 246, 13

art 15, § 4, alinea 1

71

commissie

+

185

ALDE

so

1

+

2

-

art 32, § 2

166

PSE

-

art 32, na § 3

168

PPE-DE

+

art 34, § 1

186

ALDE

ES

+

370, 267, 9

106

commissie

176

Verts/ALE

HS

+

380, 253, 4

art 35, § 1

167

PPE-DE

HS

+

398, 218, 12

107

commissie

HS

art 38, § 1, alinea 1

177

Verts/ALE

-

117

commissie

+

art 40, na § 4

178

Verts/ALE

HS

393, 245, 9

art 43, § 1

179DD

Verts/ALE

HS

-

157, 467, 23l

130

commissie

ES

-

239, 379, 14

187DD

ALDE

-

art 43, § 2

131=

187DD=

commissie

ALDE

+

179DD

Verts/ALE

HS

art 44, § 2

133

commissie

-

180

Verts/ALE

+

art 44, na § 2

181

Verts/ALE

-

art 46, na § 4

193

Verts/ALE

+

art 50

190=

192=

199=

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

-

na art. 53

194

Verts/ALE

ES

+

357, 255, 11

149

commissie

Na bijlage 4

169

PPE-DE

+

overw 3

162

PSE

-

stemming: gewijzigd voorstel

+

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

540, 66, 34

Verzoeken om hoofdelijke stemming

Verts/ALE: am 57, 70, 107, 146, 155, 156, 167, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 188, 191

IND/DEM: eindstemming

Verzoeken om aparte stemming

ALDE: am 1, 2, 10, 11, 12, 13, 20, 25, 30, 31, 45, 50, 57, 58, 60, 61, 70, 73, 74, 75, 89, 94, 103, 107, 117, 118, 120, 122, 128, 129, 130, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 161

PSE: am 60, 61, 107, 130

Verts/ALE: am 10, 13, 30, 31, 61, 73, 74, 75, 89, 103, 114, 115, 117, 120, 122, 125, 128, 157, 158, 159

Verzoeken om stemming in onderdelen

Verts/ALE

am 80

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „of niet-menselijke primaten”

2de deel: deze woorden

PPE-DE

am 185

1ste deel:„De Commissie stelt … niet zijn toegestaan”

2de deel:„De Commissie herziet … in artikel 51, lid 3”

Diversen

Amendement 182 is geannuleerd.

11.Verontreiniging vanaf schepen en sancties voor inbreuken ***I

Verslag: Luis DE GRANDES PASCUAL (A6-0080/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

tekst in zijn geheel blok 1 — compromis

20

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE

+

blok 2 — amendementen van de bevoegde commissie

1-6

8-19

commissie

stemming: gewijzigd voorstel

+

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

588, 42, 3

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

Diversen

Amendement 7 betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (artikel 151, lid 1, van het Reglement).

12.Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) ***I

Verslag: Anni PODIMATA (A6-0146/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-2

4-5

8-14

17-28

30-31

33

35-36

38-43

45

47

50-51

commissie

+

amendementen van de bevoegde commissie — aparte stemmingen

3

commissie

as/ES

+

391, 230, 12

15

commissie

HS

+

565, 56, 8

29

commissie

so

1

-

2

+

34

commissie

as

-

44

commissie

as

-

46

commissie

as

-

52

commissie

so

1

+

2

+

art. 2, streepje 3

59

PPE-DE

+

art 3, § 1, letter a

66

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL

+

art. 4, na punt 2

32

commissie

HS

+

374, 238, 30

60

PPE-DE

HS

art 6, § 2

67

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL

+

55

ALDE

art 7

56=

68=

ALDE

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL

+

37

commissie

art 9, § 3

61

PPE-DE

ES

-

267, 346, 24

na art. 9

69

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL

+

57

ALDE

art 11, § 1, alinea 4

75

Verts/ALE

so/HS

1

-

297, 337, 6

2

art. 11, § 1, na alinea 5

76

PSE

ES

+

346, 279, 9

art 11, § 4, letter d

70

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL

HS

+

354, 286, 4

48

commissie

HS

62

PPE-DE

so/HS

1

2

art. 11, § 4, letter i

63

PPE-DE

ES

-

268, 371, 3

art 11, § 4, letter j

49

commissie

-

58=

71=

ALDE

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL

+

na overw 2

72

Verts/ALE

+

na overw 3

53=

64=

ALDE

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL

+

6

commissie

overw 4

73

Verts/ALE

-

7

commissie

+

na overw 4

74

Verts/ALE

+

overw 14

54=

65=

ALDE,

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL

+

16

commissie

stemming: gewijzigd voorstel

HS

+

588, 27, 29

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

566, 28, 39

Verzoeken om hoofdelijke stemming

Verts/ALE: am 70, 48, gewijzigd voorstel en eindstemming

PPE-DE: am 15, 32, 48, 60, 62, 70

PSE: am 32, 70, gewijzigd voorstel en eindstemming

IND/DEM:: eindstemming

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: am 3

ALDE: am 34, 44, 46

Verzoeken om stemming in onderdelen

Verts/ALE

am 75

1ste deel: gehele tekst, behalve het woord „gesloten”

2de deel: dit woord

am 62

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „waar van toepassing”

2de deel: deze woorden

ALDE

am 29

1ste deel:„Om de twee jaar … heeft in die verslagen.”

2de deel:„De Commissie kan … regelgevingsprocedure met toetsing.”

am 52

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „de versterking van”

2de deel: deze woorden

13.Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2010

Verslag: Vladimír MAŇKA (A6-0275/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 8

1

PPE-DE

+

§ 10

2

PPE-DE

+

§

oorspronkelijke tekst

so

1

2

§ 15

3

PSE

+

§ 21

5

PSE

+

§ 27

4

PSE

+

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

576, 21, 18

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

§ 10

1ste deel:„acht het van essentieel belang … over het bedrag” zonder „als reserve”

2de deel:„als reserve” en „en schrapt de … gegevens beschikbaar zijn”Dinsdag, 5 mei 2009
BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.Verslag Figueiredo A6-0223/2009

Één enkele stemming

Voor: 546

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Birutis, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Strož, Svensson, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Martens, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 12

IND/DEM: Clark, Coûteaux, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Cabrnoch, Fajmon, Škottová

Onthoudingen: 1

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Kathy Sinnott, Ana Maria Gomes

2.Verslag Sakalas A6-0286/2009

Één enkele stemming

Voor: 561

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Markov, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 20

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Clark, Coûteaux, Dahl, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Marques, Ventre

PSE: Chiesa, Christensen, Schaldemose, Thomsen

Onthoudingen: 12

ALDE: Ek, Gentvilas, Harkin, Matsakis

IND/DEM: Krupa, Sinnott

NI: Fiore, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Veneto, Wijkman

PSE: Marini

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Poul Nyrup Rasmussen, Dan Jørgensen, Jens Holm

3.Verslag Lehne A6-0269/2009

Één enkele stemming

Voor: 563

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Juri, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Boso, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 13

IND/DEM: Coûteaux, Nattrass, Titford

NI: Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Wijkman

PSE: Chiesa, Christensen, Jørgensen, Kinnock, Schaldemose, Thomsen

Onthoudingen: 13

ALDE: Ek, Harkin, Matsakis

IND/DEM: Clark, Farage, Krupa, Whittaker

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Zatloukal, Zieleniec

PSE: Gottardi

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Antolín Sánchez Presedo, Mario Borghezio, Glenys Kinnock

Tegen: Poul Nyrup Rasmussen

4.Verslag Böge A6-0266/2009

Één enkele stemming

Voor: 575

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Karas, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Martens, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lefrançois, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 24

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Krahmer, Lambsdorff, Schuth

IND/DEM: Clark, Coûteaux, Dahl, Farage, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Whittaker

NI: Giertych, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Cabrnoch, Fajmon, Škottová, Vlasák, Wohlin

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 9

IND/DEM: Nattrass

NI: Fiore, Helmer

PPE-DE: Cederschiöld, Hökmark, Ibrisagic, Kamall

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Poul Nyrup Rasmussen

5.Verslag Martínez Martínez A6-0201/2009

Één enkele stemming

Voor: 598

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Clark, Dahl, Farage, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 14

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Fiore, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Schenardi, Wise

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

6.Verslag Papadimoulis A6-0208/2009

Wetgevingsresolutie

Voor: 598

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Camre, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Robusti, Roszkowski, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 13

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Giertych, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Cabrnoch, Fajmon, Wohlin

Onthoudingen: 15

GUE/NGL: Droutsas, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

UEN: Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rutowicz, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

7.Verslag Panayatopoulos-Cassiotou A6-0120/2009

Amendement 54

Voor: 332

ALDE: Attwooll, Beaupuy, Bowles, Cavada, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Lynne, Matsakis, Morillon, Polfer, Susta

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Dahl

NI: Baco, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Audy, Brejc, Dehaene, Descamps, De Veyrac, Esteves, Fontaine, Gardini, Gaubert, Gauzès, Grosch, Grossetête, Guellec, Hoppenstedt, Koch, Lamassoure, Langendries, Morin, Rack, Saïfi, Sudre, Toubon

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Bielan, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kuc, Kuźmiuk, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 307

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Chatzimarkakis, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Duff, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Maaten, Manders, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Clark, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Bobošíková, Hannan, Helmer, Kozlík, Le Rachinel, Rivera

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Mussa, Ó Neachtain, Robusti, Speroni, Vaidere, Zīle

Onthoudingen: 6

ALDE: Cocilovo, Harkin, in 't Veld

PPE-DE: Bushill-Matthews

UEN: Rutowicz

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Ivo Belet, Véronique Mathieu, Dominique Vlasto

Tegen: Philip Bushill-Matthews, Elisabetta Gardini, Ari Vatanen, Cristiana Muscardini

8.Verslag Wallis A6-0118/2009

Gewijzigd voorstel

Voor: 543

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Robsahm, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Georgiou, Krupa, Sinnott

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Ayuso, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Friedrich, Gacek, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gawronski, Gräßle, Grosch, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Jackson, Jarzembowski, Kaczmarek, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matula, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Papastamkos, Parish, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Mussa, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 56

ALDE: Busk, Ek, Jensen, Nicholson of Winterbourne, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Virrankoski

IND/DEM: Bloom, Clark, Goudin, Lundgren, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Angelakas, Bartolozzi, Brejc, Caspary, Descamps, Duka-Zólyomi, Fajmon, Fraga Estévez, Gahler, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Hămbășan, Jeggle, Lauk, Lechner, Luque Aguilar, Mayer, Panayotopoulos-Cassiotou, Petre, Pieper, Pleštinská, Reul, Ribeiro e Castro, Sanz Palacio, Schmitt, Šťastný, Stevenson, Vlasák, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal

PSE: Titley

UEN: Kuc, Muscardini, Ó Neachtain, Rutowicz

Onthoudingen: 39

ALDE: Savi

IND/DEM: Nattrass

NI: Helmer

PPE-DE: Audy, Barsi-Pataky, Daul, De Blasio, De Veyrac, Fontaine, Gál, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Itälä, Jeleva, Korhola, Mathieu, Mikolášik, Morin, Naranjo Escobar, Őry, Pack, Schöpflin, Siitonen, Sonik, Sudre, Toubon, Urutchev, Van Orden, Zdravkova

UEN: Didžiokas, Pęk, Speroni, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Dominique Vlasto

Tegen: Véronique Mathieu

Onthoudingen: Marie-Hélène Descamps, Dominique Vlasto

9.Verslag Wallis A6-0118/2009

Wetgevingsresolutie

Voor: 550

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Robsahm, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Georgiou, Krupa, Nattrass, Sinnott

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Ayuso, Bartolozzi, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Casa, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Ferber, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gräßle, Grosch, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Jackson, Jarzembowski, Kaczmarek, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Ouzký, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stolojan, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 49

ALDE: Andrejevs, Busk, Ek, Jensen, Nicholson of Winterbourne, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Virrankoski

IND/DEM: Bloom, Clark, Goudin, Lundgren, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Bauer, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Descamps, Duka-Zólyomi, Fjellner, Gahler, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Hămbășan, Ibrisagic, Jeggle, Lauk, Pieper, Pleštinská, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Vlasák

PSE: Titley

UEN: Ó Neachtain, Rutowicz

Onthoudingen: 41

ALDE: Onyszkiewicz, Savi

NI: Baco

PPE-DE: Audy, Barsi-Pataky, Daul, De Blasio, De Veyrac, Fontaine, Gál, Gaubert, Gauzès, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Itälä, Jeleva, Korhola, Mathieu, Mikolášik, Morin, Naranjo Escobar, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Reul, Sanz Palacio, Siitonen, Sudre, Toubon, Urutchev, Van Orden, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Pinior

UEN: Didžiokas, Pęk, Speroni

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Pilar del Castillo Vera

Tegen: Véronique Mathieu, Carmen Fraga Estévez

10.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 57

Voor: 408

ALDE: Duff, Ek, Lax, Matsakis, Schmidt Olle, Takkula

GUE/NGL: Hénin, Seppänen

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Goudin, Lundgren

NI: Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Gottardi, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Masiel, Mussa, Vaidere

Verts/ALE: Hudghton, Smith

Tegen: 219

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bloom, Clark, Dahl, Farage, Krupa, Sinnott, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Knapman, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bowis, Dimitrakopoulos, Esteves, Evans Jonathan, Grosch, Klamt, Olajos, Papastamkos, Pietikäinen, Sumberg, Tannock, Wijkman

PSE: Arnaoutakis, Battilocchio, Boștinaru, Bullmann, Casaca, Cashman, Corbett, Ettl, Evans Robert, Giuntini, Grabowska, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Martin David, Pinior, Roure

UEN: Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 19

ALDE: Bușoi

IND/DEM: Coûteaux, Nattrass

NI: Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Buzek, Fajmon, McMillan-Scott, Ventre

PSE: Roth-Behrendt, Sornosa Martínez

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: María Sornosa Martínez

Onthoudingen: Eva-Riitta Siitonen

11.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 146

Voor: 315

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Rizzo

IND/DEM: Georgiou, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Giertych, Hannan, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Bozkurt, Denanot, De Vits, Gierek, Kindermann, Krehl, Mann Erika, Öger, Siwiec, Van Lancker

UEN: Basile, Mussa

Verts/ALE: Hudghton, Smith

Tegen: 317

ALDE: Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Ek, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Krupa, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Brepoels, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Evans Jonathan, Fjellner, Grosch, Hökmark, Ibrisagic, Klamt, Olajos, Papastamkos, Pietikäinen, Schinas, Sumberg

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 16

GUE/NGL: Aita

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Buzek, Siitonen

PSE: Swoboda

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Eva-Riitta Siitonen, Anne Van Lancker

12.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 155

Voor: 402

ALDE: Duff, Harkin, Hennis-Plasschaert, Lax, Manders, Matsakis, Mulder, Onyszkiewicz, Takkula

GUE/NGL: Hénin, Seppänen

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou

NI: Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Iotova, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Segelström, Severin, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Crowley, Didžiokas, Maldeikis, Mussa, Ó Neachtain

Verts/ALE: Hudghton, Smith

Tegen: 233

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Brepoels, Dimitrakopoulos, Evans Jonathan, Grosch, Klamt, Olajos, Papastamkos, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Berlinguer, Bullmann, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Ettl, Evans Robert, Ford, Gill, Grabowska, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kinnock, Kuhne, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Marini, Martin David, Moraes, Morgan, Pinior, Pittella, Roure, Schaldemose, Simpson, Stihler, Thomsen, Willmott

UEN: Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 18

GUE/NGL: Aita

IND/DEM: Bloom, Clark, Coûteaux, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Buzek, Siekierski, Siitonen, Ventre

PSE: Lambrinidis, Swoboda

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Gary Titley, Eva-Riitta Siitonen, Poul Nyrup Rasmussen, Peter Skinner

Onthoudingen: Edite Estrela

13.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 156

Voor: 386

ALDE: Duff, Harkin, Hennis-Plasschaert, Lax, Matsakis, Mulder, Takkula

GUE/NGL: Hénin, Seppänen

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou

NI: Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Iotova, Jacobs, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Crowley, Didžiokas, Maldeikis, Mussa, Ó Neachtain

Verts/ALE: Smith

Tegen: 231

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Evans Jonathan, Olajos, Papastamkos, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Bullmann, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Ettl, Evans Robert, Fava, Ford, Gill, Grabowska, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Juri, Kinnock, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Moraes, Morgan, Pinior, Pittella, Roure, Schaldemose, Simpson, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Willmott

UEN: Basile, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 17

IND/DEM: Bloom, Clark, Coûteaux, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Buzek, Siitonen, Ventre

PSE: Estrela, Lambrinidis, Swoboda

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Eva-Riitta Siitonen, Poul Nyrup Rasmussen

14.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 191

Voor: 151

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Griesbeck, in 't Veld, Laperrouze, Lehideux, Lynne, Morillon, Resetarits, Takkula, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Georgiou, Goudin, Krupa, Nattrass, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Evans Jonathan, Olajos, Pietikäinen, Wijkman, Wohlin

PSE: Battilocchio, Bullmann, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Ettl, Evans Robert, Fava, Giuntini, Hegyi, Jørgensen, Juri, Lambrinidis, Marini, Martin David, Myller, Napoletano, Pittella, Pribetich, Roure, Schaldemose, Severin, Thomsen, Van Lancker

UEN: Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 477

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Hénin, Seppänen

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Giertych, Hannan, Helmer, Knapman, Kozlík, Mote, Rivera, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Vits, Douay, Estrela, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Crowley, Didžiokas, Kuc, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain

Verts/ALE: Hudghton, Smith

Onthoudingen: 20

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, Titford, Whittaker

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Vanhecke

PPE-DE: Belet, Brepoels, Buzek, Siekierski, Thyssen

PSE: Attard-Montalto, Beňová, Sornosa Martínez, Swoboda

UEN: Pęk

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Poul Nyrup Rasmussen

Tegen: Eva-Riitta Siitonen, María Sornosa Martínez

Onthoudingen: Edite Estrela, Jean-Luc Dehaene

15.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 172=189/rev=196

Voor: 183

ALDE: Attwooll, Baeva, Beaupuy, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Morillon, Newton Dunn, Prodi, Resetarits, Robsahm, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Georgiou, Goudin, Krupa, Nattrass, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Dimitrakopoulos, Evans Jonathan, Gräßle, Grosch, Olajos, Pietikäinen, Pomés Ruiz, Sumberg, Wieland, Wijkman

PSE: Antinucci, Antochi, Battilocchio, Bullmann, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Ettl, Evans Robert, Fava, Ford, Giuntini, Gomes, Grech, Harangozó, Hutchinson, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Marini, Martin David, Napoletano, Öger, Pittella, Pribetich, Rasmussen, Roure, Schaldemose, Severin, Thomsen, Van Lancker

UEN: Basile, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 440

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Dăianu, Dičkutė, Donnici, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Hénin, Seppänen

IND/DEM: Belder, Blokland, Lundgren

NI: Belohorská, Giertych, Hannan, Helmer, Kozlík, Mote, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Lefrançois, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Crowley, Didžiokas, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain

Onthoudingen: 19

GUE/NGL: Adamou, Aita

IND/DEM: Bloom, Clark, Coûteaux, Farage, Titford, Whittaker

NI: Baco

PPE-DE: Buzek, Papastamkos

PSE: Estrela, Geringer de Oedenberg, Gröner, Lienemann, Roth-Behrendt, Sornosa Martínez, Swoboda

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Catherine Stihler, Poul Nyrup Rasmussen

Tegen: Eva-Riitta Siitonen, María Sornosa Martínez

Onthoudingen: Edite Estrela

16.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 188

Voor: 255

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Dimitrakopoulos, Evans Jonathan, Grosch, Olajos, Pietikäinen, Thyssen, Wijkman

PSE: Antinucci, Bullmann, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, Ettl, Evans Robert, Ford, Gebhardt, Gill, Harangozó, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Napoletano, Rasmussen, Rothe, Roure, Schaldemose, Severin, Simpson, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Van Lancker, Willmott

UEN: Basile, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 366

ALDE: Donnici, Duff, Takkula

NI: Hannan, Helmer, Mote, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Iotova, Jacobs, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Myller, Neris, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Masiel

Onthoudingen: 18

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, Georgiou, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Knapman, Wise

PPE-DE: Papastamkos

PSE: Geringer de Oedenberg, Lambrinidis, Roth-Behrendt, Sornosa Martínez, Swoboda

UEN: Rogalski

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Graham Watson, Poul Nyrup Rasmussen

Tegen: Eva-Riitta Siitonen, María Sornosa Martínez

Onthoudingen: Edite Estrela

17.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 174

Voor: 291

ALDE: De Sarnez, in 't Veld, Lynne, Resetarits, Van Hecke

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Romagnoli

PPE-DE: Dehaene, Dimitrakopoulos, Evans Jonathan, Florenz, Olajos, Papastamkos, Pietikäinen, Pomés Ruiz, Schinas

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 336

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Hénin, Seppänen

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Baco, Belohorská, Giertych, Hannan, Helmer, Kozlík, Mote, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Färm, Falbr, Guy-Quint, Hedh, Krehl, Mann Erika, Segelström, Sornosa Martínez, Westlund

UEN: Basile, Crowley, Didžiokas, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain

Verts/ALE: Hudghton, Smith

Onthoudingen: 18

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, Titford, Whittaker

NI: Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Buzek

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: María Sornosa Martínez

Tegen: Jan Andersson, Jean-Luc Dehaene

Onthoudingen: Eva-Riitta Siitonen

18.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 70

Voor: 420

ALDE: Duff, Ek, Harkin, Hennis-Plasschaert, Lax, Manders, Matsakis, Mulder, Savi, Schmidt Olle, Takkula

GUE/NGL: Hénin, Seppänen

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott

NI: Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Neris, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Segelström, Severin, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Bielan, Boso, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Rutowicz, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Hudghton, Schroedter, Smith

Tegen: 221

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Brepoels, del Castillo Vera, Esteves, Evans Jonathan, Grosch, Landsbergis, Olajos, Oomen-Ruijten, Pietikäinen, Siitonen, Vidal-Quadras, Wohlin

PSE: Battilocchio, Bullmann, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Ettl, Evans Robert, Fava, Gill, Giuntini, Grabowska, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Napoletano, Obiols i Germà, Pinior, Pittella, Rasmussen, Roure, Schaldemose, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Willmott

UEN: Borghezio, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 11

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker

PPE-DE: Buzek, Siekierski

PSE: Estrela

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Eva-Riitta Siitonen, Poul Nyrup Rasmussen

19.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 175

Voor: 385

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Esteves, Evans Jonathan, Graça Moura, Grosch, Luque Aguilar, Olajos, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Pietikäinen, Sanz Palacio, Ventre, Weisgerber, Wieland, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 246

ALDE: Donnici, Duff, Ek, Fourtou, Lax, Matsakis, Nicholson of Winterbourne, Savi, Schmidt Olle, Takkula

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Giertych, Hannan, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Guy-Quint, Krehl, Mann Erika, Miguélez Ramos, Segelström, Westlund

UEN: Libicki, Masiel

Verts/ALE: Hudghton, Schmidt Frithjof, Smith

Onthoudingen: 13

ALDE: Piskorski

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, Titford, Whittaker

NI: Baco, Mote, Rivera

PPE-DE: Brepoels, Buzek

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Dimitrios Papadimoulis, Rosa Miguélez Ramos

Tegen: Jan Andersson

20.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 176

Voor: 380

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Evans Jonathan, Florenz, Grosch, Ibrisagic, De Lange, Langendries, Olajos, Papastamkos, Pietikäinen, Posselt, Siitonen, Wijkman, von Wogau

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 253

ALDE: Donnici, Duff, Fourtou, Matsakis, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Hénin, Seppänen

IND/DEM: Bloom, Clark, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Mote, Rivera, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hoppenstedt, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Krehl, Marini, Rapkay

UEN: Crowley, Didžiokas, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Vaidere

Onthoudingen: 4

GUE/NGL: Adamou

NI: Baco, Bobošíková

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Bart Staes, Catiuscia Marini

21.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 167

Voor: 398

ALDE: Beaupuy, Birutis, Deprez, Duff, Ek, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Kacin, Laperrouze, Lehideux, Manders, Morillon, Mulder, Takkula, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Hénin, Seppänen

IND/DEM: Belder, Blokland, Nattrass, Sinnott

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Hughes, Iotova, Jacobs, Juri, Kindermann, Koterec, Krehl, Lefrançois, Leinen, Lévai, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Patrie, Pinior, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Crowley, Didžiokas, Grabowski, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Speroni

Verts/ALE: Hudghton, Smith

Tegen: 218

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Hall, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Giertych, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Bradbourn, Brepoels, Brok, del Castillo Vera, Deva, Esteves, Evans Jonathan, Grosch, Olajos, Pietikäinen, Schinas, Siitonen

PSE: Battilocchio, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Ford, Gill, Giuntini, Hedh, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Jørgensen, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Marini, Martin David, Morgan, Napoletano, Pașcu, Peillon, Pittella, Roure, Saks, Savary, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Vigenin, Westlund, Willmott

UEN: Bielan, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Krasts, Kristovskis, Kuc, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 12

ALDE: Matsakis

GUE/NGL: Adamou, Aita

IND/DEM: Bloom, Clark, Titford, Whittaker

NI: Knapman, Wise

PSE: Liberadzki, Sousa Pinto

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Stephen Hughes, Claude Moraes, Eva-Riitta Siitonen, Jan Andersson, Poul Nyrup Rasmussen, Toine Manders, Sophia in 't Veld

22.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 178

Voor: 393

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Fiore, Gollnisch, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Braghetto, Brepoels, Dimitrakopoulos, Esteves, Evans Jonathan, Langendries, Olajos, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pietikäinen, Siitonen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 245

ALDE: Donnici, Duff, Fourtou, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Takkula, Van Hecke

NI: Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Le Rachinel, Mote, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Castex, Kindermann, Krehl

UEN: Bielan

Onthoudingen: 9

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Bloom, Clark, Titford, Whittaker

NI: Baco, Bobošíková, Vanhecke

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Eva-Riitta Siitonen

23.Verslag Parish A6-0240/2009

Amendement 179DD

Voor: 157

ALDE: Alvaro, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, De Sarnez, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Lambsdorff, Manders, Piskorski, Resetarits, Susta

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Georgiou, Goudin, Krupa, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Buzek, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Evans Jonathan, Fjellner, Ibrisagic, Mauro, Olajos, Papastamkos, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Bullmann, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, De Keyser, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fraile Cantón, Harangozó, Hedh, Honeyball, Hutchinson, Jørgensen, Juri, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Marini, Martin David, Napoletano, Pittella, Rasmussen, Rothe, Roure, Schaldemose, Segelström, Thomsen, Van Lancker, Westlund

UEN: Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 467

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Droutsas, Hénin, Pafilis, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Hannan, Helmer, Kozlík, Le Rachinel, Mote, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Lambrinidis, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Crowley, Didžiokas, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain

Verts/ALE: Hudghton, Smith

Onthoudingen: 23

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Bloom, Clark, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Fiore, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Schenardi, Wise

PPE-DE: Gál

PSE: Beňová, Leichtfried, Madeira, Roth-Behrendt, Sousa Pinto, Swoboda, Walter

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Poul Nyrup Rasmussen, Catherine Stihler

Tegen: Eva-Riitta Siitonen, Juan Fraile Cantón

24.Verslag Parish A6-0240/2009

Wetgevingsresolutie

Voor: 540

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Busk, Bușoi, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Dăianu, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Landsbergis, De Lange, Langen, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Färm, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hughes, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Bielan, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hudghton, Smith

Tegen: 66

ALDE: Cappato, Cavada, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Davies, Drčar Murko, in 't Veld, Kacin, Lynne, Newton Dunn, Resetarits, Staniszewska, Watson

IND/DEM: Bloom, Clark, Dahl, Titford, Whittaker

NI: Knapman, Wise

PPE-DE: Evans Jonathan, Sumberg, Tannock

PSE: Bullmann, Cashman, Ettl, Evans Robert, Kreissl-Dörfler, Kuhne

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 34

ALDE: Budreikaitė, De Sarnez, Hall

GUE/NGL: Droutsas, Pafilis, Toussas

NI: Baco, Mote

PPE-DE: Fajmon, Lauk

PSE: Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Roth-Behrendt, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Borghezio, Boso, Muscardini, Pęk, Robusti, Speroni

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Marco Cappato, Bill Newton Dunn

Tegen: Jens Holm, Hans-Peter Martin, Sirpa Pietikäinen

Onthoudingen: Stephen Hughes, Richard Corbett

25.Verslag de Grandes Pascual A6-0080/2009

Wetgevingsresolutie

Voor: 588

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Krupa, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Liepiņa, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 42

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Flasarová, Hénin, Holm, Liotard, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bloom, Clark, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Giertych, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Wohlin

UEN: Muscardini

Onthoudingen: 3

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

Verts/ALE: van Buitenen

26.Verslag Podimata A6-0146/2009

Amendement 15

Voor: 565

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Clark, Georgiou, Krupa, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Elles, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Bielan, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tegen: 56

ALDE: Cavada

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Florenz, Luque Aguilar

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Camre, Foglietta, Kuc, Muscardini, Robusti, Speroni

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 8

GUE/NGL: Droutsas, Pafilis, Toussas

NI: Baco, Knapman, Wise

UEN: Rogalski

Verts/ALE: van Buitenen

27.Verslag Podimata A6-0146/2009

Amendement 32

Voor: 374

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Bowis, Brepoels, Dimitrakopoulos, Doyle, Esteves, Gklavakis, Grosch, Grossetête, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kratsa-Tsagaropoulou, Landsbergis, Langendries, Mavrommatis, Mitchell, Schinas, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Maldeikis, Ó Neachtain, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 238

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Onyszkiewicz, Schuth, Takkula

IND/DEM: Bloom, Clark, Nattrass, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Hannan, Mote, Rivera

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matula, Mauro, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

UEN: Borghezio, Boso, Foglietta, Kristovskis, Kuc, Masiel, Mussa, Pęk, Robusti, Speroni, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 30

IND/DEM: Georgiou, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Jeleva, Sommer

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kuźmiuk, Libicki, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Tomaszewska

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Wolf Klinz, Holger Krahmer

28.Verslag Podimata A6-0146/2009

Amendement 75/1

Voor: 297

ALDE: Attwooll, Bowles, Cappato, Cavada, Davies, De Sarnez, Hall, Ludford, Lynne, Susta

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Angelakas, Buzek, Dimitrakopoulos, Esteves, Gklavakis, Langendries, Mauro, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Schinas, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Rogalski, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 337

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Bloom, Clark, Krupa, Nattrass, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matula, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Giuntini, Gottardi, Sârbu

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kuc, Kuźmiuk, Muscardini, Mussa, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rutowicz, Speroni, Tomaszewska

Onthoudingen: 6

IND/DEM: Coûteaux

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Swoboda

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Mario Mauro

29.Verslag Podimata A6-0146/2009

Amendement 70

Voor: 354

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Georgiou, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Angelakas, Dimitrakopoulos, Esteves, Gklavakis, Grosch, Hennicot-Schoepges, Kratsa-Tsagaropoulou, Langendries, Mauro, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Schinas, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Wijkman

PSE: Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Masiel, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 286

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Costa, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Prodi, Schuth, Watson

IND/DEM: Bloom, Clark, Krupa, Nattrass, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matula, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Färm, Falbr, Gottardi, Hedh, McCarthy, Segelström, Westlund

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Onthoudingen: 4

NI: Kozlík, Rivera

PSE: Swoboda

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Graham Watson, Frieda Brepoels, Arlene McCarthy

Tegen: Mario Mauro

30.Verslag Podimata A6-0146/2009

Gewijzigd voorstel

Voor: 588

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Belohorská, Claeys, Dillen, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Queiró, Rack, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Robusti, Speroni, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 27

IND/DEM: Clark, Coûteaux, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Bradbourn, Deß, Dumitriu, Ebner, Jarzembowski, Klamt, Mayer, Niebler, Protasiewicz, Reul, Ulmer, Wieland

Onthoudingen: 29

GUE/NGL: Droutsas, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Krupa, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych

PPE-DE: Březina, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Schwab, Weisgerber, Zwiefka

PSE: Juri

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Elmar Brok

31.Verslag Podimata A6-0146/2009

Wetgevingsresolutie

Voor: 566

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kelam, Kirkhope, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, De Lange, Langendries, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Matula, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Robusti, Rogalski, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 28

IND/DEM: Clark, Coûteaux, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Fiore, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Chichester, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Klamt, Langen, Mayer, Niebler, Parish, Reul, Ulmer, Weisgerber, Wieland

Onthoudingen: 39

ALDE: Krahmer

GUE/NGL: Droutsas, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Krupa, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Giertych

PPE-DE: Ashworth, Bradbourn, Březina, del Castillo Vera, Chiriță, Deß, Doyle, Florenz, Gräßle, Klaß, Koch, Lauk, Nicholson, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Schnellhardt, Schwab, Van Orden

PSE: Juri

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Elmar Brok, Holger Krahmer

Onthoudingen: Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden

32.Maňka report A6-0275/2009

Resolutie

Voor: 576

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Robsahm, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Hénin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Bobošíková, Hannan, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liepiņa, Liese, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Bielan, Borghezio, Boso, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Grabowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 21

IND/DEM: Belder, Blokland, Clark, Coûteaux, Dahl, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker

NI: Claeys, Dillen, Giertych, Knapman, Mote, Romagnoli, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Heaton-Harris

Verts/ALE: Schlyter

Onthoudingen: 18

GUE/NGL: Adamou, Droutsas, Figueiredo, Guerreiro, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Krupa

NI: Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Schenardi

PSE: Roth-Behrendt

UEN: Camre, Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Irena Belohorská