Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5667 — ACE/FTQ/FSI/Mecachrome) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5667 — ACE/FTQ/FSI/Mecachrome) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

12.11.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/19


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5667 — ACE/FTQ/FSI/Mecachrome)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 271/10

1.

Op 4 november 2009 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Aerofund en Aerofund II, die onder zeggenschap staan van ACE Management (Frankrijk), het Fonds de solidarité des travailleurs du Québec („FTQ”, Canada) en het Fonds stratégique d'investissement („FSI”, Frankrijk), dat onder zeggenschap staat van de Caisse des Dépôts et Consignations („CDC”, Frankrijk), in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Mecachrome International Inc. („Mecachrome”, Canada) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Aerofund: investeringsfonds,

voor Aerofund II: investeringsfonds,

voor FTA: investeringsfonds,

voor FSI: investeringsfonds,

voor Mecachrome: geavanceerde onderdelen voor de luchtvaartindustrie, de auto-industrie en industrieel materieel.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301 of 22967244) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5667 — ACE/FTQ/FSI/Mecachrome, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË