Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5684 — BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5684 — BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

13.11.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 272/23


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5684 — BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 272/11

1.

Op 4 november 2009 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1), waarin wordt meegedeeld dat Fortis Insurance International NV, dat onder zeggenschap staat van Fortis SA/NV en Fortis NV, („Fortis Insurance”, Nederland/België), en BNP Paribas Assurance, dat deel uitmaakt van de BNP Paribas-groep, die onder zeggenschap staat van BNP Paribas SA („BNP Paribas groep”, Frankrijk) gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over UBI Assicurazioni SpA („UBI Assicurazioni”, Italië) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor de BNP Paribas-groep: bank- en verzekeringsactiviteiten,

voor Fortis Insurance: financiële en verzekeringsactiviteiten,

voor UBI Assicurazioni: schadeverzekeringen in Italië.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301 of 22967244) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5684 — BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË