Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5742 — Ameropa Holding/Interbrau) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5742 — Ameropa Holding/Interbrau) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

15.12.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 303/34


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5742 — Ameropa Holding/Interbrau)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 303/14

1.

Op 7 december 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de onderneming Ameropa Holding AG („Ameropa Holding”, Zwitserland), die onder zeggenschap staat van de familie Zivy (Zwitserland), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening, de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Interbrau GmbH („Interbrau”, Duitsland) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Ameropa Holding: internationale handel in meststoffen, granen, petrochemische producten en metalen,

Interbrau: internationale handel in gerst, onder andere brouwgerst en voedergerst.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301 of 22967244) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5742 — Ameropa Holding/Interbrau, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË