Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5726 — Deutsche Bank/SAL.Oppenheim) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5726 — Deutsche Bank/SAL.Oppenheim) Voor de EER relevante tekst

29.12.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 321/37


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5726 — Deutsche Bank/SAL.Oppenheim)

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 321/13

1.

Op 16 december 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de onderneming Deutsche Bank AG in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over alle onderdelen van Sal. Oppenheim jr & Cie. S.C.A.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Deutsche Bank AG: deposito- en kredietactiviteiten, depot- en custodydiensten, afwikkeling van betalingsverkeer, private banking, asset management, en financiële instrumenten voor particuliere, zakelijke en institutionele klanten,

Sal. Oppenheim: deposito- en kredietactiviteiten, private banking, vermogensbeheer, zakenbanktransacties, depot- en custodydiensten, en exportfinanciering voor particuliere, zakelijke en institutionele klanten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301 of 22967244) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5726 — Deutsche Bank/SAL.Oppenheim, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË