Home

Oproep tot het indienen van sollicitaties — Directeur Informatietechnologie (rang AD 14 of AD 15)

Oproep tot het indienen van sollicitaties — Directeur Informatietechnologie (rang AD 14 of AD 15)

4.2.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 28/1


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN SOLLICITATIES

Directeur Informatietechnologie (rang AD 14 of AD 15)

(2010/C 28 A/01)

Binnen het directoraat-generaal Infrastructuur van het Hof van Justitie van de Europese Unie ontstaat binnenkort een vacature voor het ambt van directeur (m/v) Informatietechnologie (rang AD 14 of AD 15). In dit ambt zal worden voorzien overeenkomstig artikel 29, lid 2, van het Ambtenarenstatuut.

Aard van de functie

De directeur informatietechnologie geeft onder het gezag van de directeur-generaal infrastructuur leiding aan de directie Informatietechnologie (DTI), waarvan hij de werkzaamheden aanstuurt en coördineert.

Hij dient de bevoegde instanties van het Hof van advies op het gebied van de Informatietechnologie en bereidt in dit verband voorstellen en rapporten voor. Hij stelt prognoses op en draagt zorg voor de planning op begrotings- en technisch gebied, met inachtneming van de door de instelling vastgelegde prioriteiten. Hij geeft leiding aan vier administratieve eenheden met ongeveer 70 ambtenaren en houdt toezicht op de diensten die worden geleverd door externe ondernemingen die zijn geselecteerd voor IT-werkzaamheden. Hij zorgt ervoor dat de IT-systemen voldoen aan de geldende regels en reglementen.

De DTI is verantwoordelijk voor alle IT-diensten van het Hof van Justitie. Hieronder vallen ook de telecommunicatie- en multimediadiensten.

Vereiste bewijsstukken of diploma's

Voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma;

aantoonbare capaciteiten op het gebied van het leidinggeven aan en het beheer van een grote administratieve dienst;

grondige kennis van en ervaring met strategische IT-kwesties; ervaring binnen een rechterlijke instelling strekt tot aanbeveling;

aantoonbare ervaring met het beheer van IT-projecten;

aantoonbare capaciteiten en ervaring op het gebied van strategische prognoses en planning en de desbetreffende verslaglegging;

grondige kennis en ervaring op het gebied van begrotingsbeheer en omvangrijke aanbestedingsprocedures;

goede kennis van het financiële reglement, de uitvoeringsbepalingen daarvan en de regelgeving die voor de Gemeenschapsinstellingen geldt op de terreinen die onder de directie ressorteren;

goede kennis van de Engelse en de Franse taal.

Indiening van de sollicitaties

Sollicitaties naar dit ambt dienen, tezamen met een gedetailleerd curriculum vitae en alle overige ter zake dienende stukken, uiterlijk op 26 februari 2010 om 18.00 uur bij het Hof van Justitie te zijn ingediend, via e-mail op het volgende adres: DIR-DTI-CURIA@curia.europa.eu.