Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5840 — Otto/Quelle Schweiz Assets) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5840 — Otto/Quelle Schweiz Assets) Voor de EER relevante tekst

14.4.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/17


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5840 — Otto/Quelle Schweiz Assets)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 94/11

1.

Op 31 maart 2010 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Unito Versandhandels GmbH (Unito, Oostenrijk), die deel uitmaakt van de Otto Group (Duitsland), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening zeggenschap verkrijgt over verschillende activa van Quelle Versand AG i.L. (in liquidatie) (Zwitserland) en haar dochteronderneming Spengler Versand AG (Zwitserland) (tezamen „Quelle Schweiz Assets”, Zwitserland). De Otto Group heeft recentelijk verschillende activa (handelsmerken en handelsmerkaanvragen, een octrooi, domeinnamen, auteursrechten en rechten op het gebruik van klantengegevens) van de Primondo Group i.L. verworven (Zaak COMP/M.5721 — Otto/Primondo Assets).

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Otto Group: handels- en dienstenonderneming die internationaal actief is in de kleinhandel (meer bepaald het thuiswinkelen), de financiële diensten en de dienstensector,

Quelle Schweiz Assets: handelsmerken en handelsmerkaanvragen, domeinnamen, auteursrechten, productgegevens en rechten op het gebruik van klantengegevens van Quelle Versand AG i.L. en Spengler Versand AG, vooral actief op het gebied van het thuiswinkelen in Zwitserland.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5840 — Otto/Quelle Schweiz Assets, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË