Home

Notulen van de vergadering van 11 maart 2010

Notulen van de vergadering van 11 maart 2010

20.5.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 131/136


Donderdag, 11 maart 2010
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 11 MAART 2010

2010/C 131 E/04

Inhoud

1.

Opening van de vergadering

2.

Investeren in koolstofarme technologieën (debat)

3.

Gevolgen van de storm Xynthia in Europa (debat)

4.

Grote natuurramp in de autonome regio Madeira en gevolgen van de storm Xynthia in Europa (ingediende ontwerpresoluties)

5.

De situatie in Chili en de EU-strategie inzake humanitaire hulp (debat)

6.

Verklaring van de Voorzitter

7.

Vergaderrooster

8.

Stemmingen

8.1.

Cuba (stemming)

8.2.

Investeren in koolstofarme technologieën (stemming)

8.3.

Grote natuurramp in de autonome regio Madeira en gevolgen van de storm Xynthia in Europa (stemming)

9.

Stemverklaringen

10.

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

11.

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

12.

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

12.1.

De zaak Gilad Shalit

12.2.

De escalatie van geweld in Mexico

12.3.

Wettigverklaring van de doodstraf in Zuid-Korea

13.

Stemmingen

13.1.

De zaak Gilad Shalit (stemming)

13.2.

De escalatie van geweld in Mexico (stemming)

13.3.

Wettigverklaring van de doodstraf in Zuid-Korea (stemming)

14.

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

15.

Standpunten van de Raad in eerste lezing

16.

Besluiten inzake bepaalde documenten

17.

Ingekomen stukken

18.

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

19.

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

20.

Rooster van de volgende vergaderingen

21.

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

1.

Cuba

2.

Investeren in koolstofarme technologieën

3.

Grote natuurramp in de autonome regio Madeira en gevolgen van de storm Xynthia in Europa

4.

De zaak Gilad Shalit

5.

De escalatie van geweld in Mexico

6.

Wettigverklaring van de doodstraf in Zuid-Korea

BIJLAGE II

VÝSLEDEK JMENOVITÉHO HLASOVÁNÍ

1.

RC-B7-0169/2010 - Cuba - AM 2

2.

RC-B7-0169/2010 - Cuba - AM 3

3.

RC-B7-0169/2010 - Cuba - PAR 10

4.

RC-B7-0169/2010 - Cuba - AM 1

5.

RC-B7-0169/2010 - Cuba - RESOLUTIE

6.

B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 8

7.

B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 4

8.

B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 10

9.

B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 5

10.

B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 18

11.

B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 2

12.

B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 3S

13.

B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - RESOLUTIE

14.

RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - AM 10

15.

RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - AM 7

16.

RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - AM 8

17.

RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - AM 12

18.

RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - AM 2

19.

RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - AM 3

20.

RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - RESOLUTIE

21.

RC-B7-0171/2010 - De zaak Gilad Shalit - AM 6

22.

RC-B7-0171/2010 - De zaak Gilad Shalit - AM 1

23.

RC-B7-0171/2010 - De zaak Gilad Shalit - AM 3

24.

RC-B7-0171/2010 - De zaak Gilad Shalit - AM 2

25.

RC-B7-0188/2010 - De escalatie van geweld in Mexico - AM 2

26.

RC-B7-0188/2010 - De escalatie van geweld in Mexico - AM 3

27.

RC-B7-0188/2010 - De escalatie van geweld in Mexico - AM 4

28.

RC-B7-0188/2010 - De escalatie van geweld in Mexico - AM 5

29.

RC-B7-0188/2010 - De escalatie van geweld in Mexico - AM 1

30.

RC-B7-0188/2010 - De escalatie van geweld in Mexico - RESOLUTIE

31.

RC-B7-0191/2010 - Wettigverklaring van de doodstraf in Zuid-Korea - RESOLUTIE

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 11 MAART 2010

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Ondervoorzitter

1.Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.

2.Investeren in koolstofarme technologieën (debat)

Mondelinge vraag (O-0015/2010) van Herbert Reul, namens de Commissie ITRE, aan de Raad: Mededeling over investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën (B7-0011/2010)

Mondelinge vraag (O-0016/2010) van Herbert Reul, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Mededeling over investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën (B7-0012/2010)

Herbert Reul licht de mondelinge vragen toe.

Pedro Luis Marín Uribe (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B7-0011/2010.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag B7-0012/2010.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy, namens de PPE-Fractie, Teresa Riera Madurell, namens de S&D-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Giles Chichester, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Christian Ehler, Marita Ulvskog, Chris Davies, Konrad Szymański, Arturs Krišjānis Kariņš, Britta Thomsen, Liam Aylward, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Țicău, Zbigniew Ziobro, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Roger Helmer, Maria Da Graça Carvalho, Patrizia Toia, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik en Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Rareș-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, João Ferreira, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zoltán Balczó, Elena Băsescu en Antonio Cancian.

Het woord wordt gevoerd door Christian Ehler, Claude Turmes, Iosif Matula, Pedro Luis Marín Uribe en Janez Potočnik.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Teresa Riera Madurell, namens de S&D-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, en Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, over investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën (SET-Plan) (B7-0148/2010)

Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj, namens de PPE-Fractie, en Giles Chichester, namens de ECR-Fractie, over investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën (SET-Plan) (B7-0149/2010)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 11.3.2010.

3.Gevolgen van de storm Xynthia in Europa (debat)

Verklaring van de Commissie: Gevolgen van de storm Xynthia in Europa

Janez Potočnik (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Morin-Chartier, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Libor ROUČEK

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Edite Estrela, namens de S&D-Fractie, Giommaria Uggias, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Lambert van Nistelrooij, Bernadette Vergnaud, François Alfonsi, Patrick Le Hyaric, Maurice Ponga en Ricardo Cortés Lastra.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Teixeira en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik.

Het debat wordt gesloten.

4.Grote natuurramp in de autonome regio Madeira en gevolgen van de storm Xynthia in Europa (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Grote natuurramp in de autonome regio Madeira en gevolgen van de storm Xynthia in Europa

De debatten hebben plaatsgevonden op 24 februari 2010(punt 21 van de notulen van 24.2.2010) en 11 maart 2010(punt 3 van de notulen van 11.3.2010).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Giommaria Uggias en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de grote natuurrampen in the autonome regio Madeira en in Frankrijk (B7-0139/2010);

Raül Romeva i Rueda, Michail Tremopoulos, Catherine Greze, François Alfonsi en Sandrine Bélier, namens de Verts/ALE-Fractie, over de grote natuurrampen in the autonome regio Madeira en in Frankrijk (B7-0155/2010)

Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Salvador Garriga Polledo, László Surján, Marian-Jean Marinescu, Barbara Matera, Danuta Maria Hübner, Carlos Coelho, Regina Bastos, José Manuel Fernandes, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Olbrycht, Luis de Grandes Pascual, Lena Kolarska-Bobińska, Hans-Gert Pöttering, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Artur Zasada, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Leszek Wałęsa, Sławomir Witold Nitras, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Jolanta Emilia Hibner, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Nuno Melo, Veronica Lope Fontagné, Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Jean-Pierre Audy, Véronique Mathieu, Christine De Veyrac, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Philippe Juvin en Pascale Gruny, namens de PPE-Fractie, Constanze Angela Krehl, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez en Ricardo Cortés Lastra, namens de S&D-Fractie, over grote natuurrampen in the autonome regio Madeira, in Frankrijk en in Spanje (B7-0156/2010)

Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de grote natuurrampen in de autonome regio Madeira en de gevolgen van de storm Xynthia in Europa (B7-0164/2010)

Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, over de grote natuurrampen in de autonome regio Madeira, in Frankrijk en in Spanje (B7-0166/2010)

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 11.3.2010.

5.De situatie in Chili en de EU-strategie inzake humanitaire hulp (debat)

Verklaring van de Commissie: De situatie in Chili en de EU-strategie inzake humanitaire hulp

Janez Potočnik (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michèle Striffler, namens de PPE-Fractie, María Muñiz De Urquiza, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-ingeschrevene, Georgios Papanikolaou, Enrique Guerrero Salom en Jim Higgins.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra en Andreas Mölzer.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.40 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Gianni PITTELLA

Ondervoorzitter

6.Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de zesde Europese dag van slachtoffers van terrorisme. Hij gedenkt de slachtoffers van het terrorisme in Europa, met name de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Madrid op 11 maart 2004 en in Londen op 7 juli 2005. Hij veroordeelt terroristische aanslagen, die hij een aanslag op de democratie noemt.

7.Vergaderrooster

De Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters, overeenkomstig artikel 134, lid 3, van het Reglement, heeft besloten om op woensdag 7 april 2010 van 14.30 tot 16.30 uur in Brussel een buitengewone plenaire vergadering te houden over het verslag van de Europese Raad en de verklaring van de Commissie over de resultaten van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2010.

8.Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen,…) zijn opgenomen in de bijlage „Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

Robert Goebbels voert het woord over de organisatie van de stemmingen.

8.1.Cuba (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010, B7-0177/2010 en B7-0178/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0169/2010

(ter vervanging van B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010 en B7-0178/2010):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek en Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie,

Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García en Emine Bozkurt, namens de S&D-Fractie,

Renate Weber en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie,

Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Edvard Kožušník en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie,

Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0063)

(Ontwerpresolutie B7-0177/2010 komt te vervallen.)

8.2.Investeren in koolstofarme technologieën (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0148/2010 en B7-0149/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0148/2010

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0064)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0149/2010

(Ontwerpresolutie B7-0149/2010 komt te vervallen.)

8.3.Grote natuurramp in de autonome regio Madeira en gevolgen van de storm Xynthia in Europa (stemming)

De debatten hebben plaatsgevonden op 24 februari 2010 (punt 21 van de notulen van 24.2.2010) en 11 maart 2010 (punt 3 van de notulen van 11.3.2010).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 11 maart 2010(punt 4 van de notulen van 11.3.2010).

Ontwerpresoluties B7-0139/2010, B7-0155/2010, B7-0156/2010, B7-0164/2010 en B7-0166/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0139/2010

(ter vervanging van B7-0139/2010, B7-0156/2010, B7-0164/2010 en B7-0166/2010):

ingediend door de volgende leden:

Nuno Teixeira, Marian-Jean Marinescu, Danuta Maria Hübner, Maria do Céu Patrão Neves, Diogo Feio, Maria Da Graça Carvalho, Nuno Melo, José Manuel Fernandes, Carlos Coelho, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Veronica Lope Fontagné, Maurice Ponga, Sophie Auconie, Alain Cadec, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi en Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, namens de PPE-Fractie,

Constanze Angela Krehl, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes en Vital Moreira, namens de S&D-Fractie,

Giommaria Uggias en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie,

Marek Henryk Migalski en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie,

Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat en Elie Hoarau, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0065)

(Ontwerpresolutie B7-0155/2010 komt te vervallen.)

9.Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Cuba - RC-B7-0169/2010:

Miroslav Mikolášik, Filip Kaczmarek, Ramón Jáuregui Atondo, Zuzana Roithová, Daniel Hannan en Philip Claeys.

Investeren in koolstofarme technologieën - B7-0148/2010:

Jarosław Kalinowski, Jan Březina, Marek Józef Gróbarczyk en Seán Kelly.

Grote natuurramp in de autonome regio Madeira en gevolgen van de storm Xynthia in Europa - RC-B7-0139/2010:

Sophie Auconie.

10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van de bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.30 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND

Ondervoorzitter

11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 9.3.2010 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)

12.1.De zaak Gilad Shalit

Ontwerpresoluties B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010 en B7-0187/2010

Bastiaan Belder, Frédérique Ries, Proinsias De Rossa, Charles Tannock, Sari Essayah, Takis Hadjigeorgiou en Nicole Kiil-Nielsen lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, Olga Sehnalová, namens de S&D-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Louis Bontes, niet-ingeschrevene, Tunne Kelam en Filip Kaczmarek.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ryszard Czarnecki en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 11.3.2010.

12.2.De escalatie van geweld in Mexico

Ontwerpresoluties B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 en B7-0196/2010

Ramón Jáuregui Atondo, Renate Weber, Adam Bielan, Santiago Fisas Ayxela, Marie-Christine Vergiat en Barbara Lochbihler lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Rui Tavares, namens de GUE/NGL-Fractie, Eija-Riitta Korhola, Silvia-Adriana Țicău en Bernd Posselt.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Francisco José Millán Mon en Charles Tannock.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 11.3.2010.

12.3.Wettigverklaring van de doodstraf in Zuid-Korea

Ontwerpresoluties B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 en B7-0198/2010

Renate Weber, David Martin, Martin Kastler, Marie-Christine Vergiat en Barbara Lochbihler lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Leszek Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie, en Marek Henryk Migalski.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Bogusław Sonik, Jaroslav Paška en Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 11.3.2010.

13.Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen,…) zijn opgenomen in de bijlage „Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

13.1.De zaak Gilad Shalit (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010 en B7-0187/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0171/2010

(ter vervanging van B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010 en B7-0185/2010):

ingediend door de volgende leden:

Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie,

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt en Proinsias De Rossa, namens de S&D-Fractie,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells en Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie,

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie,

Fiorello Provera en Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht en Reinhard Bütikofer

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0066)

(Ontwerpresoluties B7-0186/2010 en B7-0187/2010 komen te vervallen.)

13.2.De escalatie van geweld in Mexico (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 en B7-0196/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0188/2010

(ter vervanging van B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010 en B7-0196/2010):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro en Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo en María Muñiz De Urquiza, namens de S&D-Fractie,

Renate Weber, Marielle De Sarnez en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie,

Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie,

Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0067)

(Ontwerpresolutie B7-0195/2010 komt te vervallen.)

13.3.Wettigverklaring van de doodstraf in Zuid-Korea (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 en B7-0198/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0191/2010

(ter vervanging van B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 en B7-0198/2010):

ingediend door de volgende leden:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaș en Peter Simon, namens de S&D-Fractie,

Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie,

Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Heidi Hautala en Sandrine Bélier, namens de Verts/ALE-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0068).

14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van de bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

15.Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen en de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsmede het standpunt van de Commissie inzake:

Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (11962/3/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD))

verwezen naar

ten principale: ENVI

Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD))

verwezen naar

ten principale: LIBE

Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 wat de intrekking van de financiering van sommige communautaire acties en de wijziging van de maximumgrens voor de financiering ervan betreft (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD))

verwezen naar

ten principale: LIBE

Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD))

verwezen naar

ten principale: ENVI

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 12 maart 2010, in.

16.Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

Commissie DEVE

Vorderingen bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling: tussentijdse herziening ter voorbereiding op de VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 2010 (2010/2037(INI))

(advies: INTA)

Commissie ECON

Houdbare overheidsfinanciën op lange termijn voor een economie in herstel (2010/2038(INI))

(advies: BUDG, EMPL)

Commissie EMPL

De rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa (2010/2039(INI))

Commissie FEMM

Maatschappelijke integratie van tot etnische minderheidsgroeperingen behorende vrouwen (2010/2041(INI))

Commissie TRAN

Geïntegreerd maritiem beleid (GMB) - Evaluatie van de geboekte vooruitgang en nieuwe uitdagingen (2010/2040(INI))

(advies: AFET, ENVI, ITRE, REGI, PECH)

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie ECON

Houdbare overheidsfinanciën op lange termijn voor een economie in herstel (2010/2038(INI))

(advies: BUDG)

Medeverantwoordelijke commissies ECON, EMPL

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 4.3.2010)

Aanwijzing commissies

Commissie ECON

Gedelegeerde bevoegdheid tot wetgeving (2010/2021(INI))

verwezen naar

ten principale: JURI

advies: ENVI

17.Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

van Raad en Commissie

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (COM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD))

verwezen naar

ten principale: INTA

advies: AFET

Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de vice-president van de Europese Centrale Bank (N7-0011/2010 - C7-0044/2010 - 2010/0813(NLE))

verwezen naar

ten principale: ECON

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD))

verwezen naar

ten principale: LIBE

advies: DEVE, AFET

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het communautaire programma MEDIA 2007 en een slotakte (05133/2010 - C7-0046/2010 - 2007/0171(NLE))

verwezen naar

ten principale: CULT

advies: AFET

Ontwerpaanbeveling van de Raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2008 (05826/2010 - C7-0054/2010 - 2009/2068(DEC))

verwezen naar

ten principale: CONT

advies: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Ontwerpaanbeveling van de Raad inzake de aan de uitvoerende agentschappen te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2008 (05828/2010 - C7-0055/2010 - 2009/2068(DEC))

verwezen naar

ten principale: CONT

advies: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Ontwerpaanbeveling van de Raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (zevende EOF) voor het begrotingsjaar 2008 (05082/2010 - C7-0056/2010 - 2009/2077(DEC))

verwezen naar

ten principale: CONT

advies: DEVE, BUDG

Ontwerpaanbeveling van de Raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (achtste EOF) voor het begrotingsjaar 2008 (05084/2010 - C7-0057/2010 - 2009/2077(DEC))

verwezen naar

ten principale: CONT

advies: DEVE, BUDG

Ontwerpaanbeveling van de Raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (negende EOF) voor het begrotingsjaar 2008 (05085/2010 - C7-0058/2010 - 2009/2077(DEC))

verwezen naar

ten principale: CONT

advies: DEVE, BUDG

Ontwerpaanbeveling van de Raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (tiende EOF) voor het begrotingsjaar 2008 (05086/2010 - C7-0059/2010 - 2009/2077(DEC))

verwezen naar

ten principale: CONT

advies: DEVE, BUDG

Ontwerpaanbevelingen van de Raad inzake de aan de gemeenschappelijke ondernemingen te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2008 (05829/2010 - C7-0060/2010 - 2009/2187(DEC))

verwezen naar

ten principale: CONT

advies: ITRE

Ontwerpaanbevelingen van de Raad inzake de aan de door de Europese Unie opgerichte organen te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2008 (05827/2010 - C7-0061/2010 - 2009/2110(DEC))

verwezen naar

ten principale: CONT

advies: EMPL

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))

verwezen naar

ten principale: INTA

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

advies: CONT

Voorstel voor een verordening (EU) nr. …/… van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009 wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE))

verwezen naar

ten principale: ECON

Lijst van kandidaten met het oog op de benoeming van zeven leden van de raad van bestuur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, goedgekeurd door de Commissie op 15 februari 2010 (06896/2010 - C7-0065/2010 - 2010/0815(NLE))

verwezen naar

ten principale: ENVI

Ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE))

verwezen naar

ten principale: LIBE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (COM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD))

verwezen naar

ten principale: TRAN

2)

van de leden

2.1)

ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over de noodzaak van voorkoming van de toename van de milieuvervuiling in Afrika door de uitvoer van verouderde voertuigen uit de EU naar Afrikaanse landen (B7-0168/2010)

verwezen naar

ten principale: ENVI

advies: DEVE, ITRE

18.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

63/2009

Jiří Maštálka

24

64/2009

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam

129

65/2009

Graham Watson, Lena Kolarska-Bobińska

65

66/2009

Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen

138

67/2009

Franz Obermayr

57

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

100

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

88

70/2009

Filip Kaczmarek

48

71/2009

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

323

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

107

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

248

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

181

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

30

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

51

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

96

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

41

9/2010

Andreas Mölzer

11

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

44

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

30

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

62

13/2010

Andreas Mölzer

8

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

12

19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.

20.Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 24 en 25 maart 2010.

21.Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Secretaris-generaal

Jerzy Buzek

Voorzitter


Donderdag, 11 maart 2010
PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bodu, Böge, Bontes, Borys, Boștinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Jaakonsaari, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Donderdag, 11 maart 2010
BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

-

verworpen

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (…, …, …)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (…, …, …)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

art

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1.Cuba

Ontwerpresoluties: B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010, B7-0177/2010, B7-0178/2010

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0169/2010

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD)

na § 1

2

GUE/NGL

HS

-

67, 452, 14

na § 3

3

GUE/NGL

HS

-

87, 439, 12

§ 10

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

438, 72, 35

na overw B

1

GUE/NGL

HS

-

88, 444, 15

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

509, 30, 14

Ontwerpresoluties van de fracties

B7-0169/2010

PPE

B7-0170/2010

EFD

B7-0174/2010

S&D

B7-0175/2010

ALDE

B7-0176/2010

ECR

B7-0177/2010

GUE/NGL

B7-0178/2010

Verts/ALE

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE: am 1, 2, 3, eindstemming

S&D: § 10

GUE/NGL: am 1, 2, 3, eindstemming

2.Investeren in koolstofarme technologieën

Ontwerpresoluties: B7-0148/2010, B7-0149/2010

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie van de fracties B7-0148/2010

(S&D, ALDE, Verts/ALE)

§ 3

14

S&D

-

§ 5

7

Verts/ALE

-

§ 7

15

S&D

-

§ 8

8

Verts/ALE

HS

-

68, 477, 11

§ 10

9

Verts/ALE

-

na § 10

4

PPE, ECR

HS

+

283, 260, 11

§ 14

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 16

10

Verts/ALE

HS

-

210, 332, 13

§ 17

11

Verts/ALE

-

5

PPE, ECR

HS

-

261, 268, 28

§ 18

16

S&D

+

§ 21

17

S&D

+

§ 22

19

ALDE

ES

+

294, 245, 16

§ 25

6

PPE, ECR

-

na § 27

18

S&D

HS

-

196, 339, 28

§ 29

12

Verts/ALE

-

overw A

1

PPE, ECR

ES

+

312, 243, 2

overw E

2

PPE, ECR

HS

-

269, 288, 5

overw G

13

S&D

+

overw I

3S

PPE, ECR

HS

+

282, 265, 16

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

444, 88, 32

Ontwerpresolutie B7-0149/2010

(PPE, ECR)

§ 3

15

S&D

§ 5

8

Verts/ALE

§ 7

16

S&D

§ 8

9

Verts/ALE

HS

§ 10

10

Verts/ALE

na § 10

4

PPE, ECR

HS

§ 14

§

oorspronkelijke tekst

as

§ 16

11

Verts/ALE

§ 17

12

Verts/ALE

5

PPE, ECR

HS

§ 18

17

S&D

§ 21

18

S&D

§ 22

20

ALDE

§ 25

6

PPE, ECR

na § 27

19

S&D

HS

§ 29

13

Verts/ALE

overw A

1

PPE, ECR

overw E

2

PPE, ECR

HS

overw G

14

S&D

na overw H

7

Verts/ALE

HS

stemming: resolutie (als geheel)

Amendement 3 van ontwerpresolutie B7-0149/2010 is geschrapt.

Verzoeken om hoofdelijke stemming

Verts/ALE: am 2, 3, 10, eindstemming [B7-0148/2010]

PPE: am 2, 3, 4, 5, 8, 18 [B7-0148/2010], am 2, 4, 5, 7, 9, 19 [B7-0149/2010]

Verzoeken om aparte stemming

GUE/NGL: § 14 [B7-0148/2010 en B7-0149/2010]

3.Grote natuurramp in de autonome regio Madeira en gevolgen van de storm Xynthia in Europa

Ontwerpresoluties: B7-0139/2010, B7-0155/2010, B7-0156/2010, B7-0164/2010, B7-0166/2010

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0139/2010

(PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL)

§ 4

6

Verts/ALE

-

5

Verts/ALE

+

§ 6

10

GUE/NGL

HS

-

114, 418, 26

na § 7

7

Verts/ALE

HS

-

144, 377, 28

§ 9

11

GUE/NGL

Ing.

na § 9

8

Verts/ALE

HS

-

74, 473, 11

na § 10

12

GUE/NGL

HS

-

145, 403, 6

13

GUE/NGL

+

na streepje 1

9

GUE/NGL

ES

-

232, 316, 8

na overw C

1

Verts/ALE

-

2

Verts/ALE

HS

-

69, 460, 28

3

Verts/ALE

HS

-

135, 386, 16

overw H

4

Verts/ALE

-

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

474, 7, 50

Ontwerpresoluties van de fracties

B7-0139/2010

ALDE

B7-0155/2010

Verts/ALE

B7-0156/2010

PPE, S&D

B7-0164/2010

GUE/NGL

B7-0166/2010

ECR

Ontwerpresolutie B7-0167/2010 is ingetrokken.

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE: eindstemming [RC-B7-0139/2010]

Verts/ALE: am 2, 3, 7, 8

GUE/NGL: am 10, 12

Diversen

Raül Romeva i Rueda heeft de amendementen 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8 medeondertekend.

Tamás Deutsch heeft gezamenlijke ontwerpresolutie [RC-B7-0139/2010] medeondertekend.

4.De zaak Gilad Shalit

Ontwerpresoluties: B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010, B7-0187/2010

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0171/2010

(PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Reinhard Bütikofer)

na § 1

5

GUE/NGL

-

6

GUE/NGL

HS

-

13, 36, 11

na § 3

1

Verts/ALE

HS

-

8, 45, 9

visum 4

§

oorspronkelijke tekst

as

+

na overw A

3

GUE/NGL

HS

-

14, 32, 17

4

GUE/NGL

-

overw E

2

Verts/ALE

HS

-

8, 40, 16

stemming: resolutie (als geheel)

+

Ontwerpresoluties van de fracties

B7-0171/2010

EFD

B7-0172/2010

ALDE

B7-0183/2010

S&D

B7-0184/2010

ECR

B7-0185/2010

PPE

B7-0186/2010

GUE/NGL

B7-0187/2010

Verts/ALE

Verzoeken om hoofdelijke stemming

GUE/NGL: am 3, 6

Verts/ALE: am 1, 2

Verzoeken om aparte stemming

S&D: visum 4

Diversen

Michał Tomasz Kamiński is niet langer medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0171/2010.

5.De escalatie van geweld in Mexico

Ontwerpresoluties: B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010, B7-0196/2010

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0188/2010

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)

§ 1

2

GUE/NGL

HS

-

8, 54, 1

na § 7

7

ECR

-

na § 9

3

GUE/NGL

HS

-

7, 54, 1

na § 10

8

ECR

-

na § 11

4

GUE/NGL

HS

-

7, 54, 1

§ 12

5

GUE/NGL

HS

-

6, 54, 2

overw A

1

GUE/NGL

HS

-

7, 55, 1

na overw J

6

ECR

-

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

57, 2, 3

Ontwerpresoluties van de fracties

B7-0188/2010

S&D

B7-0189/2010

ALDE

B7-0190/2010

ECR

B7-0192/2010

PPE

B7-0195/2010

GUE/NGL

B7-0196/2010

Verts/ALE

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE: am 1, 2, 3, 4, 5, eindstemming

Diversen

Edvard Kožušník heeft ontwerpresolutie B7-0190/2010 medeondertekend.

6.Wettigverklaring van de doodstraf in Zuid-Korea

Ontwerpresoluties: B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010, B7-0198/2010

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0191/2010

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

50, 4, 4

Ontwerpresoluties van de fracties

B7-0191/2010

ALDE

B7-0193/2010

S&D

B7-0194/2010

PPE

B7-0197/2010

GUE/NGL

B7-0198/2010

Verts/ALE

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE: eindstemming


Donderdag, 11 maart 2010
BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.RC-B7-0169/2010 - Cuba - AM 2

Voor: 67

ALDE: Alfano, Bennahmias, de Magistris, Kozlík, Michel, Nicolai, Vattimo

EFD: Soini

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Meyer, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Vergiat, Wils

PPE: Pietikäinen, Ungureanu

Verts/ALE: Albrecht, Auken, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tegen: 452

ALDE: Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Newton Dunn, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Borghezio, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Fontana, Messerschmidt, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scotta', Speroni

NI: Bontes, Claeys, Dodds, McMillan-Scott, Madlener, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balzani, Berlinguer, Berman, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Onthoudingen: 14

NI: Balczó, Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sinclaire, Stoyanov Dimitar

PPE: Klaß

S&D: Arsenis, Castex, Gierek

Verts/ALE: Alfonsi

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor:

Tegen: Alejandro Cercas, Inés Ayala Sender

Onthoudingen:

2.RC-B7-0169/2010 - Cuba - AM 3

Voor: 87

ALDE: Alfano, de Magistris, Goerens, Kozlík, Michel, Uggias, Vattimo

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Meyer, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Vergiat, Wils

NI: Balczó, Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar

PPE: Muscardini, Pietikäinen

S&D: Arif, Castex, Désir, Grelier, Guillaume, Pargneaux, Trautmann, Vergnaud

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tegen: 439

ALDE: Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Bielan, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Borghezio, Bufton, Fontana, Messerschmidt, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scotta', Soini, Speroni

NI: Bontes, Claeys, Dodds, McMillan-Scott, Madlener, Stassen, van der Stoep, Tănăsescu, Vanhecke

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Nedelcheva, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balzani, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Göncz, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Onthoudingen: 12

ALDE: Bennahmias

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Imbrasas

NI: Sinclaire, Werthmann

S&D: Färm, Gierek, Hedh, Ludvigsson, Ulvskog, Westlund

Verts/ALE: Junqueras Vies

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor: Liem Hoang Ngoc, Stéphane Le Foll

Tegen: Alejandro Cercas, Inés Ayala Sender

Onthoudingen:

3.RC-B7-0169/2010 - Cuba - PAR 10

Voor: 438

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Belder, Imbrasas, Messerschmidt, Paška, Rosbach

GUE/NGL: de Jong

NI: Balczó, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, McMillan-Scott, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alves, Arif, Attard-Montalto, Balzani, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Glante, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Mavronikolas, Merkies, Milana, Moreira, Neuser, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Rodust, Rouček, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Tegen: 72

ALDE: Lynne

EFD: Soini

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Meyer, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Vergiat, Wils

NI: Bontes, Brons, Madlener, Stassen, van der Stoep

PPE: Deß, Ronzulli

S&D: Andrés Barea, Arsenis, Goebbels, Willmott

Verts/ALE: Albrecht, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Onthoudingen: 35

ALDE: Bennahmias

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Borghezio, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Fontana, Nattrass, Provera, Rossi, Salvini, Scotta', Speroni

GUE/NGL: Tavares

NI: Dodds, Sinclaire

S&D: Alvarez, Badia i Cutchet, Cortés Lastra, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gierek, Guerrero Salom, Jáuregui Atondo, López Aguilar, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Obiols, Perello Rodriguez, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo

Verts/ALE: Alfonsi

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor: Glenis Willmott, Licia Ronzulli, Jarosław Leszek Wałęsa

Tegen:

Onthoudingen: Inés Ayala Sender, Josefa Andrés Barea

4.RC-B7-0169/2010 - Cuba - AM 1

Voor: 88

ALDE: Aylward, Gallagher, Goerens, Michel, Nicolai, Vattimo

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Meyer, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Vergiat, Wils

NI: Balczó, Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Mölzer, Morvai, Obermayr, Stoyanov Dimitar

PPE: Díaz de Mera García Consuegra, Hohlmeier, Lehne, McGuinness, Schöpflin, Schwab, Silvestris

S&D: Le Foll, Perello Rodriguez, Schulz Martin

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tegen: 444

ALDE: Alfano, Alvaro, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, Duff, Ek, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Newton Dunn, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Belder, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scotta', Soini, Speroni

NI: Claeys, McMillan-Scott, Sinclaire, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Seeber, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balzani, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Onthoudingen: 15

ALDE: Bennahmias, Harkin

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Imbrasas, Nattrass

NI: Bontes, Dodds, Madlener, Stassen, van der Stoep

S&D: Gierek

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor:

Tegen: Martin Schulz, Inés Ayala Sender, Monika Hohlmeier, Andres Perello Rodriguez

Onthoudingen:

5.RC-B7-0169/2010 - Cuba - RESOLUTIE

Voor: 509

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Callanan, Chichester, Deva, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Belder, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scotta', Soini, Speroni

GUE/NGL: de Jong

NI: Balczó, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, McMillan-Scott, Mölzer, Morvai, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balzani, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tegen: 30

ALDE: Vattimo

ECR: Cymański, Czarnecki

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Meyer, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Vergiat, Wils

NI: Sinclaire

PPE: Jiménez-Becerril Barrio

S&D: Gierek

Onthoudingen: 14

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Nattrass

GUE/NGL: Tavares

NI: Bontes, Brons, Dodds, Madlener, Obermayr, Stassen, van der Stoep

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor: Inés Ayala Sender, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Franz Obermayr

Tegen:

Onthoudingen:

6.B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 8

Voor: 68

ALDE: Alfano, Bennahmias, de Magistris, Uggias, Vattimo

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Matias, Meyer, Portas, Rubiks, Scholz, Tavares, Vergiat, Wils

NI: Ehrenhauser, Obermayr, Sosa Wagner, Werthmann

PPE: Pietikäinen

S&D: Daerden, Kreissl-Dörfler, Tarabella

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tegen: 477

ALDE: Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Borghezio, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Fontana, Messerschmidt, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scotta', Soini, Speroni

GUE/NGL: de Brún, Kohlíček, Ransdorf, Svensson Eva-Britt

NI: Balczó, Bontes, Claeys, Gollnisch, McMillan-Scott, Madlener, Mölzer, Morvai, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vanhecke

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balzani, Berès, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Hudghton, Smith

Onthoudingen: 11

ALDE: Lepage

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Angourakis, Le Hyaric, Maštálka, Remek, Søndergaard

NI: Brons, Dodds, Sinclaire

S&D: Gierek

7.B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 4

Voor: 283

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Belder, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scotta', Soini, Speroni

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, de Jong, Kohlíček, Maštálka, Matias, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares

NI: Balczó, Claeys, Gollnisch, McMillan-Scott, Mölzer, Morvai, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Tegen: 260

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Tannock

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach

GUE/NGL: Angourakis

NI: Bontes, Brons, Ehrenhauser, Madlener, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep

PPE: Pietikäinen

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berès, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Onthoudingen: 11

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Le Hyaric, Scholz, Vergiat, Wils

NI: Dodds, Sinclaire

S&D: Gierek, Haug

8.B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 10

Voor: 210

ALDE: Alfano, Bennahmias, Bilbao Barandica, de Magistris

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Kohlíček, Maštálka, Matias, Meyer, Portas, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Vergiat, Wils

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Werthmann

PPE: Delvaux, Trzaskowski, Tsoukalas

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berès, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Glante, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tegen: 332

ALDE: Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Belder, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scotta', Soini, Speroni

NI: Balczó, Bontes, Dodds, McMillan-Scott, Madlener, Morvai, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Goebbels, Papadopoulou, Perello Rodriguez, Siwiec

Onthoudingen: 13

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Imbrasas

GUE/NGL: Angourakis, Le Hyaric, Remek

NI: Claeys, Sinclaire, Vanhecke

S&D: Gierek

9.B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 5

Voor: 261

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Deva, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis

EFD: Belder, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scotta', Soini, Speroni

GUE/NGL: Le Hyaric, Ransdorf

NI: Claeys, Gollnisch, McMillan-Scott, Mölzer, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Verts/ALE: Lichtenberger

Tegen: 268

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Gróbarczyk, Kurski

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach

GUE/NGL: Angourakis, de Brún, Hadjigeorgiou, de Jong, Kohlíček, Portas, Søndergaard, Svensson Eva-Britt

NI: Balczó, Bontes, Brons, Ehrenhauser, Madlener, Morvai, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berès, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Onthoudingen: 28

ECR: Czarnecki, Kowal, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Händel, Klute, Maštálka, Matias, Meyer, Remek, Rubiks, Scholz, Tavares, Vergiat, Wils

NI: Dodds, Sinclaire

S&D: Gierek, Haug

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor:

Tegen: Eva Lichtenberger

Onthoudingen:

10.B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 18

Voor: 196

ALDE: Alfano, Bennahmias, Bilbao Barandica, de Magistris, Manders

ECR: McClarkin

EFD: Imbrasas, Soini

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek

NI: Balczó, Claeys, Morvai, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berès, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tegen: 339

ALDE: Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Borghezio, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Fontana, Messerschmidt, Nattrass, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Speroni

GUE/NGL: Angourakis

NI: Bontes, Brons, Dodds, Gollnisch, McMillan-Scott, Madlener, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Attard-Montalto, Berlinguer

Onthoudingen: 28

EFD: Paška, Scotta'

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Le Hyaric, Matias, Meyer, Portas, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Vergiat, Wils

NI: Ehrenhauser, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor:

Tegen: Marie-Christine Vergiat

Onthoudingen:

11.B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 2

Voor: 269

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Belder, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scotta', Speroni

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek

NI: Balczó, Claeys, Gollnisch, McMillan-Scott, Mölzer, Morvai, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vanhecke

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Tegen: 288

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Nattrass, Soini

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Le Hyaric, Matias, Meyer, Portas, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Vergiat, Wils

NI: Bontes, Brons, Ehrenhauser, Madlener, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Werthmann

PPE: Karas, Köstinger, Pietikäinen, Ranner, Ronzulli, Rübig, Seeber, Strasser

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Berès, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Onthoudingen: 5

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Angourakis

NI: Dodds, Sinclaire

S&D: Gierek

12.B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - AM 3S

Voor: 282

ALDE: van Baalen, Haglund

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Belder, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scotta', Speroni

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek

NI: Balczó, Claeys, Dodds, Gollnisch, McMillan-Scott, Mölzer, Morvai, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vanhecke

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Goebbels, Göncz, Herczog, Honeyball, Howitt, Kalfin, Kirilov, Mirsky, Sârbu, Simpson, Tabajdi, Thaler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Tegen: 265

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Nattrass, Soini

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Le Hyaric, Matias, Meyer, Portas, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Tavares, Vergiat, Wils

NI: Bontes, Brons, Madlener, Obermayr, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Werthmann

PPE: Bach, Bendtsen, Karas, Köstinger, Pietikäinen, Ranner, Rübig, Seeber, Strasser

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berès, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Glante, Gomes, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kelly Alan, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Senyszyn, Severin, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Westlund

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Onthoudingen: 16

GUE/NGL: Svensson Eva-Britt

NI: Ehrenhauser, Sinclaire

PPE: Coelho, Kastler, Kelly Seán, Mitchell

S&D: Geringer de Oedenberg, Grech, Havel, Mavronikolas, Moreira, Panzeri, Scicluna, Sehnalová, Sippel

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor: Olle Schmidt, Silvia-Adriana Țicău:

Tegen:

Onthoudingen:

13.B7-0148/2010 - Investeren in koolstofarme technologieën - RESOLUTIE

Voor: 444

ALDE: Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis

EFD: Belder, Paška

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek

NI: Balczó, McMillan-Scott, Morvai, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berès, Berlinguer, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Le Foll, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Tegen: 88

ALDE: Alfano, Bennahmias, de Magistris, Uggias, Vattimo

EFD: Andreasen, Batten, Borghezio, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Fontana, Messerschmidt, Nattrass, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scotta', Soini, Speroni

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Matias, Meyer, Portas, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Wils

NI: Bontes, Brons, Madlener, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Werthmann

S&D: Kreissl-Dörfler, Leichtfried

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Onthoudingen: 32

ALDE: Rinaldi

ECR: Gróbarczyk, Kowal, Kurski, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Włosowicz, Wojciechowski, Ziobro

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: de Brún, Le Hyaric, Vergiat

NI: Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Vanhecke

PPE: Coelho, Kastler, Kelly Seán

S&D: Berman, Cortés Lastra, Fleckenstein, Groote, Lange, Skinner

14.RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - AM 10

Voor: 114

ALDE: Løkkegaard, Nicolai

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Meyer, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Vergiat, Wils

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Tănăsescu

PPE: Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Baudis, Brok, del Castillo Vera, Cavada, Danjean, Díaz de Mera García Consuegra, Essayah, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gallo, Gauzès, de Grandes Pascual, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Le Grip, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mathieu, Mato Adrover, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Ponga, Pöttering, Riquet, Salafranca Sánchez-Neyra, Skylakakis, Šťastný, Striffler, Teixeira, Wieland

S&D: Alvarez, Alves, Arif, Berès, Castex, Cutaș, Daerden, Désir, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gomes, Grelier, Guerrero Salom, Guillaume, Hoang Ngoc, Hughes, Jáuregui Atondo, Le Foll, López Aguilar, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Milana, Muñiz De Urquiza, Obiols, Pargneaux, Perello Rodriguez, Romero López, Sánchez Presedo, Tarabella, Țicău, Trautmann, Vergnaud

Tegen: 418

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Belder, Messerschmidt, Paška, Rosbach, Soini

NI: Brons, Dodds, McMillan-Scott

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Auconie, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collino, Comi, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Engel, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Gahler, Gardini, Glattfelder, Gräßle, Grosch, Grzyb, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Méndez de Vigo, Mészáros, Mitchell, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Roithová, Ronzulli, Rübig, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Surján, Svensson Alf, Szájer, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, De Angelis, De Castro, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Fajon, Färm, Fleckenstein, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Göncz, Grech, Groote, Gualtieri, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Mavronikolas, Merkies, Mirsky, Moreira, Neuser, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pașcu, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Rodust, Rouček, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Thaler, Thomsen, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vigenin, Westlund, Willmott, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Onthoudingen: 26

ALDE: Bennahmias

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Borghezio, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Fontana, Nattrass, Provera, Salvini, Scotta', Speroni

NI: Balczó, Bontes, Claeys, Madlener, Morvai, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Vanhecke, Werthmann

Verts/ALE: Hudghton, Junqueras Vies

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor: Nuno Melo

Tegen: Morten Løkkegaard

Onthoudingen:

15.RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - AM 7

Voor: 144

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

EFD: Belder, Fontana, Messerschmidt, Provera, Rosbach, Rossi, Scotta', Soini, Speroni

GUE/NGL: Ernst, Händel, Matias, Portas, Scholz, Søndergaard, Tavares, Wils

NI: Balczó, Bontes, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Vanhecke, Werthmann

PPE: Essayah, Gallo, Juvin, Zeller

S&D: Andrés Barea, Cortés Lastra, Daerden, Gomes, López Aguilar, Tarabella

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tegen: 377

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Paška

GUE/NGL: Angourakis, Kohlíček

NI: Brons, McMillan-Scott, Tănăsescu

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zasada, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Berès, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Childers, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cutaș, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Zemke

Verts/ALE: Besset

Onthoudingen: 28

ALDE: Rohde

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Borghezio, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Imbrasas, Nattrass, Salvini

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Klute, Le Hyaric, Maštálka, Meyer, Ransdorf, Remek, Rubiks, Svensson Eva-Britt, Vergiat

NI: Sinclaire, Stoyanov Dimitar

PPE: Jahr

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor:

Tegen: Christine De Veyrac

Onthoudingen:

16.RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - AM 8

Voor: 74

ALDE: Alfano, Bennahmias, de Magistris, Ek, Paulsen, Schmidt, Wikström

EFD: Soini

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Portas, Scholz, Tavares, Wils

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Werthmann

PPE: Florenz, Zeller

S&D: Arif, Berès, Castex, Désir, Gomes, Grelier, Guillaume, Hoang Ngoc, Le Foll, Pargneaux, Pittella, Trautmann, Vergnaud

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tegen: 473

ALDE: Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Borghezio, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Fontana, Messerschmidt, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scotta', Speroni

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, de Jong, Kohlíček, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Rubiks, Svensson Eva-Britt, Vergiat

NI: Bontes, Claeys, Dodds, Gollnisch, McMillan-Scott, Madlener, Mölzer, Obermayr, Stassen, van der Stoep, Tănăsescu, Vanhecke

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Göncz, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pașcu, Perello Rodriguez, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Onthoudingen: 11

EFD: Belder, Imbrasas

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Søndergaard

NI: Balczó, Brons, Morvai, Sinclaire, Stoyanov Dimitar

PPE: Jahr

17.RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - AM 12

Voor: 145

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Meyer, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Vergiat, Wils

NI: Balczó, Ehrenhauser, Gollnisch, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Werthmann

PPE: Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Baudis, del Castillo Vera, Cavada, Danjean, Díaz de Mera García Consuegra, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gallo, de Grandes Pascual, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Le Grip, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mathieu, Mato Adrover, Mayor Oreja, Millán Mon, Morin-Chartier, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Ponga, Riquet, Salafranca Sánchez-Neyra, Skylakakis, Stoyanov Emil, Striffler, Teixeira, Wieland, Zalba Bidegain

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Berès, Castex, Cercas, Cortés Lastra, Désir, Estrela, Ferreira Elisa, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gomes, Grelier, Guerrero Salom, Guillaume, Hoang Ngoc, Jáuregui Atondo, Le Foll, López Aguilar, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Obiols, Pargneaux, Perello Rodriguez, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Trautmann, Vergnaud

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tegen: 403

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Borghezio, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Fontana, Messerschmidt, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scotta', Soini, Speroni

NI: Bontes, Dodds, McMillan-Scott, Madlener, Stassen, van der Stoep, Tănăsescu

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collino, Comi, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Gahler, Gardini, Gauzès, Glattfelder, Gräßle, Grosch, Grzyb, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Mitchell, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pieper, Pietikäinen, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Roithová, Ronzulli, Rübig, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Strasser, Surján, Svensson Alf, Szájer, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Childers, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Fajon, Falbr, Färm, Fleckenstein, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Göncz, Grech, Gualtieri, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Neuser, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pașcu, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Rodust, Rouček, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Onthoudingen: 6

ALDE: Bennahmias

NI: Brons, Claeys, Sinclaire, Stoyanov Dimitar, Vanhecke

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor: Nuno Melo

Tegen:

Onthoudingen:

18.RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - AM 2

Voor: 69

ALDE: Bennahmias, Lambsdorff, Lepage

EFD: Borghezio, Fontana, Provera, Rossi, Salvini, Scotta', Speroni

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, de Jong, Klute, Matias, Portas, Søndergaard, Tavares, Wils

NI: Balczó, Brons, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Morvai, Sosa Wagner, Werthmann

PPE: Essayah, Zeller

S&D: Gomes, Siwiec

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tegen: 460

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, de Magistris, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Krahmer, Løkkegaard, Ludford, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Belder, Messerschmidt, Paška, Rosbach, Soini

GUE/NGL: Kohlíček

NI: Bontes, Claeys, Gollnisch, McMillan-Scott, Madlener, Mölzer, Obermayr, Stassen, van der Stoep, Tănăsescu, Vanhecke

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Berès, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Onthoudingen: 28

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Imbrasas, Nattrass

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Le Hyaric, Maštálka, Meyer, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Vergiat

NI: Dodds, Sinclaire, Stoyanov Dimitar

PPE: Sonik

Verts/ALE: Hudghton

19.RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - AM 3

Voor: 135

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, de Magistris, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

EFD: Belder, Fontana, Provera, Rossi, Salvini, Scotta', Speroni

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Le Hyaric, Matias, Portas, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Vergiat, Wils

NI: Balczó, Brons, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Morvai, Sosa Wagner, Werthmann

PPE: Zeller

S&D: Siwiec

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tegen: 386

ALDE: Rohde

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Messerschmidt, Paška, Rosbach, Soini

NI: Bontes, Gollnisch, McMillan-Scott, Madlener, Mölzer, Obermayr, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu

PPE: Áder, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Daul, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Caronna, Castex, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Poc, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Sippel, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Onthoudingen: 16

ALDE: Løkkegaard

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Imbrasas, Nattrass

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek

NI: Claeys, Dodds, Sinclaire, Vanhecke

Verts/ALE: Hudghton

20.RC-B7-0139/2010 - Madeira en storm Xynthia in Europa - RESOLUTIE

Voor: 474

ALDE: Alfano, Alvaro, van Baalen, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, de Magistris, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Ilchev, in 't Veld, Kazak, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Manders, Manner, Meissner, Michel, Newton Dunn, Nicolai, Oviir, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamiński, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Belder, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scotta', Soini, Speroni

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Meyer, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Vergiat, Wils

NI: Balczó, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Delvaux, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zasada, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Berès, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Le Foll, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Milana, Mirsky, Moreira, Neuser, Obiols, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Romero López, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vergnaud, Vigenin, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Cramer, Delli, Sargentini, Staes, Tarand

Tegen: 7

ALDE: Jensen, Løkkegaard, Rohde

ECR: Hannan

PPE: Áder, Daul, Klaß

Onthoudingen: 50

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, (The Earl of) Dartmouth, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach

NI: Bontes, Madlener, Sinclaire, Stassen, van der Stoep

PPE: Koch, Zeller

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Brantner, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Greze, Häfner, Harms, Häusling, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor: Wojciech Michał Olejniczak, Anne E. Jensen, Joseph Daul

Tegen:

Onthoudingen:

21.RC-B7-0171/2010 - De zaak Gilad Shalit - AM 6

Voor: 13

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Tavares, Vergiat

S&D: Färm, Gomes, Martin David, Muñiz De Urquiza, Sârbu, Țicău

Verts/ALE: Auken, Lochbihler

Tegen: 36

ALDE: Ries, Weber Renate

ECR: Sturdy

EFD: Belder, Paška

NI: Werthmann

PPE: Arias Echeverría, Audy, Băsescu, Březina, Deß, Essayah, Fisas Ayxela, de Grandes Pascual, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klaß, Korhola, Le Grip, Macovei, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Millán Mon, Posselt, Preda, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sonik, Šťastný, Wałęsa, Wieland

Onthoudingen: 11

ECR: Chichester, Migalski, Tannock, Tomaševski, Ziobro

EFD: Imbrasas

S&D: Boștinaru, Geringer de Oedenberg, Jáuregui Atondo, Sehnalová, Severin

22.RC-B7-0171/2010 - De zaak Gilad Shalit - AM 1

Voor: 8

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Hadjigeorgiou, Kohlíček, Tavares

NI: Werthmann

S&D: Martin David

Verts/ALE: Auken, Lochbihler

Tegen: 45

ALDE: Ries, Weber Renate

EFD: Belder

PPE: Arias Echeverría, Audy, Băsescu, Březina, Deß, Essayah, Fisas Ayxela, de Grandes Pascual, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klaß, Korhola, Le Grip, Macovei, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Méndez de Vigo, Millán Mon, Posselt, Preda, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sonik, Šťastný, Wałęsa, Wieland

S&D: Boștinaru, Färm, Gomes, Jáuregui Atondo, Mavronikolas, Muñiz De Urquiza, Prodi, Sârbu, Sehnalová, Severin, Țicău

Onthoudingen: 9

ECR: Chichester, Migalski, Sturdy, Tannock, Tomaševski, Ziobro

EFD: Paška

GUE/NGL: Angourakis

S&D: Geringer de Oedenberg

23.RC-B7-0171/2010 - De zaak Gilad Shalit - AM 3

Voor: 14

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Tavares, Vergiat

NI: Werthmann

PPE: Le Grip, Marinescu, Mato Adrover, Matula, Sógor

S&D: Martin David

Verts/ALE: Auken, Lochbihler

Tegen: 32

ALDE: Ries, Weber Renate

ECR: Chichester, Migalski, Sturdy, Tannock, Tomaševski, Ziobro

EFD: Belder

PPE: Arias Echeverría, Audy, Băsescu, Březina, Deß, Essayah, Fisas Ayxela, de Grandes Pascual, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klaß, Korhola, Macovei, Mathieu, Méndez de Vigo, Millán Mon, Posselt, Preda, Šťastný, Wałęsa, Wieland

Onthoudingen: 17

EFD: Imbrasas, Paška

PPE: Skrzydlewska, Skylakakis, Sonik

S&D: Boștinaru, Färm, Geringer de Oedenberg, Gomes, Jáuregui Atondo, Mavronikolas, Muñiz De Urquiza, Prodi, Sârbu, Sehnalová, Severin, Țicău

Rectificaties stemgedrag/ voorgenomen stemgedrag

Voor:

Tegen: Constance Le Grip

Onthoudingen: Angelika Werthmann

24.RC-B7-0171/2010 - De zaak Gilad Shalit - AM 2

Voor: 8

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Hadjigeorgiou, Kohlíček, Tavares, Vergiat

S&D: Martin David

Verts/ALE: Auken, Lochbihler

Tegen: 40

ALDE: Ries, Weber Renate

ECR: Chichester, Migalski, Sturdy, Tannock, Tomaševski, Ziobro

EFD: Belder

NI: Werthmann

PPE: Arias Echeverría, Audy, Băsescu, Březina, Deß, Essayah, Fisas Ayxela, de Grandes Pascual, Hohlmeier, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klaß, Korhola, Le Grip, Macovei, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Méndez de Vigo, Millán Mon, Posselt, Preda, Sógor, Sonik, Šťastný, Wałęsa, Wieland

Onthoudingen: 16

EFD: Paška

GUE/NGL: Angourakis

PPE: Skrzydlewska, Skylakakis

S&D: Boștinaru, Färm, Geringer de Oedenberg, Gomes, Jáuregui Atondo, Mavronikolas, Muñiz De Urquiza, Prodi, Sârbu, Sehnalová, Severin, Țicău

25.RC-B7-0188/2010 - De escalatie van geweld in Mexico - AM 2

Voor: 8

EFD: Paška

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Tavares, Vergiat

Verts/ALE: Auken, Lochbihler

Tegen: 54

ALDE: Weber Renate

ECR: Chichester, Migalski, Sturdy, Tannock, Tomaševski, Ziobro

EFD: Belder

NI: Werthmann

PPE: Arias Echeverría, Audy, Băsescu, Březina, Deß, Essayah, Fisas Ayxela, de Grandes Pascual, Hohlmeier, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klaß, Korhola, Le Grip, Luhan, Macovei, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Méndez de Vigo, Millán Mon, Posselt, Preda, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sonik, Šťastný, Wałęsa, Wieland

S&D: Boștinaru, Färm, Geringer de Oedenberg, Gomes, Jáuregui Atondo, Martin David, Mavronikolas, Prodi, Sârbu, Sehnalová, Severin, Țicău

Onthoudingen: 1

EFD: Imbrasas

26.RC-B7-0188/2010 - De escalatie van geweld in Mexico - AM 3

Voor: 7

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Tavares, Vergiat

Verts/ALE: Auken, Lochbihler

Tegen: 54

ALDE: Weber Renate

ECR: Chichester, Migalski, Sturdy, Tannock, Tomaševski, Ziobro

EFD: Belder

NI: Werthmann

PPE: Arias Echeverría, Audy, Băsescu, Březina, Deß, Essayah, Fisas Ayxela, de Grandes Pascual, Hohlmeier, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klaß, Korhola, Le Grip, Luhan, Macovei, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Méndez de Vigo, Millán Mon, Posselt, Preda, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sonik, Šťastný, Wałęsa, Wieland

S&D: Boștinaru, Färm, Geringer de Oedenberg, Gomes, Jáuregui Atondo, Martin David, Mavronikolas, Prodi, Sârbu, Sehnalová, Severin, Țicău

Onthoudingen: 1

EFD: Paška

27.RC-B7-0188/2010 - De escalatie van geweld in Mexico - AM 4

Voor: 7

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Tavares, Vergiat

Verts/ALE: Auken, Lochbihler

Tegen: 54

ALDE: Weber Renate

ECR: Chichester, Migalski, Sturdy, Tannock, Tomaševski, Ziobro

EFD: Belder, Paška

NI: Werthmann

PPE: Arias Echeverría, Audy, Băsescu, Březina, Deß, Essayah, Fisas Ayxela, de Grandes Pascual, Hohlmeier, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klaß, Korhola, Le Grip, Macovei, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Méndez de Vigo, Millán Mon, Posselt, Preda, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sonik, Šťastný, Wałęsa, Wieland

S&D: Boștinaru, Färm, Geringer de Oedenberg, Gomes, Jáuregui Atondo, Martin David, Mavronikolas, Prodi, Sârbu, Sehnalová, Severin, Țicău

Onthoudingen: 1

EFD: Imbrasas

28.RC-B7-0188/2010 - De escalatie van geweld in Mexico - AM 5

Voor: 6

GUE/NGL: Hadjigeorgiou, Kohlíček, Tavares, Vergiat

Verts/ALE: Auken, Lochbihler

Tegen: 54

ALDE: Weber Renate

ECR: Chichester, Migalski, Sturdy, Tannock, Tomaševski, Ziobro

EFD: Belder, Paška

NI: Werthmann

PPE: Arias Echeverría, Audy, Băsescu, Březina, Deß, Essayah, Fisas Ayxela, de Grandes Pascual, Hohlmeier, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klaß, Le Grip, Luhan, Macovei, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Méndez de Vigo, Millán Mon, Posselt, Preda, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sonik, Šťastný, Wałęsa, Wieland

S&D: Boștinaru, Färm, Geringer de Oedenberg, Gomes, Jáuregui Atondo, Martin David, Mavronikolas, Prodi, Sârbu, Sehnalová, Severin, Țicău

Onthoudingen: 2

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Angourakis

29.RC-B7-0188/2010 - De escalatie van geweld in Mexico - AM 1

Voor: 7

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Tavares, Vergiat

Verts/ALE: Auken, Lochbihler

Tegen: 55

ALDE: Weber Renate

ECR: Chichester, Migalski, Sturdy, Tannock, Tomaševski, Ziobro

EFD: Belder, Paška

NI: Werthmann

PPE: Arias Echeverría, Audy, Băsescu, Březina, Deß, Essayah, Fisas Ayxela, de Grandes Pascual, Hohlmeier, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klaß, Korhola, Le Grip, Luhan, Macovei, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Méndez de Vigo, Millán Mon, Posselt, Preda, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sonik, Šťastný, Wałęsa, Wieland

S&D: Boștinaru, Färm, Geringer de Oedenberg, Gomes, Jáuregui Atondo, Martin David, Mavronikolas, Prodi, Sârbu, Sehnalová, Severin, Țicău

Onthoudingen: 1

EFD: Imbrasas

30.RC-B7-0188/2010 - De escalatie van geweld in Mexico - RESOLUTIE

Voor: 57

ALDE: Weber Renate

ECR: Chichester, Migalski, Sturdy, Tannock, Tomaševski, Ziobro

EFD: Belder, Paška

NI: Werthmann

PPE: Arias Echeverría, Audy, Băsescu, Březina, Deß, Essayah, Fisas Ayxela, de Grandes Pascual, Hohlmeier, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klaß, Korhola, Le Grip, Luhan, Macovei, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Méndez de Vigo, Millán Mon, Posselt, Preda, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sonik, Šťastný, Wałęsa, Wieland

S&D: Boștinaru, Färm, Geringer de Oedenberg, Gomes, Jáuregui Atondo, Martin David, Mavronikolas, Prodi, Sârbu, Sehnalová, Severin, Țicău

Verts/ALE: Auken, Lochbihler

Tegen: 2

GUE/NGL: Angourakis, Kohlíček

Onthoudingen: 3

GUE/NGL: Hadjigeorgiou, Tavares, Vergiat

31.RC-B7-0191/2010 - Wettigverklaring van de doodstraf in Zuid-Korea - RESOLUTIE

Voor: 50

ALDE: Weber Renate

ECR: Chichester

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Tavares, Vergiat

NI: Werthmann

PPE: Arias Echeverría, Audy, Băsescu, Březina, Deß, Essayah, Fisas Ayxela, de Grandes Pascual, Hohlmeier, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klaß, Korhola, Le Grip, Luhan, Macovei, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Méndez de Vigo, Millán Mon, Posselt, Preda, Skrzydlewska, Sógor, Sonik, Šťastný, Wałęsa, Wieland

S&D: Geringer de Oedenberg, Gomes, Jáuregui Atondo, Martin David, Mavronikolas, Prodi, Sârbu, Sehnalová, Severin, Țicău

Verts/ALE: Auken, Lochbihler

Tegen: 4

ECR: Migalski, Tomaševski, Ziobro

EFD: Paška

Onthoudingen: 4

ECR: Sturdy, Tannock

EFD: Belder

GUE/NGL: Kohlíček