Home

Oproep tot het indienen van voorstellen — EAC/22/10 — Voorbereidende actie op het gebied van sport (Openbare oproep)

Oproep tot het indienen van voorstellen — EAC/22/10 — Voorbereidende actie op het gebied van sport (Openbare oproep)

22.5.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 133/10


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EAC/22/10

Voorbereidende actie op het gebied van sport

(Openbare oproep)

2010/C 133/09

1. Doelstellingen en beschrijving

Deze oproep tot het indienen van voorstellen betreft de tenuitvoerlegging van de voorbereidende actie op het gebied van sport in overeenstemming met het Besluit van de Commissie waarin het werkprogramma van 2010 inzake subsidies en contracten voor de voorbereidende actie op het gebied van sport en voor de speciale jaarlijkse evenementen wordt goedgekeurd.

Het hoofddoel van de voorbereidende acties op het gebied van sport is het voorbereiden van toekomstige EU-acties op dit gebied, op basis van de prioriteiten die in het Witboek over sport zijn vastgelegd.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen biedt steun aan transnationale projecten die door publieke organen of maatschappelijke organisaties worden ingediend om geschikte netwerken en goede praktijken op sportgebied te identificeren en te testen, en wel op de volgende gebieden:

a)

de strijd tegen doping;

b)

de stimulering van sociale inclusie in en door middel van sport;

c)

de stimulering van vrijwilligerswerk op sportgebied.

De dienst van de Commissie die is belast met de tenuitvoerlegging en het beheer van deze actie, is de eenheid Sport van het directoraat-generaal Onderwijs en cultuur.

2. Voorwaarden om in aanmerking te komen

2.1. Aanvrager

Voor deze oproep komen alleen de volgende aanvragers in aanmerking:

publieke organen;

maatschappelijke organisaties.

De aanvragers moeten:

een rechtsstatus hebben;

hun hoofdkantoor in een van de lidstaten van de EU hebben.

Natuurlijke personen kunnen zich in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen niet als gegadigde aanmelden.

2.2. Voorstellen

Voor deze oproep tot het indienen van voorstellen komen de volgende voorstellen in aanmerking:

volledig ingevulde en ondertekende voorstellen waarvoor het officiële aanvraagformulier is gebruikt;

voorstellen die vóór de op de oproep aangegeven uiterste datum voor de indiening worden ontvangen;

voorstellen voor acties die volledig worden uitgevoerd in de lidstaten van de Europese Unie;

voorstellen met een transnationaal netwerk van ten minste vijf lidstaten van de EU.

3. Begroting en duur van de projecten

De voor deze oproep tot het indienen van voorstellen beschikbare begrotingsmiddelen bedragen 2,5 miljoen EUR onder het begrotingsonderdeel „Voorbereidende actie op het gebied van sport” (artikel 15 5 11).

De EUR financiert maximaal 80 % van de totale in aanmerking komende kosten. Personeelskosten mogen niet hoger zijn dan 50 % van de totale in aanmerking komende kosten. Andere externe medefinanciering mag maximaal uit 10 % bijdragen in natura bestaan.

Op grond van het aantal en de kwaliteit van de ingediende projecten behoudt de Commissie zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te kennen.

De projecten moeten starten tussen 1 december 2010 en 31 maart 2011 en moeten uiterlijk op 30 juni 2012 zijn voltooid.

De subsidiabiliteitsperiode voor de gemaakte kosten is de duur van het project zoals in het contract is aangegeven.

4. Uiterste datum voor de indiening van aanvragen

De uiterste datum voor de indiening van aanvragen bij de Europese Commissie is 31 augustus 2010, datum postmerk.

5. Nadere informatie

De andere teksten in verband met deze oproep tot het indienen van voorstellen, waaronder het aanvraagformulier en het programma met technische en administratieve specificaties zijn te vinden op de volgende website: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

De aanvragen moeten in overeenstemming met de bovenvermelde teksten zijn en aan de hand van het daartoe bestemde formulier worden ingediend.